Pronájem společných prostor

Vložil Pavel, 13. Leden 2018 - 15:04 ::

Převzato z

https://www.epravo.cz/…-106381.html

29. 9. 2017ID: 106381upozornění pro uživatele

Výnosy z pronájmu společných částí a prostor domů

Společenství vlastníků jednotek často pronajímají společné části domu za účelem umístění reklamy nebo společné prostory domu jakou jsou bývalé sušárny, prádelny a kočárkárny za účelem provozování podnikání nájemci. Jsou ale SVJ oprávněna pronajímat společné části a prostory domu?

Výnosy z těchto pronájmů SVJ buď vyplácejí jednotlivým členům společenství, nebo, a to je častější případ, je vkládají do tzv. „fondu oprav“, tedy do prostředků určených pro správu domu. To je výhodné jak pro členy SVJ, protože platí menší nebo žádné příspěvky do fondu oprav, tak pro SVJ, které nemusí vyplácet zisk z pronájmů všem členům a následně vybírat od všech členů příspěvky do fondu oprav. Je to praktické zvláště u velkých SVJ, které mají stovky členů, kde by výplata výnosů z nájmů jednotlivým členům SVJ byla velmi nákladná, nebo by ani nebyla možná, protože ne všichni hradí platby z účtu u banky, ale např. je vkládají v hotovosti či hradí poštovní poukázkou, řada vlastníků se na území ČR nezdržuje a nemá zde účet, za některé vlastníky hradí platby třetí osoby. Ve všech těchto případech by bylo velmi obtížné či nemožné vyplatit výnosy oprávněným osobám. Tím, že SVJ výnosy nevyplatí, ale převede je do fondu oprav, nevzniknou také případné náklady na vymáhání dlužných příspěvků do fondu oprav. Jsou však SVJ oprávněna rozhodovat o tom, jak bude naloženo s výnosy z pronájmů?

Podle starší právní úpravy, tedy zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jehož účinnost skončila spolu s novým občanským zákoníkem, tedy 31. 12. 2013, mohla SVJ uzavírat nájemní smlouvy na pronájem společných částí a prostor domu, a Nejvyšší soud z této úpravy dovodil, že SVJ jsou oprávněna také rozhodovat o tom, jak bude naloženo s výnosy z těchto nájmů.

V nové právní úpravě obsažené v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, již není výslovně uvedeno oprávnění SVJ uzavírat nájemní smlouvy na společné prostory a části domu. Majitelem těchto prostor a částí není společenství vlastníků, ale jednotliví majitelé bytových i nebytových jednotek v domě jako spoluvlastníci společné věci. Jedině oni jsou oprávněni nakládat s touto společnou věcí – domem, tedy mimo jiné rozhodovat o jeho pronajmutí a o naložení s výnosy z pronájmů.

O běžném hospodaření se společnou věcí, tedy i o jejím pronajímání a nakládání s výnosy, rozhodují všichni spoluvlastníci většinou hlasů, počítáno podle velikosti spoluvlastnických podílů. Aby se nemuseli všichni spoluvlastníci společných částí a prostor domu scházet individuálně kvůli rozhodnutím o pronájmech a výnosech, doporučuji, aby spoluvlastníci využili k rozhodování shromáždění vlastníků jednotek, které se schází minimálně jednou do roka. Na tomto shromáždění nebudou spoluvlastníci hlasovat o otázkách hospodaření se společnými prostorami a částmi domu jako členové SVJ, ale jako jednotliví spoluvlastníci, podle velikosti svých spoluvlastnických podílů, přičemž pro rozhodnutí musí hlasovat nadpoloviční většina všech spoluvlastníků.

Spoluvlastníci však mohou také rozhodnout o tom, že svěří hospodaření s domem společnému zástupci, kterým může být např. SVJ. K takovému rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny všech spoluvlastníků počítané podle velikosti jejich spoluvlastnických podílů. SVJ pak bude mít postavení příkazníka, bude povinno předkládat spoluvlastníkům vyúčtování hospodaření se společnými částmi a prostory domu a může požadovat úhradu nákladů účelně vynaložených na správu společných částí a prostor. SVJ bude oprávněno uzavírat nájemní smlouvy, provádět dohled nad plněním těchto smluv, vymáhat dlužné částky nájemného apod. Podle mého názoru mohou spoluvlastníci také jednorázově rozhodnout, jak má SVJ každoročně naložit s výnosy z pronájmů, např. že je oprávněno je převést do fondu oprav, pokud nerozhodnou spoluvlastníci jinak. Pak není třeba, aby spoluvlastníci každý rok rozhodovali o naložení s výnosy, což je vhodné zvláště v případech, kdy se na shromáždění nesejde nadpoloviční většina všech spoluvlastníků, nebo pokud pro rozhodnutí o naložení s výnosy nehlasuje nadpoloviční většina všech spoluvlastníků počítáno podle velikosti spoluvlastnických podílů.

