Usnesení o věci neuvedené na pozvánce

Vložil Viktorie (bez ověření), 10. Březen 2012 - 10:28 ::

Dočetla jsem se tu, že usnesení shromáždění o věci, která nebyla uvedena na pozvánce, je neplatné.

(1) Jedná se o absolutní neplatnost, kterou není třeba namítat?

Nebo:

(2) Tuto neplatnost je třeba namítnout (jak, komu, kdy), jinak takové usnesení platí?

Viktorie

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil tpd, 11. Březen 2012 - 20:03

  no nějak mi uniká podstata vašeho dotazu…nevím proč by nemělo platit usnesení…které je řádně odhlasováno…byť není tato záležitost uvedena v pozvánce či programu schůze…na každé schůzi bývá posledním bodem diskuze…z které muže vzejít problém o kterém je nutno hlasovat… či přijmout usnesení…není to nic neobvyklého…nebo se vám snad jeví jako lepší…když se bude muset znova svolávat schůze SVJ…u větších SVJ to někdy bývá problém…aby se vůbec sešla „usnášení schopná většina“… nevím co svým konáním sledujete…jestli se pouze snažíte nějak zvrátit přijaté usnesení…které se vám nelíbí…tak pokud máte dostatek proti argumentů…tak máte možnost toto rozhodnutí napadnout u soudu…ale pokud se vám toto rozhodnutí pouze „nelíbí“…a hledáte pouze nějaké kličky či zdržovací taktiku…tak to je hodně slabí důvod…společné vlastnictví prostě přináší i rozhodnutí která se nám třeba nelíbí…ale musíme je respektovat…tomu se někdy říká „demokracie“…opakem demokracie bývá „anarchie“…je možno si vybrat co vám vyhovuje lépe…

  Vložil Kouřil (bez ověření), 11. Březen 2012 - 21:42

  Na rozdíl od pana tpd mám za to, že je zcela zřejmé, co sleduje tazatelka:

  Chce docílit toho, aby v pozvánce byl řádně uveden program a věci, o nichž se bude hlasovat, v zájmu právní jistoty všech zúčastněných a předvídatelnosti rozhodování. Ptá se, co má dělat, když tomu tak není.

  Tazatelce lze doporučit, aby v takovém případě prokazatelně oznámila společenství, že takto přijaté rozhodnutí je neplatné s tím, že o stejném rozhodnutí lze hlasovat na další schůzi, bude-li řádně uvedeno v pozvánce. Rozumné společenství vyhoví.

  Kouřil

  Vložil Krobot (bez ověření), 11. Březen 2012 - 22:47

  který výbor nebo pověřený vlastník shromáždění vlastníků předkládá. Vlastní program musí vlastníci schválit. Pod bodem „Různé“ lze ovšem projednat a hlasováním rozhodnout různé záležitosti. Neplést s bodem „Diskuse“.

  Vložil Pavel, 12. Březen 2012 - 0:57

  Pane Krobote,

  nesouhlasím.

  Pokud by pozvánka obsahovala pouhý návrh programu a nikoliv program samotný, tak by ztrácela v tomto bodě smysl. Nikdo by nevěděl, co se bude na shromáždění projednávat, protože podle Vašeho názoru by na začátku teprve došlo ke „schvalování programu“. To by na pozvánce místo programu mohlo být „co si přítomní schválí“.

  Stejně o programu na pozvánce mluví i vzorové stanovy v čl. VII/8. Toto ustanovení je pak ve většině stanov.

  Dále je tu analogie s obchodními společnostmi a družstvy, kdy změnu programu musí odsouhlasit 100% všech (nikoliv jen přítomných) akcionářů či členů.

  Pod bodem „Různé“ lze projednat pouze méně závažné záležitosti. Osobně tam nechám projednávat pouze věci, které jsou v pravomoci výboru. Pokud by někdo navrhl záležitost, které je v pravomoci shromáždění, tak bych to odmítl s poukazem na možné zpochybnění platnosti usnesení, protože to nebylo na pozvánce v programu.

  Naši členové výše uvedené chápou a nechtějí nesmyslně schvalovat na začátku program a nechtějí do bodu Různé propašovávat sporné body.

  Shromáždění pořádáme každý rok ve stejnou dobu, v zápisu z jednání výboru se mohou členové 2 – 3 měsíce předem seznámit s návrhem programu, mají možnost něco sami navrhnout před rozesláním pozvánek a tak nemusí něco navrhovat až na shromáždění.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Kouřil (bez ověření), 12. Březen 2012 - 9:51

  Zákonný rámec pro tzv. schvalování programu na začátku schůze umožňuje následující:

  O některých bodech může být rozhodnuto, že budou projednány na pozdější schůzi.

