NOZ § 1 189/1 podle MS

Vložil Pavel, 23. Březen 2013 - 7:15 ::

Dotaz na MS:

„Podle § 1189/1 správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou a stavební úpravou.

Dosud platný zákon o vlastnictví bytů vymezuje správu v § 9/1 pouze na správu, provoz a opravy společných částí domu. O změně společných částí domu formou nástavby, přístavby a stavební úpravy v definici „správy“ není zmínka.

Znamená nová právní úprava věcné rozšíření „správy“ proti ZoVB nebo se věcně nic nemění a pouze se napravuje neúplná definice „správy“ v ZoVB?

Děkuji“

Odpověď z MS:

Vážený pane, děkujeme za Váš e-mailový dotaz ze dne 7. března 2013.

Podle ustanovení § 1159 NOZ tvoří jednotku jak byt jako prostorově oddělená část domu, tak podíl na společných částech nemovité věci. Byt a podíl na společných částech nemovité věci jsou vzájemně spojené a neoddělitelné. Předmětem vlastnictví není dle NOZ byt, ale jednotka.

Jednotka je na rozdíl od úpravy v ZoVB věcí nemovitou.

Dle úpravy v ZoVB je vlastnictví tvořeno jednotlivými objekty (jednotkou a dále podílem na společných částech domu).

I přestože NOZ mění věcnou podstatu jednotky, nic nenasvědčuje tomu, proč by NOZ věcně měnil správu oproti úpravě v ZoVB. Domníváme se proto, že v NOZ došlo pouze k upřesnění definice správy.

Na závěr si dovoluji poznamenat, že Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy, státní zastupitelství, vězeňství, probaci a mediaci a do jeho působnosti nespadá podávání závazného výkladu právních předpisů. K tomuto je věcně příslušný nezávislý soud, na jehož rozhodování nemůže mít Ministerstvo spravedlnosti žádný vliv.

Proto považujte výše uvedený právní názor pouze za informativní.

S pozdravem

Mgr. Filip Glotzmann

vedoucí Komise pro aplikaci nové civilní legislativy

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 23. Březen 2013 - 7:46

  Poznámky k odpovědi z Ministerstva spravedlnosti:

  1)Protože podle § 1 189/1 do správy nepochybně patří i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou a stavební úpravou lze ze slov:

  „nic nenasvědčuje tomu, proč by NOZ věcně měnil správu oproti úpravě v ZoVB. Domníváme se proto, že v NOZ došlo pouze k upřesnění definice správy.“

  dovodit, že tyto činnosti spadají do správy i podle § 9/1 ZoVB.

  Je zřejmé, že to výslovně v § 9/1 není napsáno – tam jsou pouze opravy, ale vyplývá to ze smyslu ZoVB a je to popsáno v literatuře.

  Teoretické vývody, že zateplení nespadá do správy a že na něho nelze vybírat zálohy na správu atd. jsou tedy mimo právní realitu.

  2)O skutečnosti, že zateplení spadá pod správu podle § 9/1 jsem psal již v 10/2009:

  http://www.portalsvj.cz/…a-pod-spravu

  3)O výše publikovaném stanovisku se nelze vyjádřit ve smyslu, že vyjadřuje „pouze co si soukromě myslí jistá paní Sýkorová“.

  Jedná se o stanovisko vedoucího Komise pro aplikaci nové civilní legislativy zřízené na Ministerstvu spravedlnosti.

  Také bych raději četl nějaký judikát, ale těch se dočkáme až za několik let.

  V současné době beru tuto Komisi jako největší autoritu pro výklad nové civilní legislativy.

  4)Dosud mi komise odpovídala maximálně do týdne, v lednu odpovídala do druhého dne. Tato odpověď jim trvala 2 týdny.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymous1555 (bez ověření), 23. Březen 2013 - 8:25

  Zateplení nepatří pod správu domu. To jste si domyslel vy osobně. Váš názor vám nevyvracím, pouze s vámi nesouhlasím.

  Vložil Pavel, 23. Březen 2013 - 10:06

  Pane Anonymous1555,

  že zateplení patří pod správu podle NOZ tvrdí Ministerstvo spravedlnosti.