Pokud rozhodování o výnosech spoluvlastníci nesvěří SVJ, budou o něm rozhodovat každoročně sami, nejlépe na shromáždění SVJ. Souhlas se způsobem rozdělení výnosů musí vyslovit nadpoloviční většina všech spoluvlastníků podle velikosti spoluvlastnických podílů. Bez tohoto rozhodnutí není možné vyplatit výnosy jednotlivým členům SVJ, i když o to někteří požádají.

Pokud bude SVJ pověřeno jako správce domu k pronajímání společných prostor a částí, mělo by každoročně po skončení kalendářního roku rozeslat všem spoluvlastníkům výši výnosů z pronájmů připadající na jejich spoluvlastnický podíl, protože spoluvlastníci jsou povinni svoje příjmy z pronájmů zdaňovat, spolu s ostatními příjmy. SVJ by tak mělo učinit nejpozději v březnu, aby spoluvlastníci stihli podat řádné daňové přiznání.

Ing. et Mgr. Markéta Hrabáková, partner

LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

Václavská 12 120 00 Praha 2

Tel.: +420 222 200 700 e-mail: office@legali­te.cz

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

_____________­________________________­________________________­________________

Autorka absolvovala

 • 1998 VŠE
 • 1999 PF ZČU v Plzni

Ze 7 specializací uvádí

 • právo nemovitostí
 • BD a SVJ

U osoby se vzděláním ekonomickým a zároveň právním se specializací na SVJ je podivuhodné, že

 • zaměňuje příjmy a výnosy
 • posílá příspěvky do fondu oprav
 • nechá rozhodovat o příjmech nadpoloviční většinu členů SVJ

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Dudekk (bez ověření), 18. Leden 2018 - 13:45

  Co můžete chtít po někom, kdo uvádí, že absolvoval: Vysoká škola Ekonomická v Praze, fakulta Podnikohospodářská, specializace podniková ekonomie.

  Pokud ekonom nezná rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou a ani neví, jakou specializaci má (stačí si přečíst diplom), tak od něj nemůžete čekat nic dobrého. :-)

  Vložil x (bez ověření), 13. Leden 2018 - 21:38

  Pane Pavle, to co uvádí paní Markéta je v pořádku, ale zapoměla se zmínit o tom, že tomu rozhodování musí předcházet písemná dohoda všech dotčených vlastníků. Tato platná, ale zatím neúčinná dohoda musí být schválená shromážděním a zde stačí nadpoloviční většina. Jiné řešení by postrádalo ústavní konformitu, protože by se ocitlo v kolizi s druhou větou čl. 11 odst. 1 a s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, což i § 2 odst. 1 NOZ vylučuje.

  Vložil pronájem (bez ověření), 13. Leden 2018 - 19:16

  V ustanovení § 16 odst. 2 Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím je výslovně stanoveno, že příjmem SVJ není příjem z nájemného z pronájmu společných částí domu. Z tohoto hlediska, kdy nejde o výnos SVJ, nemůže usnesení shromáždění nahradit projev vůle jednotlivých vlastníků týkající se nakládání s jejich příjmem z nájemného z pronájmu společných částí domu. Pro praxi lze z toho dovozovat, že by však bylo možné, aby shromáždění vyjádřilo nadpoloviční většinou hlasů přítomných vlastníků jednotek souhlas s tím, že na základě souhlasu jednotlivých vlastníků jednotek, např. formou písemného souhlasu jednotlivých vlastníků jednotek na příslušné listině budou prostředky z nájemného z pronájmu společných částí domu, příslušející těmto souhlasícím vlastníkům jednotek převedeny do„fondu oprav“ SVJ, správně na platby záloh na příspěvky na správu domu a pozemku.Takový souhlas by musel být vyžadován od jednotlivých vlastníků jednotek, neboť jde o finanční prostředky těchto vlastníků jednotek, nikoliv o prostředky, o jejichž použití by mohlo rozhodovat shromáždění SVJ. Shromáždění SVJ by tedy pouze vyjádřilo souhlas s tím, že u těch vlastníků jednotek, kteří písemně souhlasí s převodem těchto prostředků na „fond“ oprav“ budou tyto prostředky takto převedeny. V případě těch vlastníků jednotek, kteří by s tímto postupem nevyjádřili souhlas, by SVJ jejich podíl na příjmu z nájemného z pronájmu společných částí domu vyplatilo. Z praktického hlediska je zřejmě možné, aby se shromáždění usneslo, že uvedené příjmy vlastníků jednotek budou u souhlasících vlastníků převedeny jako jejich platby do „fondu oprav“ a na témže shromáždění by vlastníci jednotek (kteří by souhlasili) podepsali listinu o tom, že s tímto převodem do„fondu oprav“ SVJ souhlasí.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 13. Leden 2018 - 19:30

  Už jsem tu dnes jednou psala, že o příjmech z nájmu společných částí rozhodují všichni vlastníci a ne pouze většina vlastníků. Některým diskutujícím stačil zdravý rozum, aby pochopili, že o příjmech každého vlastníka rozhoduje on sám. Ne však všem.

