Platíte na neurčitý účel?

Vložil lake, 11. Únor 2015 - 4:59 ::
 • Jen hlupák by platil na neurčitý a neznámý účel.
 • Jen hlupák by platil bez toho, aby věděl, zda jde o zálohu nebo o příspěvek (konečnou platbu).
 • Jen hlupák by platil zálohu, není-li známo zda je dlouhodobá či krátkodobá (ta se povinně vyúčtuje a vypořádá po roce).
 • Jen hlupák by platil zálohu, není-li zřejmé na co konkrétně je určena a do kdy má být na stanovený účel použita.

Tak proč se takto chováte Vy?

Stále se zde opakují dotazy na neexistující fond oprav. V SVJ(2000) nic takového v účetnictví nenajdete. A pokud snad ano, není vlastník povinen na takový účel nic uhradit! Zapamatujte si to.

Ale pokud již vlastník uhradil, má smůlu. Viz NOZ:

89/2012 Sb. § 2997
(1) Dlužník, který plnil dluh nežalovatelný nebo promlčený nebo takový, který je neplatný pro nedostatek formy, nemá právo na vrácení toho, co plnil. Právo na vrácení nemá ani ten, kdo jiného obohatil s vědomím, že k tomu není povinen, ledaže plnil z právního důvodu, který později nenastal nebo odpadl.

Z uvedeného plyne, že co bylo dobrovolně uhrazeno bez právního důvodu (například na jakýsi „fond oprav“), je obohacením SVJ – právnické osoby. Vícekrát jsem zde upozorňoval, že hrazení na neznámý účel je dar, který nebude plátci vrácen. Dárce se nemůže domáhat ani pozdějšího vyúčtování takového daru.

89/2012 Sb. § 2997
(2) Plnila-li osoba proto, že k tomu byla přivedena lstí, donucena hrozbou nebo zneužitím závislosti, ustanovení odstavce 1 se nepoužije. To platí i v případě, že plnila osoba nesvéprávná.

Toto je jiný případ. Tato část NOZ se použije například tehdy, jestliže nabyvateli jednotky jsou předepisovány „zálohy na správu domu“, o kterých se později dozvídá, že je právnická osoba v rozporu s označením používá k úhradě svého dluhu u banky. To ovšem nepatří mezi náklady správy domu a pozemku. Lze-li prokázat, že nabyvatel jednotky byl k úhradě přiveden lstí, může požadovat vrácení toho, co bez právního důvodu uhradil. Promlčecí doba je desetiletá.

Pokud ovšem bylo možno si zjistit skutečný důvod platby (splátka bankovního úvěru SVJ), pak jde o případ podle § 2997 odst. 1: dar, který nemusí být vrácen. Dobrovolný sponzoring si nemůže dárce později rozmyslet …

lake

 • příspěvky na správu
 • vyúčtování správy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Na slepo neplaťte (bez ověření), 2. Květen 2015 - 17:42

„Dárce se nemůže domáhat ani pozdějšího vyúčtování takového daru.“

Může se domáhat kvitance podle § 1949 obč. z.

Vložil Ardan, 11. Únor 2015 - 13:49

Pane Lake,

můžete ještě doložit proč úhrada dluhu u banky nepatří mezi náklady správy domu a pozemku?

Vložil Krupp, 11. Únor 2015 - 13:55

Pane Ardane, nejsem sice lake, ale už to tu bylo napsáno snad tisíckrát. Úhrada dluhu není náklad!!! Tak to nemůže být náklad na správu ani na nic jiného. Jirka

Vložil juna (bez ověření), 11. Únor 2015 - 23:32

Termín náklady na správu se nepoužívá, aspoň mně bylo řečeno, že se jedná o příspěvek na správu domu a majetku. Lze do něho zahrnout tzv. fond oprav, pojištění domu, odměny výboru. Jestli si vzal dům úvěr určitě na nějaký účel, tak asi je nutno úhradu splátek uvést do měsíčního předpisu plateb pro jednotlivé byty. V jednom předpisu mají název splátka úvěru.

