Změna programu na shromáždění

Vložil Anonymous, 5. Listopad 2010 - 21:56 ::

Dobrý večer,máme mít shromáždění,výbor jsme žádali ať zařadí do programu bod odvoláni a volba nového výboru na termín daný.Toto výbor neudělal svolal shromáždění na pozdější termín a do programu tyto body nezařadil.Jen bod č.28 zařadil projednání změny výboru i když už 3 odstoupili písemně.Můžeme na schůzi tento program napadnout a volit nový výbor po odhlasování této změny? Dík Deny

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil rys, 13. Leden 2011 - 17:45

  Čtu ty komentáře a jen se divím. Co není zákonem zakázáno je dovoleno – nebo to snad neplatí? Co tady kdo plácá, že by někdo mohl soudně napadnout na shromáždění navrženou a 50 % přítomných odhlasovanou změnu programu? Jaké použití analogie s Obch.zákoníkem? Ukažte mi právní ustanovení, o kterou by se ta žaloba k soudu opřela? Takže. Program shromáždění určí statutární orgán SVJ a min. 15 dní před konáním doručí vlastníkům (zveřejnit nestačí). O programu se samozřejmě hlasovat nemusí, ale o vzneseném návrhu ano. Takže je-li vznesen návrh na změnu (doplnění) programu, musí se hlasovat (nehlasování by se dalo zcela zákonně napadnout)a je-li návrh přijat více jak 50 % přítomných (dle spoluvl. podílů), je to schváleno a jede se podle schváleného programu. Jinak je vhodné dát si do stanov, že shromáždění se řídí schváleným programem a že shromáždění musí schválit i zapisovatele a skrutátory, pokud jsou určeni.

  Vložil lake, 13. Leden 2011 - 19:14

  Pane rys,
  nerad tlumím Váš elán, ale takovýto narychlo změměný pořad shromáždění může být napaden kterýmkoliv z vlastníků, kteří se neúčastnili. Příslušné hlasování by soud označil nepochybně za neplatné.
  Možnost napadnout výsledek se otevírá i pro ty, kteří se zúčastnili a nehlasovali pro usnesení. Mohou namítat, že kdyby věděli, že se daná věc bude projednávat, mohli se na jednání připravit, promyslet si jak hlasovat, přijít s argumenty v diskusi. Hlasováním bez přípravy a bez rozmyšlení je výbor postavil do časové tísně a o tuto možnost je připravil.
  Zkrátka - i v tomto případě mají téměř jistotu, že soud jim dá za pravdu a usnesení zruší.

  lake

  Vložil rys, 14. Leden 2011 - 19:17

  Pane Lake, já si Vás na tomto webu osobně vážím a oceňuji Váš nejen elán ale i přínos. Sice jsem promoval z práva teprve před 6 měsíci, takže nemám velké zkušenosti, nicméně v našem SVJ funkcionařím od počátku a to je již 5 let. Samozřejmě, napadnout může kdokoliv cokoliv, mohou namítat vše co říkáte. Může mnoho zase jiných věcí proti případné žalobě namítat statutární orgán nebo svolavatel. Nemůže však u soudce obstát, že kdyby věděl, že se to či ono bude řešit, že by potom určitě přišel (i když dnes v tom našem soudnictví člověk nikdy neví).Ale nakonec, vždyť se ani program v podstatě měnit nemusí. Stačí přeci v diskusi potřebnou věc někým navrhnout, dát prostor k diskusi o tom a bude-li se o tom poté hlasovat, je věc vyřízena. A navrhnout něco zakázat nelze a hlasovat o tom po předchozí diskusi v podstatě také zakázat nebo neumožnit nelze. Vše má řešení. Nicméně změně programu hlasováním při shromáždění říkám nadále ano a případné žaloby na neplatnost se v tomto smyslu neobávám. Judikaturu v tomto žádnou neznám. Nevěřím, že by v tomto dal soud žalobci za pravdu. Jiná otázka je, až ten zákaz změny programu v zákoně bude, jak to bylo MMR donedávna navrhováno. MMR ČR nový zákon již stáhlo a zda to v návrhu MS ČR zůstalo nevím,pro současnost to však podstatné není.

