Nabíjecí stanice v domě

Vložil Justitianus, 12. Červenec 2020 - 9:48 ::


Nabíjení PHEV a jiných elektromobilů

V jiné diskusi byla zmíněna možnost nabíjet elektromobily (také vozidla PHEV) z elektrického okruhu v bytovém domě. Je k tomu samozřejmě nezbytné, aby hlavní přívod energie do domu byl dimenzován na takové zatížení – to je technická věc. Budu se v tomto příspěvku věnovat jen legislativní stránce věci.

Pokud jde o smluvní vztahy s dodavatelem energie, Energetický regulační úřad stanoví v aktuálním cenovém rozhodnutí o sazbách D 27d toto:

 1. Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívací právo (leasing apod.) k elektromobilu.
 2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 4. Osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu může být rozděleno během stanovené doby maximálně do dvou časových úseků.
 5. Je-li v odběrném nebo předávacím místě připojena dobíjecí stanice, která je součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

Při splnění podmínek bude přiznána sazba pro elektromobily D 27d, případně C 27d (ta má pro odbětatele poněkud odlišné – příznivější – podmínky rozdělení doby nízkého tarifu). Nemůže tedy být domovní nabíjecí stanice přímo připojena k měřenému rozvodu pro společné části domu (odběr pro společné části má nejspíše sjednanou sazbu D 02d).

Podmínkou pro přiznání sazeb „27d“ je prokázat vlastnictví/pro­vozování „elektromobilu“. To SVJ zpravidla neprokáže, ledaže by si pořídilo „elektromobil“ z příspěvků na správu ;-). Proto bude nejspíše jedinou možností zřídit společnou nabíjecí stanici jako odběrné místo na jméno jednoho z obyvatel domu, který elektromobil vlastní či provozuje (leasing se také počítá).Kde umístit nabíjecí stanici

Pokud v domě existuje místnost nebo prostor s garážovými stáními, jeví se jako praktické instalovat nabíjecí stanici do tohoto prostoru a vyhradit k tomu účelu alespoň jedno parkovací místo. Nabíjecí stanice může samozřejmě být i v krabici na vnější stěně domu, nebo ve stojanu na venkovním parkovišti. Je pouze třeba zabezpečit, aby ji mohli používat pouze uživatelé bytů/jednotek v domě. To se dá zajistit pomocí uzamykání skříně/stojanu, nebo pomocí čipových katet.

V každém případě stojí za to zamyslet se nad touto možností, pokud mezi vlastníky jednotek jsou elektromobilisté.Co je to „elektromobil“?

Za zmínku stojí, že ERÚ používá nikde jinde nedefinovaný(?) a neurčitý(?) pojem „elektromobil“. Nenalezl jsem v českém právu legální definici tohoto pojmu. Možná jsem špatně hledal? Rád zde definici doplním, pokud existuje a někdo ji označí. O co snad jde bychom mohli zkusit odvodit z obsahu § 7b odst. 6 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích:

§ 7b
(6) Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou velkými písmeny „EL“ následovanými kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic (dále jen „registrační značka elektrického vozidla“), jde-li o silniční vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík
1. výlučně, nebo
2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km. 

Silničním vozidlem je i jízdní kolo, moped, motocykl nebo tříkolka (kategorie L). Mají-li elektrický pohon, pak jde nepochybně o elektrické vozidlo podle zákona č. 56/2001 Sb.. To by pak ten náklad pro SVJ na zakoupení „elektromobilu“ nebyl nijak velký!

Justitianus

 • nabíjecí stanice

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil P_V (bez ověření), 12. Červenec 2020 - 19:47

Zkuste požádat o RZ pro elektrický bicykl. A natáčejte to, ať se taky pobavíme.

Vložil Justitianus, 13. Červenec 2020 - 7:28

Podle zákona č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách a čerpacích stanicích platí tato definice:

§ 2 Vymezení pojmů
V tomto zákoně se rozumí (…)
elektrickým vozidlem motorové vozidlo s pohonem zahrnujícím alespoň jedno neperiferní elektrické zařízení jako měnič energie s elektricky dobíjeným systémem ukládání energie, který je možno dobíjet externě, (…). 