Vložil lake, 12. Únor 2015 - 0:25

Vážený/á juna,
co Vám bylo řečeno jsou kydy. Právnická osoba zpravidla vynakládá náklady na správu domu a pozemku. Pokud ne, pak nejspíše žádnou správu domu neprovádí a nemůže na tento účel ani vybírat jakékoliv příspěvky.

Neexistuje ani fond oprav, ani „tzv fond oprav“. Takové označení je tzv. nesmysl.

Nesmyslné je také tvrzení že dům si vzal nějaký úvěr. Dům je nemovitá věc a nemůže právně jednat. Dům, žehlička ani Vaše levá bota si tedy nemůže vzít úvěr.

Pokud si vlastník jednotky vzal úvěr, ať jej tedy splácí. Pokud si SVJ vzalo úvěr, ať jej tedy splácí. Vlastník jednotky však nemá povinnost splácet dluhy cizí osoby. Nějak se Vám to všechno popletlo, viďte?

lake

Vložil AlaV (bez ověření), 20. Únor 2015 - 15:33

Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu. Tedy příspěvek vlastníků na správu domu zahrnuje i financování těchto stavebních úprav, např. splátky úvěru, který si SVJ vzalo na stavební úpravy společných částí domu. Navíc za dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech, takže případné odmítání podílet se příspěvkem vlastníka na splátkách úvěru nedává moc smysl.

Vložil lake, 21. Únor 2015 - 5:39

AlaV napsal: „… příspěvek vlastníků na správu domu zahrnuje i financování těchto stavebních úprav, např. splátky úvěru, který si SVJ vzalo na stavební úpravy společných částí domu.“

Bohužel, máte v tom zmatek. Neumíte rozeznat vynaložený náklad na stavební úpravu domu od vracení vypůjčených peněz bance. To pak není divu, že tomu nerozumíte.

Velevážený AlaV, když si SVJ vypůjčí od bratra pana předsedy 10 milionů korun a během dvaceti dnů mu je vrátí zpět, jste snad povinen na účet SVJ uhradit nějaký Váš podíl na spláceném dluhu právnické osoby? Ano nebo ne? A pokud míníte že ano, na základě jakého právního důvodu byste ty peníze hradil?

Když si SVJ vypůjčí od banky 10 milionů a během dvaceti let je vrátí zpět, jste povinen na účet SVJ uhradit nějaký Váš podíl na spláceném dluhu právnické osoby? Ano nebo ne? A pokud míníte že ano, na základě jakého právního důvodu byste ty peníze hradil?

Umíte rozpoznat co je nákladem na správu domu a co jím není? SVJ splácí 10 milionů proto, že čerpalo pouze pro sebe finanční službu. Tím ale nevykonávalo pro nikoho žádnou správu domu a pozemku.

Když jedete taxíkem z Prahy do Berouna, zaplatíte taxikáři za odvoz, nebo za něj začnete hradit i splátky úvěru, který si vzal na provozování své živnosti? Zajímá Vás jako zákazníka, že si taxikář vzal úvěr, nebo Vás to vůbec nezajímá???

Když si necháte opravit auto v servisu, zaplatíte servisu za tu opravu, nebo jim ještě navíc uhradíte splátky provozního úvěru, který si vzali u Komerční banky? Takže začnete za ně platit navíc splátky jejich úvěru, nebo nezačnete? Zajímá Vás jako zákazníka, že si vzali nějaký úvěr, nebo Vás to vůbec nezajímá???