  Vložil Kory (bez ověření), 19. Leden 2011 - 22:01

  Pan rys napsal, že psát jakýkoli program do pozvánky je zbytečné, skutečný program bude jiný, aniž by se byť je snažil argumentovat. Dále napsal, že kdokoli může kdykoli o čemkoli dávat hlasovat.

  Takovéto názory jsou neudržitelné.

  Kory

  Vložil rys, 22. Leden 2011 - 19:11

  Ale Kery, já někde psal, že psát program do pozvánky je zbytečné? Program je v poznámce vždy, o tom bych nikdy nepochyboval. A není-li k programu, co vlastníci dostali v pozvánce, připomínek, nemusí se logicky o něm ani hlasovat. O tom žádná. Je-li však návrh na úpravu programu, tak se musí o tom návrhu hlasovat a dle vůle většiny vlastníků se poté musí, byť upraveným programem, shromáždění řídit. Tady žádnou diktaturu statutárního orgánu nebo svolavatele trpět nelze. Tady jsme již zaplať pánbůh o 20 let dále.

  Vložil Pavel, 19. Leden 2011 - 22:47

  Kory,

  pan rys napsal, že před 6 měsíci promoval. To mnohé vysvětluje.

  Když já měl 6 měsíců po VŠ tak mi bylo také vše jasné. :-))

  V současné době při nevypočitatelnosti našeho soudnictví raději vycházím „ze zajištěné obrany“.

  Navíc se domnívám, že je nekorektní rozhodovat zásadní věci na shromáždění, aniž by o těchto bodech nevěděli vlastníci, bez ohledu na nějaké psané právo. Zejména pokud umožňuje různé výklady.

  Ale to je jiná diskuze, než diskuze o pokroucených paragrafech, které jsou plozeny pokroucenými zákonodárci.

  Pokud by u nás někdo navrhl nějaká zásadní hlasování z pléna, tak se zkrátka neuskuteční. Od toho je řídící shromáždění. Naštěstí jsou u nás normální lidé, kteří takové choutky nemají.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil rys, 22. Leden 2011 - 19:18

  Ale Pavle, není mě vůbec vše jasné. Kdyby mi vše jasné bylo, tak tady nebudu diskutovat. U ZOVB toho jasného moc není, obecně však náš právní řád zase tak úplně nejasný není.

  Vložil Pavel, 14. Leden 2011 - 21:47

  Pane rys,

  jak jsem tu opakovaně psal, změna programu na shromáždění SVJ podle mého názoru není prakticky možná. Důvody bych jenom opakoval.

  Judikát pro SVJ na změnu programu neznám. Ale judikáty NS, NSS a ÚS se snažím v jiných oblastech sledovat. Velmi dbají na právo jednotlivce.

  Máte-li jiný názor, ponechte si ho, jako i já si ponechávám názor svůj.

  Myslím, že je to v současné době již jen akademická debata. Po mnoha letech by měla být nová úprava vlastnictví bytů i když jen jako součást ObčZ, aby měl prof. Eliáš radost, jak velký kodex stvořil.

  Asi by bylo vhodnější se pokusit napsat nějaké připomínky, aby se těch pár §§ o něco vylepšilo. Potřebují to. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil rys, 19. Leden 2011 - 18:53

  Ano Pavle, je to tak. Je to akademická debata pro praxi k ničemu.De lege ferenda.

  Vložil Pavel, 5. Listopad 2010 - 23:09

  Deny,

  předně není pravda, že by se na začátku jednání shromáždění musel schvalovat program. Program musí být znám dopředu a pokud by se doplnil o nějaký závažný bod až na začátku jednání shromáždění, mohlo by být celé shromáždění napadeno jako neplatné. Připouštím, že se to často děje, ale právní povědomí nejen členů SVJ není veliké. Mají velký vzor ve vládě a poslancích (nejen současných), kteří jsou fascinováni svou mocí a právo pro ně nic neznamená. :-))

  Za druhé, pokud odstoupilo několik členů výboru, tak bod „změna výboru“ se mi jeví jako dostatečný. Výbor bude doplněn do plánovaného stavu. Proč by se musel stávající výbor odvolávat?