  Když tu teď totéž tvrdí dosti uznávaná autorita JUDr. Čáp, tak už tomu snad začnou věřit i ti, kdo mě za stejný názor ve vláknu „Pronájem nebo užívání společných prostor“ odměňovali mínusy.

  Vložil Krátký (bez ověření), 15. Leden 2018 - 11:57

  Dobře paní Klainová,

  ale když tedy podle Čápa shromáždění odsouhlasí převod příjmů z pronájmu do „fondu oprav“ jen souhlasícím vlastníkům, tak to znamená, že tito vlastníci příspěli do „fondu oprav“ více než vlastníci, kterým budou příjmy přímo vyplaceny. JaVa níže vylučuje schválení mimořádného příspěvku shromážděním pro tyto vlastníky, aby byl nepoměr příspěvků do fondu oprav mezi oběma skupinami vlastníků, tak co s tím?

  Je taková praxe popsaná Čápem rozumná? Není rozumnější vybrat variantu, kdy souhlasí všichni s převodem do „fondu oprav“, nebo kdy všichni nesouhlasí a v tom případě žádné převody příjmů z pronájmu do „fondu oprav“ neprovádět a vyplatit příjmy z pronájmu přímo všem vlastníkům?

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 15. Leden 2018 - 14:13

  Pane Krátký, nebudu posuzovat, co je rozumné. Pro každého asi něco jiného. Posuzuji, co je v souladu s právními předpisy. Svůj názor jsem už napsala, dokonce včetně účetních postupů. S finančním vypořádáním dluhů SVJ k vlastníkům se solidní účetní vyrovná bez problémů. Existuje mnoho cest, jak mohou být tyto závazky vypořádány. Kromě výplaty přece různé existují zápočty. Navíc – vyplácet se nemusí hned, jde-li o nízké částky. Důležitá je řádná evidence nevypořádaných částek podle vlastníků jednotek.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 15. Leden 2018 - 18:01

  Pane Krátký, napadlo mne, jak to asi dělají v případě prodeje jednotky v SVJ, kde přeúčtují celé nájemné do záloh na správu.

  Novému vlastníkovi by spadlo nájemné za minulé období tzv. „do klína“, a původní vlastník by byl ošizen, kdyby se to nedozvěděl.

  Pokud by se o tom dozvěděl a požádal oprávněně o svůj podíl na nájemném (na podíl na zálohách nemá jako odstupující vlastník právo), měl by jej dostat. Nový vlastník by musel stejnou částku doplatit, aby nenastala nerovnost podílů na zálohách.

  Vidíte. Komplikace mohou nastat kdykoliv. Proto je třeba rozhodovat rozumně, ale v rámci právních předpisů. Zvolené postupy by měly být popsány ve vnitřních předpisech SVJ. Jde o zajímavou problematiku, tak zkusím dát dohromady různé možnosti a popsat včetně účtování.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 16. Leden 2018 - 18:33

  Příklady jsou tady: http://www.klaiex.cz/index.php…

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 16. Leden 2018 - 18:33

  Příklady jsou tady: http://www.klaiex.cz/index.php…

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 17. Leden 2018 - 9:15

  Mínusovači, opravdu je nutné dávat sem mínusy, když jste ty příklady, kdy je vkládání peněz z nájmu společných částí do záloh na správu (nesprávně do „fondu oprav“) nerozumné a složité, vůbec neviděli?

  Vložil .................................. (bez ověření), 17. Leden 2018 - 10:49

  Opravdu je nutné tímto způsobem vydělávat na základě podnětů zde získaných, paní podnikatelko? Osobně za sebe vám sděluji, že to za peníze číst nebudu!

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 17. Leden 2018 - 11:18

  Normálně bych Váš dotaz přešla, ale mám trochu času.

  Příště zkuste před kritikou zadat vpravo nahoře N. Klainová a podívat se, kolik rad jsem sem dala zcela zdarma od roku 2007. Porovnejte je s těmi svými.

  Zkuste vymyslet nějakou tabulku v Excelu a potom ji sem dát, aby se v ní dalo počítat. Já to neumím.

  Nevydělávám na základě poznatků zde získaných, ale na základě studia dostupné literatury a právních předpisů. Musím si nějak vydělat právě na tu literaturu, ale i elektřinu, internet apod. FÚ by se nelíbilo, kdybych uplatňovala výdaje a neměla k nim žádné příjmy.