Vážený AlaV, zkuste se nad tím zamyslet. Trénujte orientaci v běžných životních situacích.

lake

Vložil AlaV (bez ověření), 25. Únor 2015 - 12:18

Velevážený pane lake, děkuji Vám za Vaše přátelská poučení a doporučení. Pokusím se tedy trénovat orientaci v běžných životních situacích a za tím účelem Vás poníženě prosím, zda byste tak laskav a vysvětlil mně pomatené osobě, jakým způsobem a z jakých zdrojů (když ne z příspěvků vlastníků) bude SVJ hradit úvěr, který si vzalo na financování stavební úpravy (např. zateplení) domu?

Vložil lake, 25. Únor 2015 - 16:05

AlaV se táže: „jakým způsobem a z jakých zdrojů (když ne z příspěvků vlastníků) bude SVJ hradit úvěr“.

Z čeho bude SVJ hradit úvěr – to musíte přece vědět Vy. Na to jste se měl ptát na shromáždění ve vašem SVJ v době, kdy se rozhodovalo o úvěru. Jak to, že to dnes nevíte? Najdete to jistě ve schváleném dlouhodobém finančním plánu SVJ.

SVJ bude nejspíše hradit úvěr ze splátek od svých dlužníků. Cožpak ve vašem SVJ to tak nemáte zařízeno? SVJ snad nevymáhá úhrady od dlužníků?

lake

Vložil AlaV (bez ověření), 26. Únor 2015 - 14:02

Úvěr bude SVJ hradit „ze splátek od svých dlužníků“??? Ze „splátek“ čeho? Nemyslel jste náhodou, že SVJ bude hradit splátky úvěru ze svých příjmů, tedy zejména z příspěvků vlastníků, kteří jsou povinni přispívat na správu domu, tedy i na náklady stavebních úprav? Nákladem na stavební úpravy domu není jen cena stavebních úprav zaplacená dodavateli, ale i náklady na financování stavební úpravy, tedy úroky z úvěru, pokud byl použit na financování stavebních úprav. Berte to i jako mou odpověď na Vaše nesmyslné demagogické dotazy s úvěrem od bratra vraceným za měsíc. Hovadiny s taxikářem a autoopravnou už tady byly komentované dost a pokud jste schopen srovnávat vztah zákazníka a taxikáře se vztahem vlastníka jednotky a SVJ, tak tu nemáte co poučovat někoho o tom, že se neorientuje v základních ekonomických a právních pojmech. Jinak děkuji za optání na naše SVJ, ačkoli otázka vymáhání dluhů nijak nesouvisí s tématem diskuse. V našem SVJ naštěstí všichni vlastníci platí příspěvky včas, takže není nutné je od nich vymáhat, a příspěvky jsou stanoveny v dostatečné výši, která pokrývá i splátky úvěru čerpaného za účelem financování provedených stavebních úprav domu.

Vložil lake, 27. Únor 2015 - 4:14

AlaV napsal: „Nákladem na stavební úpravy domu není jen cena stavebních úprav zaplacená dodavateli, ale i náklady na financování stavební úpravy, tedy úroky z úvěru, pokud byl použit na financování stavebních úprav.“

To samozřejmě není pravda. Máte v tom zmatek. Už jsem Vám přece napsal, že Vás nezajímá, zda si autoservis vzal nějaký úvěr k opravě Vašeho majetku. Nezaplatíte jim přece dvakrát za opravu + cizí úvěr. Zaplatíte pouze jednou, za provedenou opravu. Chtělo by to trénovat orientaci v běžných životních situacích.

Může být, že SVJ má náklady na financování své činnosti. Jde však o náklady na finanční službu, kterou SVJ poskytuje pouze některým osobám. A pouze odběratelé této finanční služby jsou povinni hradit za odběr této služby.

Přišel byste na to okamžitě, kdyby ve Vašem domě některý vlastník složil částku na opravu/rekonstrukci předem. To se běžně děje v mnoha domech. Pak byste (snad) pochopil, že tento vlastník se nijak nepodílí ani na nákladech na sjednání úvěrové smlouvy, ani na nákladech na vedení úvěrového účtu, ani na splácení úroků bance pro příštích 20 let.