  Za třetí, nevím co tak důležitého máte na programu, že máte minimálně 28 bodů. Pokud jsou to body o kterých se i hlasuje, tak jsou Vaše jednání asi velmi dlouhá.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Deny (bez ověření), 6. Listopad 2010 - 16:18

  Nás zajímalo hlavně to,že chceme odvolat z výboru zbytek členů,kteří nejvíc škodí.To je,že zdržuje dokumentaci o účtování.Žádali jsme jej ať do programu dá odvoláni a volbu a neudělal to.Jeden člen se chová jak by mu ten dům patřil.Zdržuje opravy,které měli už probíhat dům nám spadne na hlavu.Převážná většina jej chceme odvolat kromě 4 a tři jsou ve starém výboru,tak co máme dělat. Dík Deny

  Vložil lake, 7. Listopad 2010 - 11:30

  Pane Deny,

  Za prvé: na samém počátku shromáždění dejte hlasovat o změně - bod č. 28 přesunout na první místo. Zařazení důležitých bodů až na konec je osvědčeným trikem jak nepohodlný bod "zamést pod koberec". Na konci shromáždění po dvou hodinách už mnozí odejdou, chybí usnášeníschopnost ...

  Za druhé: bod č. 1 (dříve č. 28) zní "projednání změny výboru". Sloveso "projednat" je odvozeno od JEDNAT a zahrnuje v sobě nejen nezávazné povídání, nýbrž zejména JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, což zahrnuje i ROZHODOVÁNÍ - čili HLASOVÁNÍ o změně výboru. Takže projednáte tak, že změnu výboru prodiskutujete a nakonec členy výboru odvoláte a nové zvolíte.

  Počítám, že tento jazykový výklad se nesetká se souhlasem všech. Naprosto bezpečným postupem je svolat shromáždění s jediným bodem "odvolání členů výboru a volba členů výboru". Předpokládám samozřejmě, že ve stanovách máte zakotvenu možnost odvolat člena výboru před uplynutím funkčního období výboru (§ 10 odst. 11 ZoVB). A zjistěte si, zda máte pro volbu kandidáty.

  lake

  Vložil Václav1 (bez ověření), 8. Listopad 2010 - 13:04

  Co ale dělat v případě, že výboru dva měsíce před shromážděním (tedy v dostatečném předstihu) pošlete návrh, aby na program shromáždění zařadil i body „změna počtu členů výboru“ a „odměňování výboru“, ale až dostanete pozvánku, zjistíte, že vaše požadavky na programu shromáždění nejsou? Respektive jsou až úplně na konci pozvánky v rubrice „různé – příspěvky jednotlivých členů“. Jak se lze v takovém případě bránit? Někdo už zde naznačoval, že i kdybychom nechali na začátku shromáždění hlasovat o změně programu, museli by takovou změnu schválit všichni vlastníci, tedy i ti zrovna nepřítomní, jinak hrozí, že někdo změnu napadne a celé shromáždění bude soudně prohlášeno za neplatné. Existuje vůbec nějaká obrana nebo postup, jak dostat své požadavky na program jednání?

  Vložil AnonymousA (bez ověření), 8. Listopad 2010 - 18:28

  Pane Václave přeji vám z celého srdce, abyste byl do toho výboru zvolen a až poznáte co to je za práci, tak tu odměnu věnujte na charitu.

