Výtah a financování

Vložil Karel (bez ověření), 16. Listopad 2018 - 15:46 ::

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli se musí každý majitel bytu podílet na novém výtahu stejnou částkou nebo zda by se tato částka dala rozpočítání nějakým podílem. Jde o to, že bydlím v prvním patře třípatrového domu, takže ani o výtah nemam zájem a mám za něj platit stejně jako ti co bydlí ve třetím patře. Na našem bytovém družstvu mi bylo řečeno, že je to tak stanoveno ze zákona. Kdyby se však toto dalo rozdělit alikvótně, dalo by se říct „spravedlivě“, tak bych jim ten výtah zasponzoroval :-) možná i rád. Děkuji za odpověďi…

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil VÝTAHY SERVER -..., 19. Listopad 2018 - 16:51

  Výtah je trvalou součástí domu stejně jako například střecha. Podobně jako opravu či výměnu střechy naplatí jen horní patro kterému tam jedinému zatéká tak modernizaci či výměnu výtahu platí vždy všichni majitelé domu (bytových jednotek).

  Rozdílné to může být s běžným provozem a pravidelným servisem. Pokud výtah opravdu nevyužíváte lze po dohodě s ostatními majiteli bytových jednotek dveře výtahu ve vašem patře zablokovat a neúčastnit se plateb za elektřinu nutnou k provozu a servis. Dohoda (tedy získání souhlasu od všech ostatních majitelů) ale bude pravděpodobně náročná.

  Vložil VN (bez ověření), 19. Listopad 2018 - 9:48

  a položíte jim tento dotaz , dostanete pravděpodobně deset různých odpovědí. Navíc ve Vaší otázce je spousta neznámých. Například pokud jde o repasi stávajícího výtahu , nebo jde o úplně nový výtah. Zda jde o SVJ nebo Bytové družstvo ? Pokud jde o úplně nový výtah a SVJ , měli by s tímto výtahem souhlasit úplně všichni vlastníci. Pokud bydlíte v I. patře a výtah nechcete, poté bych s jeho výstavbou souhlasil za podmínky , že po mně nikdy nikdo nebude chtít, abych se podílel na jakýchkoliv nákladech za tento výtah…

  Vložil Justitianus, 18. Listopad 2018 - 4:08

  Pane Karle, v dotazu píšete o majiteli bytu, takže budu předpokládat, že se ptáte na situaci v SVJ. Nikoliv v bytovém družstvu.

  Jako Váš první krok nahlédněte do Prohlášení vlastníka budovy. Podle § 1166 NOZ platí, že Prohlášení povinně obsahuje „… určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze“.

  Tak co? Máte v Prohlášení uveden výtah, nebo nemáte? Pokud není v domě, pak asi není ani v Prohlášení, že ano. Takže k výstavbě nového (dosud neexistujícího) výtahu je nutné změnit (doplnit) Prohlášení vlastníka o novou společnou část. Tím je Váš dotaz vyřešen.

  Podle § 1169 odst. 2 NOZ platí, že „[k]e změně prohlášení se vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřená v písemné formě“. Tuto dohodu pak ještě schvalují vlastníci jednotek většinově (tento druhý krok zřejmě podle novely NOZ odpadne, pokud dotčenými vlastníky budou všichni vlastníci jednotek). Z uvedeného plyne, že bez Vašeho podpisu dohody o změně Prohlášení se nemůže konat schválení dohody, a samozřejmě ani nemůže být zahájeno stavební řízení.

  Jestliže výtah není v Prohlášení vlastníka uveden a neexistuje, pak jeho pořízení je podle zákona vázáno na dohodu dotčených vlastníků jednotek. Co Vám sdělili na družstvu je tedy nepravdivé tvrzení.

  Ještě připomenu schůdné řešení: Zákon umožňuje, aby se spoluvlastník nepodílel na pořízení výtahu. To je záležitost dohody dotčených vlastníků podle § 1169 NOZ: jestliže si ostatní ten výtah silně přejí, mohli by nabídnout, že Vám odpustí úhradu nákladů na jeho výstavbu. V tom případě byste souhlasil? Po zavedení výtahu do Prohlášení vlastníka jako společné části se už budete s ostatními podílet na hrazení oprav, údržby, kontrol a revizí výtahu. Ty částky ale nejsou nijak závratné, a občas se přece svezete i Vy nebo Vaše návštěvy.

