Funkční období

Vložil SVJ č.p. Karolinka, 16. Září 2010 - 7:45 ::

Dobrý den, potřebovala bych poradit. Dne 8.4.2006 byl zvolen výbor, funkční období dle našich stanov je 5 let. Tudíž konec funkčního období končí dne 7.4.2011. Dne 20.8.2008 zaniklo členství předsedovi výboru. Tímto dnem byl zvolen nový předseda. Můj dotaz zní: Kdy končí funkční období nového předsedy, který byl zvolen dne 20.8.2008?Petra Doplňuji: Při pročítání názorů se přikláním k tomu, že funkční období končí úplně všem ve stejnou dobu. Bylo by dost pracné kdyby shromáždění aby mohlo obnovit celý výbor hlasovalo o konkrétních členech výboru. To by znamenalo, že první volba by byla o prvním členu, který by zůstal ve funkci, druhý by byl shromážděním odvolán a vyměněn za jiného člena atd. Bylo by to opravdu dost nepřehledné.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil ann.sim. (bez ověření), 24. Duben 2011 - 11:47

  K tomuto zajímavému tématu vkládám čerstvé stanovisko ministerstva spravedlnosti: Znění zákona o vlastnictví bytů a prováděcího právního předpisu – nařízení vlády 371/2004 Sb., není zcela jednoznačné. Domníváme se, že ačkoliv Čl.VI odst. 5 vzorových stanov společenství vlastníků jednotek stanoví, že: „Funkční období členů volených orgánů společenství je 5 let; počíná dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství ve voleném orgánu dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem členství ve společenství.“, funkční období 5 let se vztahuje k samotnému výboru, ne jeho jednotlivým členům. I v případě funkčního období u Poslanecké sněmovny je výklad stejný, i když při znění čl. 16 odst. 1 Ústavy by se mohlo zdát, že se čtyřleté funkční období vztahuje k jednotlivým poslancům a ne k Poslanecké sněmovně jako jedné z komor Parlamentu.
  S tímto názorem je v souladu i fakt, že si společenství vlastníků jednotek může zvolit náhradníky, kteří můžou nastoupit na místo člena orgánu, jestliže jeho funkce skončila před uplynutím funkčního období. Pokud by byl nově volený člen volen opět na „svých pět let“, ztrácela by funkce náhradníků smysl. Ke stejnému závěru dochází i odborná literatura (Zákon o vlastnictví bytů: komentář/Josef Fiala, Marek Novotný, Jaroslav Oehm, Tomáš Horák, C.H.Beck, 2005, s.101): „Pokud tedy zákon uvádí, že funkční období výboru je pětileté, nelze to chápat jinak, než tak, že toto období je dané pro výbor jako orgán.“
  Pokud v současné době vypracováváte nové stanovy, můžete si nejasná ustanovení vzorových stanov upravit podle vlastních potřeb. Vzorové stanovy nejsou závazné. S pozdravem
  Mgr. et Mgr. Dana Prudíková
  ředitelka legislativního o­boru

  Vložil ludspa, 28. Únor 2011 - 14:13

  Vážení, pán Lake ma naprostou pravdu, zákon jasně hovoří o výboru nikoliv o osobách. Kdyby jste nebyli líní googlit tak by jste si to našli sami!!

  Výbor je statutárním a výkonným orgánem společenství vlastníků jednotek. Funkční období výboru určují podle paragrafu 9 odst. 11 stanovy, nesmí však přesáhnout pět let. Zákonem č. 451/2001 Sb., který nabyl účinnosti dnem 31. prosince 2001, bylo původní dvouleté funkční období, uváděné i ve Vzorových stanovách, prodlouženo. Rozhodující však je, jak je funkční období výboru upraveno ve stanovách přijatých shromážděním společenství vlastníků jednotek. K platnosti zvolení členů výboru je zapotřebí, aby na schůzi shromáždění společenství vlastníků jednotek byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů, a hlasovala pro ně nadpoloviční většina všech vlastníků jednotek. Při nové volbě výboru je ale možné zvolit vlastníka opakovaně, počet funkčních období může být libovolný. Člen výboru může funkci kdykoli složit (vzdát se, odstoupit). A to i za předpokladu, že by stanovy SVJ tuto záležitost neupravovaly, i když by takovou úpravu měly obsahovat. Možnost odvolání člena výboru ale stanovy musí upravovat, jinak by byl asi problém někoho z výboru proti jeho vůli odvolat. Zákon o vlastnictví bytů tuto věc nijak neupravuje. Nově zvolenému členovi, který nastupuje na místo toho, kdo z funkce člena výboru odstoupil nebo byl odvolán, neběží funkční období samostatně, ale skončí mu stejně jako zbylým členům výboru. Byl-li v minulosti zvolen náhradník za člena výboru, nastupuje tento náhradník za odcházejícího člena bez nové volby.

