Splatnost, dospělost, splnitelnost dluhu

Vložil Justitianus, 17. Leden 2023 - 11:49 ::

V jiné diskusi kterýsi popleta začal rozvíjet teoretické úvahy o tom že „zaplatí zálohy za celý rok dopředu“. Ponechme stranou zda takové počínání je rozumné. Podívejme se zda takové počínání je vůbec přípustné. Vše záleží na obsahu stanov SVJ:

 • Pokud ve stanovách je uvedeno např. „do patnáctého dne v měsíci“, pak je přípustné hradit v předstihu na libovolný počet měsíců či roků dopředu. Viz řádek 2 v tabulce.
 • Pokud ve stanovách je uvedeno např. „od prvního do patnáctého dne v měsíci“, pak není přípustné hradit dříve. SVJ může odmítnout předčasnou úhradu (např. vrátí platbu ihned zpět na účet plátce). Viz řádky 3, 4 v tabulce.

Dalším zajímavým detailem je posun okamžiku splatnosti: Podle § 607 občanského zákoníku platí, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Dlužník tedy může hradit později, aniž by se dostal do prodlení. To však platí pouze tehdy, je-li ve stanovách užito slovo „lhůta“ [1].

 • Pokud ve stanovách je uvedeno např. „doba splatnosti“, „den splatnosti“, nebo „termín“, pak dlužník je povinen zařídit, aby SVJ mělo peníze na účtu v určený den do 24:00 hodin. Viz řádky 1, 2, 3 v tabulce.
 • Pokud ve stanovách je uvedeno „lhůta splatnosti“, nebo povinnost uhradit „ve lhůtě“, pak dlužník má automaticky k dobru navíc ještě i sobotu, neděli a sváteční den, jestliže by na takový den připadl okamžik splatnosti dluhu. Viz řádek 4 a 5 v tabulce.
    Pojem Vyjádření slovy Časová osa Prodloužení lhůty §§
 1  okamžik splatnosti v den, ke dni, v termínu                 Δ NENÍ 602, 1957
 2  doba splatnosti do, nejpozději do      → → → Δ NENÍ 602, 1957
 3  doba splatnosti od dne A do dne B   Δ → → → Δ NENÍ 602, 605, 1957
 4  lhůta splatnosti do dne      → → → Δ do násl. prac. dne 605, 607
 5  lhůta splatnosti od dne A do dne B   Δ → → → Δ do násl. prac. dne 605, 607

Svislá šipka Δ vyznačuje okamžik/den.
Vodorovné šipky → → → vyznačují trvání doby splnitelnosti dlu­hu.

 • Okamžik = časový údaj, bod na časové ose.
 • Doba/lhůta = časový úsek, ohraničený dvěma body na časové ose: počátkem a koncem.
 • Okamžik splnitelnosti = okamžik/den ve kterém dlužník je povinen splnit dluh (v obvyklou denní dobu dle § 602, nebo do 24:00 hodin dle § 601). U peněžitých dluhů se používá pojem „okamžik splatnosti“ se shodným významem [2].
 • Doba splnitelnosti = časový úsek ve kterém dlužník je oprávněn splnit svůj dluh, a věřitel je povinen plnění přijmout.
 • Dospělost dluhu = okamžik/den v němž má být dluh splněn nejpozději, aby nenastalo prodlení. U peněžitých dluhů se používá pojem „splatnost dluhu“ se shodným významem.
 • Doba prodlení = doba počítaná od okamžiku v němž mělo být plněno nejpozději. Den následující po marném uplynutí okamžiku/dne dospělosti dluhu je prvním dnem prodlení dlužníka.

Za zmínku stojí, že shodné prodloužení lhůty je obsaženo i v § 33 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. 

Justitianus


Poznámky:
[1] Viz judikáty 33 Odo 1112/2003, 5 Tdo 440/2007, 5 Tdo 1312/2015, 26 Cdo 3296/2016, 20 Cdo 4788/2017.
[2] Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. 33 Odo 1112/2003: „Jelikož si účastnící ujednali dobu plnění jednotlivých měsíčních splátek bez uvedení konkrétního kalendářního dne splatnosti, každá jednotlivá měsíční splátka se stala splatnou vždy posledního dne příslušného měsíce.“ 

 • příspěvky na správu
 • správa domu
 • dluh

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.