Nákladem, účelně vynaloženým na správu domu podle § 15 odst. 1 ZoVB je pouze částka, kterou SVJ uhradilo zhotoviteli za opravu cizího majetku. A právě jen tuto částku jste oprávněn naúčtovat vlastníkovi z předchozího odstavce.

Znovu opakuji co už jsem Vám napsal: Svůj úvěr hradí SVJ z peněz, které vybere od svých dlužníků. K těmto dlužníkům ovšem nepatří vlastník, který včas splnil svou uhrazovací povinnost a složil celou alikvotní částku k opravě domu. On není dlužníkem SVJ. Společenství si kvůli němu nemuselo sjednávat žádný úvěr. Už to chápete?

lake

Vložil AlaV (bez ověření), 27. Únor 2015 - 10:13

Ne, ještě to nechápu. Vlastník přispívá na náklady správy domu příspěvkem, jehož výši určuje shromáždění. Aby tedy některý vlastník „složil částku na opravu/rekonstrukci předem“, může tak udělat jen na základě rozhodnutí shromáždění? „SVJ poskytuje finanční službu některým vlastníkům“ na základě čeho? Na základě smlouvy uzavřené s jednotlivými vlastníky? Je SVJ oprávněno poskytovat finanční služby?

Vložil lake, 27. Únor 2015 - 12:08

AlaV, opět tomusím uvést na pravou míru.

Vlastník přispívá na správu domu, ověšem nikoliv „příspěvkem, jehož výši určuje shromáždění“. Výši příspěvku uirčuje SVJ a je oprávněno požadovat pouze přesně tolik, kolik je prokazatelně zapotřebí ke správě domu. Shromáždění s tím nemá vůbec nic do činění – to si pletete s úhradou záloh na správu, o nich je shromáždění oprávněno rozhodovat (§ 15 odst. 2 ZoVB).

Každý vlastník jednotky má povinnost uhradit co si od SVJ objednal, neboli „přispět“ na správu domu. A nepotřebuje k tomu samozřejmě žádný souhlas od shromáždění. Prostě zaplatí stanovenou částku a je to.

Pokud SVJ hodlá poskytnout některým vlastníkům jednotek odklad úhrady jejich příspěvku, to je úplně jiná věc. Mělo by s každým dlužníkem samozřejmě sjednat smlouvu o úhradě dluhu ve splátkách se splátkovým kalendářem a se sankcemi pro případ, že dlužník přestane splácet. Z těchto splátek pak SVJ hradí svůj úvěr.

Vy byste jistě nikomu jen tak nepůjčil 150 tisíc Kč na 20 let bez písemné smlouvy, že.

lake

Vložil AlaV (bez ověření), 27. Únor 2015 - 13:27

Já mluvím o výši příspěvků na správu domu schvalovaných shromážděním § 1208 písm. d) NOZ. Z toho co píšete vyplývá, že VŽDY když SVJ financuje stavební úpravy úvěrem, má sjednávat se všemi vlastníky, kteří nezaplatí ihned odpovídající část nákladů stavebních úprav (tedy v případě mnoha SVJ jde o VŠECHNY vlastníky jednotek v domě) dohodu o úhradě dluhu (příspěvku na správu) ve splátkách. Je to tak?

