Novela občanského zákoníku v Poslanecké sněmovně - Sněmovní tisk 411/0

Vložil Zvídavý (bez ověření), 20. Únor 2019 - 17:39 ::

Novela občanského zákoníku v Poslanecké sněmovně – Sněmovní tisk 411/0

https://www.psp.cz/…xt/tiskt.sqw?…

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Radek. (bez ověření), 15. Březen 2019 - 10:56

  Pokud máme stanovy (podle SČMBD) se zákazem pořízování kopií při nahlížení a projde novela umožňující pořizování kopií.

  Půjde podle novely o obligatorní ustanovení? Co bude po účinnosti novely platit? Pozbude ustanovení dosavadních stanov se zákazem pořizování kopií platnost pro rozpor s novelou, nebo bude zákaz pořizování podle dosavadních stanov nadále platit, až do případné změny stanov?

  Vložil Zvídavý (bez ověření), 25. Únor 2019 - 11:23

  Současné znění § 1190:

  „Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Nevznikloli společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce.“

  Novela bod 24.

  „V § 1190 větě první se slova „a pozemku“ zrušují.“

  Proč by se měla zrušit, asi chyba předkladatele?

  Vložil TN. (bez ověření), 25. Únor 2019 - 12:41

  To si opravdu neumím vysvětlit, nevypadá to ani na legislativní zkratku.

  Vložil Zvídavý (bez ověření), 25. Únor 2019 - 16:51

  O legislativní zkratku jde, zavádí ji § 1177:

  „Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku (dále jen „osoba odpovědná za správu domu“)“

  Proto je v § 1190 už použita uvedená legislativní zkratka a vypuštěna slova a pozemku.

  Vložil Pozorovatel123 (bez ověření), 25. Únor 2019 - 23:34

  Výraz „a pozemku“ se přesunul z § 1190 věty první do § 1189 odst. 1 věty druhé a tím byla odstraněna poslední nejasnost bytového spoluvlastnictví. Já su tak šťastné!!!

  Vložil Petřík (bez ověření), 27. Únor 2019 - 9:56

  Skutečně, novela vyřešila nejasnosti bytového spoluvlastnictví. Konečně rozumná novela.

  Vložil TN. (bez ověření), 25. Únor 2019 - 23:22

  Jo, to je ono, super. Zase v tom bude pěkný bordel, teoretici se budou hádat, kdy jde o správu domu a pozemku, kdy jde o správu pozemku, kdy jde o správu domu a kdy jde jen o správu a vlastní správu, cizí správu s externí správou, správu bez správy a správu se správou.

  Vložil Petřík (bez ověření), 27. Únor 2019 - 11:00

  Novela používá termíny „správa domu a pozemku“ a „osoba odpovědná za správu domu a pozemku“.

  Od § 1177 zavádí pro termín „osoba odpovědná za správu domu a pozemku“ legislativní zkratku „osoba odpovědná za správu domu“.

  Naprostá banálnost, o žádný problém nejde. Není o čem vést nějaký spor mezi teoretiky. Proč strašíte nesmysly?

  Vložil tak nějak (bez ověření), 27. Únor 2019 - 10:24

  Byli jsme i před novelou a budeme i po ní. Termíny naše správy, vaše správa, cizí správa, vlastní správa, nevlastní správa a nevím ještě jaká správa jsou nám u zádele. Spravujeme dům. Pozemek pod domem není přístupný a tím pádem se u nás nespravuje. Co bychom na tom zabetonovaném pozemku asi spravovali. Když je něco potřeba udělat na základech domu zahrabaných pod terenem, tak zeminu, která je vedle domu odstraníme a spravujeme dům, ne pozemek. Teoretici ať se hádají, od toho jsou placení, od toho mají svoje koryta.

  Vložil lahcumc (bez ověření), 23. Únor 2019 - 20:14

  Můžete někdo vyjádřit relevantní náhled na některé pojmy uvedené v novele?