  V obecném ustanovení NOZ o spoluvlastnictví je takový postup popsán, a nevidím důvod, proč by nemohl být uplatněn při rozhodování mezi vlastníky jednotek:

  § 1131
  Rozhodne-li většina spoluvlastníků o opatření potřebném pro zachování nebo zlepšení společné věci a zaváže-li se vůči přehlasovanému spoluvlastníku, že po něm nebude požadovat, aby se na nákladech podílel, nebo že mu nahradí veškerou újmu způsobenou přijatým opatřením a poskytne dostatečnou jistotu, nemá přehlasovaný spoluvlastník právo [obrátit se na soud] podle § 1130.

  Justitianus

  Vložil Ajša, 18. Listopad 2018 - 8:25

  Jde mi o to, že p. lake zde zmiňoval použití § 1131 a 1132 a odešel. Nedalo mi to, abych se nezaobírala správou společné věci a správou bytového hospodářství.

  Správa společné věci řeší pouze věci, ne nemovitosti.

  Bytové spoluvlastnictví je speciální úpravou spoluvlastnictví. Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené na vlastnictví jednotek.

  Takže smlouva o úvěru na nemovitost na dobu delší než 10 let se nevztahuje na úvěr na nemovitost. Chápu to správně??? Děkuji za Váš názor.

  Vložil Justitianus, 18. Listopad 2018 - 15:09

  Ajša napsala: Správa společné věci řeší pouze věci, ne nemovitosti.

  To samozřejmě není pravda! Věc může být movitá i nemovitá. Pořád je to věc. Má-li věc více spoluvlastníků, jde o společnou věc. Pořád je to věc. Na společnou věc se vztahují ustanovení NOZ o správě společné věci – kromě případu, kdy zákon obsahuje speciální (zvláštní) právní úpravu. Takovou speciální právní úpravou je část NOZ o bytovém spoluvlastnictví. Cituji:

  § 1158
  (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek.

  Bytové spoluvlastnictví je tedy nepochybně spoluvlastnictví věci; zákonodárce to říká jednoznačně.

  Pokud k téže situaci existuje více použitelných právních norem, pak se přednostně postupuje podle té, která je speciálnější (méně obecná). Lex specialis derogat legi generali, neboli Speciální právní norma má přednost před obecnou – to je prastará zásada už z dob římského práva, a platí všeobecně jako výkladové pravidlo. Na spoluvlastnictví domu s jednotkami se tedy přednostně použijí speciální ustanovení NOZ o bytovém spoluvlastnictví.

  Pokud ovšem speciální úprava bytového vlastnictví určitý případ neřeší, nebo vede k bezvýchodné (patové) situaci, pak je možné vyjít z toho jak NOZ řeší shodný případ v obecné části o správě společné věci. A to může právě být postup přiměřeně podle § 1131 vůči vlastníkovi, který blokuje přání většiny a nesouhlasí s pořízením nového výtahu v domě.

  Justitianus

  Vložil Ajša, 18. Listopad 2018 - 6:05

  Přečetla jsem si Váš komentář a mám zamotanou hlavu. Domnívala jsem se, že nejde o vybudování celého výtahu, ale pouze výměnu starého výtahu za nový. Ale zmiňujete § 1131. Tady převládá názor, že tyto § se nepoužijí, když bytové spoluvlastnictví řeší konkrétně problémy s byty. Četla jsem takový výrok i od soudce. Nyní jsem našla toto: Obecný vztah bytového spoluvlastnictví a (obecného, podílového) spoluvlastnictví vyplývá podle převažující části právní nauky a praxe z § 1115 odst. 2 obč. zák., podle něhož se použijí přiměřeně ustanovení o spoluvlastnictví (tj. § 1115 až 1157 obč. zák.) i pro společenství jiných věcných práv. NOVOTNÝ, M. In SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Věcná práva. § 976–1474. Praha: C. H. Beck, 2013, § 1158, marg. 4. To by byla zásadní změna. To by platil pro SVJ i tento ! ??? § 1132K rozhodnutí, na jehož základě má být společná věc zatížena nebo její zatížení zrušeno, a k rozhodnutí, na jehož základě mají být práva spoluvlastníků omezena na dobu delší než deset let, je třeba souhlasu všech spoluvlastníků.

  Vložil Justitianus, 18. Listopad 2018 - 15:50

  Paní Ajšo, zatížení nemovité věci i schválení úvěru v SVJ řeší § 1208 písm. g ve speciální části NOZ o bytovém vlastnictví. Soudím tedy, že obecné ustanovení § 1132 se v SVJ při hlasování o těchto věcech neuplatní. Lex specialis derogat legi generali.

  Dále jste citovala z komentáře k NOZ. Totéž je ovšem obsaženo přímo v textu NOZ. Takže nejde o nic překvapivého – není to objev autorů Komentáře k OZ.

  § 1115
  (2) Ustanovení o spoluvlastnictví se použijí přiměřeně i pro společenství jiných věcných práv.
  .

