Neuvěřitelný bordel ve vybírání příspěvků na správu domu v našem SVJ

Vložil M.Harásek (bez ověření), 27. Červen 2018 - 11:53 ::

Dobrý den, mám na vás prosím dotaz. V našem SVJ je 8 bytů 3+1 a 4 byty 2+1. Všichni prosím platíme stejné příspěvky na opravy pod názvem Zvýšená tvorba FO…500,– Loni k tomu přibyla údajně ze zákona ročně zúčtovatelná částka 100,– pod názvek „Kr.FO – režie“......letos navíc přibyla položka 198,– název „Dl. záloha na opravy domu“. Opět všechny byty platíme stejně. V nových stanovách před týdnem podepsaných je, že náklady na vlastní správní činnosti SVJ §1180 odst.2 občanského zákoníku platíme všichni členové STEJNOU ČÁSTKOU. Ve výši odpovídajícím podílu podlahové plochy jednotky na celkové podlahové ploše všech jednotek v domě platíme všechny – OSTATNÍ NÁKLADY. Nemám v ruce staré stanovy, zda to tam bylo stejně, ale předpokládám, že tam bylo stejné znění. Co mám nyní prosím dělat, abych docílil snížení jednotlivých položek pro můj byt 2+1. Jelikož jsem v nevýhodě, všechny 3+1ky nás menší byty přehlasují jako nic. Mám zaslat dotaz či žádost o přečíslení záloh a kterých záloh? Co jsem tu nastudoval, mám povinnost platit pouze ty dlouhodobé a krátkodobé záloha na opravy domu…nikoli nějakou Zvýšenou tvorbu FO. Mám nárok na přeúčtování případně navrácení částky a za jakou dobu. Bydlím v domě cca 2,5 roku. Dle mě mám nárok na vrácení přepočtené částky i za roky, kdy jsem zde nebydlel, ale byly společenstvím nezákonně vybírány. Nakonec ještě perlička…spole­čenství vybírá ještě do „tajného fondu“ 100,– hotově na ruku od každého bytu na takové ty drobnosti, kdy je třeba něco bez papíru opravit nebo koupit…není to už námět pro policii či kontrolu finančního úřadu?

Jde o dům starých vlastníků, kteří nerozumí zákonům a jakékoliv mé ústní námitky odmítají. Potřeboval bych poradit, jak jednat a zda jsem vůbec v právu.

  • příspěvky na správu

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil abx (bez ověření), 27. Červen 2018 - 23:17

Pane Harásku, jelikož vše máte ve stanovách a všechny ty blbiny jsou odhlasované, tak vám asi nepomůže vůbec nic, ani soud. Jedině změnit adresu. Budu sice mínusován, ale musím konstatovat, že ve vašem domě jsou vlastníci bytů neuvěřitelní hlupáci a někdo to využívá. Peníze na ruku ale rozhodně neplaťte i když je to jenom stovka. Kdo vám dělá správu domu, kdo za tím vším stojí?

Vložil M.Harásek, 27. Červen 2018 - 17:58

Po informacích od našeho správce vyúčtování, bývalého družstva jsem se dozvěděl, že dřívější majitelé si odhlasovali rovný příspěvek všech jednotek 200,– později zvýšen na 500,– …100% hlasy. Umožnilo jim to právě těch 100% hlasů. Nevyznáte se v tom, jak já jako nový majitel mám jednat, když s tímto nesouhlasím? Musím čekat až na schůzi vlastníků a zde navrhnout hlasování o té částce?..A pokud jako jediný budu pro její zrušení či výpočet dle podlahové plochy, bude to stačit? Případně napsat doporučený dopis naší předsedkyni a vyslovit již zde tento nesouhlas, který jsem nikdy neudělil jako nový majitel bytu. Třeba někdo bude vědět, co a jak…díky za radu.

Vložil JaVa, 28. Červen 2018 - 10:02

Zdravím pane Harásek.

Ve Vašich dosavadních příspěvcích, jsem nenašel nic o tom,co je uvedeno o způsobu hrazení nákladů na správu domu a služeb s tím spojených ve vašem prohlášení vlastníka k budově.Doporučuji si to ověřit!Pokud tam máte stále uvedeno,že tyto platby hradí vlastníci jednotek, dle výše svého spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku,pak je pouze takové rozúčtování stále platné a žádné rozhodnutí shromáždění ani 100% dohoda vlastníků bez následné změny PV, dle § 1169 odst.2 z­.č.89/2012 Sb., ho nemohlo změnit!