  Co to je:

  • „důležitý důvod“ – §1209 (důležitý důvod → pro koho? pro žalobce?, pro většinu?, pro ego soudce? má k „důležitýmu důvodu“ SVJ právo „veta“ (jako že u soudu namítne že pro něj to není důležité a tak to soud odmítne věcně řešit), …?)
  • „slušné uvážení“ – §1209 (zatím jsem s touto forumací nesetkal, ale čiší z ní stejná vágnost, jako z „dobrých mravů“ – také nejsou nikde definovány a „dobré mravy“ jsou poplatné době a místu jejich uplatnění: jsou jiné v dobách a v komunitě Vikingů, jsou odlišné v ČR-roku-1990 oproti ČR-roku-2019)
  • §1209 – „…bez výhrad, s výhradami či proti zajištění, anebo zda se uskutečnit vůbec ne má…“ (podle mne jde jen o 3-možnosti jak má výsledek dopadnout,
   co ale znamená „proti zajištění“?
   co vůbec znamená „s výhradami proti zajištění“ – je to nějaký „nástroj“ přehlasovaného k možnosti dovolávat se u obecného soudu něčeho? Je to nějak odlišné od pouhého „…se má rozhodnutí uskutečnit bez výhrad…“. Jsou snad „výhrady“ (zřejmě hlasování PROTI) nějaká účinná blokace při většinovém přijetí usnesení?
   )
  • §1214 nyní POUZE určuje, co to je většina. Kde je v NOZ nyní uvedeno, že rozhoduje li shromáždění o „…změně podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek…“? Protože pokud to někde jinde v novele-NOZ uvedeno není (třeba je, ale nevím kde), pak tedy půjde podle novely menšině sebrat podíl na společných částech pouhým hlasováním dle většiny?
  Vložil Zvídavý (bez ověření), 4. Březen 2019 - 18:44

  Píšete, že jste se s formulací „slušné uvážení nesetkal“ a není vám jasné znění ustanovení § 1209. Předmětné ustanovení představuje úpravu obdobnou § 1139 obecné úpravy spoluvlastnictví , který se neomezuje pouze na prohlášení rozhodnutí za neplatné. Znění § 1139 platí od účinnosti NOZ (novelou se němění). V DZ k NOZ k 1139 bylo uvedeno:

  „Dojde-li mezi spoluvlastníky ke sporu, jaké opatření má být ohledně společné věci učiněno (a má-li být vůbec nějaké učiněno) je soudu ponecháno k úvaze, jak o záležitosti rozhodne: zda určí, že rozhodnutí spoluvlastníků navrhovatele nezavazuje, zda případně dotyčné rozhodnutí zruší, nebo zda rozhodně o podmínkách, za nichž se změna může uskutečnit, popř. že spoluvlastníci musí poskytnout navrhovateli jistotu atp., tak, aby poměry spoluvlastníků byly uspořádány spravedlivě, tedy racionálně a způsobem, který nebude bránit dalšímu klidnému soužití spoluvlastníků a nebude mezi nimi akcelerovat další konflikty.“

  Vložil Zvídavý (bez ověření), 24. Únor 2019 - 13:17

  V § 1169 je uvedeno

  „(1) Vlastníci jednotek mohou prohlášení změnit. Ke změně prohlášení se vyžaduje písemný souhlas vlastníka jednotky, jehož práv a povinností se změna dotkne…“

  Změna podílů nebo poměru výše příspěvků na správu se dotkne práv a povinností všech vlastníků, proto se požaduje souhlas všech vlastníků. Bez změny prohlášení nebude možné změnu podílů nebo poměru výše příspěvků na správu provést.

  K tomu DZ k § 1214 uvádí:

  „Stávající § 1214 věta druhá je matoucí, neboť je zařazeno do části rozhodování mimo shromáždění, přičemž není žádný důvod, aby o změně poměru výše příspěvků a o velikosti podílů na společných částech rozhodovali všichni vlastníci jednotek pouze v případě rozhodování per rollam (mimo shromáždění) a při rozhodování na shromáždění tomu bylo jinak. V případě rozhodování o změně podílu na společných částech a změně poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku se jedná o změnu prohlášení, která je upravena v § 1169, takže stávající úprava se stává duplicitní. Proto se navrhuje § 1214 v této části zrušit.

  a k § 1169 DZ uvádí:

