Nový občanský zákoník výrazně ovlivní nájmy statisíců lidí

Vložil Pavel, 19. Červenec 2013 - 14:53 ::

Nový občanský zákoník výrazně ovlivní nájmy statisíců lidí

Nový občanský zákoník (NOZ), který má být účinný od ledna příštího roku, významně ovlivní i nájmy bytů a domů. Dotkne se tak statisíců lidí. Změn je mnoho a jsou zásadní. Některé posílí práva nájemců, jiné zase pronajímatelů.

Nájemné se už dnes – po skončení regulace – sjednává dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. Nedohodnou-li se obě strany, soud rozhodne o výši nájemného, které je v místě a čase obvyklé.

Zvyšování nájmů s limitem do 20 procent

NOZ rovněž staví na dohodě stran, například si mohou ujednat každoroční zvyšování nájemného. Neujednají-li si strany zvyšování nájmů ani to, že se měnit nebudou, pronajímatel může navrhnout jednou ročně zvýšení nájemného až do výše obvyklé v daném místě.

Podmínkou ale je, že navržené zvýšení – spolu se zvýšením, ke kterému došlo v posledních třech letech – nebude celkově vyšší než dvacet procent. Pokud zvýšení, které dovoluje zákon, nájemník odmítne, pronajímatel se může obrátit na soud. Ten už ale nebude vázán limitem 20 % a může nájem zvýšit až na místně obvyklou úroveň.

Z přechodných ustanovení NOZ ovšem plyne, že se limit 20 procent neuplatní ani v případě, když k poslednímu zvýšení nájmů došlo na základě zákona o jednostranném zvýšení nájmů. V tomto případě bude mít pronajímatel právo požadovat, aby první zvýšení nájmu po skončení regulace nájmů dosáhlo až na úroveň místně obvyklého nájemného.

Přijetí dalších osob do bytu

NOZ v zásadě zachovává princip, že nájemce může i bez souhlasu pronajímatele přijmout do své domácnosti vždy osobu blízkou, a jsou-li pro to důvody zřetele hodné, tak i jiné osoby, například ty, které budou o něho pečovat. Rovněž i kohokoli z jiných osob – v tomto případě si ovšem pronajímatel může v nájemní smlouvě vyhradit, že k tomu bude zapotřebí jeho souhlas.

I nadále trvá povinnost nájemce oznamovat pronajímateli změny v počtu osob v bytě. Podmínkou však již nebude sdělení jména, příjmení a data narození těchto osob.

Nájem se bude i dědit

NOZ zachovává i princip, že zemře-li nájemce a nejde o společný nájem bytu, přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt (potomek má přitom přednostní právo).

Nové je to, že je-li členem domácnosti někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, tak pronajímatel musí s přechodem nájmu souhlasit (dosud stačilo, že pronajímatel souhlasil s jejich předchozím bydlením v bytě). P řechod nájmu je – stejně jako dosud – omezen na maximálně dva roky. Výjimkou jsou senioři, kterým je v době přechodu nájmu 70 let a více, a také nezletilí.

Pokud nebude nikdo oprávněný, na koho by nájem bytu přešel, pak bude nájem předmětem dědictví. V takovém případě ale mají jak pronajímatel, tak nájemcův dědic právo nájem vypovědět bez uvedení důvodů.

Novinky ve výpovědi nájmu bytu významně posílí pravomoci pronajímatelů.

Výpověď nájmu už bez přivolení soudu Například už k žádné výpovědi nájmu ze strany pronajímatele nebude zapotřebí přivolení soudu (dosud je to zapotřebí u pěti výpovědních důvodů). Pokud tedy nájemce s výpovědí nebude souhlasit, musí se sám obrátit na soud. O tom ho pronajímatel musí ve výpovědi poučit. Výpovědní lhůta je tříměsíční. P ronajímatel ovšem bude moci dát v některých případech okamžitou výpověď, což dosud vůbec nešlo. Bude to možné tehdy, pokud nájemce poruší svou povinnost zvlášť závažným způsobem.

