Náklady nikoliv nutné

Vložil Růžena (bez ověření), 18. Leden 2016 - 10:28 ::

BytZ stanoví, jak se určí výše plateb na náklady nutné. Je uveden kvorum pro jejich naplánování a schválení.

O způsobu určení výše plateb na náklady nikoliv nutné BytZ neříká nic. Co z toho plyne? Že SVJ není oprávněno náklady nikoliv nutné hradit? Že vlastník jednotky není povinen se na nákladech nikoliv nutných podílet? Jaké kvorum se vyžaduje pro naplánování a schválení nákladů nikoli nutných?

ObčZ náklady nutné a nikoli nutné nerozlišuje. Co se z toho dá soudit? Že náklady nikoli nutné se plánují a schvalují stejně jako náklady nutné?

Růžena

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil ivanq, 19. Leden 2016 - 15:38

  Vážený nicku Růžena, Váš dotaz je výborný, po drobné úpravě by se hodil do pořadu Nikdo není dokonalý.

  Náklady nikoli nutné se v rozpočtu objevují často, i když je nikdo zjevně neplánuje. Když jsou včas naplánovány a smluvně dohodnuty, potom je SVJ musí hradit, vlastníci na ně musí přispívat a kvórum pro jejich schválení je stejné jako pro náklady nutné.

  Jejich specifikou je, že v procesu schvalování nejsou vidět; když později vyplavou na povrch, odstraňují se pomocí § 159 NOZ předepsáním k úhradě předsedovi výboru.

  Náklady nikoli nutné jsou náklady zbytečné a podle toho se s nimi zachází.

  Se srdečným pozdravem ivanq.

  Vložil lake, 19. Leden 2016 - 8:59
  • Růžena napsala: „BytZ stanoví, jak se určí výše plateb na náklady nutné. Je uveden kvorum pro jejich naplánování a schválení.“

  Toto je nepravdivé tvrzení.
  Zákon o vlastnictví bytů nic takového neobsahuje. Zákon vůbec nerozlišuje úhrady nákladů nutných a nikoliv nutných. Snad si pletete konečné platby se skládáním záloh na tyto platby. Zákon obsahuje pouze jak se schválí výše záloh, skládaných na budoucí nutné náklady (viz § 15 odst. 2 NOZ).

  Na náklady nikoliv nutné však není SVJ oprávněno ani schválit, ani předepsat žádné dlouhodobé zálohy. Je tedy vždy nutno rozlišovat činnosti správy prováděné vlastníky majetku od činností správy prováděné ze zákona právnickou osobou SVJ. SVJ(2000) je osoba s omezenou právní způsobilostí (§ 9 ZoVB). Může dům opravovat a udržovat, nemá však zákonné oprávnění k provádění technického zhodnocení (např. zateplení). Proto na tento účel nemůže ani vybírat, ani vymáhat dlouhodobé zálohy. Šlo by o protiprávní požadavek (§ 15 odst. 2 ZoVB).

  SVJ(2000) může na náklady nkoliv nutné požadovat pouze krátkodobou zálohu s přesně určenou dobou a způsobem použití. Nepostupuje se podle ZoVB, nýbrž podle ustanovení NOZ o příkazu (§ 2430 a následující), které ukládá příkazci poskytnout příkazníkovi přiměřenou zálohu a uhradit mu veškeré náklady spojené s provedením příkazu.

  • Růžena napsala: „O způsobu určení výše plateb na náklady nikoliv nutné BytZ neříká nic.“

  Podle § 15 odst. 1 se vlastníci jednotek podílejí na nákladech správy domu, a to podle spoluvlastnických podílů, nestanoví-li dohoda jinak. Takže se vezme konečná částka, rozúčtuje se podle podílů a je to. Nic více nemusí být v ZoVB obsaženo. Cožpak nějaký zákon Vám určuje kolik máte zaplatit ševci za opravu bot, nebo kolik máte zaplatit v samoobsluze za nákup? Je přece zcela zjevné, že vlastníci vždy zaplatí právě tolik, kolik jsou dlužni. Ani více, ani méně. Na to nemusí být zákon. Chcete-li k tomu nějakou právní normu, pak § 2991 NOZ o bezdůvodném obohacení.

  Podotýkám, že pojem „správa vlastního majetku“ nezahrnuje pouze činnosti nutné. Zahrnuje nepochybně i veškeré činnosti nikoliv nutné, dokonce i činnosti zcela zbytečné a nerozumné. Rozhodující je pouze zda o nich shromáždění řádně rozhodlo v souladu se zákonem.
  V tom spočívá princip spoluvlastnického rozhodování. Proto se říkává, že spoluvlastnictví je ďáblův vynález.
  • Paní Růžena se táže: „Jaké kvorum se vyžaduje pro naplánování a schválení nákladů nikoli nutných?“

  Kvorum pro rozhodování o nákladech je shodné s rozhodováním o věci samé. Na to dává jednoznačnou odpověď § 11 ZoVB – viz odst. 3, odst. 5. Pokud tato kvora máte ve stanovách, řídíte se samozřejmě podle nich. Při rozhodování spoluvlastníků podle NOZ je rozhodování o společné věci upraveno velmi podrobně v ustanoveních § 1128 až § 1133 NOZ.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".