Jak vidno, definice elektrického vozidla pro účely tohoto zákona je velmi podobná a zahrnuje jak elektrokola, tak i elektrické koloběžky, tříkolky, motocykly, skútry. Je to ostatně výslovně uvedeno i v úvodním ustanovení zákona:

§ 1 Předmět úpravy
(…)
(2) Tento zákon se nevztahuje na dobíjecí stanice, které jsou připojeny a užívány pro bezúplatné dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě nepodnikající fyzické osoby nebo pro dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek výhradně pro členy tohoto družstva nebo společenství nebo pro uživatele družstevního bytu tohoto družstva nebo jednotky tohoto společenství, na dobíjecí stanice s výkonem do 3,7 kW, které jsou určené pro dobíjení jednostopých elektrických vozidel. (…) 

Zde jsou tedy výslovně zmíněna elektrická vozidla jednostopá. (Připomínám, že sem patří vozidla jak s registrační značkou, tak i vozidla kterým se RZ nepřiděluje.)

Další důležitá skutečnost je, že dobíjecí stanice výhradně pro členy společenství nebo pro uživatele jednotky nepodléhá zákonné úpravě pro čerpací stanice (je tedy možno takovou nabíjecí stanici v domě zřídit mnohem jednodušeji bez složitých povolení).A na konec čtvrtý text k věci:

Energetický regulační úřad schválil v listopadu 2017 Pravidla provozování distribučních soustav. Tento dokument je přístupný na stránkách ERÚ jako oficiální dokument Úřadu.

V příloze č. 6 je obsažena definice jednotlivých kategorií „dobíjecích stanic pro elektromobily“. Jednou z těchto kategorií je i „dobíjecí stanice určená pro dobíjení jednostopých elektrických vozidel“. Z uvedeného plyne jednoznačně, že jednostopá elektrická vozidla jsou zařazena mezi elektromobily. A sazba D 27d, případně C 27d je spojena s vlastnictvím/pro­vozováním jakéhokoliv elektromobilu. Cituji:

5 ELEKTROMOBILITA – POŽADAVKY PRO PŘIPOJENÍ ELEKTROMOBILŮ A DOBÍJECÍCH STANIC K DS
Požadavky pro bezpečný a spolehlivý provoz nabíjecích stanic:
Elektromobily připojované do odběrného místa (OM) i dobíjecí stanice pro elektromobily musí splňovat základní požadavky příslušných platných předpisů uvedených v části 6. (…)
 
5.1 ZÁKLADNÍ KATEGORIE DOBÍJECÍCH STANIC
Zákon [311/2006 Sb.] uvádí následující kategorie dobíjecích stanic:
 • Dobíjecí stanice s výkonem do 3,7 kW, určené pro dobíjení jednostopých elektrických vozidel (DoS 1)
 • Běžná dobíjecí stanice s výkonem do 22 kW (DoS2), s výjimkou zařízení o výkonu 3,7 kW nebo nižším, jež jsou umístěna v domácnostech nebo jejichž hlavním účelem není dobíjet elektrická vozidla a jež nejsou veřejně přístupná (DoS2)
 • Vysoce výkonná dobíjecí stanice, která umožňuje přenos elektřiny do elektrického vozidla s výkonem vyšším než 22 kW (DoS3)

Činím tedy závěr, že elektrická vozidla se dvěma koly a elektrické tříkolky jsou „elektrická vozidla“ a zároveň „elektromobily“. Vlastníte-li takové elektrické vozidlo, vzniká Vám nárok na připojení se sazbou D 27d nebo C 27d.

Při tom žádný celostátně účinný právní předpis nerozlišuje, zda elektrické vozidlo (elektromobil) má či nemá přidělenu registrační značku. Elektromobilem je i bez přidělení RZ.

Zbývá jen přesvědčit dodavatele elektrické energie, že porušují zákon, když Vám na elektrokolo či koloběžku odmítají dát sníženou sazbu, stanovenou Energetickým regulačním úřadem v aktuálním Cenovém rozhodnutí.

Justitianus

Vložil Elektrokolař (bez ověření), 13. Červenec 2020 - 7:31

„Zbývá jen přesvědčit dodavatele elektrické energie, že porušují zákon, když Vám na elektrokolo či koloběžku odmítají dát sníženou sazbu“

Jak jste přišel na to, že dodavatele el. energie porušuje zákon?

Vložil Justitianus, 13. Červenec 2020 - 8:59

To je jednoduché, pane elektrokolaři.