  „Měla- li by se změna prohlášení dotýkat práv a povinností některého vlastníka jednotky ve vztahu k jeho předmětu vlastnictví, musí s takovou změnou písemně souhlasit. Bude- li takovýchto dotčených vlastníků více, budou muset souhlasit všichni dotčení vlastníci. Tito vlastníci mohou souhlasit každý formou jednostranného právního jednání, popřípadě společnou dohodou (anebo kombinací – např. dohoda části vlastníků v kombinaci s jednostranným právním jednáním několika dalších vlastníků). Změnou, která se dotýká práv a povinností vlastníka, je například změna účelu užívání společné části ve výlučném užívání, úplné či částečné sloučení jednotek (dotčeni budou ti vlastníci jednotek, jejichž jednotky budou slučovány), změna v poměru výše příspěvků, změna podílu na společných částech týkající se pouze některých vlastníků jednotek atd. K účinnosti změny prohlášení se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek a většiny všech vlastníků jednotek (prohlášení může podmínky schválení zpřísnit – např. požadovat kvalifikovanou většinu). Vlastníci takto vyslovují souhlas se změnou prohlášení, která vyplývá z jednostranných právních jednání nebo společné dohody dotčených vlastníků jednotek (anebo z kombinace). Pokud se však změna dotýká práv a povinností všech vlastníků jednotek, souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek a většiny všech vlastníků jednotek se již nevyžaduje (byl by ostatně nadbytečný), jelikož je třeba souhlasu všech vlastníků – půjde například o situace, kdy se všem vlastníkům mění podíl na společných částech, nebo když se všem vlastníkům mění poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku.

  Vložil TN. (bez ověření), 21. Únor 2019 - 15:28

  Dokážete identifikovat, jestli v návrhu zůstala povinná účast notáře u změny stanov? Já v návrhu vidím jen povinného notáře při zakládání SVJ a pak u per rollam (přičemž mi není jasné, o jaké případy by se mělo jednat, prosím o nápovědu)

  Vložil Andrade (bez ověření), 15. Březen 2019 - 20:27

  a ona někdy povinna byla? Opravdu???

  Vložil TN. (bez ověření), 21. Únor 2019 - 14:57

  Rozumí někdo, proč do novely bytového spoluvlastnictví nacpali novelu ZOK (když shodná novela ZOK leží paralelně ve sněmovně od loňska) a novelu nájmu bytu? To je zase malá domů pro velká družstva a developery?

  Vložil Petr123 (bez ověření), 21. Únor 2019 - 12:23

  Na nového majitele bytu přejdou dluhy také ze služeb a také vyúčtování služeb bude za kompletní rok vystaveno na nového majitele?

  § 1186 (1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost vypořádat příspěvky na správu domu a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu.

  (2) Při převodu vlastnického práva k jednotce přecháze jí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.

  Vložil Nabyvatel (bez ověření), 21. Únor 2019 - 20:19

  Pro Petr123:

  A co fond oprav? Přechází dluh na nabyvatele?

  Vložil Dudekk (bez ověření), 22. Únor 2019 - 12:10

  je někde v zákoně zakotvena povinnost přispívat do fondu oprav? Není, tak co řešíte??? :-)

  Vložil AsiTak, 22. Únor 2019 - 14:32

  Pokud z dokumentů SVJ vyplývá, že se jedná o položku příspěvku na správu domu a pozemků. Žádný předpis nepředepisuje závazně pojmenování druhů příspěvku na správu domu a pozemků nebo záloh na služby.

  Vložil Dudekk (bez ověření), 26. Únor 2019 - 11:28

  Škoda, že Vám unikl kontext toho, na co jsem reagoval a ještě s úsměvem. :-)

  Vložil Antonius (bez ověření), 22. Únor 2019 - 16:29

  Pan AsiTak napsal, že do FO je třeba přispívat, pokud z dokumentů SVJ vyplývá, že se jedná o položku příspěvku na správu domu a pozemku.

  Soud má odlišný názor, když rozhodl, že je povinnost platit fond oprav A SOUČASNĚ vedle toho platit i příspěvky na správu domu a pozemku.

  Nic o tom, že by fond oprav bylo pojmenování příspěvku na správu, soud nepíše, ani nepíše, že by snad povinnost platit fond oprav byla dána jenom tehdy, když jde o jiné pojemnování příspěvků na správu.

  Vložil TN. (bez ověření), 21. Únor 2019 - 15:06

  Ano, přejdou na nového majitele. Až budete prodávat byt, perte pro celou ulici, celé město se k vám může chodit koupat. Vaši spotřebu zaplatí nový majitel bytu. Proti tomu zde bojujeme už několik let. Za přechod dluhů ze služeb intenzivně lobbovala SČMBD a povedlo se jim. Bohužel. Je to v rozporu s vlastnickými právy a porušuje ústavu, ale ČR není ústavní stát, takže úředníci se mohou vlastníkům smát do obličeje.