  Vložil Václav1 (bez ověření), 9. Listopad 2010 - 12:59

  Pane AnonymousA, v jednom ze svých příspěvků už jsem situaci v našem SVJ popisoval, ale klidně to zopakuji: naše SVJ má 8 členů (navrhuji snížit jejich počet na 5). Každý z členů pobírá odměnu 2000,– Kč měsíčně. Tzn. rozpočet na tyto odměny je 192.000,– kč ročně. Dále jsem uváděl, že naše SVJ využívá služeb správcovské společnosti, která vykonává pokud ne úplně všechno, tak 99% všech činností. Výbor dokonce pověřil správce i výběrem místa, kde se bude konat shromáždění. Správce pochopitelně platíme zvlášť. Tedy moje argumentace spočívá v tom, že když máme správce, který vykonává téměř vše, je výbor zbytečně veliký a zbytečně drahý. Pokud bychom správce neměli, pak nemám vůči výši odměn členům výboru žádné výhrady. Za další: psal jsem také, že naše SVJ má obrovské problémy s neplatičili. A to tak velké problémy, že výbor nemá ani na včasné vracení přeplatků z loňského vyúčtování služeb. Pro zajímavost, přeplatky za služby 2009 nám jsou vraceny až v těchto dnech, ač mají být dle právní úpravy vráceny do konce července (7 měsíců + 1 v případě reklamace). V situaci, kdy SVJ má pohledávky za vlastníky cca 2 miliony Kč a výbor tyto pohledávky přes 2 roky nevymáhal, snadno zjistíte, že výbor má na tomto stavu lví podíl. V našem SVJ vlastní byty i cizí státní příslušníci a nemalý počet bytů vlastní realitky. Nechci spekulovat, zda je nějaká souvislost mezi členy výboru, kteří dle výpisu z OR figurují v některých realitních kancelářích, a neplatiči. Je ale zarážející, že výbor tak dlouho nevymáhal, ač k tomu byl vlastníky opakovaně vyzýván. Takže asi tolik. Při znalosti všech relevantních skutečností možná změníte názor na to, proč navrhuji změny. Určitě ne ze závisti (na 2000,– Kč měsíčně těžko někdo zbohatne), ale právě kvůli výše popsaným skutečnostem. Jeden z diskutujících mně nedávno odpověděl, že on by v takové situaci především navrhl zmrazit členům výboru odměny úplně, než výbor prokáže, že v těchto záležitostech skutečně koná, a až bude zřejmé, že se finanční situace SVJ stabilizovala. Takže asi tolik. Mějte se hezky.

  Vložil vladan, 9. Listopad 2010 - 14:20

  Hu 192 000,–Kč ročně na odměny výboru ? No to je náš půlroční přísun peněz do FO. Celkem si žijete ve Vašem SVJ luxusně. Ani se nedivím, že s výborem chcete zatočit.

  Vložil Pavel, 9. Listopad 2010 - 18:15

  Pane Vladane,

  pokud někdo uvede jen absolutní částku a neuvede, jaký podíl tato částka tvoří na celkově vybírané záloze, tak samotný údaj nemá velkou vypovídací schopnost.

  U Vás to může být půlroční přísun peněz, jak uvádíte, u nás by to tvořilo cca 2,5 % ročně vybírané zálohy..

  Navíc je asi rozdíl zda se jedná o nový dům bez reklamací, opravený dům nebo o dům, který se zrovna opravuje.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 9. Listopad 2010 - 13:43

  Pane Václave, pokud je to tak jak popisujete, tak vaše společenství je tedy síla a není vyloučeno, že poctiví „platiči“ dotují i méně poctivé. Pokud jste ale jediný, kdo to takt „vidí“, máte tedy před sebou golema, se kterým někteří členové nebudou chtít bojovat.

  Podle mého názoru je lepší najít pádné dokazatelné argumenty a řešit to přes soud, i když osobně nejsem zastáncem tohto řešení. To je můj názor.

  Mimochodem neplatiči, co to je za lidi, cizinci – co to je za lidi (jsou to obyčení lidé nebo nějaká extra třída?

  Vložil Václav1 (bez ověření), 9. Listopad 2010 - 13:55

  Síla, jak říkáte, to jistě je. Proto jsem se zde ptal, zda výbor může vymáhat, anebo zda musí nejprve svolat shromáždění a zajistit si souhlas ostatních vlastníků, že vymáhat může. Osobně se domnívám, že výbor si žádný další souhlas zajišťovat nemusí, starat se má jak podle stanov, tak podle ZoVB. Ale zatím jsem zde nenašel jednoznačnou odpověď. Teprve pak by se šlo snad obrátit na soud.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 9. Listopad 2010 - 15:13

  §9 odst. 11, odst.14 a vaše stanovy, případně zápisy ze shromáždění.

  Vložil Václav1 (bez ověření), 9. Listopad 2010 - 18:05

  Jste si jist, že odpověď je ukryta v těchto ustanoveních?