  Pravdou je, že tu občas získám dobré rady včetně odkazů na právní předpisy, ale určitě mě tu neobohacuje nikdo v problematice účetnictví. Podnikám jako účetní poradkyně a tam si skutečně vystačím bez tohoto portálu.

  Ty, od kterých se tu občas přiučím, znám všechny jménem a jejich rady se týkají jiné sféry činností SVJ, se kterou nemám zkušenosti, ale na které ani nevydělávám.

  To, že si moje příklady za 50 Kč nepřečtete, mne skoro zlomilo, ale zkusím to překonat.

  Vložil Hermína (bez ověření), 17. Leden 2018 - 12:38

  „Zkuste vymyslet nějakou tabulku v Excelu a potom ji sem dát, aby se v ní dalo počítat. Já to neumím.“

  Co neumíte? Vymyslet tabulu v Excelu? Potom ji sem dát?

  Vložil ......................................... (bez ověření), 17. Leden 2018 - 11:55

  Opět jste mě nezklamala. Jste to pořád vy, vůbec jste se nezměnila. Za tento příspěvek vám dávám plus.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 17. Leden 2018 - 11:18

  Normálně bych Váš dotaz přešla, ale mám trochu času.

  Příště zkuste před kritikou zadat vpravo nahoře N. Klainová a podívat se, kolik rad jsem sem dala zcela zdarma od roku 2007. Porovnejte je s těmi svými.

  Zkuste vymyslet nějakou tabulku v Excelu a potom ji sem dát, aby se v ní dalo počítat. Já to neumím.

  Nevydělávám na základě poznatků zde získaných, ale na základě studia dostupné literatury a právních předpisů. Musím si nějak vydělat právě na tu literaturu, ale i elektřinu, internet apod. FÚ by se nelíbilo, kdybych uplatňovala výdaje a neměla k nim žádné příjmy.

  Pravdou je, že tu občas získám dobré rady včetně odkazů na právní předpisy, ale určitě mě tu neobohacuje nikdo v problematice účetnictví. Podnikám jako účetní poradkyně a tam si skutečně vystačím bez tohoto portálu.

  Ty, od kterých se tu občas přiučím, znám všechny jménem a jejich rady se týkají jiné sféry činností SVJ, se kterou nemám zkušenosti, ale na které ani nevydělávám.

  To, že si moje příklady za 50 Kč nepřečtete, mne skoro zlomilo, ale zkusím to překonat.

  Vložil Lukavská (bez ověření), 15. Leden 2018 - 13:23

  Chápu, že máte máslo na hlavě a tak se zde urputně snažíte obhájit své teze.

  Tak Vám situaci vysvětlím jako lopatě:

  Ti kteří nechtějí vyplatit nájemné, účetní tyto ""jejich"" peníze převede na úhradu záloh – příspěvků na správu a údržbu – na budoucí období, tedy tito vlastnící si jakoby předplatí yx měsíců, a za tyto měsíce nebudou nic hradit.

  Ti kteří si nechají částku vyplatit, platí každý měsíc dál dle předpisu.

  Žádný nepoměr ve výši odvedených záloh tedy nevznikne.

  Je Vám na tom pane Dvořák ještě něco nesrozumitelného?

  Vložil Krátký (bez ověření), 15. Leden 2018 - 14:42

  A to se vám zdá rozumnější, když bude muset účetní či SVJ spočítat a sdělovat vlastníkům, kolik dalších měsíců nebudou příspěvky či jejich část hradit a pak ještě hlídat, zda uvedení vlastníci hradí či nehradí podle jejich pokynů? Obvyklé je, že si vlastníci nastaví ve svém bankovním účtu pravidelné platby a nemusí se dále starat. Váš způsob je administrativně náročnější jak pro účetní/SVJ tak pro vlastníka, který bude muset reagovat nastavováním změn svých plateb na svém bankovním účtě.

  Vložil Lukavská (bez ověření), 15. Leden 2018 - 17:01

  Proboha, co to zde řešíte?

  Vaše umanutost je obdivuhodná, ale tlučete hluchou slámu…

  Vložil Krátký (bez ověření), 16. Leden 2018 - 14:26

  Co zde řeším, jsem jasně napsal, zřejmě nerozumíte psanému textu. Pokud nemáte k věci konkrétní argumenty, tak se raději nevyjadřujte. Jestli jste si nevšimla, tak já jsem „Krátký“, s „Dvořákem“ nemám nic společného.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 16. Leden 2018 - 6:29

  Když se dva donekonečna baví o tom samém, je to umanutost toho prvního nebo toho druhého? Kdo je první a kdo druhý? :-))

  A nejsem pan Krátký. Nebo jste pane Krátký já? :-)

  Omlouvám se ostatním diskutujícím za zaplevelení diskuse již zcela nepodnětnými příspěvky. Nové argumenty už nepadají, více již k tomuto tématu psát nebudu.