  Vložil Beneš (bez ověření), 21. Únor 2019 - 20:06

  Vážení, tak tenhle příběh jsem pomáhal řešit pro zadlužený byt ve Dvoře Králové.Předsedkyni SVJ vůbec nezajímaly „neplatby“ dlužníka, který byt prodal přes RK,která se vůbec nezajímala o stav a byt prostě udala zájemci.Nakonec to dopadlo ve prospěch SVJ, když nebylo dovolání!Chci věřit, že se najde někdo, kdo se odvolá ÚS.Opravdu je zde deklarované svinstvo,přikryté zákonem!

  Vložil Nový (bez ověření), 21. Únor 2019 - 19:14

  V DZ je uvedeno:

  „Dále se navrhuje jednoznačně stanovit, že na nabyvatele přecházejí dluhy na příspěvcích na správu domu a pozemku, dluhy na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a dluhy na zálohách na tato plnění (nikoliv však již zaplacené a dosud nevyúčtované zálohy na plnění spojená s užíváním bytu) převodce vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku ze zákona.“

  Tzn., že by přešly pouze dluhy za nezaplacené zálohy po splatnosti, které by mohlo SVJ v potvrzení vyčíslit.

  Vložil Antispamer (bez ověření), 21. Únor 2019 - 15:13

  TN, patříte do ústavu. S vaší fobií, že vše je proti vlastníkům a že za vše mohou SBD a SČMBD, to chce návštěvu lékaře či hospitalizaci. Po léčbě třeba pochopíte, že je to výhodné pro ostatní spoluvlastníky v SVJ. Není potřeba honit dlužníka. A prodávající s kupujícím si to mohou ošetřit smluvně. Většina lidí nekšeftuje s byty, chtějí jen bydlet a pro ty je to velmi pozitivní změna.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 20. Únor 2019 - 19:45

  doufám, že práce vlády i vás konečně přesvědčila o tom, že je nutné nejen posílat připomínky na MMR či lobbovat u poslanců a senátorů, ale že je zcela správné o nesmyslnou judikaturu „bájného důležitého důvodu“ bojovat i soudně.

  V důvodové zprávě je sice pokus o uvedení na pravou míru:

  „Napadne-li vlastník jednotky rozhodnutí orgánu společenství vlastníků u soudu, půjde v případě návrhu na určení neplatnosti takového rozhodnutí o návrh podle § 258 a násl. a v ostatních případech, s výjimkou postupu podle § 245, o návrh podle § 1209.“

  Ovšem tam se bojím toho, že justice opět místo aby používala § 258 pro neplatnost, § 245 pro rozpor s dobrými mravy a § 1209 pro vše ostatní, tak sice rozšíří o možnost konstitutivně rozhodovat, ale stále budou tvrdit že § 258 a násl. je 258 omezeno důležitým důvodem z následujícího 1209 a budou si stále opakovat svou „pravdu“. Takže soudního přezkumu usnesení neplatných pro rozpor se zákonem či stanovami či dobrými mravy se stále u tak zvaně „nedůležitých usnesení“ od české justice nedočkáme… Přestože to je v rozporu LZPS a Úmluvou…

  Vložil TN. (bez ověření), 21. Únor 2019 - 15:11

  Z novely § 1209 mě trefí šlak. Předchozí návrh novel yjsem tu sice kritizoval, ale aspoň se snažil řešit palčivý problém tuposti soudců VS a NS. Samozřejmě, že si důležitý důvod projudukují a navíc přibylo omezení, že žalobu půjde podat jen u rozhodnutí dotýkajících se „správy domu a pozemku“, takže proti ostatním rozhodnutím žalobu podat nepůjde. Toto vyvovolá další nespravedlnosti, protože tupci z NS řeknou, že volba kontrolní komise se netýká správy domu a pozemku a nazdar bazar.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 20. Únor 2019 - 19:24

  doporučuji přečíst si, jaká finální formulace jde do parlamentu. :)

  Samozřejmě uvidíme, co s tím provede parlament, ale pro každého, kdo měl u mých vyjádření o nutnosti vykládat zákon v souladu s úmluvou je zde poměrně jasně upraveno tak, aby i laik pochopil, že přednost má ověření naprosto jiným způsobem, než vstupováním kamkoliv.

  § 1182

  (1) Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu stavební úpravu uvnitř svého bytu.

  (2) Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní osobě odpovědné za správu domu na základě její předchozí výzvy ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, a to popřípadě i přístupem do bytu.