  Ludspa

  Vložil václav1 (bez ověření), 16. Září 2010 - 8:09

  funkční období člena výboru (a tedy i předsedy) je pětileté. vašemu předsedovi tedy končí funkční období 20.8.2013.

  Vložil SVJ č.p. Karolinka, 16. Září 2010 - 8:27

  Tak teď opravdu nevím na čem jsem. Jedna odpověď je taková a druhá maková. Teď jsem jestě studovala zákon. Je tam řečeno že výbor má funkční období 5 let. Není tam nic řečeno o osobách ve výboru. Předpokládám tedy, že i když byl zvolen nový předseda je pouze náhradníkem toho původního a tudíž jeho funkční období musí skončit úplně ve stejný datum jako byl zvolen původní výbor. Petra

  Vložil václav1 (bez ověření), 16. Září 2010 - 8:36

  funkční období je pětileté. je jedno, zda byl předseda zvolen spolu s ostatními členy výboru nebo musel někoho nahradit. má pětileté funkční období. představte si, že máte pětičlenný výbor a jeden z členů vám za rok řekne, že se stěhuje, byt prodává, a tedy už nebude členem výboru. neznamená to samozřejmě, že se musí odvolat celý výbor a jmenovat nový, aby všem končilo funkční období stejně. analogicky: nově zvolený člen (ať řadový nebo předseda) je volen na pět let. člen, jehož funkční období po pěti letech skončí, může být zvolen opětovně, nebo nahrazen někým jiným. ten pak bude ve funkci také pět let )pokud nebude odvolán nebo sám neodstoupí).

  Vložil SVJ č.p. Karolinka, 16. Září 2010 - 8:39

  Myslela jsem, že je to úplně stejné jako třeba u voleb v zastupitelstvu. Taky jim končí mandát úplně ve stejnou dobu. I když byl třeba zvolen později aby vystřídal někoho kdo odešel. Petra

  Vložil václav1 (bez ověření), 16. Září 2010 - 8:46

  nic takového ale ZoVB neřeší. tedy pokud je funkční období člena výboru pětileté, je prostě pětileté.

  Vložil lake, 16. Září 2010 - 10:24

  Pan václav1 zřejmě nezná znění ZoVB, přesto se pokouší radit, a to nesprávně.
  Podle § 9 odst. 11 ZoVB "funkční období výboru nebo pověřeného vlastníka určují stanovy, nesmí však přesáhnout 5 let."

  Funkční období celého výboru končí tedy dne 8.4.2011 a týká se to celého výboru, který je (jako jeden celek) statutárním orgánem SVJ. Petra má pravdu: funkční období výboru končí v jediný den všem jeho členům, bez ohledu na datum jejich volby.

  V průběhu tohoto období mohou probíhat (podle stanov) doplňovací volby, kterými se PŮVODNÍ výbor pouze doplní o náhradníka za odcházejícího nebo zemřelého člena. Náhradník se pouze stává členem původního výboru. Obsahují-li stanovy jinou formulaci, je (vzhledem ke znění ZoVB) buď pouze podpůrná, nebo neplatná.

  lake

  Vložil SVJ č.p. Karolinka, 16. Září 2010 - 10:31

  Děkuji za odpověď. Ještě bych měla jeden dotaz. Může být svoláno shromáždění na volbu výboru ještě v tomto roce s tím, že se bude volit nový výbor k datu 8.4.2011? A kdyby to bylo možné kdy zaslat na obchodní rejstřík změnu výboru. Děkuji Petra

  Vložil václav1 (bez ověření), 16. Září 2010 - 10:25

  pane lake, můžete upřesnit, v kterém odstavci se v ZoVB řeší doplňovací volby? asi se špatně dívám.