http://www.portalsvj.cz/…c-72–1994-sb

„Nejvyšší soud totiž považuje za zcela zjevné, že shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek nemůže svým rozhodnutím změnit prohlášení vlastníka budovy v části vymezení budovy na bytové jednotky a společné části (§ 4 odst. 2 písm. b/ a c/ zákona o vlastnictví bytů), a že takové oprávnění nelze dovozovat ani z ustanovení § 11 odst. 4 zákona o vlastnictví bytů. Je tomu tak již proto, že způsobilost společenství vlastníků bytových jednotek mít práva povinnosti, jakož i způsobilost k právním úkonům je omezena na věci správy domu a další činnosti vymezené v ustanovení § 9 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů. Do pravomoci shromáždění jakožto orgánu právnické osoby s takto omezenou způsobilostí přitom nemohou spadat úkony, k nimž společenství není způsobilé (a jimiž navíc bez výslovné zákonné úpravy zasahuje do již nabytých vlastnických práv vlastníků jednotek).“

Přeji hezký den.JaVa

Vložil Petr123 (bez ověření), 28. Červen 2018 - 10:31

„v části vymezení budovy na bytové jednotky a společné části“

Tedy shromáždění nemůže měnit velikosti bytů atp. Uvedený rozsudek se netýká hospodaření.

Ve vysvětlující části chystané novely občanského zákoníku je přímo uvedeno, že chtějí sjednotit přispívání podle podílů z důvodu, že tato otázka není právně jasná a větu „Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech.“ lze chápat i tak, že o změně poměru může rozhodnout přímo shromáždění.

Vlastník se samozřejmě obrátit na soud, ale pochybuji, že by uspěl.

Vložil JaVa, 28. Červen 2018 - 11:26

„nebylo-li určeno jinak“

Plně s Vámi souhlasím,že shromáždění vlastníků může určit jiný způsob rozúčtování, než je uveden v PV,ale nejprve musí získat písemnou dohodu všech(100%),pak to schválit shromážděním a následně změnit PV dle § 1169 odst.2.Teprve pak, bude u SVJ, vzniklých dle ZOVB, platit jiný způsob rozúčtování nákladů na správu domu!

Hezký den.JaVa

Vložil Petr123 (bez ověření), 28. Červen 2018 - 11:33

V důvodové zprávě novely občanského zákoníku mají jiný názor než vy. Novela tyto nejasnosti doufám vyřeší.

Vložil Pavel II (bez ověření), 28. Červen 2018 - 22:35

nemůže změnit stávající právní stav zakotvený dávno před NOZ. Neustálé odkazy zde v diskuzích uváděné na aktuální právní stav jsou proto matoucí. Platí to co máte ve svých platných stanovách. Neboli koupil jste si auto s EURO 4 ale nejste povinen je předělat na EURO 6 jen proto, že toto je aktuiálně platná norma.

Vložil tak nějak (bez ověření), 29. Červen 2018 - 2:53

Přesně tak a my se v tom v našem svj taky řídíme. Nejsme šašci, abychom pořád přizpůsobovali stanovy a prohlášení vlastníka, jak si vzpomene kde-jaký šašek.

Vložil JaVa, 28. Červen 2018 - 12:42

http://www.portalsvj.cz/…ku-13–1–2017

cituji JUDr.Čápa

"Pokud by mělo dojít ke změně poměru výše příspěvků jednotlivých vlastníků jednotek na správu domu a pozemku (určeného ve stanovách SVJ, resp. před vznikem SVJ v prohlášení), muselo by být postupováno – ať jde o jednotky vzniklé za účinnosti ZOVB nebo o jednotky vzniklé již podle NOZ – podle příslušných ustanovení NOZ (jak jsou dále uvedena) a nebylo by možné, aby bez dalšího v této záležitosti rozhodovalo pouze shromáždění.

Konkrétně by muselo být postupováno podle § 1169 odst. 2 NOZ. Pokud by se měl poměr výše příspěvků měnit všem vlastníkům jednotek (např. všichni by měli platit ve stejné výši, anebo by se poměr výše příspěvků měl měnit všem vlastníkům jednotek jiným způsobem), vyžadovala by se písemná dohoda všech vlastníků jednotek (a z toho plyne, že by se již záležitost neprojednávala na shromáždění). Pokud by se dosavadní poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku měl měnit jen určitému počtu vlastníků jednotek, pak by se podle § 1169 odst. 2 NOZ vyžadovala nejdříve písemná dohoda všech dotčených vlastníků, tato dohoda by nabyla účinnosti, pokud by s ní písemně vyjádřila souhlas nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků jednotek, popřípadě vyšší většina určená v prohlášení, a teprve poté by mohla být tato změna předložena k rozhodnutí shromáždění podle § 1208 písm. b) NOZ (a shromáždění by pak rozhodovalo buď nadpoloviční většinou hlasů přítomných vlastníků jednotek nebo vyšší většinou hlasů uvedenou ve stanovách SVJ. Bez uvedeného předchozího písemného souhlasu podle § 1169 odst. 2 NOZ by však shromáždění tuto záležitost nemohlo projednávat.