  Ustanovení o spoluvlastnictví jsou v NOZ obsažena v celém dílu 4 (od § 1115 do § 1239). Pojem „“společenství jiných věcných práv" podle § 1115 v sobě zahrnuje ta společná práva k věci, která jsou zařazena v NOZ mimo díl 4 o spoluvlas­tnictví; případně taková společná práva, která NOZ vůbec nezmiňuje.

  Justitianus

  Vložil Ajša, 25. Listopad 2018 - 5:52

  Díky za vysvětlení, ale bohužel advokáti ani soudci toto takto nechápou. K soudu bych s tím nešla. Já se soudím ohledně odsouhlasení úvěru bez podmínek úvěru v rozporu s § 1208.

  Ještě se u nás dále rozhoduje o tom, že budou soukromá okna vyměněna z úvěru SVJ. Dva advokáti mi řekli, že se to tak dělá všude. Advokáti neznají bytové právo podrobně, nechtějí to studovat, nevyplatí se jim to. Stačilo aby si přečetli § 1189, kde se uvádí, že SVJ může spravovat pouze společný majetek. Okna se vyřeší i jinak. Vzhledem k tomu, že spoluvlastníkem domu je i město, tak jsem našla zákon o obcích, kde se praví, že město nemůže ručit za úvěr soukromého majetku. Doufám, že to bude dostačující. Co myslíte?

  Vložil Znám soudy (bez ověření), 25. Listopad 2018 - 8:54

  Až prohrajete u soudu, tak sem dejte spisovou značku pro výstrahu ostatním. Ti advokáti mají pravdu, dělá se to tak všude. Že obce nemohou ručit by se promítlo v tom, že by se na nich nic nevymohlo a nikoliv, že byste mohla vyhrát u soudu.

  Vložil Ajša, 25. Listopad 2018 - 20:08

  Já vím, že každý soudce soudí jinak, ale když mám za úvěr ve výši 700 000,–Kč ručit, tak musím znát podmínky úvěru, hlavně dobu splácení, způsob ručení, úrokovou sazbu, dobu fixace úrokové sazby. Není to nepatrná částka a je to porušení stanov a zákona. Nepředbíhejme,na­padla jsem rozhodnutí na shromáždění o úvěru. OZ § 1208 3) k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru ! Okna zatím neřeším, ale pokud budu muset, tak jdu do toho a že to tak dělali všichni, mi je fuk. Od NOZ to tak dělat nejde: § 1189 (1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky.

  • Společenství je oprávněno se zavazovat pouze ve věci společné správy domu. Z toho plyne, že si nemohou brát úvěr na soukromé části domu.
  • zákon o obcích: (3) Obec nesmí ručit za závazky fyzických osob

  Patřím k lidem, kteří umí číst a nenechá si kakat na hlavu. Okna si umím vybrat sama v kvalitě, která mi vyhovuje, a hlavně se žaluziemi. Taky si umím udělat výběrové řízení, což se u nás neděje ani u faktur nad 130 tis. Prostě, už mě to „hospodaření“ našeho výboru přestalo bavit. Pokud bych na něj přistoupila, stálo by mě to mnohem víc než soud. Navíc předseda odmítá platby v hotovosti za úvěr. Tak si udělejte obrázek, ale já si nestěžuju, jen abyste viděli jak to někde může taky chodit.

  Vložil Jarda_, 25. Listopad 2018 - 20:16

  “předseda odmítá platby v hotovosti za úvěr”

  Tak platby v hotovosti dnes odmita skoro kazdy, resp protoze je odmitnout nemuze tak je zpoplatnuje treba 100,–, od vasi banky pres vaseho telefonniho operatora atp.

  Vložil Ajša, 25. Listopad 2018 - 20:38

  Pardon, myslela jsem úhradu částky z vlastních zdrojů, bez úvěru, bez splácení :-)

  Vložil Jarda_, 25. Listopad 2018 - 20:47

  Jo taak, to technicky nevim jak by se dalo provest, o tom jsem slysel basnit pravni teoretiky zde na portale.

  To je prilis komplikovane, ze nekdo bude muset 15 let resit, ze jedna BJ je jinak :-)

  Zrejme jste tedy provedla kalkulaci a zaslala navrh a na ten nebylo reagovano v pozadovane lhute?

  Vložil Jan77 (bez ověření), 16. Listopad 2018 - 19:18

  Pokud vlastnít byt, je tedy v domě SVJ? Proč zmiňujete družstvo, v jaké roli u vás působí?