  Vložil lake, 16. Září 2010 - 10:38

  Pro václava: § 9 odst. 12
  lake

  Vložil václav1 (bez ověření), 16. Září 2010 - 10:49

  pane lake nezlobte se, ale tento paragraf doplňovací volby neřeší. pouze upravuje, kolik vlastníků mát být na schůzi, aby byla volba člena platná. viz níže kompletní odstavec 12, okopírovaný přímo ze sbírky. ps: nemám v úmyslu se s vámi přít, jde mi o to, abyste podal náležité vysvětlení. z odstavce 12 neplyne to, co tvrdíte výše.

  (12) K platnosti zvolení členů výboru nebo pověřeného vlastníka je zapotřebí, aby na schůzi shromáždění byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Člen výboru nebo pověřený vlastník je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu

  Vložil lake, 16. Září 2010 - 11:52

  Pane Václave,
  uvedené ustanovení § 9 odst. 12 řeší volbu člena výboru. Zákon nepraví, že by doplňovací volba člena výboru měla probíhat nějak jinak nebo že by se zde měla uplatnit nějaká tajemná, v zákoně neuvedená výjimka. Pokud se domníváte opak, podejte argumenty.

  lake

  Vložil václav1 (bez ověření), 16. Září 2010 - 11:53

  opak se domnívám, není mi ale jasné, proč ten odstavec interpretujete zrovna takto. přece jestliže jeden z členů odstoupí nebo je odvolán, má být nahrazen členem jiným (ale může se na shromáždění i podat návrh na změnu počtu členů výboru, a nikdo se pak ani volit nemusí). nicméně, přestože výbor je statutárním orgánem SVJ, z jakého titulu odvozujete, že funkční období všech členů se bezpodmínečně musí krýt? respektive musí skončit všem stejně? Paní zde použila analogii s doplňovacími volbami, ale stejně tak lze použít analogii se senátními volbami, kdy se obměňuje třetina komory a tudíž v orgánu sedí lidé, kterým začalo funkční období v nestejnou dobu a v nestejnou dobu také skončí (nebudou-li odvolání nebo sami nerezignují).

  Vložil lake, 16. Září 2010 - 12:05

  Pane Václave,
  viz § 9 odst. 11 ZoVB. Zákon hovoří o funkčním období výboru, nikoliv o funkčním období jeho jednotlivých členů. Obsah stanov musí být v souladu se zákonem. Opakuji to zde podruhé.

  Pokud máte ve stanovách o volbě výboru něco exotického, například volbu jedné třetiny členů každým rokem, pak o tom zde nediskutujeme, protože vaše excentrické úpravy stanov my neznáme. Otevřete k tomu laskavě nové vlákno.

  lake

  Vložil M. Č. (bez ověření), 28. Únor 2011 - 12:03

  Pane lake, to co zde trvdíte jsou pěkné nesmysly. Závazek k výkonu volené funkce v orgánu společenství je závazkem osobní povahy, nevolí se tedy „výbor“, ale jednotliví členové.Funkční období členů volených orgánů společenství určují stanovy (max. 5 let); počíná dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období, tedy dle stanov, nikoli tehdy, až skončí „původní výbor“. Členství ve voleném orgánu dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem členství ve společenství,volí se nový člen výboru s funkčním obdobím dle stanov. vy si ty zákony opravdu vykládáte velmi zajímavě. M. Č.

  Vložil václav1 (bez ověření), 16. Září 2010 - 12:07

  máte pravdu, úplně poslední věta zmiňovaného odstavce zní „Funkční období výboru nebo pověřeného vlastníka určují stanovy, nesmí však přesáhnout 5 let.“ musím vám dát za pravdu, pokud by došlo na takovýto spor, ta věta by to zřejmě vyřešila. exotické stanovy nemáme.

  Vložil Miki, 16. Září 2010 - 13:35

  Ale to se přeci nevylučuje. V zákoně je, že to určují stanovy, maximálně však 5 let. A ve vzorových stanovách je, že „Funkční období členů volených orgánů společenství je 5 let“. Bazírovat na tom, že v zákoně není slovo „člen“ je přeci nesmysl, protože bych mohl tvrdit, že Výbor už je dovolením dalších členů „jiný výbor“. Vzorové stanovy to podle mne zpřesňují správně (pokud nemáte jiné stanovy). Tj. pokud někdo odstoupí po 2 letech a je zvolen (řádným shromážděním) nový člen, tak jeho funkční období je celých 5 let. Tj. zbytku výboru skončí mandát, ale jemu ne. To by v polovině SVJ bylo bezvládí. A termín mimořádné volby apod je nesmysl. Řádné shromáždění = možnost volby (odvolání, rozšíření,…).