  Vložil Hrubý (bez ověření), 21. Únor 2019 - 10:51

  Zděšený člene opět demagogicky matete

  Finální formulace § 1182 naopak upřesnila, že vlastník jednotky umožní osobě odpovědné za správu ověření a to popřípadě i přístupem do bytu. Chápetete to. Je tam natvrdo, že Umožní osobě odpovědné za správu přístup do bytu.

  To je zásadní změna proti současnému znění § 1182, ve kterém se hovoří pouze o umožnění přístupu do bytu pro ověření (není zde vyloženě uvedeno, že osobě odpovědné za správu), čehož jste vy a jiní zneužili ke kategorickému tvrzení, že osobě odpovědné za správu se přístup umožnit nemusí a že umožnění přístupu do bytu se týká pouze státního orgánu.

  Jasně je to popsáno i v DZ k § 1182:

  „Podle odstavce 2 je vlastník jednotky během provádění stavebních úprav povinen umožnit osobě odpovědné za správu domu na základě její předchozí výzvy ověření, že stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, a to například předložením stavební dokumentace, je- li stavebními předpisy vyžadována [srov. § 7 písm. d)nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím – dále jen „nařízení vlády č. 366/2013 Sb.“].Případně je vlastník povinen na základě přechozí výzvy osoby odpovědné za správu domu umožnit jí i přístup do bytu za účelem tohoto ověření.Osoba odpovědná za správu domu má toto právo na ověření i v případě, že vlastník jednotky nesplnil oznamovací povinnost podle odstavce 1. Osobě odpovědné za správu domu a pozemku však nesvědčí neomezené právo přístupu do bytu vlastníka, ale toto právo má pouze v případě ověření dopadů stavebních úprav bytu na společné části (viz návětí). Dané pravidlo je dále rozvedeno v § 7 písm. d)nařízení vlády č.366/2013 Sb.“

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 21. Únor 2019 - 19:47

  „vlastník jednotky umožní osobě odpovědné za správu“

  Osoba odpovědná za správu vstupovat nedokáže, takže se jedná o nesplnitelnou povinnost.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 21. Únor 2019 - 10:58

  Případně znamená, že pokud vám byla předložena stavební dokumentace stvrzující neexistující změnu společných částí, vaše případně končí…

  A pokud vám případně nebude předložena stavební dokumentace, tak případně může osoba zodpovědná za správu domu a pozemku pověřit se souhlasem uživatele jednotky někoho, kdo je schopen ověřit stavební úpravy, případně bez souhlasu uživatele jednotky se obrátit na státní orgán.

  Demagog jste tady vy a opět se tu pokoušíte o zneužití ustanovení a výklad zákona v rozporu s LZSP a Úmluvou.

  Vložil Hrubý (bez ověření), 21. Únor 2019 - 11:39

  Napsal jste, že „Případně znamená, že pokud vám byla předložena stavební dokumentace stvrzující neexistující změnu společných částí, vaše případně končí…“

  Zděšený člene, nedělejte za mě blbce. V § 1182 i v citované DZ se hovoří o „stavební dokumentaci, je- li stavebními předpisy vyžadována [srov. § 7 písm. d)nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím – dále jen „nařízení vlády č. 366/2013 Sb.“]..“. Tzn. že se jedná o stavební dokumentaci, podle které se stavební úprava má provádět. Tj. nejde o stavební dokumentaci, jak se nám snažíte namluvit, která by měla po skončení práce hodnotit, zda skutečné provedení stavebních úprav bylo v souladu s předloženou stavební dokumentací schválenou stavebním úřadem před zapčetím stavebních úprav.

  Osoba odpovědná za správu má samozřejmě podle navrhovaného § 1182 právo po skončení stavebních úprav následné ověřit, zda nedošlo k neschváleným úpravám v rozporu se stavebním dokumentací. Zda k tomu pověří někoho ze svých členů nebo jinou třetí osobu (odborníka) není rozhodné.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 21. Únor 2019 - 12:03

  má pouze právo ověřit, které lze popřípadě realizovat i vstupem. Ovšem vstup musí být se souhlasem uživatele. Jinak máte smůlu a k dispozici jiné nástroje prostřednictvím státních orgánů. Což alespoň dle mého pocitu z vašich vyjádření odmítáte přijmout a pochopit.

