ZOK: Kdo bude schvalovat DPP pro členy orgánů BD?

Vložil Pavel, 12. Srpen 2013 - 0:31 ::

Podle § 61/1 ZOK:

„(1)Jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen.“

Pokud bude potřeba uzavřít nějakou smlouvu s členem orgánu BD, např. DPP na vedení účetnictví nebo na údržbu domu, tak na odměnu za tuto činnost nebude plynout právo z právního předpisu nebo ze smlouvy o výkonu funkce.

Svolávat na takovéto případy členskou schůzi mi připadá nepraktické.

Řešením tedy bude pokusit se předvídat možné potřebné činnosti do budoucna a schválit na členské schůzi vnitřní předpis.

Pro ZOK je signifikantní, že takovéto marginálie svěřuje, patrně kogentně, do působnosti nejvyššího orgánu, ale nakládání s majetkem BD nechává v kompetenci pouhého představenstva:

http://www.portalsvj.cz/…-po-1–1–2014

Hezký den!

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.