  Vložil lake, 16. Září 2010 - 17:37

  Tento portál je bohužel otevřen i grafomanům, kteří se ve věci neorientují, avšak přesto diskutují a pletou hlavy méně znalým čtenářům. Jedním z těchto grafomanů je Miki.

  Vážený Miki,

  Argumentujete zněním stanov, ale ušlo Vám jaksi, že vzorové stanovy jsou pouhou podzákonnou normou, podřízenou zákonu č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Platí tedy to, co je uvedeno v zákonu, a to je bezpochyby funkční období celého výboru.

  Přečtěte si, Miki, laskavě, jak se volí výbor poprvé: Na této schůzi shromáždění volí orgány společenství (§ 9 odst. 8 ZoVB), kterými jsou výbor společenství nebo pověřený vlastník (§ 9 odst. 7 písm. (b) ZoVB). Tento výbor je tedy zvolen jako celek a jako celek má také od okamžiku svého zvolení pevně dáno své funkční období: ví se přesně, kdy začalo i kdy skončí (maximálně 5 let podle § 9 odst. 11 ZoVB).

  Je absurdní Váš názor, že člen výboru zvolený později bude jaksi (bez řádné volby!!!) přesluhovat ve výboru novém, aby si v něm vyseděl svých pět let. Připomíná toho pasažéra Titaniku, který pobíhal po naklánějící se palubě, mával lodním lístkem a vykřikoval, že on má právo dojet až do New Yorku.

  Myslím, že někdo ho na té palubě vzal pádlem po hlavě. Vám by se mělo dostat téhož zacházení, v zájmu ochrany ostatních čtenářů tohoto portálu.

  lake

  Vložil Miki, 16. Září 2010 - 22:06

  Super, mám nový titul a obchodní rejsřík si ho zaslouží také. Bez urážek prosím. Co je špatně? Prosím tedy Vás, guru Laka, v čem odporuje daný odstavec zákonu, když přímo v zákoně je, že to definují stanovy. (ZoVB, §9, odst 11: „Funkční období výboru nebo pověřeného vlastníka určují stanovy“)„. A vzorové stanovy určují: "Funkční období členů volených orgánů společenství je 5 let; počíná okamžikem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství ve voleném orgánu dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem členství ve společenství.“

  Toto ZoVB nijak neodporuje a nikde není uvedeno, že funkční období končí s „celým“ výborem. Od okamžiku zvolení 5let. I bez pádla.

  A Vaše tvrzení, že bude sedět ve výboru novém? Pokud je Výbor volen po členech, tak se prostě průběžně obměňuje. A to nebrání Shromáždění odvolat všechny členy a zvolit komplet nové.

  Vy prostě obhajujete myšlenku, že výbor se komplet zvolí teď a pak zase znovu, komplet. Bez ohledu na stanovy, které zákon cituje.

  Vložil lake, 17. Září 2010 - 0:44

  Pane Miki,

  podle § 9 odst. 11 ZoVB k podstatným náležitostem výboru patří počet členů výboru a funkční období výboru. Potřetí opakuji, že zákon vyžaduje, aby stanovami bylo určeno funkční období (celého) výboru - nikoliv funkční období jeho jednotlivých členů. Vy si tyto dva pojmy stále pletete.

  Podívejte se tedy do vašich stanov, zda je v nich funkční období výboru uvedeno. Pokud ne, jsou vaše stanovy vadné. Je zbytečné argumentovat obsahem vzorových stanov; jsou rovněž vadné. O obsahu stanov (vašich nebo jiných) tedy nemá smysl dále diskutovat. Dodržujte zákon.

  Pokud stanovy vašeho SVJ obsahují - namísto toho, co požaduje zákon - navíc "funkční období členů volených orgánů společenství", jsou v této části zmatečné a neplatné pro rozpor se zákonem. Je to vždy celý výbor, jemuž plyne funkční období. S ukončením funkčního období výboru končí ve svých funkcích všichni jeho členové.