  §9 odst. 11: „Výbor je výkonným orgánem společenství; musí mít alespoň 3 členy. Výbor nebo pověřený vlastník rozhodují o věcech spojených se správou domu, pokud si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáždění. Funkční období výboru nebo pověřeného vlastníka určují stanovy, nesmí však přesáhnout 5 let.“

  §9 odst. 14: "Stanovy společenství musí obsahovat

  1. sídlo společenství a jeho název, který musí obsahovat označení domu, pro který vzniklo, a musí v něm být obsaženo slovo „společenství“,
  2. předmět činnosti, kterým je správa domu,
  3. orgány společenství, jejich práva a povinnosti a způsob jejich svolávání,
  4. práva a povinnosti členů společenství,
  5. způsob úhrady nákladů spojených se správou domu,
  6. způsob nakládání s majetkem společenství."

  Naše stanovy v článku III odstavci 7 říkají: „V rámci činností vykonávaných v rozsahu zákona o vlastnictví bytů společenství dále zajišťuje zejména včasné vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství.“

  Příslušným orgánem společenství je pro tyto účely výbor, domnívám se.

  V článku VIII odstavci 10 stanovy dále říkají: „Výbor jako statutární orgán společenství zejména jménem společenství vymáhá plnění povinností uložených členům společenství.“

  Takže? Může tedy výbor ihned vymáhat, anebo si musí na shromáždění nejprve zajistit souhlas ostatních vlastníků? Já se domnívám, že může vymáhat hned (viz citace výše), ale rád bych slyšel kvalifikovaný ná­zor.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 9. Listopad 2010 - 21:21

  Takže Václave 1,

  pokud se neuplatní

  §9 odst 11: „…pokud si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáždění…“

  pak platí:

  §9 odst 14 písm c: „Stanovy společenství musí obsahovat … orgány společenství, jejich práva a povinnosti a způsob jejich svolávání,…“

  a tedy z vašich stanov: „Výbor jako statutární orgán společenství zejména jménem společenství vymáhá plnění povinností uložených členům společenství“

  Co vám není jasné ?

  Vložil Václav1 (bez ověření), 9. Listopad 2010 - 21:43

  Není mi jasné, zda není problém v zahraničních vlastnících. To byl totiž hlavní argument výboru. Výbor tvrdí, že nechce riskovat peníze za právníky, když neuspěje s evropským platebním rozkazem (většina zahraničních vlastníků, kteří dluží na zálohách, je z Británie). Za druhé mi není jasné, kdy jsou tyto dluhy promlčeny. Myslím, že po třech letech, ale možná se pletu.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 10. Listopad 2010 - 7:31

  Toto už je ale jiný problém, to už je jen problém vlastní realizace vymáhání dluhu, nikoliv oprávnění k vymáhání.

  S vymáháním dluhu po zahraničních vlastnících vám neporadím, ale pokud dluhy nebudete vymáhat, tak ještě porostou.

  Vložil Václav1 (bez ověření), 9. Listopad 2010 - 13:03

  ten začátek chci ještě upřesnit, aby bylo jasné, že hovořím o členech VÝBORU: tedy ta věta na začátku má znít takto:

  naše SVJ má 8 členů VÝBORU (navrhuji snížit jejich počet na 5). Každý z členů VÝBORU pobírá odměnu 2000,– Kč měsíčně. dále dtto

  Vložil Ing. Krejča (bez ověření), 14. Leden 2011 - 12:04

  …ještě ale chybí informace o kolik se stará b.j.. Porovnatelnější údaj by byl, kolik každá .j. přispívá v měsíční záloze.

  MK

  Vložil lake, 8. Listopad 2010 - 13:52

  Pane Václav1,

  ptáte se na věc, která je pravděpodobně řešena ve vašich stanovách. Ty ovšem my neznáme.
  Za prvé: přečtěte si zákon o vlastnictví bytů alespoň do § 16 (zejména doporučuji § 11 odst. 1).
  Za druhé: přečtěte si vaše stanovy.
  Pak případně položte doplňující dotaz.

