NObčZ § 1 178

Vložil Pavel, 12. Červen 2012 - 21:29 ::

Občas je zde položen dotaz, jak zjistit, kdo je v domě trvale hlášen, zejména z obavy proti zneužití exekutory. Naposledy byl položen dotaz zde:

http://www.portalsvj.cz/…e-pronajiman

Úředníci z MV prý odpověděli:

„Jelikož údaj o trvalém pobytu ve formě adresy neobsahuje čísla bytů, nejsou čísla bytů v agendovém informačním systému evidence obyvatel vedena.“

Mám jinou zkušenost z minulého týdne. Předseda bytového družstva dostal do datové schránky informaci z místního úřadu, že v bytě č. 7 jsou od určitého data hlášeny 2 osoby. Možná mají rozdílné databáze na MV a na MÚ. :-))

Budoucí Občanský zákoník v § 1 178 uvádí:

„Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě.“

Z KN lze zjistit pouze jméno a příjmení vlastníka, nikoliv aktuální adresu. Ale aktuální adresu nevyžaduje ani citovaný paragraf. :-))

Není jasné zda bude povinnost také evidovat osoby žijící v jednotce s vlastníkem, kteří nebudou nájemci.

A jak by se měli zjišťovat údaje o nájemcích v domě zatím také nevím.

Možná kdyby došlo k úpravě k přihlašování k trvalému pobytu a k úpravě v přístupu k databázi trvalých pobytů? To by řešilo hned oba výše uvedené problémy.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 12. Červen 2012 - 23:51

  Povinnost sdělit svou adresu a udržovat ji aktuální je zakotvena v novém ObčZ. Údaje o vlastníkovi včetně adresy přece sděluje povinně sám vlastník. ObčZ mu také ukládá, aby údaj o adrese udržoval aktuální.
  Totéž platí pro jméno a adresu nájemce.
  Upravuje to (s jednou chybičkou) § 1177 nového ObčZ:

  (1) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení.
  (2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

  Jediné, co je ve znění § 1177 nesmyslně a nešťastně formulováno, je to, že povinnost oznámit jméno a adresu nájemce je vázána na změnu v počtu osob: jestliže VJ pronajímá byt a nedojde ke změně v počtu osob, pak, VJ není povinen nic hlásit a nevzniká mu tedy ani povinnost "oznámit i jméno a adresu této osoby" Nájemce tedy zůstane zcela utajen.

  Tolik gramatický výklad zákona. Úmysl zákonodárce byl možná odlišný: dosáhnout stavu, kdy osoba odpovědná za správu domu má v každém okamžiku aktuální jméno a adresu VJ a také osoby, které VJ přenechal užívání bytu.

  Kdyby poslední věta odstavce 2 byla na konci odstavce 1, pak by tohoto cíle bylo dosaženo. Nějak to ale v Plzni popletli ...

  lake

  Vložil null (bez ověření), 13. Červen 2012 - 8:28

  Povšiměme si, že (od 2014) je dána toliko povinnost hlásit změnu počtu osob, zatímco povinnost hlásit počet osob samotný stávajícím vlastníkům dána není. (Povinnost hlásit počet osob má pouze ten, kdo nabyl jednotku do vlastnictví po účinnosti ObčZ2014.)

  Formulace s kalendářními roky je rovněž vykutálená: Bydlím srpen, září, říjen, listopad → platím, bydlím listopad, prosinec, leden, únor → neplatím.

  Dále je zcela nejasné, co se rozumí adresou. Je někde tento pojem definován?

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 13. Červen 2012 - 1:48

  …povinnost oznámit jméno a adresu nájemce je vázána na změnu v počtu osob…

  • já bych řekl že i gramatický výklad je jasný: ono záleží na tom co se vypíchne: §1177/2
   Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby
   Z uvedeného je zjevné nejde implikatorní vztah ale doplňující: takže pokud VJ pronajme BJ stejnému počtu osob jako měl hlášeno sám, pak se změnil nepochybně počet osob tvořících domácnost protože skupina těchto osob již není identická

  • hlásit změny VJ tedy nemusí jen jeli úhrnná doba kratší 3-měsíce v roce což může být problém pokud VJ ze svého bytu udělá „prázdninový“ nebo „hodinový“ hotel

  Neználek

  Vložil null (bez ověření), 13. Červen 2012 - 9:31

  Zákonodárce má zjevně na mysli hlášení změn souhrnného počtu všech osob, které mají v bytě domácnost, nikoliv změnu počtu či složení jednotlivých domácností. (V jednom bytě mohou být např. čtyři domácnosti složené z osob A+B+C+D, E+F, G, H, vlastník bytu hlásí změnu celkového počtu osob, tj. pokud se původní počet 8 sníží na 6, hlásí „změna počtu osob: minus dva“. Změna ve složené domácností není rozhodná, takže nehlásí změnu, nastane-li např. nové složení domácností A+B+C+D, E+F, G+H.)

  Domněnka pana Neználka, že by snad vlastník bytu měl zkoumat, zda složení jednotlivých domácností v jeho bytě se změnilo či nikoliv, nemá oporu v ObčZ.

  Vložil Pavel, 13. Červen 2012 - 0:27

  Tady asi došlo k nedorozumění. Já jsem svůj příspěvek psal z pozice výboru/správce. Jak bude v reálu získávat informace o vlastnících a nájemcích. Protože má povinnost tyto informace sdělit jinému vlastníku.

  Lake napsal příspěvek z pozice zákonné povinnosti u které jsem zatím nedohledal, jak je sankcionováno její porušení. Pokud není sankce, lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že povinnost bude porušována.

  Ostatně povinnost oznámit nabytí jednotky je ve většině stanov na základě čl. XIV/2/i vzorových stanov. Alespoň u nás tuto povinnost plní málokdo. Proč také, není sankce.

  Na jedná straně tedy bude výbor/správce po kterém se něco vyžaduje, na druhé straně bude vlastník, který pravděpodobně bez sankce nebude plnit.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Poznámka (bez ověření), 18. Červen 2013 - 2:36
  • k čemu prosím potřebuji vědět, kde má bydliště vlastník vedlejší jednotky?
  • není to spíše údaj vhodný pouze pro statutáry a správce?
  • a pokud mi výbor nevyhoví a adresu nevydá… tak ho lze nějak donutit?
  Vložil null (bez ověření), 13. Červen 2012 - 10:35

  Proč plnit, když není sankce.

  Navrhuji přidat tuto základní zásadu právního státu a pilíř demokracie do slovníčku základních pojmů.

  Nejlépe společně s upřesněním, jak se pozná, že není sankce.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".