  A pokud vám bude předložena dokumentace stvrzující, že vše v jednotce je OK, máte i dle navrhovaného textu usnesení smůlu. Vaše eventuelní snaha kontrolovat práci autorů té dokumentace se musí provádět jiným postupem, než vstupováním do jednotky.

  Vložil Volný (bez ověření), 21. Únor 2019 - 11:12

  Zděšený člen je nejen demagog, ale i podvodník. Za pět minut už měl 6 plusů a stejně tolik Hrubý mínusů. Jak už bylo v diskusi dříve uvedeno, používá nick více uživatelů a způsob hodnocení + či – je velmi podežřelý.

  Vložil ... (bez ověření), 22. Únor 2019 - 12:07

  Mimo téma,ale pravdivé: https://www.zive.cz/…default.aspx

  Vložil kobliha (bez ověření), 21. Únor 2019 - 12:13

  pane Volný, to je kampáááň, že jo?

  Vložil Volný (bez ověření), 21. Únor 2019 - 17:32

  Pan Zděšený člen se jak vidno nehodlá vyjádřit k tomu, proč více osob přispívá pod jedním nickem. Nemůže to popřít, protože to bylo v dřívější diskusi prozrazeno a tak raději drží bobříha mlčení. Je to prostě hrdina bijící se v prsa za lidská práva.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 21. Únor 2019 - 18:23

  se mi zatím nepodařilo vám ani vysvětlit, že když je někde napsáno

  „umožní osobě odpovědné za správu domu na základě její předchozí výzvy ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, a to popřípadě i přístupem do bytu“

  tak že to znamená, že vlastník stavebně upravující jednotku umožní ověření a je na něm, jakým způsobem (například předem stavební dokumentací, po dokončení fotodokumentací průběhu nebo vyjádřením autorizované osoby), že vše proběhlo jak má a nikoliv vámi prosazované, že SVJ vyzve a člen musí umožnit kontrolu vstupem.

  A to přestože zákonodárce sám v novele napsal popřípadě, tedy je zřejmé, že ani zákonodárce nepředpokládá automaticky u každé úpravy ověřování vstupováním.

  Tak vzhledem k tomu, že se mi nedaří vám ani osvětlit tuto racionální a poměrně zřejmou věc a to přestože píši slušně a nereaguji na vaše osočování mé osoby ze lží a všeho možného dalšího, tak se skutečně nemíním pouštět do vyvracení jakýchkoliv chimér co máte o plusování a mínusování… Bylo by to zbytečné…

  Vložil Volný (bez ověření), 21. Únor 2019 - 18:44

  Odpovídáte na příspěvek, ve kterém jsem se tázal na to, proč přispíváte vice osob přes jeden nick. Místo abyste odpověděl na jasný dotaz, raději zavádíte k něčemu jinému a to o plusování a mínusování. To si děláte srandu, když říkáte, ja se vyjadřujete slušně? A co ty vaše urážky na adresu soudců, kteří mají jiný názor než vy?

  Vložil zdeseny clen SVJ, 21. Únor 2019 - 18:50

  Právo totiž není otázkou názoru, jak se mylně domníváte, ale morálky a logiky.

  A já vždy píši, v čem konkrétně je to dané rozhodnutí vadné. A zároveň prostřednictvím vyšších soudů bojuji za prosazení práva a v žádném řízení, ke kterým se vyjadřuji ještě nedošlo k finálnímu posouzení.

  Pokud nemáte nic, co byste mohl věcně dodat, nechápu, proč se vůbec vyjadřujete.

  Úctu si soudci musí zasloužit rozhodováním, nikoliv funkcí.

  Vložil Volný (bez ověření), 21. Únor 2019 - 18:57

  A proč se přitom o čem píšete va vašich příspěvcích uchylujete k uřážkám soudců? A kdy konečně odpovíte, proč přispíváte více osob pod jedním nickem?

  Vložil Pozorovatel123 (bez ověření), 21. Únor 2019 - 19:22

  Zděšený člen prohrává soudy a tak si tu honí triko, jaký je borec. Proto soudce opakovaně uráží. Jeho urážky by měly být mazány.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 21. Únor 2019 - 19:36

  a pojďme diskutovat o správnosti u libovolného rozhodnutí v souvislosti s kterým máte pocit, že jsem se dle vás špatně vyjádřil o soudcích.