  Vložil Lukavská (bez ověření), 15. Leden 2018 - 13:24

  Oprava – nadpis měl být – O tvrzení Čápa – pro Dvořáka

  Vložil xyz (bez ověření), 15. Leden 2018 - 12:16

  Pane Krátký, o tom, kam půjde příjem vlastníka rozhoduje pouze on sám, nerozhoduje o tom žádný Čáp. My taky nerozhodujeme, kam má jít příjem Čápa. O tom rozhoduje pouze on sám. Co je na tom nepochopitelného?

  Vložil Krátký (bez ověření), 15. Leden 2018 - 14:32

  Nechápu, co jste chtěl vašim příspěvkem říct. Znamená to, že souhlasíte s příspěvkem p. Čápa, nebo snad ne?

  Já psal o popsané možnosti, kdy si někteří vlastníci odsouhlasí převod příjmu z pronájmu do „fondu oprav“ a některým se příjem vyplatí. Taková možnost se mně nezdá rozumná, protože zřejmě znamená u těch vlastníků, kterým byl převod do „fondu oprav“ uskutečněn snížení jejich budoucích pravidelných měsíčních příspěvků, aby se srovnaly jejich platby s vlastníky, kterým se převod do „FO“ neuskutečnil. Jeví se mi tento způsob jako zbytečná komplikace.

  Vložil xyz (bez ověření), 15. Leden 2018 - 15:21

  Pane Krátky, co nechápete? Prostě vlatníkovi nemůžete nařídit, aby cokoliv převáděl do FO, když to převádí soused. Jevit se vám může cokoliv, v tom vám nikdo nebrání. Co je na tom nepochopitleného, že to za vlastníka nemůže nikdo rozhodnout.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 14. Leden 2018 - 7:47

  V principu máte pravdu, ale pravdu má i autorka. Jak je to možné? Její návrh totiž není v rozporu s Vaším tvrzením. Symbolicky vyjádřeno Váš návrh je 1 + (1 + 1) = 3 a její návrh je 1 + 2 = 3

  Její návrh je pouhým zkrácením postupu, jeho zjednodušením. Nikoliv však ubráním na ústavních právech.

  Namísto toho, aby se peníze z pronájmu vyplatily vlastníkům a následně by proběhlo hlasování o mimořádném vkladu do „FO“ ve stejné výši (dané spoluvlastnickými podíly = v podstatě m2), stačí si rovnou odhlasovat, že peníze zůstanou ve „FO“. Pro odhlasování mimořádného příspěvku stačí nadpoloviční většina (pokud to není ve stanovách jinak).

  Příklad: Příjem 1000 a 10 vlastníků (se stejnými podíly). Každému vlastníku je vyplaceno 100 kč. Následně je shromážděním odhlasován mimořádný příspěvek do „FO“ pro částku 1000 Kč dle spoluvlastnických podílů. Pro je 6 vlastníků a tak každý vlastník zaplatí 100 Kč (dohromady 1000 Kč). Nikdo nebyl zkrácen na svých právech, každému byl vyplacen jeho podíl na pronájmu. A zároveň každý zaplatil 100 Kč do „FO“.

  No a paní to navrhuje zjednodušit – spoluvlastníci si rovnou odhlasují (nadpoloviční většinou 6 hlasů), že příjem z pronájmu 1000 Kč nechají ve „FO“. Zdánlivě to může vypadat, že někdo rozhoduje o tom, jak musím naložit se svým ziskem, ale prakticky (= stejný výsledek) to proběhlo dle prvního postupu. Každý dostal svých 100 Kč a zároveň každý odevzdal do „FO“ svých 100 Kč.

  Vložil Lukavská (bez ověření), 14. Leden 2018 - 16:40

  Pane Dvořáku,

  pro schválení mimořádného příspěvku by musel být důvod.

  Proč zde tak okatě bráníte situaci, aby se vlastníkům neproplatil nájem je podezřelé.

  Například ve svém SVJ z moci statutára vlastníkům zadržujete nájemné, důchodci netuší, že nějaký nájem existuje, někteří se již odstěhovali, rebelům neodpovídáte na výzvy, ale hledáte skulinku, jak z té šlamastyky ven.

  V loňském roce zde někdo popisoval, že nájemné bylo zatajeno dědicům po úmrtí některých vlastníků a stále je na účtu SVJ.

  Nevíte o tom něco?

  Vložil Dvořák (bez ověření), 15. Leden 2018 - 6:42

  V principu je důvod ten, že si to vlastníci přejí udělat. Nic víc za tím nehledejte. Vlastníci si přejí dát příjem z pronájmu do „FO“ a zde je pouze popisován způsob, jak to udělat elegantně. A hlavně – není v tom žádný rozdíl oproti druhému způsobu. Oboje je založeno na hlasování, dokonce stejným kvorem.

