Jak konat shromáždění za nouzového stavu

Vložil Justitianus, 13. Říjen 2020 - 23:57 ::


V jiné diskusi se objevil dotaz zda lze aplikovat nějakou výjimku a konat shromáždění SVJ během nouzového stavu. Jde o to kterou výjimku má kdo na mysli; zatím poslední usnesení vlády č. 1021 (407/2020 Sb.) obsahuje výjimek celou řadu.

(1) Soudím, že výjimku pro podnikající osoby nelze použít.

Podnikáním se rozumí soustavná činnost vykonávaná za účelem vytváření zisku. Toto nelze vztáhnout na SVJ, ani na členy SVJ. Pod výjimku by se nejspíše „schovaly“ všechny ty neziskové organizace, různé nadace a podobné subjekty, které také vytvářejí zisk (i když jej využívají k financování své hlavní obecně prospěšné činnosti). SVJ však do této škatulky nenacpete.

(2) Pak je zde výjimka pro osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona.

SVJ sice má konat shromáždění alespoň jednou ročně, ale je zde speciální zákon – Lex covid 191/2020 Sb. – který má přednost před obecnou úpravou obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb.. A ustanovení Lex covid dopadají na problematiku shromáždění SVJ. Takže ani toto není průchodná cesta.

(3) Pak je zde výjimka pro shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

To vypadá nadějně. Hned zkraje budu citovat klíčové ustanovení § 1 tohtoto zákona.

84/1990 Sb. § 1
(1) Každý má právo pokojně se shromažďovat.
(2) Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též průvody, slouží-li k účelu uvedenému ve větě první.
(3) Ke shromáždění není třeba předchozího povolení orgánu veřejné moci.
(4) Jsou zakázána shromáždění v blízkosti budov Parlamentu České republiky, a to v místech vymezených v příloze tohoto zákona. 
84/1990 Sb. § 2
Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se nepovažují:
        a) shromáždění osob související s činností orgánu veřejné moci upravená jinými právními předpisy;
        b) shromáždění související s poskytováním služeb;
        c) jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v § 1 odst. 2. 

Důležité je, že ke konání shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb. není potřebné předchozí povolení ouřadu. A dokonce není potřebné ani předem oznamovat konání shromáždění, cituji:

84/1990 § 4
(1) Shromáždění musí být oznamována úřadu s výjimkou:
        a) shromáždění pořádaných právnickými osobami přístupných jen jejich členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům;
        b) shromáždění pořádaných církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné modlitebně, procesí, poutí a jiných průvodů a shromáždění sloužících k projevům náboženského vyznání;
        c) shromáždění konaných v obydlích;
        d) shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách. 

Výklad a shrnutí

Shromáždíte-li se uvnitř domu „k výměně informací a názorů a k účasti na řešení společných záležitostí a k vyjádření postojů a stanovisek“, pak jde o shromáždění podle § 1 zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím. Nesmíte ovšem rozhodovat o „poskytování služeb“ (§ 2 písm. b) zákona)! Při splnění těchto podmínek se uplatní výjimky uvedené pod § 4 písm. a) a d) zákona. To znamená, že takové shromáždění je možno konat a není nutno je předem oznamovat ouřadu.

V průběhu shromáždění je nutno dodržet podmínky uvedené v článku II odst. 6 nařízení vlády č. 1021 (407/2020 Sb.).

Vzhledem k tomu, že nařízení vlády č. 1021 výslovně zakazuje „spolkové akce“ (čl. I odst. 1 písm. a), nemělo by se na shromáždění hlasovat o záležitostech správy domu. Diskutujte tedy, vyměňujte si názory, ale hlasování ohledně SVJ a správy domu ať se uskuteční dodatečně per rollam.

Hlasovat se bude buď podle § 1211 až § 1214 zákona č. 89/2012 Sb., případně za použití § 19 Lex covid (191/2020 Sb.). SVJ vyhotoví zápis z tohoto hlasování (nikoliv ze shromáždění občanů podle § 1 zákona č. 84/1990 Sb.).


Justitianus


Poznámky
Psáno podle právního stavu ke dni 13. 10. 2020.
Co je zde uvedeno je pouze teoretický právní rozbor. V žádném případě to není míněno jako návod k porušení zákona.
Chraňte vaše zdraví a zdraví vašich blízkých.

  • Koronavir
  • shromáždění

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.