  O některých bodech může být rozhodnuto, že projednávány nebudou.

  Oba dva shora uvedené postupy mají za následek, že program schůze bude krácen, což je přípustné (v takovém případě se vrací vstupné).

  Co nelze, je přidávat tímto způsobem nové body. Povinnost rozeslat pozvánku s programem by pak ztrácela smysl.

  Kouřil

  Vložil Pavel, 12. Březen 2012 - 10:09

  Pane Kouřile,

  jsme zajedno v tom, že přidávat body po rozeslání programu nelze.

  Já navíc nechci ani hlasovat o tom, o čem se má hlasovat. Takto to dělají poslanci a podle toho to pak vypadá. Jen o složení programu schůze se dokáží za mé peníze dohadovat mnoho hodin. Na to nemám v praxi čas.

  Aby se členové mohli rozhodnout, že o nějakém bodu nebudou hlasovat nebo, že ho přesunou do budoucnosti, o tom musejí mít nějaké informace. Ty se dozví až při projednávání konkrétního bodu, nikoliv na samotném zahájení shromáždění.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 12. Březen 2012 - 12:18

  Pan Kouřil popisuje nesmyslný postup.
  Nebudou-li chtít přítomní určité usnesení přijmout, zdrží se prostě hlasování o něm, nebo budou proti a návrh nebude schválen. Zabere to naprosto stejný čas jako nesmyslné "hlasování o hlasování".

  lake

  Vložil Kouřil (bez ověření), 12. Březen 2012 - 12:42

  Jednalo by se o nesmyslný postup, kdyby pro obě hlasování platila stejná pravidla (kvora) a kdyby byl v obou okamžicích přítomen stejný podíl vlastníků.

  Pokud tomu tak není, pak vypouštení bodů programu resp. jejich přesunování na další schůze může najít své opodstatnění.

  Podstatné je, že vypouštění bodů je v souladu se zákonem, zatímco přidávání bodů neuvedených předem v pozvánce je protizákonné.

  Kouřil

  Vložil lake, 12. Březen 2012 - 14:17

  Kouřile,
  shodneme se v tom, že na shromáždění se nemá hlasovat o záležitostech neuvedených v pozvánce. Vlastníkovi jednotky se tím otevírá možnost požádat soud o zneplatnění přijatého usnesení. Viz FAQ http://www.portalsvj.cz/…atit-na-soud .

  Nicméně ze stejného důvodu nesouhlasím s názorem, že by bylo možno libovolně vypouštět z programu hlasování o záležitostech, které byly v pozvánce uvedeny.

  Vlastník jednotky má právo na to, aby shromáždění hlasovalo o věci, která je shromáždění řádně předkládána a která se týká všech. Právě proto se shromáždění konají. Proto se přece dostavil a věnoval tomu svůj drahocenný čas.

  Vypuštění hlasování z programu dává vlastníkovi jednotky právo obrátit se na soud. Nejvyšší soud v rozsudku 28 Cdo 5216/2007, ze dne 14.5.2008, judikoval, že na soud se může vlastník obrátit jako „přehlasovaný“ podle § 11 odst. 3 také v případě, kdy shromáždění o věci nerozhodlo (nebo odmítlo rozhodnout).

  Strkáním hlavy do písku nedosáhnete ničeho, jedině budete nasírat ty, kdo na shromáždění přišli.

  lake

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 10. Březen 2012 - 11:24

  …Tuto neplatnost je třeba namítnout (jak, komu, kdy), jinak…

  • u soudu do 6-sti měsíců (§11/3 ZoVB)

  …Tuto neplatnost je třeba namítnout (jak, komu, kdy), jinak

  • nepochybně bude-li to „podstatná věc“ pak je možné že se spoluvlastníci úspěšně dovolají zrušení tohoto usnesení, pokud jej jako „nepřítomní“ neměli na Pozvánce a neměli možnost se k nim vyjádřit. pro ty Vlastníky na Shromáždění přítomné nebo zastoupené ale NIKOLIV plnými mocemi!! by se soudění o neplatnost z důvodu neuvedení na Pozvánce bylo zjevně obtížnější

  • „NIKOLIV plnými mocemi“: podle mého názoru by platil stav, jako by zastoupení spoluvlastníci nejen nebyli přítomni Shromáždění, ale nebyli by ani informováni, protože zmocněnec pak nemůže za zmocnitele rozhodnout předem dohodnutým způsobem – tedy projevem vůle zmocnitele

  Neználek

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".