  Na „konspirační úvahy“ reagovat nebudu …

  Vložil JaVa, 14. Leden 2018 - 10:12

  Můžete nám ,prosím objasnit,proč by měli všichni vlastníci jednotek,kterým je vyplacen zisk z pronájmu společných prostor ,vkládat do „nějakého fondu“ mimořádný vklad?

  Děkuji.JaVa

  Vložil Dvořák (bez ověření), 15. Leden 2018 - 6:39

  To je jednoduché. Nemusí. Přejí si to. Tedy abych byl přesný – přeje si to většina. A bavíme-li se o nějakém společenství (lidí), tak obvyklým mechanismem domluvy je hlasování. Nejde vyhovět všem a vítězí většinový názor. Zde nejde o případ, kdy většina „válcuje“ menšinu. Ale o případ, kdy si společenství přeje udělat nějakou věc a přemýšlíme nad tím, jak to udělat co nejjednodušeji a přitom správně.

  Vložil Udivený čtenář (bez ověření), 16. Leden 2018 - 17:59

  Smiřte se už s tím, že SVJ není kompetentní rozhodovat hlasováním, jak naložit s příjmy. Je to soukromá záležitost každého vlastníka.

  Vložil vlastník bytu (bez ověření), 16. Leden 2018 - 7:40

  No a o to jde.Té přející většine tu stovku klidně vzít můžete, vzdává se jí dobrovolně. Ale zbávající menšině jí vzít nemůžete. Vy jste nechápající pako.

  Vložil JaVa, 17. Leden 2018 - 9:37

  Ta „většina“, také zcela jistě ví,že ty své příjmy z pronájmu společných částí domu a pozemku,musí zdanit.

  „Z dostupné judikatury Nejvyššího správního soudu, (7 Afs 19/2009–57 a 8 Afs 32/2011–64) vyplývá, že každý z vlastníků – fyzických osob si zdaní alikvotní část společenstvím přijatých příjmů v daňovém přiznání za to zdaňovací období (tj. za rok), ve kterém společenství tyto příjmy od jejich poskytovatelů (např. nájemců) obdrželo bez ohledu na to, kdy jim budou tyto jejich alikvotní části příjmů společenstvím reálně vyplaceny!“

  Samozřejmě, pokud jim to potvrzení k dani z příjmu, jejich „fundovaní statutáři“ vůbec vydají.

  JaVa

  Vložil Tak to je mazec (bez ověření), 17. Leden 2018 - 11:28

  Při čtení diskuse mi došlo, že na naší střeše (společná část domu) je několik antén, tak jsem nakouknul do vyúčtování.

  Tam je na poslední stránce Hospodaření SVJ:

  Příjmy nájemné : yyy.yyy Kč

  Byt jsem koupil v roce 2014 rodičům, ale nikdy jsem od SVJ potvrzení o příjmech nedostal.

  Je někde v zákonu uvedeno, že SVJ potvrzení musí vystavit?

  Vložil Jar (bez ověření), 17. Leden 2018 - 23:34
  1. vyžádejte si výpisy z účtu SVJ od roku 2014
  2. projděte je a vypište si příjmy z nájmu na účet SVJ
  3. spočítejte si svůj podíl za ty roky zpět a vyžádejte si jejich výplatu na svůj účet od SVJ a k nim potvrzení o jejich výši
  4. Pokud vlastník měl příjmy vyšší než 15 000 Kč za rok, vznikla mu povinnost podat DP
  5. Podáte DP
  6. Možná nastanou potíže, danit jste měl již od roku 2014,

  třeba někdo jiný poradí

  Jar

  Vložil Béďa (bez ověření), 17. Leden 2018 - 11:53

  Potvrzení o příjmu Vám SVJ nemusí automaticky posílat. Musíte si o něj požádat. Někomu daňová povinnost ani nevznikne a potvrzení ani nepotřebuje.

  Vložil JaVa, 18. Leden 2018 - 8:28

  Pokud právnická osoba SVJ,která vede řádně své účetnictví, dle z.č.563/1991 Sb.,(586/1992 Sb.,),obdrží na svůj účet finanční částku,která jí podle nepřísluší,je její povinností, ji vyúčtovat/odeslat právoplatnému majiteli a to se vším všudy,co k tomu ze zákona patří.Nečiní-li tak,nekoná s péčí řádného hospodáře,poněvadž i za správné vedení účetnictví odpovídá pouze právnická osoba SVJ/resp.její statutární orgán.

  JaVa

  Vložil To jsou věci (bez ověření), 17. Leden 2018 - 14:44

  Béďo, když si o potvrzení musí vlastník požádat, jak se o příjmu dozví?

