Změna stanov a zákon

Vložil Kramářová (bez ověření), 10. Říjen 2011 - 12:37 ::

Výbor našeho SVJ navrhuje změnu stanov téměř v celém rozsahu původního znění. Některé návrhy nás ale překvapují a máme obavy, aby si výbor nenechal od členů neznalých zákona schválit něco, co by mu dalo až příliš velké pravomoci. Ráda bych se proto zeptala, zda nám nehrozí nějaké nebezpečí v případě schválení těchto tří navrhovaných změn:

1. případ Původní znění stanov v Čl.XVII o úhradě nákladů: „Vyúčtování záloh na úhradu za služby provádí výbor jedenkrát za zúčtovací období, kterým je kalendářní rok, nejpozději do 4 kalendářních měsíců po jeho skončení; v souladu se stanoveným způsobem rozúčtování [čl. VII odst. 3 písm. h)]. Nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.“

Výbor navrhuje změnu takto: „Vyúčtování záloh na úhradu za služby provádí výbor jedenkrát za zúčtovací období, kterým je kalendářní rok, nejpozději do 6 kalendářních měsíců po jeho skončení; v souladu se stanoveným způsobem rozúčtování [čl. VII odst. 3 písm. h)]. Nedoplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do 9 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období.“

2. případ V Čl.XII o zvláštním způsobu rozhodování je původní text tento: „V případech, kdy je podle zákona o vlastnictví bytů potřebný souhlas všech členů společenství (§ 11 odst. 5 a § 13 odst. 3), může být tento souhlas vyjádřen jednotlivými členy společenství také mimo schůzi shromáždění písemně na jedné listině či na více listinách, které obsahují označení záležitosti, k níž je souhlas vydáván, datum a podpisy členů společenství.“

Výbor navrhuje změnu takto: „V případech, kdy je podle zákona o vlastnictví bytů potřebný souhlas stanovené většiny hlasů všech vlastníků jednotek (§ 11 odst. 5 a § 13 odst. 3), může být tento souhlas vyjádřen jednotlivými členy společenství také mimo schůzi shromáždění písemně na jedné listině či na více listinách, které obsahují označení záležitosti, k níž je souhlas vydáván, datum a podpisy členů společenství.“

3. případ V Čl.XVI o hospodaření společenství výbor navrhujue vypustit odstavec (5), který má v původním textu stanov toto znění: „Členové společenství jsou z právních úkonů týkajících se společné věci oprávněni a povinni v poměru odpovídajícímu velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu.“

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Radka Gazdosova (bez ověření), 25. Říjen 2011 - 9:17

  jsem překvapená,co všechno se může stát.Je to mou malou praxí v předsednictví,a tak zde čerpám „rozumy“.Štěstí přeci přeje připraveným:)Co se týká vyúčtování záloh za služby,máme vlastní zkušenost.S do­volením se s Váma podělím. V r.2009 jsme byli 2 měsíce družstvem a bývalá účetní a správcová v jedné osobě nechala na schůzi odhlasovat,že vyúčtování proběhne v r.2011 společně za r.2010.Mezi tím jsme účetní odvolali a ona do letošního června nebyla schopna novému správci předat podklady důležité k vyúčt.-třeba přehledy plateb nájemníků.Vlastně až tady jsem se dozvěděla,že paní účetní jednala proti zákonu,že termín vyúčtování záloh nemůže změnit ani členská schůze. Nový správce nám podal vyúčt.2009–2010 až v červnu 2011 a my se s nájemníky dohodli,že přeplatky prostě hned vyplatíme v hotovosti a nedoplatky,že taky nám zaplatí v hotovosti a kdo chce splátkový kalendář,tak ho má ,ale vše musí být vyplaceno do 31.12.2011.

  Vložil lake, 10. Říjen 2011 - 13:13
  1. Rozpor se zněním vyhlášky 372/2001 Sb. Navrhovaná úprava je absolutně neplatná pro rozpor se zákonem.
  2. Zavádí se hlasování per rollam, avšak právní úprava je zcela nedostatečná. Neřeší se způsob vyhlášení takového hlasování, způsob a termíny pro seznámení vlastníků jednotek s hlasovací otázkou, způsob jejich seznámení s podklady o nichž má být rozhodováno, neexistují pravidla pro vyhlášení výsledku, nejsou určeny lhůty pro průběh hlasování. V této verzi je umožněna nekontrolovatelná manipulace a ovlivňování výsledku. Neschválit!
  3. Členové Vašeho výboru hodlají vypustit nadbytečné ustanovení. Totéž je již obsaženo v ustanovení § 12 ZoVB. Způsob, jakým činí vlastníci jednotek právní úkon tedy samozřejmě platí i nadále, i když ze stanov bude odstraněn.

  lake

  Vložil Dušan, 25. Říjen 2011 - 16:42

  K bodu 2 Lakeho příspěvku:

  Zavádí se hlasování per rollam, avšak právní úprava je zcela nedostatečná. Neřeší se způsob vyhlášení takového hlasování, způsob a termíny pro seznámení vlastníků jednotek s hlasovací otázkou, způsob jejich seznámení s podklady o nichž má být rozhodováno, neexistují pravidla pro vyhlášení výsledku, nejsou určeny lhůty pro průběh hlasování. V této verzi je umožněna nekontrolovatelná manipulace a ovlivňování výsledku. Neschválit!

  Ale z dotazu vyplývá, že se má podle navržené změny už zavedené hlasování per rollam (pro případy souhlasu všech vlastníků) rozšířit na další citované případy souhlasu tříčtvrtinové většiny (§11 odst.5).

