Žaloba SVJ proti vlastníku jednotky z titulu neuhrazených příspěvků na správu domu a pozemku

Vložil Pavel, 18. Červenec 2013 - 23:38 ::

91877. Žaloba společenství vlastníků jednotek proti vlastníku jednotky z titulu neuhrazených příspěvků na správu domu a pozemku – průlom v rozhodovací praxi stran věcné příslušnosti soudů

Vrchní soud v Olomouci dospěl v níže předkládaném usnesení ze dne 18.4.2013, č.j. Ncp 398/2013–34 k průlomovému závěru ohledně věcné příslušnosti k řízení před soudem v prvním stupni ve věcech vymáhání pohledávek společenství vlastníků jednotek za vlastníkem jednotky z titulu neuhrazených příspěvků na správu domu a pozemku.

Předkládané aktuální rozhodnutí je průlomem do dosavadní rozhodovací praxe soudů, když toto vyvrací závěry prezentované zejména v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. června 2011, sp.zn. 29 Cdo 37/2011, uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 45/2011.

V citovaném rozhodnutí Nejvyššího soudu byla posuzována skutkově totožná věc, když se jednalo o žalobu o zaplacení pohledávky za vlastnicí jednotky z titulu příspěvků na správu domu a pozemku a nedoplatku z vyúčtování služeb. Nejvyšší soud uzavřel, že „Jelikož rozhodování o výši příspěvků členů společenství na správu domu a pozemku, jakož i o výši záloh na úhradu za služby a způsobu rozúčtování cen služeb spadá podle článku VII odst. 3 písm. f/, g/ a h/ Vzorových stanov společenství vlastníků jednotek (příloha Nařízení vlády č. 371/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) do působnosti shromáždění společenství vlastníků jednotek, jde – z procesního hlediska – o obchodní věc ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 písm. u/ o. s. ř.“ – a je tedy dána věcná příslušnost krajských soudů k řízení před soudem v prvním stupni.

Vrchní soud v Olomouci však v předkládaném rozhodnutí dospěl k opačnému závěru než Nejvyšší soud v odůvodnění shora citovaného rozhodnutí – totiž, že věcně příslušné k řízení před soudem v prvním stupni jsou v této věci okresní soudy podle ustanovení § 9 odst. 1 o.s.ř.

Vrchní soud v Olomouci v odůvodnění uvedeného rozhodnutí předmětnou problematiku velmi podrobně analyzuje a dospívá k přesvědčení, že ustanovení § 9 odst. 3 písm. u/ o. s. ř. „je nutno vykládat spíše restriktivním způsobem k dosažení (z hlediska věcné příslušnosti soudů) srovnatelné situace, jako ve vztazích jiných právnických osob a subjektů na nich participujících, upravené v ustanovení § 9 odst. 3 písm. b/ – j/ o.s.ř. Vztahy mezi společenstvím vlastníků jednotek a jeho členy tvoří z hlediska jejich právní povahy celou škálu, od ryze občanskoprávních vztahů, například – tak jako zde – spojených s finančními vztahy mezi společenstvím a jeho členy, po vztahy vyplývající z účasti členů na společenství, projevující se zejména ve formě hlasování na shromáždění společenství vlastníků jednotek jako nejvyššího orgánu společenství, podřaditelné s ohledem na jejich typovou blízkost s právními vztahy vyplývajícími z účasti členů družstva na jeho řízení, pokud jde o posuzování věcné příslušnosti, pod ustanovení § 9 odst. 3 písm. u/ o.s.ř., byť ani v tomto případě se nejedná o obchodně právní vztahy v pravém slova smyslu.“

Předmětné rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci považuji za vykročení správným směrem v posuzování věcné příslušnosti ve věcech žalob společenství vlastníků jednotek vůči vlastníkům jednotky z titulu neuhrazených příspěvků na správu domu a pozemku. Mám za to, že množství logických argumentů prezentovaných v jeho přiloženém odůvodnění (na které si dovolím obrátit pozornost čtenářů) by mělo v rozhodovací praxi soudů převážit dosavadní právní názor prezentovaný ve shora citovaném rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz

Autor: JUDr. Martin Machač ( Společná advokátní kancelář )| 16.7.2013 _____________­________________________­________________________­_____________

Převzato z:

http://www.epravo.cz/…u-91877.html

Hezký den!

  • příslušnost soudů

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 19. Červenec 2013 - 0:40

Zařazení veškerých sporů (vedených SVJ nebo proti SVJ) mezi obchodní záležitosti mělo zásadní právní důsledky. Neblahý stav, který nastal po výkladu Občanského soudního řádu rozsudkem Nejvyššího soudu 29 Cdo 37/2011, jsem popsal zde: Spravedlnost jen od 100000 výš

Novější rozsudek Vrchního soudu, o kterém zde informuje pan Pavel, snad povede k dílčímu zlepšení – k vrácení běžných sporů obecným spudům a ke snížení hranice pro možnost dovolání k Nejvyššímu soudu na 50000 Kč. I to je však pro většinu běžných sporů příliš vysoká částka.

lake

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".