  Pokud bychom připustili souběh lhůty funkčního období výboru (ZoVB) a funkčního období člena výboru (vzorové stanovy), pak funkce tak jako tak končí v termínu, který nastal dříve. Neexistuje člen výboru bez výboru. Co zde dovozujete je totéž, jako tvrdit, že budete dál sedět na židli, kterou mezitím někdo odnesl.

  lake

  Vložil václav1 (bez ověření), 16. Září 2010 - 11:39

  pan lake asi teprve srká polévku, tak aby mezitím nezhoustla atmosféra, vyplňme čas poučným citátem ;-): „Člověče, vždyť vy jste ho přeříz!“ Profesor Solferin, když hodnotil výkon studenta medicíny Štěpána Šafránka u pitevního stolu.

  Vložil Ivo P. (bez ověření), 14. Leden 2021 - 13:53

  Dovolím si opravit nepřesnost výše. Větu „Člověče, vždyť vy jste ho přeříz!“ nepronesl profesor Solferin, nýbrž docent Sejkora. Profesor Solferin Štěpána Šafránka před výkonem nabádal k opatrnosti, že má pracovat tupou stranou stranou nástroje a dodává: „Ne abyste ho přeříz!“

  Vložil Votočka, 16. Září 2010 - 12:29

  Diskutující citují zákon a pak ho i vykládají. Fajn, jenže pravdu mají/nemají pouze proto, že se jedná o teorii.

  Praxe včetně zápisu do OR je jiná.

  10/01/2005 byl zvolen do výboru A, B, C, D, E. Předsedou byl zvolen C. Tento C 20/02/2006 rezignoval na funkci předsedy, ale je dál členem výboru. Tím samým dnem byl zvolen předsedou A. Všem tedy končí funkční období dnem 09/01/2010.

  NEBO

  10/01/2005 byl zvolen do výboru A, B, C, D, E. Předsedou byl zvolen C. Tento C 20/02/2006 rezignoval na funkci předsedy a člena výboru. Do výboru byl zvolen K a zároveň byl zvolen předsedou. Všem tedy končí funkční období dnem 09/01/2010 s vyjímkou K, jehož funkční období včetně předsednictví skončí 19/02/2011.

  NEBO

  další možné varianty a je jich vela.

  Takhle to totiž zapíše rejstříkový soud a je to platné.

  Votočka

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 28. Únor 2011 - 15:18

  To co tvrdíte není pravda

  Vložil M. Č. (bez ověření), 28. Únor 2011 - 12:17

  ANO,tak přesně to je. Funkce patří osobě, ne orgánu.

  Vložil lake, 16. Září 2010 - 22:04

  Pane Votočko,

  vycházíte z nesprávného předpokladu a tedy i Váš závěr je nesprávný.

  Zřejmě se mylně domníváte, že zápis do rejstříku je jakýmsi důkazem správnosti a bezchybnosti průběhu shromáždění, vlastní voby, výběru kandidátů atd. Není tomu tak. Nerad Vás zklamu, ale příslušný soudce je taky jen člověk, nemá čas vše kontrolovat do detailů. Dbá zejména na formální stránku žádosti a na doložení veškerých příloh. Je-li pozorný, všimne si zřejmých nesrovnalostí nebo chybějícího podpisu, ale to je asi tak vše.

  Argument ve smyslu „rejstříkový soud to zapsal, tedy je to v souladu se zákonem“ je bezcenný. To je totéž, jako byste tvrdil, že v Maďarsku je v obci povolena rychlost 120 km/h: jel jste jednou nad ránem přes jakousi vesnici touto rychlostí a podle toho, že Vás nikdo nezastavil a nedal Vám pokutu, činíte obecné závěry.

  lake

  Vložil RK (bez ověření), 18. Listopad 2019 - 20:22

  Mám dotaz: Skončilo funkční období výboru SVJD. Na schůzi se odsouhlasil nový výbor ve stejném složení, tedy pokračuje v dalším funkčním období beze změn. Musí se tato změna hlásit na rejstříkový soud? Jako přílohy pro rejstříkový soud mám Čestné prohlášení a zápis ze schůze se souhlasem všech členů SVJD. Jak postupovat? Děkuji RK

  Vložil Votočka, 17. Září 2010 - 8:30

  Jako obvykle. Vy o teorii, já o praxi. Zkuste popřemýšlet o větě „v dobré víře.“

  Já opravdu funguji v praxi již řadu let a pro mě je zejména důležité, aby fungoval dům, byt a to bez problémů.