  lake

  Vložil Václav1 (bez ověření), 9. Listopad 2010 - 12:48

  Pane lake, pokud by šlo o postup podle stanov a ZoVB, nebyl by patrně problém. Člen společenství má samozřejmě právo účastnit se shromáždění, předkládat orgánům společenství návrhy a podněty, atd. Smyslem mého dotazu bylo zjistit, zda má člen společenství možnost obrany, pokud dle pokynů výboru navrhne v dostatečném předstihu body k doplnění programu, ale výbor navržené body na program jednání nakonec nezařadí. Byť vlastníky předem informoval, že takové body mohou předem zasílat. Myslím, že podobný dotaz už zde také zazněl, ale bohužel zůstal bez odezvy.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 9. Listopad 2010 - 13:28

  Pokud výbor nezařadil vámi navrhovaný bod na program schůze můžete např:

  • informovat ostatní vlastníky
  • navrhnout odvolání výboru
  • sehnat 25% vlastnických podílů a svolat jiné shromáždění s navrhovaným bodem na programu
  Vložil Anonymka (bez ověření), 5. Listopad 2010 - 22:48

  na začátku shromáždění se nejdřív schvaluje program…takže neschválíte ten původní a navrhnete změnu v programu, kterou si schválíte.....

  Vložil Anonymous, 5. Listopad 2010 - 22:51

  „na začátku shromáždění se nejdřív schvaluje program“

  To říká který § jakého zákona?

  Vložil AnonymousXYZ (bez ověření), 5. Listopad 2010 - 23:04

  Program se neschvaluje. Program sestavuje předseda. Pokud někdo z členů navrhne změnu programu, tak se o dané změně programu musí hlasovat a musí se změna schválit 100% souhlasem, jinak by změna programu mohla být napadnuta soudně. Helena

  Vložil vybor2527 (bez ověření), 14. Leden 2011 - 12:52

  .....zase jen chybí údaj – čeho 100 %- všech vlastníků, nebo přítomných na shromáždění s podmínkou že je usnášení schopné ?

  Díky

  MK

  Vložil vybor2527 (bez ověření), 14. Leden 2011 - 12:57
  • omlouvám se, že jsem nedočetl příspěvek od pana Pavla, kde je vysvětleno, že od všech vlastníků, tedy jinými slovy to němůže na shromáždění projít k jednání.

  MK

  Vložil Zvědavý člen společenství (bez ověření), 6. Listopad 2010 - 15:40

  Na základě čeho tak tvrdíte, madam?

  Vložil Anonymous, 6. Listopad 2010 - 12:24

  „Pokud někdo z členů navrhne změnu programu, tak se o dané změně programu musí hlasovat a musí se změna schválit 100% souhlasem“

  Raději doplňuji, ačkoli to tak asi bylo myšleno:

  Pokud někdo z členů navrhne změnu programu, tak se o dané změně programu musí hlasovat a musí se změna schválit 100% souhlasem všech členů, nikoliv pouze 100% souhlasem přítomných členů.

  Vložil Pavel, 5. Listopad 2010 - 23:15

  Paní Heleno,

  naše příspěvky byly psány souběžně a tak si dovolím Váš příspěvek doplnit.

  Program u nás sestavuje výbor.

  Pokud by na shromáždění někdo navrhl doplnění programu, tak by o doplnění muselo hlasovat 100% VŠECH nikoliv jen přítomných. Jinak by nepřítomní, kteří se nedozvěděli o změně programu, mohli shromáždění napadnout u soudu a soud by patrně použil analogii s ObchZ a shromáždění prohlásil za neplatné.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil rys, 20. Březen 2013 - 2:26

  Pro Pavla i pro Lake. Omlouvám se za svá chybná stanoviska k změně programu na shromáždění, uvedená výše v tomto vláknu. Opravdu jsem před těmi 2 lety byl krátce po promoci, nezkušený a moc asi hrr hrr. Měli jste plnou pravdu viz např. Rozsudek s judikátem VS Praha 7 Cmo 297/2009 (PR 1/2011 str.32) a Rozsudek NS 29 Cdo 3399/2010 z 23.5.2012. Oba rozsudky analogii s § 129/1 a 185/4 ObchZ potvrzují.

  Vložil AnonymousXYZ (bez ověření), 6. Listopad 2010 - 10:32

  Pane Pavle, souhlas. Vaše doplnění je naprosto správné a vyčerpávající, není co dodat. Máte přehled. Je, myslím pro všechny, kteří tento porál navštěvují, přínosem číst Vaše příspěvky. S pozdravem, Helena.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".