Zastupování vlastníka BJ

Vložil Jar (bez ověření), 8. Září 2014 - 14:42 ::

Prosím o radu, zda je možno zastupovat vlastníka BJ ve věcech spojených se správou domu, tedy vůči SVJ a jakou plnou moc potřebuji.

Děkuji

  • plná moc

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Karel 5 (bez ověření), 10. Září 2014 - 13:04

Na tomto odkazu je k dispozici vzor plné moci: http://www.vzory.cz/…c-vseobecna/

Vložil kolemjdoucí (bez ověření), 9. Září 2014 - 8:31

Samozřejmě, že můžete. Pokud jste také členem téhož SVJ, potom dle Stanov (nyní už starých), ale i podle NOZ č. 89/2012 Sb. můžete vlastníka bytu zastupovat. Musíte mít však k tomu písemné pověření toho vlastníka (nejlépe s ověřeným podpisem).Pokud nejste členem stejného SVJ, potom musíte mít k zastupování notářsky sepsané pověření.

Vložil Karel 5 (bez ověření), 10. Září 2014 - 12:50

Plná moc je platná i bez úředního ověření podpisu. To mohou vyžadovat pouze některé úřady, je to dané správním řádem. Takže, aby se dalo vyžadovat úřední ověření podpisu, mělo by to být schváleno většinou a ve stanovách. Názory o veřejné listině a sepsání notářem nemá smysl komentovat.

Vložil Jar (bez ověření), 9. Září 2014 - 9:49

Pane Kolemjdoucí, členové SVJ mezi sebou jiné vztahy než členové a nečlenové SVJ? Nemám na mysli jen zastupování na shromáždění, ale vůbec v jednání s SVJ, institucemi typu PRE, katastr apod. Skutečně potřebuji notářsky sepsanou plnou moc? Nestačí ověřený podpis?

Rojková

Vložil lake, 9. Září 2014 - 10:11

Názor pana kolemjdoucího není ničím podložen. Plnou moc lze udělit ústně i písemně. SVJ může požadovat úředně ověřený podpis zmocnitele na plné moci, nikoliv však plnou moc ve formě veřejné listiny.

Plná moc jako veřejná listina by byla nutná pouze v tom případě, kdy zmocněnec má učinit za zmocnitele právní jednání, k němuž zákon (či dohoda stran) vyžaduje, aby mělo formu veřejné listiny. To ovšem není případ běžného hlasování na shromáždění. Judikatura je konstantní v tom, že samotné hlasování není právním úkonem.

Jednání nepodnikatele s institucemi typu PRE je něco úplně jiného. Nejde o jednání vlastníka BJ vůči SVJ. Záleží na druhé smluvní straně, zda připustí, aby se nepodnikatel nechal zastupovat jinou osobou při běžné komunikaci.

lake

Vložil Karel 5 (bez ověření), 10. Září 2014 - 22:22

To by mě zajímalo, čím je podložen váš názor!

Vložil Polák (bez ověření), 10. Září 2014 - 21:31

„Záleží na druhé smluvní straně, zda připustí, aby se nepodnikatel nechal zastupovat jinou osobou při běžné komunikaci.“ lake, 9. Září 2014 – 10:11

Druhá smluvní strana zde nemá co připouštět. Prokáže-li se zmocněnec plnou mocí, pak druhá smluvní strana jedná se zmocněncem. (Je při tom nerozhodné, zda zmocnitel je či není podnikatelem).

„Judikatura je konstantní v tom, že samotné hlasování není právním úkonem.“ lake, 9. Září 2014 – 10:11

Judikatura je rovněž konstatní v tom, že se samotné hlasování posuzuje stejně, jako by právním úkonem bylo.

Polák

Vložil lake, 10. Září 2014 - 23:05

Pane Poláku, není pravdivé Vaše tvrzení, že „druhá strana nemá co připouštět“. Nepokoušejte se diskutovat, když zjevně neznáte právní úpravu.