  Votočka

  Vložil lake, 17. Září 2010 - 9:13

  Jestliže dáváte přednost tomu, aby "fungoval celý dům" za cenu podvodů a porušování zákonů, je to zajisté Váš způsob. On ovšem může fungovat celý dům i bez těchto triků, bez rozporů se zákonem, bez přihrávání kšeftíků kamarádům, bez čerpání peněz do vlastní kapsy z pokladny SVJ.

  Takže Vaši radu považuji bezcennou: jestliže věci mohou fungovat bez porušení zákona, čím tedy chcete toto porušení ospravedlnit? Nebo skutečně myslíte vážně, že je nepřekonatelný problém provést každých 5 let řádnou volbu výboru podle ZoVB?

  V polovině srpna jsem řešil (mimo portál přes email) případ, ve kterém člen výboru se po čtyřech letech činnosti nechal na shromáždění "zvolit předsedou" a z toho dovozuje, že funkční období celého současného výboru (on a jeho kamarádi) tedy zanikne až s koncem jeho údajně pětiletého dalšího mandátu. To jsou ty zcestné teorie pana Miki a jiných. A to ani nemluvím o oné absurdní volbě předsedy přímo shromážděním. To máme dohromady devět roků bez řádné volby výboru. Co se dříve rozkradlo, už se nedohledá. Vlastníci jednotek jsou většinou důchodci, nechají si vše líbit aby měli "klid v domě".

  Vaše zdůrazňování "fungování za každou cenu" - zřejmě i za cenu porušování zákona - mi připomíná bývalé rudé soudruhy, kteří špehovali a zavírali disidenty, aby "vše v klidu fungovalo" a aby pracující lid mohl dále nerušeně budovat a nevšimnout si, jak je voděn za nos.

  Práci čest, soudruzi.
  lake

  Vložil Anonymouz (bez ověření), 19. Září 2010 - 13:29

  Máte nějaké důkazy že pan Votočka podvádí a porušuje zákony ? Máte důkaz že přihrává kšeftíky kamarádům a čerpá peníze z pokladny SVJ do vlastní kapsy ?

  Vložil lake, 19. Září 2010 - 14:37

  Pane Anonymouz,

  K vašemu příspěvku ze dne 19. Září 2010 - 14:29 uvádím:
  Čtěte napřed co bylo napsáno, pak teprve se dotazujte. Moje slova, která pan Votočka mohl vztáhnout na sebe, byla:
  "Jestliže dáváte přednost tomu, aby "fungoval celý dům" za cenu podvodů a porušování zákonů, je to zajisté Váš způsob."

  Tato věta byla reakcí na poznámku pana Votočky o "dobré víře" v souladu s porušením zákona při volbě výboru. Pojem "dobrá víra" znamená, že zfalšovaná volba (nebo ponechání již neplatného výboru ve funkci a v rejstříku) porušovatelům zákona projde, neboť ostatní (společnosti, dodavatelé atd.) jsou v "dobré víře", že zápis v rejstříku odpovídá skutečnosti a SVJ funguje dále. V souvislosti s tím pan Votočka zdůraznil jak "dům funguje". Porušení zákona by se provalilo teprve pokud se někdo u rejstříkového soudu dovolá neplatnosti obsahu zápisu.

  Je tedy takto možno vodit ostatní za nos a půjde o podvod, jestliže bývalým členům výboru je známo, že jejich funkce už skončila a přesto budou předstírat dále své funkce v rozporu se ZoVB.

  Já se domnívám, že porušovat zákon se nemá, i když na to nejspíše nikdo nepřijde - zvlášť v oblasti tak základní, jako je volba statutárních orgánů SVJ.

  lake

  Vložil Anonymoussss (bez ověření), 17. Září 2010 - 10:10

  Já se ptám, kdo je vůbec lake? Většinu nás tady obviňuje že „našim jednáním“ okrádáme ostatní vlastníky,přih­ráváme kšefty kamarádům,vybíráme pokladny atd. Je tento člověk vůbec ve výboru jejich domu ? J.K.

  Vložil Anonymouz (bez ověření), 17. Září 2010 - 9:27

  Pane Votočka můžete nás také naučit pár triků jak čerpat peníze do vlastní kapsy a nebo přihrát kšeftík kamarádům.

  Vložil Votočka, 17. Září 2010 - 9:55

  Ale samozřejmě, že mohu. Až na to, že až mi to dokážete. A pak také potom, co mi nějaké vlastní peníze svěříte. Informace se nedávají, ale prodávají nebo kradou. Tak si vyberte.

