Vložil Justitianus, 23. Leden 2023 - 8:32

Přečtěte si napřed prohlášení. Tím musí začínat veškeré úvahy. Teprve pak bychom mohli začít mudrovat o tom co vlastníci mohou či nemohou dělat na společném pozemku. Není-li nic výslovně určeno, pak spoluvlastník užívá společnou věc v rosahu svého podílu.

V rozsudku ze dne 23. prosince 2004, sp. zn. 28 Cdo 2062/2003, [soud] dovodil, že rozpory při užívání společných prostor musí být podrobeny především kritériu přiměřenosti (proporcionality); je třeba chránit, aby některý ze spoluvlastníků neužíval společné prostory takovým nežádoucím způsobem, který by nad míru přiměřenou poměrům ztěžoval či bránil užívání týchž prostor ostatními a eventuálně jim zamezoval nebo komplikoval využití těch souvisejících (sklepních) prostor, které užívají výlučně. (…)
Vyslovil názor, že chybí-li výslovná úprava popsaného konfliktu v zákoně č. 72/1994 Sb., pak je namístě aplikace výkladových pravidel převzatých z § 127 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, dále jen obč. zák. , o omezení práv vlastníka při kontaktu s vlastníkem jiným (sousedícím).
Dovolací soud zastává názor, že neexistuje žádný rozumný důvod, pro který by z uvedených závěrů nebylo možno vycházet i v poměrech o. z. I když institut bytového spoluvlastnictví doznal oproti předcházející úpravě v zákoně o vlastnictví bytů určitých změn, jeho podstata nadále spočívá v tom, že práva jednotlivých vlastníků jednotek jsou omezena stejným vlastnickým právem ostatních vlastníků jednotek. Podle § 1175 odst. 1 o. z. vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. Z uvedeného vyplývá, že poruší-li vlastník jednotky tyto povinnosti, může se dotčený vlastník domáhat ochrany svého vlastnického práva podle citovaného ustanovení. Půjde-li o změnu společných částí domu (jako tomu bylo v souzené věci), je třeba za dotčené vlastníky považovat všechny vlastníky jednotek v domě. 

rozsudek Nejvyššího soudu 26 Cdo 287/2018, ze dne 30.10.2018

Přidělit konkrétní parkovací místo konkrétnímu vlastníkovi samozřejmě je možné, a je to velmi časté. Např. u podzemní garáže domu. Stačí uvést to v prohlášení (§ 1166 odst. 1 písm. b bod 2, věta druhá).

Pokud má být část pozemku (společné části) vyhrazena k výlučnému užívání jedinému vlastníkovi jednotky, musí k tomu dojít změnou uspořádání vztahů vymezených v prohlášení vlastníka postupem podle § 1169 OZ. Tuto otázku nelze brát za výkon správy, o které by mohlo rozhodnout společenství vlastníků jednotek. 

usnesení Nejvyššího soudu 26 Cdo 1301/2019, ze dne 17.03.2020

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.