Nový občanský zákoník se dotkne jak dosavadních, tak i nových nájemníků.

Například tehdy, když nezaplatí nájemné a náklady na služby za dobu aspoň tří měsíců, když poškodí byt nebo dům „závažným nebo nenapravitelným způsobem“ nebo způsobí jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám žijícím v domě či užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

Ve všech těchto případech má pronajímatel právo požadovat, aby nájemce byt odevzdal bez zbytečného odkladu, nejpozději do měsíce po skončení nájmu. Podle NOZ pronajímatel už nebude při výpovědi nájmu povinen poskytnout náhradní byt, ubytování ani přístřeší. Dosud tato povinnost v několika málo případech ještě existuje.

Co lépe ochrání nájemníka

V některých aspektech nový občanský zákoník poskytne nájemníkovi vyšší jistotu i práva.

Opravy v domech a bytech

Například opravy v domě a bytu budou muset být prováděny vůči nájemníkovi šetrněji než dosud. K některým bude dokonce zapotřebí jeho souhlasu. Skutečnost, že byt nebo dům vyžaduje opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu užívat, nebude už důvodem k výpovědi nájemníka. Bude to řešeno tím, že nájemce bude přechodně po dobu úprav bydlet jinde a pronajímatel mu uhradí přiměřené náklady s tím spojené.

Podnájem a podnikání

Nájemce bude moci dát i bez souhlasu pronajímatele do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí.

Výslovně je stanoveno, že nájemce může v bytě i pracovat nebo podnikat, nezpůsobí-li to zvýšené zatížení pro byt nebo dům.

Chované zvíře

Výslovně rovněž říká, že nájemce má právo chovat v bytě zvíře. Podmínkou ale je, že chov nezpůsobí pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže „nepřiměřené poměrům v domě“.

Takovým případem může být například pes, který v noci neustále štěká a obtěžuje ostatní nájemníky. Pak může pronajímatel jeho chov v bytě zakázat.

Nájemné do úschovy

Vznikne-li mezi pronajímatelem a nájemcem spor o výši nájemného a nájemce uloží spornou částku do notářské úschovy, nemůže pronajímatel dát nájemci výpověď pro neplacení nájemného.

Nečinnost při odstraňování vad

Pronajímatel bude také povinen aktivněji odstraňovat závažné vady nebo poškození bytu, které brání jeho řádnému užívání. Poruší-li totiž pronajímatel v tomto ohledu „hrubě svou povinnost“, bude moci nájemník podat výpověď bez výpovědní lhůty.

Uvedená práva nájemníků nelze omezit ani nájemní smlouvou.

_____________­________________________­_______

Převzato z:

http://www.novinky.cz/…cu-lidi.html

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Votočka, 23. Červenec 2013 - 10:09

  Doplňuji o znění § 2218:

  „Nájemné se platí měsíčně pozadu.“

  Co toto provede ve vztahu pronajímatel – nájemce se ani domýšlet nechci. Dnes platí, že nájemné se hradí za BĚŽNÝ měsíc.

  Votočka

  Vložil Dušan, 28. Listopad 2013 - 19:44

  § 2218 se nevztahuje na nájem bytu nebo domu. Týká se obecně nájmu věci s výjimkou nájmu bytu nebo domu.

  Nájem bytu a domu je speciálně řešen ve Zvláštním ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu počinaje § 2235. Nájemce platí nájemné za byt předem na každý měsíc viz. § 2251.

  Vložil Michal Sadílek (bez ověření), 28. Listopad 2013 - 17:53

  Není to v rozporu s §2251? Nájemce platí nájemné předem na každý měsíc nebo na jiné ujednané platební období, nejpozději do pátého dne příslušného platebního období, nebyl-li ujednán den pozdější. Co tedy platí?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".