Pokud by se tato záležitost řešila rozhodnutím vlastníků jednotek mimo zasedání shromáždění (per rollam) podle § 1210 – 1214 NOZ, pak by byl postup takový (podle věty druhé v § 1214 NOZ), že měl-li by se měnit vlastníkům jednotek poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak (z jiného důvodu) než v důsledku změny velikosti podílů na společných částech, pak by se vyžadoval souhlas všech vlastníků jednotek při hlasování mimo zasedání shromáždění – per rollam.

Shrnutí:

Pouhým rozhodnutím shromáždění, přijatým nadpoloviční většinou hlasů přítomných vlastníků jednotek či vyšší většinou uvedenou ve stanovách pro schvalování usnesení shromáždění, nemůže být rozhodováno o změně poměru výše příspěvků jednotlivých vlastníků jednotek na správu domu a pozemku, aniž by předtím bylo postupováno podle § 1169 odst. 2 NOZ, resp. při rozhodování mimo zasedání musí být rozhodováno podle § 1214 věty druhé NOZ. Mělo-li by dojít ke změně poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku, jednalo by se o změnu dotýkající se práv a povinností vlastníků jednotek, a muselo by tedy být postupováno analogicky podle § 1169 odst. 2 NOZ (tedy jako při změně prohlášení dotýkající se práv a povinností vlastníků jednotek – vyžaduje se tedy písemná dohoda dotčených vlastníků jednotek, písemný souhlas příslušné většiny hlasů vlastníků jednotek s touto dohodou a poté usnesení shromáždění, resp. v případě, že jsou dotčeni všichni vlastníci jednotek, vyžaduje se písemná dohoda všech vlastníků jednotek). V případě rozhodování per rollam (rozhodování vlastníků jednotek mimo zasedání shromáždění) by v případě změny poměru výše příspěvků vlastníků jednotek z jiných důvodů než z důvodu změny velikosti podílů na společných částech muselo být postupováno podle § 1214 věty druhé NOZ, tedy vyžadoval by se souhlas všech vlastníků jednotek v rámci hlasování mimo zasedání shromáždění. Nahoru ROZHODOVÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ O CELKOVÉ VÝŠI PŘÍSPĚVKŮ NA SPRÁVU DOMU A POZEMKU

Rozhodování shromáždění o změně celkové výše příspěvků na správu domu a pozemku a s tím spojená změna výše záloh jednotlivých vlastníků jednotek na příspěvky na správu domu a pozemku

Shromáždění schvaluje na určité časové období celkovou výši příspěvků na správu domu a pozemku, a tato celková výše příspěvků, schválená shromážděním, je rozpočítána na zálohové platby příspěvků na správu domu a pozemku, placené jednotlivými vlastníky jednotek v poměru určeném v prohlášení – viz shora pod bodem 1.)."

konec citace

JaVa

Vložil Petr123 (bez ověření), 28. Červen 2018 - 12:57

Kdyby situace byla tak jasná, jak si myslíte vy nebo JUDr. Čáp, jistě by žádná novela v této oblasti nebyla nutná a v důvodové zprávě by se o tom nemuseli vůbec zmiňovat.

Citace z DZ: (…) ustanovení § 1180 upravuje poměr výše příspěvků nikoli kogentním, ale dispozitivním způsobem. Vzhledem ke stávající formulaci však vznikají pochybnosti při výkladu tohoto ustanovení, neboť není zřejmé, zda by např. rozhodnutím na shromáždění, a to pouhou prostou většinou, nemohl být změněn poměr výše příspěvků, například v neprospěch jednoho či více vlastníků jednotek. Tito by se sice mohli domáhat podle § 1209 soudní ochrany, nicméně zřejmě pouze z důvodu porušení dobrých mravů. Taková situace jistě není žádoucí.

Vložil JarekSVJ, 27. Červen 2018 - 13:10

Harásku jsi asi dost mimo, pokud máte v domě bordel, tak sám patříš mezi bordeláře neboť pouze bordelář toleruje nebo volí bordeláře. Jinak pokud by jsi nebyl bordelář tak se budeš chovat jako CHLAP ( odpovědný za svůj majetek )

Vložil M.Harásek, 27. Červen 2018 - 14:24

Nemilý pane, hlasoval jsem jako jediný proti stanovám, jako jediný jsem chtěl změny, ve kterých jsem byl přehlasován. Jelikož v domě již trvale nebydlím, nechci být ani ve vedení, do kterého by mě stejně neprohlasoval dostatečný počet hlasů. Byt vlastním 2,5 roku. Soudit se mi zatím nechce…Co pak mohu dělat?