Trh energií v energetických odvětvích (elektřina, plyn, teplo) je regulovaným trhem pod „dozorem“ státu. K tomu viz zákon č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen a zákon č. 526/1990 Sb. o cenách. Regulaci cen a podmínek dodávky elektrické energie provádí ze zákona Energetický regulační úřad (ERÚ); ten také stanoví jednotlivé tarifní sazby a podmínky pro jejich uplatnění.

Aktuálně platné Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2019 ze dne 26. listopadu 2019 uvádí ve svém čl. I odst. 5 toto (cituji):

 • „Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb pro období, ve kterém plní podmínky stanovené pro její přiznání.“

Sazby a podmínky jsou v cenovém výměru uvedeny i pro sazbu D 27d a C 27d. Odběratel si tedy tuto sazbu může zvolit bez omezení, jestliže splňuje podmínky stanovené ERÚ (a je-li dodávka technicky možná s ohledem na stav přípojky). Dodavatelé elektrické energie jsou povinni řídit se cenovými rozhodnutími ERÚ. Nemohou stanovené podmínky svévolně měnit. Jsou povinni přiznat tu sazbu, na kterou má odběratel nárok, jestliže o změnu sazby požádal a splnil technické podmínky odběrného místa.

Jestliže tak dodavatelé nečiní a vytvářejí ve svých cenících nezákonné překážky a obezličky, pak jde o protiprávní jednání.

Justitianus

P.S. Vzpomínám si, že před lety bylo „oblíbenou“ zábavou dodavatelů elektřiny odmítat přiznat SVJ sazbu D 22d určenou pro domácnosti a společnou spotřebu v bytových domech. Podávali nepravdivé informace a odmítali poskytovat sazbu D 22d. Čenové výborů pak z neznalosti sjednávali (dražší) podnikatelskou sazbu C 22d. Teď je situace obdobná se sazbami 27d: dodavatelé vodí žadatele za nos a porušují při tom zákon.

Vložil Elektrokolař (bez ověření), 13. Červenec 2020 - 9:25

Pane Justitiane,

zmiňujete zde opakovaně sazbu sazbu D 22d jako vhodnou pro SVJ. Prosím o odkaz na ceník s touto sazbou (některého dodavatele). Děkuji.

Vložil Justitianus, 13. Červenec 2020 - 10:48

Omlouvám se za překlep. Díky za upozornění. Zmýlil jsem se, označení běžné jednotarifové sazby je D 02d pro domácnosti a společnou spotřebu domu a C 02d pro podnikatele.

Justitianus

Vložil Macegriffin (bez ověření), 13. Červenec 2020 - 9:19

Dobrý den Kde je uvedeno, že v případě dobíjení máte nárok na levnější tarif?

Vložil Jarda_, 14. Červenec 2020 - 20:30

Sazba D27d, podminky priznani.

Vložil Justitianus, 13. Červenec 2020 - 7:44

Pane P_V, možná jste neporozuměl, že nám zde nejde o přidělení registrační značky, ale o definici „elektrického vozidla“.

 • Podle § 2 zákona č. 56/2001 Sb. platí, že „[s]ilniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí“.

Tuto definici splňuje každé jízdní kolo či koloběžka (pokud mají povinné vybavení pro provoz na pozemních komunikacích a jsou k takovému účelu určeny). Silničním vozidlem není šlapací či elektrická jednokolka (která zpravidla nemá povinné vybavení a není výrobcem určena k provozu na pozemních komunikacích).

 • Podle § 7a zákona platí, že elektrickým vozidlem [je] každé silniční vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík výlučně, nebo v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.

Tuto definici splňuje jak jízdní kolo s elektrickým pohonem, tak i elektrická tříkolka, koloběžka, skútr či motocykl na elektřinu.

Že elektrokolo či elektrická koloběžka neobdrží registrační značku je předem jasné, ale to zde přece neřešíme. Nemá to totiž žádný vliv na skutečnost, že podle zákona jde o „silniční vozidlo používající elektrickou energii“, což splňuje zákonnou definici „elektrického vozidla“.

(Mimochodem, elektrololo o výkonu 1000 W a více už by muselo být schváleno a dostalo by i tu registrační značku, o které píšete.)

Justitianus

Vložil Elektrokolař (bez ověření), 12. Červenec 2020 - 12:17

„Silničním vozidlem je i jízdní kolo, moped, motocykl nebo tříkolka“

A co koloběžka nebo jednokolka?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".