  Vložil @ (bez ověření), 16. Listopad 2018 - 17:53

  Podíl na společných částech domu je obvyklý podle spoluvlastnického podílu. Pak se stejným způsobem podílíte i na pořízení nového výtahu. Tady je úplně jedno, ve kterém patře máte byt. Jsou ovšem domy, kde si schválili přispívat všichni stejným dílem. Uvedl jste málo informací. Na družstvu vám řekli bludy. Žádný zákon neříká, že přispívají všichni stejně. Přispívání na službu výtah je ale zcela něco jiného. Tam bydlící v 1. patře někdy na službu výtah nepřispívají, protože výtah nepoužívají. Záleží, jak máte schválena pravidla.

  Vložil JaVa, 16. Listopad 2018 - 17:38

  „musí se každý majitel bytu podílet na novém výtahu ?“

  „Na našem bytovém družstvu mi bylo řečeno, že je to tak stanoveno ze zákona.“

  Opět zřejmě nerozumím psanému textu.Jedná se v tomto případě o Bytové družstvo nebo Společenství vlastníků?

  Můžete,prosím,Váš příspěvek upravit.Děkuji JaVa

  Vložil Karelské (bez ověření), 22. Listopad 2018 - 15:22

  Jedná se o dům s šestnácti byty, který spadá pod bytové družstvo. Z toho čtyři byty jsou v osobním vlastnictví. Výtah se má dělat úplně nový, takže žádný repas.

  Vložil JaVa, 22. Listopad 2018 - 15:44

  Z toho čtyři byty jsou v osobním vlastnictví.

  Děkuji za doplnění,ale musím se znovu ptát, zda se ve vašem případě jedná o BD nebo zde již vzniklo/bylo založeno Společenství vlastníků.To,že jsou 4 byty v soukromém vlastnictví,ještě neznamená,že se jedná o SVJ.

  Můžete to prosím upřesnit.Děkuji.

  JaVa

  Vložil a (bez ověření), 22. Listopad 2018 - 15:36

  Pokud je výtah společnou částí domu (viz. Prohlášení vlastníka), tak máte povinnost na pořízení výtahu s lepšími technickými vlastnostmi přispívat. Výtah musí splňovat všechny podmínky bezpečného provozu, proto nemá zmysel starý výtah repasovat. Lépe je pořídit si výtah nový. On bude nový technicky, ale nebude nový jako něco, co tam ještě nebylo. Máte tedy na pořízení výtahu povinnost přispívat. Pokud výtah nepoužíváte, tak byste mohl být „osvobozený“ přispívat na výtah jako na službu. To ale musí být schválené v pravidlech správy domu. Vzhledem k tomu, že družstvo má na domě největší podíl, tak se vám patrně nepodaří službu výtah pro vás zrušit.

  Vložil JaVa, 22. Listopad 2018 - 16:11

  v tomto případě, se jedná o zřízení výtahu v domě,kde výtah nikdy nebyl.Viz. úvodní příspěvek.

  Pan/paní z „Karelské“,nám dluží důležitou informaci, zda již v domě vznikla/byla založena, právnická osoba SVJ.Bez potvrzení této skutečnosti,je diskuze zcela jalová.

  Hezky zbytek dne.JaVa

  Vložil MartinII, 16. Listopad 2018 - 18:53

  „na našem bytovém družstvu mi bylo řečeno, že je to tak stanoveno ze zákona“.

  Ono to tak asi je. Ale přesto se zeptejte dle jakého. Přečtěte si NOZ a myslím, že to je 366/2013, příp. novela. Co máte v usnesení shromáždění, které o tom jednalo ?

  Přečtěte si příspěvky na téma výtah.

  Vložil Ajša, 17. Listopad 2018 - 13:14

  Výtah je společnou částí domu, stejně jako střecha. Taky nemůžete tvrdit, že nebudete přispívat na novou střechu, když nebydlíte v posledním patře a vám na hlavu neprší.

  Vložil AsiTak, 20. Listopad 2018 - 13:45

  může být, pokud je budován mimo dům a domem společnou část tvoří pouze (v/vý)stupní dveře a pozemek pod výtahem je ochoten vlastník pozemku vypořádat s vlastníkem nového výtahu. Takový výtah může být v přídatném vlastnictví pouze vlastníků, kteří budou výtah vlastnit, financovat, provozovat a i využívat a netýká se to každého vlastníka bytového domu.

  Vložil VN (bez ověření), 19. Listopad 2018 - 9:50

  Pro to , aby dům fungoval střechu bezpodmínečně potřebujete. Výtah nepotřebujete. Třípatrový dům může fungovat úplně v pohodě i bez výtahu.

  Vložil Anonymouskjj (bez ověření), 17. Listopad 2018 - 19:30

  Ale v prvním patře méně na střechu protože přímo hned na nej pršet nebude.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".