  Pokud nechcete věcně diskutovat o těch rozhodnutích, běžte prosím jinam.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 21. Únor 2019 - 19:14

  ti soudci neplní svou povinnost ohledně argumentace v rozsudcích a rozhodují nelogicky v rozporu s jinými vlastními rozhodnutími a v rozporu s vyššími právními normami a principy. Tudíž si svým rozhodováním žádnou úctu nezaslouží. A s ohledem na skutečnost, jakou svými rozhodnutími páchají škodu na právu a morálce v této zemi, označuji je ještě velmi jemně. Pokud s tím máte problém, tedy máte pocit, že ta rozhodnutí jsou v pořádku, pojďme věcně diskutovat o vadách těch rozhodnutí.

  a nepíše tu pod mým nickem za mě více osob, ostatně mé příspěvky jsou s psány s přihlášeným uživatelem, vaše nikoliv. Ale jak jsem psal, nemíním vás o tomto přesvědčovat, protože to považuji za nemožný úkol. (s ohledem na skutečnost, že i o významu termínu popřípadě s vámi tak nějak nejde diskutovat věcně).

  Vložil radka2222 (bez ověření), 21. Únor 2019 - 11:45

  já se teda domnívám, že nicků můžu mít milion, ale z jednoho počítače (IP) můžu dát stejně jen jeden + nebo -. Nenapadlo vás někdy, že ty + má proto, že s ním hodně lidí (nejen píšících, ale i pouze sledujících) souhlasí, a – dají zase tomu, s kým nesouhlasí??

  Vložil Volný (bez ověření), 21. Únor 2019 - 11:56

  No já se zase domnívám, že je to zbabělost, když není jasné, kdy zděšený člen mluví za sebe, a kdy místo něho mluví jiní uživatelé. Podvádět se s hodnocením příspěvů dá, už tu v minulosti takové případy byly. Počet mínusů či plusů mně nevadí, vadí když narostou najednou během pár desítek vteřin.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 21. Únor 2019 - 12:02

  ano, ti co zneužívají „jeho“ nick jsou zbabělci. Ale ten „pravý“ zděšený člen to neovlivní, proč by tedy měl být podvodník? Divné by byly + a – během pár minut v řádu desítek, ale proč myslíte, že si během 5 minut nepřečte a neklikne pět různých lidí?

  Vložil Nový (bez ověření), 21. Únor 2019 - 17:22

  Jakto, že ten on (údajně pravý) to neovlivní. Oni využívají jeho uživatelské jméno s jeho vědomím, jinak to ani nejde. Prostě více uživatelů po domluvě využívá k přístupu stejné heslo k přihlášení a mohou tak přispívat všichni pod jedním nickem. Kapiš to?

  Vložil lahcumc (bez ověření), 23. Únor 2019 - 19:18

  Ať již je „Hrubý“, „Volný“ či „Nový“ kdokoli, vyjadřuje/í se pouze k oblibě nicku „zděšený člen SVJ“ – NE K VĚCI.

  Podstata, proč tento kecálkov ještě navštěvuji jsou právě příspěvky nicku „zděšený člen SVJ“ který svýho času docela obstojně šermoval s tvrdohlavým nickem „Lake“. Určitě to zde nesleduji kvůli pitomcům jako jej „Hrubý“, „Volný“, „Nový“, …

  Kdyby sem nyní občas nickové „zděšený člen SVJ“, „TN“ a někdy „VN“ či Mrs. „Klainová“ a někdy i 141-hlavý předseda „Pavel“ nevložili dění z přípravy zákonů na miniserstvech nebo ze sněmovny nebo nevožili zajímavé judikáty, tak by tento Žvanilov chcípl na nudu. Stejně i tak se zde nyní řeší jen ptákoviny, které se řešily již před lééééty a které na tomto serveru (zatím) můžete najít.

  A pokud jde o zoufalce „Volný“ho – jo byl tady jeden podvodník cca před 4–5 lety, ten měl zapotřebí psát vše kapitálkami, ve verších a svým příspěvkům do 3-minut po svém vyblití přidělil pomocí aplikace na změnu IP-adresy kolem 20–30 plusů. ALE po několika úvodních rozstřelech (cca po 2-měsících), s ním již nikdo s ním věcně nekomunikoval a tak se ztratil jak pára na hrncem. Někteří zdejší „Mazači“ (registrovaní nici, co mají právo mazat sprosťárny a blbárny podle svého názoru) jeho blechlemsty odmazali, ale nejlepším receptem na takový grafomany, je jejich IGNORACE.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".