§ 731 ZOK a 100% souhlas

Vložil Pavel, 28. Červen 2014 - 9:14 ::

Názor notáře na skutečnost, že k okamžiku konání členské schůze není 100% souhlas s § 731/1 ZOK, uvádím v příloze.

Protože stávající ministrně spravedlnosti je předsedkyní představenstva bytového družstva bude zajímavé, jak se s problematickým § 731 vypořádá ona.

Hezký den!

P.S.

Původní text v příloze převzat z:

http://pravni-poradna-zdarma.blogspot.cz/…tva-noz.html

Text je průběžně opravován, aby vyhověl textu ZOK.

PřílohaVelikost
Náhradní_řešení_731_ZOK.doc30 KB

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Notářská poradna (bez ověření), 30. Červen 2014 - 18:42

  Milý Pavle, pokud jste převzal text ze zdroje http://pravni-poradna-zdarma.blogspot.cz/…tva-noz.html slušelo by se tento zdroj zmínit. Navíc odkazovat stránku je daleko praktičtější, protože návštěvníci portálu budou mít k dispozici aktuální znění příspěvku. Zajímavé byly komentáře v hlavní zpravodajské relaci České televize 30.6.2014.

  Vložil lukyno (bez ověření), 13. Červenec 2014 - 12:42

  Proč je celá „Notářská poradna“ anonymní? Stydí se snad notář za své názory? Je to vůbec notář?

  Vložil Pavel, 30. Červen 2014 - 22:07

  Milý notáři,

  omlouvám se, vždy uvádím zdroj ze kterého čerpám. V tomto případě jsem to opomenul. Již jsem to v úvodním příspěvku napravil, nebyl to úmysl, můžete se přesvědčit na desítkách příspěvků, které jsem tu zveřejnil.

  Je praktické uvést jak text informace tak link na zdroj, protože stránka může být někdy po určité době nedostupná.

  Vzhledem k tomu, že text postupně opravujete, aby vyhovoval ZOK, žádám i o opravu, že termín není 30.6.2014 ale 1.7.2014. Děkuji.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 30. Červen 2014 - 21:47

  Oba texty jsou zřejmě z jednoho zdroje. Ale mezi textem v příloze úvodního příspěvku a textem na webu http://pravni-poradna-zdarma.blogspot.cz/…tva-noz.html je velmi významný rozdíl. Dokument poskytnutý zde panem Pavlem obsahuje toto:

  „… pokud se stanovami nevyslovili souhlas (nehlasovali na členské schůzi pro) všichni členové družstva, pak v notářském zápisu notář uvede výhradu, že změna té části stanov, o které  hovoří  §731 odst. 1),  nebyla přijata v souladu se zákonem.“

  Text zveřejněný na webu blogspot.cz (verze z 23.06.2014 17:16) je poněkud odlišný; obsahuje navíc důležitou část (vyznačena tučně):

  „… pokud s touto změnou nevyslovili souhlas (nehlasovali na členské schůzi pro) všichni členové družstva, ani se neprokázalo, že potřebný souhlas byl vysloven před konáním této schvalující členské schůze, notář upozorní, že nebyl splněn požadavek zákona a bude-li na něm i přesto požadováno sepsání notářského zápisu o přijetí rozhodnutí o změně stanov, pak v notářském zápisu notář uvede výhradu, že změna té části stanov, o které hovoří §731 odst. 1), nebyla přijata v souladu se zákonem.“

  Stanovisko notáře zveřejněné na webu blogspot.cz říká tedy mnohem srozumitelněji i pro právního laika, že není nutné, aby na schůzi byli přítomni všichni členové družstva. Tento údajný požadavek si vymysleli někteří vykladači zákona č. 90/2012. Pak argumentovali tím, že jde o požadavek nesplnitelný a nerozumný. Ve skutečnosti ovšem zákon takovou podmínku nestanoví.

  lake

  Vložil lake, 28. Červen 2014 - 14:54

  Pane Pavle,
  autor stanoviska si nejspíše plete získání souhlasu dotčených členů se změnou stanov BD podle § 731 ZOK se samotným hlasováním o změně stanov BD. To jsou dvě naprosto odlišné věci, které se řídí podle různých právních norem a mohou probíhat v odlišné době.