Podle § 436 NOZ platí: „Kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného, je jeho zástupcem; ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému.“

Zákon tedy vymezuje možnost nechat se zastoupit pouze na případy právního jednání. Jak už jsem napsal, při běžné komunikaci, která není právním jednáním, nemá druhá strana povinnost připustit zastupování nepodnikatele jinou osobou. Taková zákonná povinnost neexistuje, kromě výslovných výjimek – a takovou výjimkou je například zmíněný § 1185 NOZ.
---------------------------------------------------------------------

Pane Poláku, pokud se domnívátete opak, zkuste to. Přihlaste se do televizní soutěže „Československá Superstar“ a do prvního kola pošlete místo sebe náhradnika, kterému vystavíte plnou moc. Bude ze studia vyhozen a nedostane se k mikrofonu, i kdyby ta plná moc byla písemná a s Vaším ověřeným podpisem. Vaše teorie v normálním světě nefungují.

lake

Vložil Jar (bez ověření), 9. Září 2014 - 19:59

Pane LAKE, děkuji za radu, mohu ještě poprosit o bližší vysvětlení? Jde mi o to, že potřebuji dceru zastupovat v běžném jednání vůči SVJ, nejen na shromáždění. Ona s tím souhlasí, stačí tedy zmocnění k jednání s SVJ s ověřeným podpisem? S PRE a dalšími podobnými je to tak, že oni vždy sdělí, jakou plnou moc potřebují, tam s tím problém nemám, ale SVJ se bud cukat, trvají na tom, že jednat může pouze vlastník bytu.

Děkuji Jar

Vložil lake, 10. Září 2014 - 5:40

Pane Jar, vycházím ze znění NOZ v části o bytovém spoluvlastnictví:

89/2012 Sb. § 1185 Spoluvlas­tnictví jednotky
(2) Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.

Všimněte si, že touto zmocněnou osobou nemusí být ani jeden ze spoluvlastníků jednotky či z manželů. Může se jednat o kteroukoliv cizí osobu. SVJ je povinno jednat s touto osobou jako se zástupcem vlastníka jednotky ve všech věcech.

Jestliže tedy spoluvlastníci jednotky mají ze zákona právo určit si zástupce, pak je nutno přiznat totéž právo KAŽDÉMU vlastníkovi jednotky bez rozdílu. Není totiž možné připustit zastoupení jen v některých případech a jiným vlastníkům je bezdůvodně odepřít. To by bylo v přímém rozporu s Listinou základních práv a svobod:

Listina základních práv a svobod, Článek 11
(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.

Soudím,že právo ustanovit si zástupce jemožno vztáhnout i na vztah vlastníka jednotky(1994) v SVJ(2000), vzhledem k obecnému ustanovení NOZ:

89/2012 Sb. § 10
(1) Nelze-li právní případ rozhodnout na základě výslovného ustanovení, posoudí se podle ustanovení, které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejbližšího.

Doporučuji tedy, aby vaše dcera sepsala a doručila SVJ plnou moc pro Vás, s uvedením slov tučně zdůrazněných v citátu z § 1185 NOZ. Pokud se jedná o SVJ(2000) a to odmítne její vůli respektovat, je možno toto přikázat SVJ hlasováním na shromáždění, nebo ať se Vaše dcera obrátí na soud.

lake

P.S. Záporný názor SVJ je absurdní. Je to zřejmé z toho, že stejného cíle by Vaše dcera dosáhla, kdyby na Vás převedla spoluvlastnický podíl (například) jedna miliontina jednotky. Váš spoluvlastnický podíl na jednotce by činil 1/1000000 a tím by nastal stav předvídaný v § 1185 NOZ.

Vložil kAREL HL (bez ověření), 24. Září 2014 - 10:27

Dobrý den, také se zeptám . Včera jsme měli schůzi a manželé dali plnou moc k zastupování jedné paní, která není členem SVJ . Zarazilo nás, že na schůzi shromáždění byli všichni tři a všichni tři se chtěli vyjadřovat k problémům. K čemu tedy to zastoupení ? S kým v tomto případě jednat ? Děkuji

Vložil Pavel, 24. Září 2014 - 11:44

Karle,

z první věty § 1185/2 usuzuji, že jednat měl společný zástupce, ve Vašem případě nečlen SVJ.

Manžele bych do jednací místnosti pustil, ale nerad bych jim dal právo řečnit. Zvolili si přece společného zástupce. Ale záleží na situaci. Vysvětlovat obyčejným lidem zákoutí paskvilu NOZ je někdy velice obtížné.

Soudím, že akutní novela NOZ je nezbytná.

Hezký den!

Pavel

Vložil Jar (bez ověření), 10. Září 2014 - 21:14

Pane LAKE, děkuji Vám srdečně za vaši radím, zařídím se podle ní a budu doufat, že nebudeme muset k soudu, to by bylo mrzuté.

Jar

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".