  Votočka

  Vložil Miki, 16. Září 2010 - 22:14

  Omlouvám se za neznalost, ale vy jste vystudovaný právník? Máte právní praxi pane Lake? Já si rád nechám poradit, jen bych rád věděl od koho.

  V samosprávě nějaký čas figuruju, spoustu věcí s právníky konzultujeme a ne vždy se totiž s Vaším výkladem ztotožníme.

  Vložil Anonymák (bez ověření), 16. Září 2010 - 22:18

  Nevím, zda je pan Lake vystudovaný právník, ale již jsem se setkal s několika vystudovanými právníky, kteří se zabývají SVJ a věděli podstatně méně než pan Lake. Každý se může splést, ale nad právními znalostmi pana Lake smekám. Navíc pan Lake většinu odpovědí, kde to lze, dokládá odkazem na nějaký právní předpis, judikát apod., takže si správnost můžete ověřit. Některé věci jsou bohužel v legislativě nejasně definované a pak je to více méně odhad, jak by asi soud mohl rozhodnout.

  Vložil Miki, 16. Září 2010 - 22:27

  Já to samozřejmě myslím v dobrém a každý, kdo dobře poradí se hodí. Mne to zajímá proto, že některé své názory obhajuje stůj co stůj, i urážkami, když už ta věcná stránka dojde. Nic ve zlém. Může se sejít deset právníků a dostaneme deset názorů. U soudů různých instancí je to podobné.

  Vložil SVJ č.p. Karolinka, 16. Září 2010 - 12:52

  Když si to tak pročítám a rovnám v hlavě bude asi nejlepší ze všeho se dohodnout o odvolání celého výboru a posléze volba nového výboru. Tak nemůžu absolutně udělat žádnou chybu jestli se nemýlím. Petra

  Vložil Votočka, 16. Září 2010 - 13:20

  Ano, v jednoduchosti je genialita.

  Votočka

  Vložil Miki, 16. Září 2010 - 14:21

  Nerad Vám to kazím :-) Píšu jen jak to praktikujeme my a jak to rejstřík bez problémů zapisuje. Stanovy máme vzorové a v nich je co jsem napsal. Navíc každého člena volíme samostatně. Pokud někdo chce odvolat a pak znovu zvolit celý Výbor, tak tím nic nezkazí, ale připadá mi to zbytečné. Už právě kvůli tomu, že překrývání se období má výhodu v tom vypršení mandátu a nezvolení nového výboru (neusnášeníschop­nost, nejsou kandidáti apod).

  Vložil Petr, 16. Září 2010 - 16:03

  Než se přít, je nejlépe se podívat do obchodního rejstříku. Co v něm lze nalézt bylo již v diskusi v jiném vlákně uvedeno. Zkuste přes ARES, zadat název atd., po kliku na OR zjistíte, do kdy má váš předseda mandát.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 17. Září 2010 - 9:11

  „Zkuste přes ARES, zadat název atd., po kliku na OR zjistíte, do kdy má váš předseda mandát.“

  Upřesněte, prosím, jak zjistím z rejstříku, do kdy má předseda mandát. Děkuji.

  Vložil Petr, 17. Září 2010 - 10:12

  Např. http://wwwinfo.mfcr.cz/…s_es.html.cz, zadat firma „Společenství“ (pokud se tak jmenujete), Obec, Ulice, Číslo. Nebo rovnou IČO. Klik vpravo OR, tam uvedeno od kdy kdo ve funkci. Připočíst délku mandátu ze stanov. Pokud nevíte „Firma“ a neznáte IČO, zadat adresu a vyjedou všechna IČO v domě.

  Nebo www.obchodnirejstrik.cz a zadat přesný název nebo IČO.

  Vložil Anonymous, 17. Září 2010 - 11:05

  Nejprve krátké shrnutí:

  Petr: „Po kliku na OR zjistíte, do kdy má váš předseda mandát.“

  Vlastník bytu: „Jak zjistím z rejstříku, do kdy má předseda mandát?“

  Petr: „Klik vpravo OR, tam uvedeno, od kdy kdo ve funkci.“

  A nyní komentář:

  Pan Vlastník bytu se ptal, jak zjistí z rejstříku, do kdy má předseda mandát, jak psal pan Petr. Kromě toho, údaj od kdy je kdo ve funkci, v rejstříku skutečně občas bývá uveden, zdaleka to ale není pravidlem.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".