Vložil AlaV (bez ověření), 25. Únor 2015 - 12:26

Ještě si poníženě dovoluji podotknout, že příklad s taxikářem a autoopravnou se mi nezdá příliš přiléhavý (ačkoli jako osoba pomatená a neorientující se v běžných životních situacích se samozřejmě s největší pravděpodobností mýlím), neboť v případě taxikáře ani autoopravny jako jejich zákazník obecně nejsem spoluvlastníkem taxikářova auta ani nejsem spoluvlastníkem autoopravny, takže mě jejich úvěry skutečně nezajímají a nemám důvod se podílet na jejich splácení. Pokud však budu společníkem s.r.o. provozujícího autoopravnu, tak jaksi z podstaty věci samé se podílím na úhradě jejích závazků. Ovšemže ty závazky neplatím přímo jako společník a platí je společnost (je to přeci závazek společnosti, nikoli můj osobní), ale náklady představované například úroky z úvěru se promítají do hospodářského výsledku (a tedy mého podílu na zisku), a závazky jako celek ovlivňují i hodnotu mého obchodního podílu.

Vložil lake, 25. Únor 2015 - 16:06

AlaV napsal: „Pokud však budu společníkem s.r.o. provozujícího autoopravnu …“

Jste bohužel zcela mimo realitu, opět. Raději to vypíši jedno po druhém:

 • Právnická osoba SVJ není právnická osoba s.r.o.
 • SVJ nemá žádné „společníky“.
 • Vlastník jednotky není „společníkem“ v SVJ.
 • Vlastník jednotky nemá od SVJ žádný „podíl na zisku“.
 • Vlastník jednotky nemá v SVJ žádný „obchodní podíl“.
 • Proto je nesmyslem hovořit u SVJ o „hodnotě obchodního podílu“.

Neorientujete se ani v právních, ani v ekonomických souvislostech. Nerozeznáte majetek právnické osoby od majetku Vašeho. Nerozeznáte závazky právnické osoby od závazků Vašich. To je pak zbytečné bavit se o čemkoliv: nevíte o čem je řeč.

Mimochodem, pročpak jste se raději nevyjádřil k mému příkladu o milionu a deseti milionech? Ten přece byl přímo o SVJ. Viz: http://www.portalsvj.cz/…eurcity-ucel#….

lake

Vložil Návštěvník (bez ověření), 25. Únor 2015 - 17:06

Srovnávat vztah zákazníka a živnostníka nebo autoopravny se vztahem člena společenství a SVJ je opravdu, ale opravdu nesmysl.

V prvém případě se zákazník nijak nepodílí na rozhodování firmy živnostníka nebo autoopravny, naopak v případě člena společenství a SVJ člen společenství spolurozhoduje o majetku SVJ a také ručí za jeho závazky.

Vložil lake, 25. Únor 2015 - 20:47

Návštěvníku, jste úplně vedle.
Zde se nediskutuje o tom, zda vlastník spolurozhoduje.
Zde se nediskutuje o tom, zda vlastník ručí za dluhy společenství.
Zde se diskutuje pouze o tom, že vlastník není povinen platit cizí osobě ani korunu na úhradu jejích vlastních dluhů.

Závěr: Nevíte-li o čem je diskuse, nesnažte se diskutovat.

Doložte v čem je nesmysl srovnávat vztah zákazníka (vlastníka jednotky) a opraváře jeho domu se vztahem zákazníka (vlastníka automobilu) a opraváře jeho automobilu.
Ani v jednom z obou případů není zákazník povinen platit cizí osobě ani korunu na úhradu jejích vlastních dluhů.

Závěr: Nevíte-li jak se řeší běžné situace běžného života, najděte si osobu, která Vám bude dělat opatrovníka. Vyplňte si prosím test sociální inteligence.

lake

Vložil jpinkava, 25. Únor 2015 - 19:55

mám pocit, že jste bohužel nepochopil smysl příkladu, totiž že úvěr SVJ (a jeho splácení bance) a to že SVJ umožní (některým) vlastníkům rozložit splátku dluhu za rekonstrukci či opravu společných částí domu, jsou dvě různé věci (které samozřejmě spolu souvisí – proč by si SVJ bralo úvěr, když vlastníci budou schopni si objednané práce zaplatit najednou, že?) Mimochodem o jakém majetku Vašeho SVJ spolurozhodujete? No a obecně k tomu, že se tu objevují stokrát omílané věci … možná by bylo vhodnější si o tom něco přečíst, než pak „radit od boku“ a následně se pohoršovat nad tím, když Vám především lake způsobem sobě vlastním připomene, že nemáte pravdu. Pepa

Vložil Návštěvník (bez ověření), 25. Únor 2015 - 20:15

Pepo,

nějak se Vám ty příspěvky pomotaly. Ve svém jediném příspěvku, který jsem zde uvedl, jsem tu nikomu neradil ani od boku ani nějak jinak, takže mně lake ani neměl co připomínat.