  Vložil Béďa (bez ověření), 17. Leden 2018 - 18:01

  Sám jste uvedl, že to máte napsané ve vyúčtování. Těch možností, jak se to dozvědět máte více: ze správy o hospodaření, nahlédnutím do smluv, které SVJ uzavírá, nahlédnutím do účetních dokladů, dotazem u statutárního orgánu.

  Vložil ??? (bez ověření), 17. Leden 2018 - 19:39

  Béďo, to je špatná rada. Například v našem SVJ dostáváme vyúčtování až v dubnu. DP se musí podat do konce března.

  Vaše rady jsou návod, jak vlastníky otrávit, okrádat je o čas, aby se nezajímali, nic nechtěli.

  Dovedu si živě představit reakce členů výboru, když by například sto vlastníků zasypalo výbor vámi uváděnými požadavky.

  Co takhle vystavit potvrzení všem – nebylo by to jednodušší?

  Komplikujete naprosto jednoduché.

  Vložil asi tak (bez ověření), 17. Leden 2018 - 11:52

  Ze zákona o daních z přijmů vyplývá, že musíte zaplatit daň z příjmu(každý podle svých podmínek, takže spousta vlastníků ve skutečnosti žádnou daň platit možná nebude). Aby vlastník bytu mohl zaplatit daň, musí mít potvrzení, které předkládá fin. úřadu jako přílohu k priznání k dani. Společenství není oprávněné zkoumat, kdo má povinnost tento příjem zdanit a kdo ne, má povinnost vystavit potvrzení jako podklad k dani z přijmu. Co s tím potvrzením vlastník udělá je jeho problém, někdo daň přizná, jiný potvrzení vyhodí a nepřizná nic, jiný žádné přiznání přijmu dělat nemusí. Spousta papírování, ale potvrzení se vystavit má (musí). Lze to řešit i tak, že si to potvrzení od svj vyžádáte. Pak vám potvrzení musí vystavit. Ona to většinou dělá účetní, ale žádat musíte přes svj.

  Vložil Smutný (bez ověření), 16. Leden 2018 - 14:36

  Pokud se neumíte vyjadřovat slušně, tak raději držte ústa.

  Vložil Lukavská (bez ověření), 15. Leden 2018 - 10:51

  Pane Dvořáku, o tom, co udělá kdokoliv se svými příjmy, nemůže rozhodovat nikdo z venčí!

  Vy jste nepochopil to zásadní: Příjmy z nájmu ve spoluvlastnictví nepatří, potažmo nejsou příjmy SVJ, jsou to příjmy jednotlivých vlastníků, jako každý jiný příjem z čehokoliv.

  Shromáždění SVJ tedy nemůže o těchto příjmech hlasovat a vlastně nařizovat vlastníkům, kteří ruku „pro“ nezvednou, jak s těmito příjmy musí naložit.

  Pokud ve Vašem SVJ postupujete dle návodu, který se zde vehementně snažíte podsouvat ostatním, máte nejvyšší čas popovídat si o tom s advokátem.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 15. Leden 2018 - 12:18

  Naprosto s Vámi souhlasím, že o příjmech rozhodují pouze sami příjemci. Platí zároveň však i druhá věc, že tito příjemci jsou součástí společenství zvaného SVJ. Je-li přáním spoluvlastníků (jak je v úvodním příspěvku naznačeno, nejde o to, že by si spoluvlastníci nepřáli vložit peníze z pronájmu do „FO“), vložit peníze z pronájmu do „FO“, tak nechť tak učiní. O nic jiného nejde. Vezmete-li jako fakt, že si spoluvlastníci přejí příjem z pronájmu vložit do „FO“, tak pak hledejte cestu, jak to mohou co nejsnáze učinit. A protože jak spoluvlastníci, tak členi SVJ jsou tatáž skupina lidí (jednotliví lidé jsou ve dvojroli), tak buď to můžete hlasovat 2× (jednou jako spoluvlastníci, podruhé jako členové SVJ na shromáždění), nebo to zjednodušíte. Nic dalšího na tom hledat nemusíte.

  Vložil Lukavská (bez ověření), 15. Leden 2018 - 13:37

  Pane Dvořák,

  takže znova..:

  O tom, jak kdokoliv z vlastníků naloží se svými příjmy, nemůže rozhodovat shromáždění, ani nikdo ze sousedů.

  Shromáždění SVJ nemá legitimitu o tomto jednat, natož o tom hlasovat, stejně tak na to nemají právo sousedé.

  Jak s penězi naloží si každý z vlastníků rozhodne sám.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 15. Leden 2018 - 16:55

  Ano rozhodují vlastníci (respektive spoluvlastníci). O tom není žádného sporu.

