Stanovy SVJ(2000) od r. 2014

Vložil lake, 14. Září 2013 - 15:46 ::

(upraveno 16.09.2013)

Zajímavá otázka je: v čem budou povinna stávající SVJ změnit své stanovy, aby byly v souladu s novou právní úpravou? Čeští právníci dodnes nedokázali srozumitelně odpovědět: ponuře a tajemně nás straší tím, že naše i vaše SVJ se musí úplně změnit po vzoru SVJ(2012) a předělat podle toho celé stanovy. Neeee, není to tak, nebojte se.

Opakovaně zde píšu, že bez výslovné právní úpravy (bez přechodových ustanovení v NOZ) nelze NOZ použít ani na vnitřní právní poměry právnické osoby SVJ(2000), ani na vztahy mezi vlastníky jednotek(1994) navzájem. Viz § 3028.

Zbývá ovšem ještě třetí okruh povinností, práv a závazků, který se netýká vlastníků jednotek přímo: SVJ(2000) bude vstupovat nově do vnějších právních vztahů a v nich se samozřejmě bude postupovat podle NOZ od 1. ledna 2014. Stávající SVJ se budou navenek vůči státu, jeho orgánům, rejstříku, správci, dodavatelům, zhotovitelům atd. řídit kogentními ustanoveními NOZ, a to zejména podle obecné části o právnických osobách (NOZ § 118 - § 209). Je tomu tak proto, že Občanský zákoník bude zrušen a zákon o obchodních korporacích na SVJ nedopadá. Nic jiného tedy v zásobě není.

Porovnal jsem vzorové stanovy SVJ (371/2004 Sb.) s NOZ (89/2012 Sb.) a dospívám (po opravě na základě příspěvku pana Pavla ) k závěru, že potřebná změna je pouze technická a týká se termínů použitých v § 164 NOZ. U ustanovení, která mají dispozitivní povahu, se vždy použijí stávající stanovy; neupravují-li věc výslovně, postupuje se podle NOZ v části o právnických osobách (§ 118 - § 209).

Ustanovení NOZ o právnických osobách a stanovy SVJ(2000)

§ 118 - 143
Zákonná ustanovení. Není nutná změna stanov.
§ 144, § 145
Účel právnické osoby byl stanoven jednoznačně při vzniku SVJ zákonem č.72/1994 Sb.. Není nutná změna stanov (viz § 3028 NOZ).
§ 146 - 157
Zákonná ustanovení. Není nutná změna stanov.
§ 158
Ustanovení jsou fakultativní (volitelná). Není nutná změna stanov. Je však možné tyto záležitosti ve stanovách upravit.
§ 159 - 163
Zákonná ustanovení. Není nutná změna stanov.
§ 164
Právní úkony právnické osoby: bude potřebná změna čl. VIII odst. 2 stanov: formulace "písemný právní úkon, který činí výbor" by měla být nahrazena formulací "písemné právní jednání, které činí společenství".
§ 164 - 209
Zákonná ustanovení. Není nutná změna stanov.

Z uvedeného plyne, že úprava stanov SVJ(2000) nebude nijak dramatická. Je samozřejmě možno kdykoliv dobrovolně obohatit stanovy o některé praktické novinky určené pro SVJ(2012), např. podrobná úprava hlasování per rollam; ale to už je jiný příběh. Určitě však neplatí to, čím vás dnes straší právníci a správci a novináři a stará Blažková: nevznikne povinnost přizpůsobit stanovy SVJ(2000) ustanovením NOZ o bytovém vlastnictví. Kočkopes se prostě nekoná, dokud v tomto státě platí Ústava.

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 15. Září 2013 - 8:50

  Uvádím návrh změny článku VI odst. 5 vzorových stanov SVJ(2000). Změna je vyvolána zněním NOZ § 160. Návrh také odstraňuje notoricky známou chybu vzorových stanov (chybějící definice funkčního období statutárního orgánu).

  Současné znění Navržené znění
  Funkční období členů volených orgánů společenství je 5 let; počíná dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství ve voleném orgánu dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem členství ve společenství. Funkční období voleného orgánu společenství je 4 roky. Členství ve voleném orgánu vzniká podpisem závazku k výkonu funkce po zvolení a zaniká uplynutím funkčního období voleného orgánu, jehož je osoba členem. Členství dále zaniká odvoláním, popřípadě na základě odstoupení z funkce; v tom případě k zániku členství dojde uplynutím dvou měsíců od okamžiku, kdy prohlášení o odstoupení došlo právnické osobě.

  lake

  Vložil asa (bez ověření), 15. Září 2013 - 14:07

  Toto ustanovení nepovažuji za šťasné. Když se někdo rozhodne odstoupit, tak další 2 měsíce nic dělat jednoduše nebude. Když někoho odvoláte, tak bude ještě 2 měsíce dělat problémy a naschvály.

  Vložil lake, 15. Září 2013 - 14:36

  Diskutujete o věci, která je pevně stanovena zákonem. V Obchodním zákoníku je to obdobně upraveno skoro dvě desítky let a má to dobrý důvod (§ 66, § 85, § 248). Přečtěte si také § 51 Zákoníku práce. Ta lhůta tam není bezdůvodně. Na odvolání člena statutárního orgánu se ovšem žádná lhůta nevztahuje, to jste si popletl.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".