Schůze svj

Vložil Bea (bez ověření), 8. Duben 2024 - 12:37 ::

Dobrý den,pokud se na shromáždění SVJ odhlasuje nějaký bod ( například o zvýšení záloh na služby atd.) je platný i pro osoby nezúčastněné i když by s tím třeba nesouhlasili?!

  • rozhodování SVJ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Krupp, 8. Duben 2024 - 17:49

Vůbec nechápu, proč o tom hlasujete na schůzi. K čemu by vám byl souhlas nebo nesouhlas? Přeci znáte ceníky a jste schopni celkové náklady odhadnout. Skutečnost minulého roku znáte taky, takže odhadnout zálohu pro každého jsou kupecké počty. K tomu odhadu bych doporučil přidat cca 5%, protože cena se může změnit, nebo se může neočekávaně zvýšit spotřeba. Kromě toho se snadněji vrací přeplatky, než vymáhají nedoplatky. Přes odhad nákladů nejede vlak. Rozpis nákladů prostě předepíšete způsobem, který tu popisuje Justitanus. Na schůzi, pokud se v daný čas nějaká koná, to prostě můžete, ale taky nemusíte oznámit. Nesouhlasit a polemizovat o rozpočtu záloh může někdo jen v případě, že došlo k významné změně, která by zálohu ovlivnila, nebo našel v odhadu závažnou chybu.
Pokud se hlasuje o něčem, o čem se hlasovat má, výsledek platí pro všechny.

Vložil Justitianus, 9. Duben 2024 - 9:02
  • Bea: „… pokud se na shromáždění SVJ odhlasuje nějaký bod ( například o zvýšení záloh na služby atd.) je platný i pro osoby nezúčastněné …?“

Ne, není platný ani pro osoby nezúčastněné, ani pro zúčastněné.


Rozhodnutí shromáždění samo o sobě není závazné pro členy SVJ. Je závazné pouze pro samotnou právnickou osobu SVJ [1].

Podle § 156 platí, že „je-li orgán [právnické osoby] kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru“.

☀ Z uvedeného plyne, že shromáždění jako nejvyšší orgán SVJ může ukládat povinnosti pouze právnické osobě SVJ. Nikoliv přímo příjemci služeb. Jinak řečeno: pokud jde o zvýšení záloh na služby, pouhé rozhodnutí shromáždění není závazné pro žádného příjemce služeb ! Už jsem napsal, že je závazné pouze pro SVJ a podmínečně pro jeho statutáry. Na pouhé rozhodnutí shromáždění může vlastník jednotky zvysoka kašlat.

☀ Pokud SVJ jako poskytovatel služeb skutečně chce příjemci služby zvýšit zálohy na službu, musí to statutáři příjemci služby písemně oznámit a také řádně odůvodnit. Cituji ze zákona 2013/67/4/4:

„Změněná měsíční záloha může být požadována nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení nové výše zálohy.“

☀ Z uvedeného plyne, že samotné přijetí usnesení shromáždění nemá pro příjemce služby žádný právní účinek. Závazek (hradit zálohy v nové výši) mu vznikne teprve po tom, co mu SVJ doručí nový předpis plateb.

„Změna výše měsíční zálohy musí být v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde.“

☀ Jako odůvodnění nepostačí napsat „schválilo to shromáždění“. To není řádné odůvodnění, a proto k žádnému zvýšení zálohy nedojde. Tato právní norma je určena na ochranu slabší strany závazkového vztahu; proto je formulována jako kogentní [2] – nelze se od ní odchýlit.

➡️ Závěr: Je bezvýznamné, zda shromáždění (zcela zbytečně) schvalovalo nějaká čísílka. Rozhodující je, zda příjemci služby bylo doručeno písemné, podepsané a řádně odůvodněné oznámení o zvýšení záloh na službu.

Justitianus


[1] Závaznost pro SVJ neznamená závaznost pro statutáry. Ti mohou odmítnout řídit se přijatým usnesením, např. pokud míní, že by porušili povinnosti řádného hospodáře. Sankce neexistuje.
[2] Důvodová zpráva konsolidovaná k novému občanskému zákoníku, str. 32: „Tam, kde není výslovný zákonný zákaz, je ujednání odchylky od zákona přípustné, ledaže se tím poruší dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Zákonný zákaz je formulován buď výslovně slovy „zakazuje se“, nebo výslovným stanovením důsledku odklonu od kogentního ustanovení poukazem na neplatnost ujednání nebo stanovením, že se k závadnému ujednání nepřihlíží.“

 
Vložil páčko (bez ověření), 22. Duben 2024 - 14:43

Vím že jdu pozdě ale jsem zmaten. Rozhodnutí o výši záloh je do kompetence shromáždění svěřeno přímo zákonem:

67/2013 § 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše

(1) Poskytovatel služeb má právo požadovat na příjemci služeb placení záloh na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním bytu. Výši záloh si poskytovatel služeb s příjemcem služeb ujednají, nebo o ní rozhodne družstvo, nebo společenství.

Vložil Justitianus, 22. Duben 2024 - 17:44
  • Páčko napsalo: „Rozhodnutí o výši záloh je do kompetence shromáždění svěřeno přímo zákonem …“

Jak jste na tenhle nesmysl přišel, prosím pěkně ? Čtete vůbec stejný zákon jako já ?

Předpokládám, že máte na mysli změnu výše záloh. Zákonné kompetence shromáždění (nejvyššího orgánu Vašeho SVJ) jsou vyjmenovány v ustanovení 2012/89/§1208. Podle písmene d) tohoto ustanovení „do působnosti shromáždění patří rozhodování … o schválení druhu služeb a způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky“. Vy tam čtete něco navíc o určování výše záloh jednotlivým příjemcům služeb? Já tam nic takového nevidím, a to jsem si nasadil brejle.

A nic v tomto stylu neobsahuje ani zákon 2013/67, který zmiňujete. Není to tam ani v § 4, ani nikde jinde. Mějte se pěkně.

Justitianus

Vložil . (bez ověření), 8. Duben 2024 - 13:49

Samozřejmě ano, ovšem… Zálohy na služby se zvyšují každému individuálně podle jeho spotřeby služeb. U záloh se rozhodně nezvyšují zálohy za jednotlivé služby všem stejně, páč je to blbost, protože všichni nemají stejnou spotřebu. Takže pokud se to odhasuje, tak to platí, ale hlasovat o zvyšování záloh za služby na shromáždění je totální nesmysl. Když má někdo ve službách přeplatek, tak není důvod mu zvyšovat zálohy za služby stejně jako tomu, kdo má nedoplatek. A hlasovat o navyšování záloh na služby každémá členovi na shromáždění, to asi nemáte co dělat.

Vložil radka2222 (bez ověření), 8. Duben 2024 - 13:07

pokud byli řádně uvědoměni o konání shromáždění a to bylo usnášeníschopné, pak samozřejmě ano. sami se vzdali svého práva hlasovat.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".