  1. K dohodě dotčených členů podle § 731 je nutný jejich souhlas. Ten samozřejmě nemusí být získán na členské schůzi BD.
  2. K odhlasování změn stanov je nutné pouze kvorum uvedené ve stanovách BD. Hlasováním na členské schůzi či na shromáždění delegátů pouze nabývá účinnosti předchozí dohoda, uzavřená dříve mezi dotčenými členy družstva.

  Notáře, který pouze osvědčuje průběh shromáždění, by měla zajímat pouze druhá z obou věcí: zda členská schůze je usnášeníschopná a zda přijala změnu stanov kvórem, uvedeným ve stanovách onoho družstva.

  Ústavně konformní výklad ustanovení § 731 ZOK jsem podal zde: http://www.portalsvj.cz/…zmene-stanov.

  lake

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 29. Červen 2014 - 21:15

  S Vaším názorem nemohu souhlasit. Pokud notářský zápis slouží pro zápis do obchodního rejstříku, pak platí následující ustanovení notářského řádu:

  § 70

  Má-li být notářský zápis o právním jednání podkladem pro zápis práv nebo skutečností zapisovaných do veřejného seznamu, změnu tohoto zápisu nebo jeho výmaz (dále jen „zápis do veřejného seznamu“) nebo zápis práv nebo skutečností zapisovaných do veřejného rejstříku, změnu tohoto zápisu nebo jeho výmaz (dále jen „zápis do veřejného rejstříku“), obsahuje také vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu.

  § 70a

  (1) Ve vyjádření o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu podle § 70 notář uvede, a) že právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis,

  1. že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem

  pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku, nebo

  1. že byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného

  seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně že bylo splnění formalit notáři doloženo. (2) Nejsou-li splněny předpoklady pro sepsání notářského zápisu, který má být podkladem pro zápis do veřejného seznamu, notář o tom účastníky poučí a notářský zápis odmítne sepsat. (3) Nejsou-li splněny předpoklady pro sepsání notářského zápisu o právním jednání, který má být podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, notář o tom účastníky poučí a notářský zápis sepíše, je-li to na něm účastníky požadováno. Ve vyjádření podle § 70 uvede, že sepsání notářského zápisu bylo na něm požadováno i po tomto poučení a dále uvede

  1. v čem spatřuje nesoulad s právními předpisy, případně s dalšími dokumenty, s nimiž

  soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, nebo

  1. jaké náležitosti, podmínky a případně formality, stanovené zvláštním právním předpisem

  pro zápis do veřejného rejstříku nebyly splněny. (4) Jestliže splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu o právním jednání, který má být podkladem pro zápis do veřejného seznamu nebo veřejného rejstříku, je třeba doložit jinými písemnostmi a tyto písemnosti nebyly notáři předloženy, notář odmítne notářský zápis sepsat.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 29. Červen 2014 - 21:31

  Omlouvám se, členské schůze BD se týká spíše

  § 80a

  (1) Notář sepíše na žádost notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby, pokud zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu vyžaduje, nebo pokud je rozhodováno o skutečnostech zapisovaných do veřejného rejstříku, i když zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu nevyžaduje. (2) Notář je povinen notářským zápisem o rozhodnutí orgánu právnické osoby osvědčit existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých byl notář přítomen, včetně jeho vyjádření o souladu s právními předpisy, a současně je povinen osvědčit, zda rozhodnutí orgánu právnické osoby, o němž sepisuje notářský zápis, bylo přijato nebo přijato nebylo, a uvést své vyjádření, zda obsah rozhodnutí, nebo nebylo-li přijato, zda obsah předneseného návrhu na rozhodnutí je či není v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty právnické osoby.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".