Soudy chtějí i staré účetní závěrky a vyhrožují sankcemi

Vložil Pavel, 24. Březen 2024 - 14:08 ::

Neukládání účetních závěrek do sbírky listin může být trestáno hned několika zákony.

V poslední době vyvíjí aktivitu několik rejstříkových sou­dů.

Zajímavé je, že i když subjekt ukládá účetní závěrky např. za posledních 10 let, tak se soudní úředníci domáhají uložení i účetních závěrek starých 15–20 let. Tak staré ÚZ jsou snad dobré pro nějakého historika, ale praktický význam podle mého názoru nemají.

Soudní úředníci vyhrožují pokutou a v některých případech i likvidací subjektu.

Naštěstí musí před udělením sancí vyzvat k plnění. To může být u některých subjektů problém, pokud nemají ošetřeno monitorování došlé pošty v datové schránce.

Hezký den!

_____________­________________________­________________________­______________

Citace ze zákona č. 304/2013 Sb.

Následky porušení povinnosti předložit listiny

§ 104

Předseda senátu může uložit pořádkovou pokutu zapsané osobě také tehdy, jestliže neuposlechla výzvy rejstříkového soudu, aby mu sdělila skutečnosti nebo předložila listiny potřebné k rozhodnutí v řízení zahájeném bez návrhu nebo aby mu předložila listiny, které podle tohoto nebo jiného zákona mají být založeny do sbírky listin; pořádkovou pokutu lze uložit do výše 100000 Kč.

§ 105

Neplní-li zapsaná osoba povinnosti podle § 104 opakovaně nebo může-li takové neplnění mít závažné důsledky pro třetí osoby a je na tom právní zájem, může rejstříkový soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací, ledaže jsou splněny podmínky pro postup podle § 105a; rejstříkový soud na tuto skutečnost zapsanou osobu upozorní a poskytne jí přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků.

§ 105a

(1) Nepředloží-li obchodní korporace řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku za nejméně 2 po sobě jdoucí účetní období k založení do sbírky listin, vyzve ji rejstříkový soud, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení výzvy předložila všechny chybějící účetní závěrky k založení do sbírky listin, jinak bude postupovat podle § 104.

(2) Výzva podle odstavce 1 se doručuje obchodní korporaci do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno; předpisy platné pro doručování v občanském soudním řízení se použijí obdobně.

(3) Nepodaří-li se výzvu podle odstavce 1 obchodní korporaci doručit, zahájí rejstříkový soud řízení o jejím zrušení; údaj o zahájení řízení o zrušení obchodní korporace zapíše rejstříkový soud bez řízení do veřejného rejstříku.

(4) Nevyjde-li v průběhu řízení o zrušení obchodní korporace najevo, že majetek obchodní korporace postačuje alespoň na úhradu nákladů likvidace, rozhodne rejstříkový soud, pokud by tím nebylo podstatně zasaženo do práv třetích osob, o zrušení obchodní korporace bez likvidace; jinak rozhodne o zrušení obchodní korporace s likvidací.

(5) Rejstříkový soud může vydat rozhodnutí o zrušení obchodní korporace bez likvidace nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne zápisu údaje o zahájení řízení o zrušení obchodní korporace podle odstavce 3 do veřejného rejstříku.

(6) Rejstříkový soud o zrušení obchodní korporace nerozhodne, jestliže v době jeho rozhodování probíhá insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek obchodní korporace.

(7) Rozhodne-li rejstříkový soud o zrušení obchodní korporace bez likvidace, provede na základě tohoto rozhodnutí zápis ve veřejném rejstříku. Ustanovení § 78 se nepoužije.

§ 106

(1) Za neuposlechnutí výzvy podle § 104 se závažnými důsledky pro třetí osoby se považuje zejména nepředložení aktualizovaných listin podle § 66 písm. a) až c) a j).

(2) Má se za to, že člen statutárního orgánu právnické osoby, která neplní povinnosti podle § 105, porušuje péči řádného hospodáře.

  • účetní závěrka

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil € (bez ověření), 26. Březen 2024 - 8:20

SVJ dostane pokutu. Jak ji zaúčtuje? Příspěvky na správu domu na tento účel určeny nejsou.

Vložil Udavač (bez ověření), 25. Březen 2024 - 18:22

Ono to tak horké nebude. Udal jsem jeden subjekt, že nemá založeny ÚZ. Soud vyzval poprvé, subjekt nereagoval. Soud vyzval podruhé, subjekt nereagoval. Soud vyzval potřetí, subjekt nereagoval, soud uložil pokutu 2000 Kč. Subjekt zaplatil pokutu, ÚZ nadále nazaložil. Soud vyzval počtvrté, subjekt nereagoval. Soud vyzval popáté, subjekt nereagoval, soud uložil pokutu 4000 Kč. Stalo se nyní v únoru, napínavě čekám, co se stane po šesté výzvě.

Vložil € (bez ověření), 26. Březen 2024 - 8:23

„Udal jsem jeden subjekt, že nemá založeny ÚZ … soud uložil pokutu 2000 Kč … soud uložil pokutu 4000 Kč … napínavě čekám“ (Vložil Udavač (bez ověření), 25. Březen 2024 – 18:22)

Taky životní náplň. Vaše i soudních osob.

Vložil Hubert (bez ověření), 26. Březen 2024 - 1:54

Ty data ma uz FU, tak si je muzou nasdilet.

Zbytecne s tim akorat otravujou.

Vložil Udavač (bez ověření), 27. Březen 2024 - 0:52

Při podání DP ovšem musíte zaškrtnout, že si přejete ÚZ přenést do VR. To ví ale jen udavači.

Vložil Digitalizace (bez ověření), 27. Březen 2024 - 9:05

Stále čtu o postupující digitalizaci státní správy, která občanům údajně minimalizuje jejich povinnosti vůči státu. Dokonce bylo vytvořeno korýtko pro místopředsedu vlády pro digitalizaci. Výsledkem je, že občan se musí věnovat tomu, že když zašle jedné státní instituci účetní závěrku, tak je povinnen jiné státní instituci jí také poslat nebo učinit nějaký úkon, aby OR dostal účetní závěrku. Proč?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".