  Tzn., při Lakem doporučeném neschválení zůstává v platnosti hlasování per rollam pro případy souhlasu všech vlastníků. Z toho důvodu by bylo vhodné v prvé řadě požadovat úpravu znění ustanovení popisující hlasování per rolam tak, aby byla právně dostačující jak popsal Lake anebo ustanovení o hlasování per rollam ve stanovách úplně zrušit. Pokud by se prosadila úprava, můžete ještě rozhodnout, zda souhlasíte s rozšířením uplatnění hlasování per rollam na hlasování s potřebou souhlasu tříčtvrtinové většiny všech vlastníků (§11 odst.5).

  Vložil Kramářová (bez ověření), 24. Říjen 2011 - 19:48

  Minulý týden se u nás konalo shromáždění vlastníků, ale protože se dostavilo jen asi 31% majitelů, shromáždění nebylo usnášeníschopné. Výbor chvíli zkoumal, jak tuto skutečnost obejít a nakonec rozhodl, že přece jenom nechá hlasovat o navrhovaných změnách (viz můj příspěvek výše) alespoň ty vlastníky, kteří se sešli. Hlasovat nechal o článku XII (zvláštní způsob rozhodování), kde navrhl změnit stanovy tak, aby bylo napříště možné hlasovat distančně nebo elektronicky (i v kombinaci obojího). Z přítomných byli proti 2, zbytek zvedl ruku pro návrh. S tímto výsledkem se chce nyní výbor obrátit na soud, aby mu takto schválenou změnu stanov schválil. Argumentovat chce tím, že shromáždění vlastníků nebylo v posledních třech letech usnášeníschopné, a že tudíž už tři roky nelze přijmout žádné rozhodnutí. Ráda bych se zeptala, zda je takový postup v souladu se zákonem. Kramářová

  Vložil G.X, 24. Říjen 2011 - 20:23

  Paní Kramářová, nebylo-li shromáždění usnášeníschopné, pak se pochopitelně nemohlo usnést na změně stanov :)

  G.X.

  Vložil Kramářová (bez ověření), 24. Říjen 2011 - 20:33

  Právě proto se na to ptám, neboť i mně to přijde nepochopitelné. Snažím se tedy zjistit, zda se výbor skutečně může o něco opřít, když se chce obracet na soud. Nechce se mi věřit, že by se lidé z výboru o něco takového pokoušeli, kdyby věděli, že jejich návrh nemá šanci uspět.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 25. Říjen 2011 - 8:15

  Výbor se může obrátit na soud jako „přehlasovaný vlastník“ nebo s žádostí nahradit chybějící souhlas vlastníků rozhodnutím soudu. Jak se k tomu soud postaví je ve hvězdách.

  Nejlepší by bylo už teď písemně upozornit výbor na nedostatky v jeho návrzích.

  Vložil Anonymus (bez ověření), 24. Říjen 2011 - 23:11

  ad 1. takže výbor má mít neuvěřitelných 6 měsíců na to, aby udělal vyúčtování a následně vy máte mít povinnost nedoplatek do sedmého měsíce uhradit. Čili v modelové situaci výbor půl roku po skončení období, v polovině(!) následujícího období, provede vyúčtování za období předchozí (například k 30.6.) a vy budete mít povinnost nejpozději měsíc poté splatit nedoplatky (nejpozději k 31.7.). Takže můžete mít jednu výplatu na pokrytí třeba x tisíc nedoplatků. Nehledě na možné reklamace, které ale nezakládají odkladu platby… Jestli tohle chcete…

  ad 2. shromáždění je o dialogu a o společném hledání řešení. Shromáždění je také nejvyšší orgán SVJ, kterému se výbor zodpovídá. Toto zavání situací, kdy předseda obejde osobně ty nejméně odolné členy a nad kávou je ukecá i třeba s použitím nepravdivých informací, k podpisu… A pak stačí zajít za dalšími třeba s argumentem: „už s tím souhlasí x partají, přece nebudeš proti“. Navíc se k tomuto způsobu „hlasování“ neprovádí žádný zápis, nic. Čili manipulativní jedinec by mohl s trochou přesvědčování získat dekret na libovolnou akci v rámci SVJ a to bez důkazu a aniž by musel naslibované dodržet… Jestli tohle chcete…

  ad 3. vynechání ze stanov je ve svém důsledku bezpředmětné, protože stejnou větu máme v zákoně, který je stanovám nadřazený. Tedy uvedená věta bude platit tak jako tak. Doufejme, že výbor neplánuje například pokus o stanovení síly hlasů například podle počtu osob v domácnostech, jejich velikosti bot nebo počtu vlasů… Jestli tohle chcete…

  Vložil mix (bez ověření), 10. Říjen 2011 - 15:11

  ad 1) To jistě platí v případě, že v domě mají centrální vytápění nebo rozvod teplé vody. Zda je to případ tazatele, to nevím.

  Vložil Jandus (bez ověření), 10. Říjen 2011 - 12:49
  1. Zmena by davala vyboru (spravci) trochu vetsi volnost, ale proc? Zakone terminy jsou dostatecne dlouhe.
  2. To je velice nebezpecne! Mnohokrat zde bylo diskutovano o tom, ze je treba nejen hlasovat (v tomto pripade pisemne), ale zucastnit se debaty na schuzi, ktera mnohe odkryje! Touto upravou se fakticky vzdavate povinnosti svolavat schuze.
  3. A co misto toho navrhuji? Rovnost hlasu a stejne velike prispevky na hospodareni bez ohledu na velikost bytu? To je DOST podezrele!

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".