Stará SVJ a NV k bytovému spoluvlastnictví a zákon o službách

Vložil Kočka (bez ověření), 22. Duben 2014 - 16:58 ::

V případě, že pro stará SVJ neplatí nový občanský zákoník v části bytové spoluvlastnictví (o tom zde nediskutujme, to je předpoklad otázky), platí pro stará SVJ nařízení vlády o bytovém spoluvlastnictví a zákon o službách?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 22. Duben 2014 - 18:38

  Zákon č. 67/2013 o službách se uplatní od 1.1.2014 mezi kterýmkoliv dodavatelem služeb spojených s užíváním bytů a kterýmkoliv příjemcem těchto služeb. Není důvod kohokoliv vyjímat z působnosti tohoto zákona.
  -------------------------------------------------------------------------

  Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. bylo vydáno konkrétně k provedení zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (NOZ). Upravuje tedy pouze právní vztahy vyplývající z bytového spoluvlastnictví podle § 1158 až § 1222 NOZ, případně vztahy mezi vlastníkem a právnickou osobou vzniklou od 1.1.2014. Cituji co má nařízení vlády určit:

  89/2012 Sb. § 1222
  Prováděcí právní předpis stanoví, jakým způsobem se vypočte podlahová plocha bytu v jednotce, o kterých částech nemovité věci se má za to, že jsou společné, a podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku.

  Způsob jakým se vypočte podlahová plocha bytu v jednotce je platný pouze pro jednotku(2012), nikoliv pro jednotku(1994). Ta má odlišnou definici a způsob určení její podlahové plochy je pevně stanoven zákonem č. 72/1994 Sb.

  O kterých částech nemovité věci se má za to, že jsou společné se neřeší, neboť to již stanovilo prohlášení vlastníka podle ZoVB. Prohlášení vložené do katastru před do 31.12.2013 bylo zajisté v souladu s právní úpravou ZoVB. Neexistuje žádný právní důvod, aby se v tomto případě přihlíželo ke znění NOZ či NV č. 366/2013. Oba předpisy nabyly účinnosti teprve 1.1.2014.

  Podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku jsou pro stávající SVJ obsaženy ve stanovách. Stanovy jsou smlouvou sui generis (svého druhu), takže se na ně použije ustanovení § 3028 NOZ: při jejich výkladu a při uplatňování práv z toho vzniklých se i nadále postupuje podle dosavadní právní úpravy – ZoVB. To platí i do budoucna, pokud se vlastníci nerozhodnou, že změní stanovy a podřídí se právní úpravě bytového spoluvlastnictví v NOZ.

  Na existující práva neupravená stanovami se použije dosavadní právní úprava (ZoVB), pokud je v ZoVB obsažena (opět připomínám zásadní ustanovení § 3028 NOZ).

  Na vlastnické vztahy neupravené v prohlášení vlastníka (nebo upravené nesrozumitelně či neurčitě) se použijí obecné výkladové principy obsažené v úvodu NOZ:

  89/2012 Sb. § 10
  (1) Nelze-li právní případ rozhodnout na základě výslovného ustanovení, posoudí se podle ustanovení, které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejbližšího.
  (2) Není-li takové ustanovení, posoudí se právní případ podle principů spravedlnosti a zásad, na nichž spočívá tento zákon, tak, aby se dospělo se zřetelem k zvyklostem soukromého života a s přihlédnutím k stavu právní nauky i ustálené rozhodovací praxi k dobrému uspořádání práv a povinností.

  Je tedy velmi pravděpodobné, že neurčité či neúplné prohlášení vlastníka bude soud vykládat s přihlédnutím k NV č. 366/2013 Sb..

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".