  A tito spoluvlastníci se rozhodli, že peníze dají do FO. A jde jen o to, jak ot udělat správně a co nejjednodušeji. Vzhledem k tomu, že spoluvlastníci jsou zároveň vlastníci (protože uvedeném případě onu jednotku spoluvlastní všichni vlastníci). Nikdo jim nic nepřikazuje, je to jejich svobodná vůle. V tom není žádný spor a nevím, proč mi to pořád podsouváte. Nikdo za ně nerozhoduje. Oni sami se tak rozhodli

  Vložil . (bez ověření), 15. Leden 2018 - 12:27

  Pane Dvořáku, vy jste neuvěřitelný špiritista. Samozřejmě, že každý vlastník rozhodne, ale sám, kam vloží své peníze. Nerozhodne se o tom v žádném hlasování. O tom přece nelze hlasovat. Když bude některý vlastník chtít, tak je vloží do nějaké nadace nebo kamkoliv jinam. Nemá žádnou povinnost vkládat svůj přijem do FO a nikdo k tomu nemůže takového vlastníka donutit nějakým hlasováním. Jste tak natvrdlý, nebo jste tak umanutý vnutit nám něco, čemu snad ani sám nevěříte.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 15. Leden 2018 - 12:55

  Ale jistě máte pravdu. Když to vezmeme opravdu striktně, tak spoluvlastník (nikoliv vlastník, jak píšete) dostane svoji 100 Kč a uloží si ji pod polštář. Druhý den proběhne shromáždění SVJ, na kterém se titíž spoluvlastníci potkají v roli vlastníků. Součástí programu je mimořádný příspěvek do „FO“ ve výši, která je stejná (dle podílu), jako byl příjem z pronájmu. A vlastníci tento bod odhlasují. Třetí den pak spoluvlastník vyndá obdrženou 100 Kč a zaplatí s ní tento mimořádný příspěvek.

  No a nebo ta druhá cesta. Konec konců je to na Vás, kterou cestou se dáte.

  Trošku zlomyslně bych Vám přál, abyste se do podobné situace dostal v SVJ o 300 jednotkách (vlastnících), kde je řada zahraničních vlastníků, většina jednotek v nájmu atd. A právě Vy byste měl na starosti distribuci oné stovky mezi 300 vlastníků a následně výběr stovky od těch vlastníků. Ale nesmíte zapomenout, že opravdu jim tu stovku musíte nejprve dát a pak teprve si stovku vyžádat. Přeji hodně štěstí a šťastnou ruku při volbách :-)

  Vložil Lukavská (bez ověření), 15. Leden 2018 - 13:48

  Oni u Vás vlastníci nemají například nedoplatky?

  Příjem se tedy může použít na jejich úhradu, či na úhradu záloh v příštím období, etc…

  Účetní navíc musí celou částku rozpočítat na jednotlivé vlastníky a tuto položku vést jako dluh SVJ vůči tomu konkrétnímu vlastníkovi.

  Pokud jste si to u Vás zjednodušili jak se zmiňujete, seznamte se prosím se sankcemi za fingování v účetnictví…

  Vám to možná nedochází, ale Vaše pojetí už není záležitost občansko-právní, ale trestní…

  Vložil Svoboda. (bez ověření), 15. Leden 2018 - 14:59

  P. Lukavská,

  nikdo nikoho neokrade, nikomu nevznikne škoda, tak nestrašte trestním právem. Ať se rozhodnete vybírat příspěvky mimořádným příspěvkem nebo snížením budoucích příspěvků, tak jde o posouzení, zda je takové rozhodnutí správné. Účetnictví do toho nemontujte, podle něho musí být účtováno o každé uskutečněné operaci předepsaným způsobem, ať byla uskutečněna na základě správného či nesprávného rozhodnutí shromáždění.

  Vložil JaVa, 15. Leden 2018 - 13:23

  Pane „Dvořák“.Položím Vám znovu stejný dotaz:

  „Proč si statutární orgán vašeho SVJ,jehož jste zřejmě členem.Nárokuje bez jakéhokoliv řádného důvodu a opory v zákoně,poněvadž usnesení shromáždění o "odevzdávání“ výtěžku z pronájmu společných prostor do „FO“,je v tomto konkrétním případě neplatné a tudíž i pro členy SVJ právně nezávazné, mít právo požadovat, po vlastnících jednotek/takto příjemcích finanční náhrady, za pronájem svého majetku,mimořádný příspěvek do nějakého „fondu“.

  Nebo nám všem zde ,chcete dále tvrdit,že jim ten výtěžek vlastně ani nepatří a proto jsou povinni jej okamžitě vrátit do nějakého „fondu“?

  Zamyslel jste se někdy nad zněním § 159 odst.1) z.č.89/2012 Sb.,?

  § 159

  (1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

  Přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".