Vložil jpinkava, 25. Únor 2015 - 20:29

máte pravdu v úvodní části jsem ale reagoval na Vás, pak obecněji (někde výše v diskusi si pán stěžuje, že ho lake utřel …) no a koukám, že to postihlo i Vás

Vložil Kamilka (bez ověření), 25. Únor 2015 - 16:13

Vážený pane, Vaše příspěvky začínají být značně útočné na ty, kteří se v dobré víře a poctivosti snaží spravovat majetek SVJ. Je velmi těžké v současné době mezi vlastníky zajistit někoho, kdo je ochoten na sebe tuto odpovědnost a hlavně starost vzít. Podle Vašich příspěvků by k fungování muselo mít každé SVJ právníka .Účetní Vám asi nestačí. Tisíce domů prošlo rekonstrukcí , nákladnými opravami a investicemi. Většině , myslím si že skoro všem stačil tzv. fond oprav . Napište knihu, jak spravovat majetek SVJ. Ale prosím srozumitelně i pro ty tisíce vlastníků bez právního vědomí , ale čistého svědomí.

Vložil lake, 25. Únor 2015 - 21:04

Vážená Kamilko, mé příspěvky jsou útočné pouze vůči těm, kdo i přes upozornění opakovaně píší protiprávní nesmysly.

Pokud používáte pojem „fond oprav“, je zřejmé, že se nevyznáte ani v účetnictví, ani v právu. Vaší povinností podle zákona č.89/2012 Sb. je zajistit si k výkonu funkce odbornou pomoc.

Nemusím psát žádnou knihu: za 6 let jsem zde napsal několik stovek příspěvků. Někteří umějí číst a rozumějí přečtenému. Někteří nerozumějí, i kdyby si to přečetli desetkrát v knize vázané ve volské kůži. S těmi nic nenadělám a není to můj problém.

Mimochodem, hlavní činností SVJ není spravovat majetek SVJ, jak jste napsala. Hlavní činností SVJ je spravovat cizí majetek – společné části domu.

lake

Vložil Dudekk (bez ověření), 25. Únor 2015 - 16:37

Myslím, že právník není nutný, protože je hodně právníků, kteří si s právem moc nerozumí. :-) Každé SVJ má možnost si zaplatit profesionála jako člena statutárního orgánu. Je snad normální, že takto zodpovědnou funkci nemůže dělat každý, protože je náročná na znalosti apod. To je fakt. Přece je zájmem každého vlastnéka, aby jeho majetek byl spravován co nejlépe, to nelze dělat jinak než s určitou profesionalitou. Teď nemám na mysli placeného statutára, ale obecně. Jde o vážnou věc a tak je třeba k ní přistupovat, to je třeba už konečně pochopit.

Vložil Plátce neurčité platby (bez ověření), 11. Únor 2015 - 12:45

To je příliš jednostranný pohled, takto černobílé to zdaleka není. Předchozí platba může být např. započtena na platby budoucí. Rovněž může být sdělen (upřesněn) příjemci platby účel platby (i dodatečně). Rovněž uvedeným není dotčeno ust. o bezdůvodném obohacení. Rovněž uvedeným není dotčeno ust. o ochraně dobré víry. Hradí-li vlastník jednotky ve prospěch společenství, lze předpokládat, že je v dobré víře, co se týká účelu platby.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".