Vložil MartinII, 27. Červen 2018 - 13:53

Pokud jde o vybírání peněz do klobouku nebo hotově na ruku, tak to odmítněte. Žádný finanční úřad vám nepomůže, to se už zde probíralo.

Seznamte se s § 12 NV 366/2013, „Pro účely rozvržení příspěvků ve stejné výši na každou jednotku podle § 1180 odst. 2 …“

Prostudujte diskusi na toto téma zde (také tuším pod pojmem vlastní správní činnost).

To co popisujete mělo být předmětem jednání shromáždění a mělo by to být ve stanovách.

Pokud byly dosavadní příspěvky správy domu a pozemku dle plochy rozděleny dle § 1180 na náklady dle plochy a náklady na byt stejně, tak by měla být položka „fond oprav“ v evidenčním listu o příslušnou částku ponížena, a měla by tam přibýt položka „náklady na byt stejně“.

Kolik máte na účtu, že máte příspěvky navýšené o (další) položky nákladů ?

Vložil M.Harásek, 27. Červen 2018 - 14:26

V rámci solildarity se sousedy jsem platil i tu hotovostní částku. Když se před týdnem schvalovali nové stanovy, nebyl jsem schopný prosadit žádnou změnu ani tu, že je zakázáno si pořizovat fotozáznam při kontrole účetnictví SVJ, které je zdarma 1× ročně…následně za hodinový tarif. Napsal jsem na naše bývalé družstvo, jelikož nám stále spravuje vyúčtování, proč nemáme částky na opravy určené na základě podlahové plochy…čekám na odpověď. V domě jsem nový 2,5 roku. I kdyby ve stanovách bylo napsáno, že částky na opravy budou určeny stejně…což tam psáno není…!!! Mohl bych se obrátit na soud co vím, aby rozhodl v můj prospěch dle plochy. Není mi ale jasné, proč máme tolik jakýchsi fondů…když jsme se dotazovali, na jakém účtě peníze jsou, odpověděli mi, že to mě nemusí zajímat, že někde jsou…tak asi tak..jinak díky..zkusím prostudovat to členění…ale i tak nejvíc mě zajímá, jakým způsobem zpětně získat navýšeně vybrané příspěvky…

Vložil MartinII, 27. Červen 2018 - 14:49

„když jsme se dotazovali, na jakém účtě peníze jsou, odpověděli mi, že to mě nemusí zajímat“

Kolik se vás dotazovalo ? Víc je lepší než jeden jediný. Vlastní bytu má svá práva, viz § 1179. Zřejmě jste vznikly z bývalého družstva a to si nechává posílat peníze na svůj účet. Účetnictví na svůj účet by mělo pro jistotu být zakotveno ve stanovách. SVJ je spolek a snad každý spolek má povinnost účtovat na svém účtu.

V Prohlášení vlastníka by mělo být určeno Podobné problémy s vyúčtováním (ať již od SVJ či od družstva) se zde probíraly. Problém je, že někdy nezbývá nic jiného než žaloba. Ale bohužel pravda je ta, že vyúčtování příspěvku správy domu (tzv. fond oprav) bývá takové, že se dozvíme jen, kolik má dům na účtu (někdy bývá zaměňováno za stav celého účtu vč. služeb) a kolik uhradil vlastník bytu dotyčný rok. Stav (přibližný) příspěvků správy domu za byt celkem si potom musí vlastník (bohužel) dopočítat dle velikosti svého podílu.

Jinak na téma vyúčtování příspěvku viz

www.portalsvj.cz/…spevek-v-noz

Dostáváte alespoň srozumitelné vyúčtování služeb ? Nebo vám do toho nic není ?

Nemám tušení, zda naše soudy s nepředvídatelnými rozhodnutími v oblasti bytového spoluvlastnictví, přiznají právo na vyúčtování.

Vložil Čtenář (bez ověření), 27. Červen 2018 - 13:35

JarekSVJ,,

pan Harásek se neptal Vás, evidentního cvoka, který si zapomněl vzít prášek předepsaný psychiatrem…

Vložil JarekSVJ, 27. Červen 2018 - 13:46

Dík za připomenutí, beru ho pravidelně po jídle a opravdu jsem na něj zapomněl…

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".