  Zároveň MS tvrdí, že nedošlo ke změně ve „správě“ oproti ZoVB. Z toho vyplývá, že zateplení patří do správy i podle § 9/1 ZoVB.

  Že zateplení, resp. modernizace a rekonstrukce, patří pod správu, uvádí literatura (např. Pražák 2010, str.91, Holejšovský 2008, str.84).

  Pokud zateplení patří pod správu, tak se na zateplení a jiné modernizace samozřejmě mohou vybírat zálohy. Tím padají teorie, že zateplení bude splácet ten, kdo si ho odsouhlasil. To znamená, že zateplení odsouhlasené minulým majitelem bude platit nový majitel.

  Váš chybný názor Vám neberu, jen s ním nesouhlasím.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymous1555 (bez ověření), 23. Březen 2013 - 13:16

  Já s vámi taky nesouhlasím. Zateplení nestojí 5 Kč a platiči nejsou ze záloh povinni platit zateplení za neplatiče. Pasoval jste se na vykladače zákonů. Zateplení nepatří do správy domu. A je mi zcela lhostejné, zda dostanu 1555 mínusů nebo ne. Váš názor na mém názoru nemění vůbec nic.

  Vložil lake, 23. Březen 2013 - 13:54

  Pan Pavel nevyjádřil ve svém příspěvku žádný právní názor. Vyjádřil pouze své přání, svou víru. O té ovšem nelze logicky diskutovat, to je otázka vnitřního přesvědčení jednotlivce.

  Pan Pavel ke své víře neuvádí žádný právní argument, pouze názor ministerského ouředníka a názor publikovaný v literatuře.

  • K názoru úředníka:
  Základním pravidlem při výkladu právních norem je, že pojem použitý v jednom právním předpisu platí pouze v rámci tohoto právního předpisu. Totéž samozřejmě platí i pro pojem „správa domu“. Toto označení podle ZoVB má zcela jiný obsah nežli „správa domu“ podle nového ObčZ. Pokud ministerský ouředník směšuje dohromady dva pojmy z různých zákonů, dopouští se výkladového faulu. Je spíše na místě se nad tím pousmát – nikoliv brát to jako platný argument v právní diskusi. Mimochodem, o hloubce znalostí tohoto úředníka (pana Glotzmanna) jsem se zmínil v jiné diskusi: http://www.portalsvj.cz/…8-e-podle-ms#….

  • K citaci z literatury:
  Pane Pavle, jediný argument který uvádíte je citace z výkladové literatury. Připomenu Vám, že jste obdobným způsobem dříve (2008) citoval autority ohledně toho, že dluhy původního vlastníka přecházejí na nabyvatele jednotky: „Tvrzení, že na nového vlastníka přechází veškerá práva a povinnosti (tj. i závazky) spojená s jednotkou, je uvedeno v monografiích o SVJ: Dvořák, Vlastnictví bytů a nebytových prostor, Praha, ASPI, 2007, str.222 a Fiala, Novotný, Oehm, Horák Zákon o vlastnictví bytů, 3. vydání, Praha, C.H.Beck, 2005, str.166“.".

  Citace necitace – Nejvyšší soud ve svém rozsudku 22 Cdo 242/2009, ze dne 8.12.2010, takový názor odmítl jako rozporný se zákonem a pranic se nepozastavil nad tím, že právně vadné stanovisko bylo před tím publikováno v literatuře. Viz http://www.portalsvj.cz/…edni-vystrel.

  Pan Pavel by jistě mohl své argumenty rozvést. Vhodným místem je podrobná diskuse, kterou jsem k tomuto tématu otevřel dříve: http://www.portalsvj.cz/…-neni-oprava. Je tam obsažen nejen můj výklad pojmu „správa domu“, ale také podpůrné judikáty k věci.

  Nemám ve zvyku stavět pouze na názoru jakéhosi ministerského úředníka, ani na pouhém tvrzení v literatuře. Podrobné důvody jsem uvedl, viz odkaz výše.

  lake

  Vložil Anonymous1555 (bez ověření), 23. Březen 2013 - 14:14

  To předpokládám, že je to jeho vlastní názor. Podává to ovšem tak, jako by to byl názor právní a jediný správný. Proto s ním nesouhlasím.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".