Výše investice SVJ bez souhlasu vlastníků

Vložil PetrP, 3. Prosinec 2020 - 19:13 ::

Dobrý večer, chtěl bych se zeptat, jaká je maximální výše investice SVJ bez souhlasu vlastníku bytových jednotek. Naše stanovy toto doposud neřeší. Moc děkuji za odpověď. Petr

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Investor (bez ověření), 4. Prosinec 2020 - 13:50

  Předmětem činnosti SVJ je výhradně správa domu a pozemku. Investice do předmětu činnosti SVJ nespadají.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 4. Prosinec 2020 - 14:44

  např. technické zhodnocení domu, pozemku apod. nespadá do předmětu činnosti svj?

  Vložil Justitianus, 4. Prosinec 2020 - 14:19

  Víte o tom velké prd, Investore. SVJ si samozřejmě může ke správě domu pořídit jak movitý majetek, tak nemovitý majetek. Pište jen o věcech, o kterých alespoň něco tušíte.

  Justitianus

  Vložil MartinII, 5. Prosinec 2020 - 17:57

  Tazatel původně neupřesnil, do čeho chtějí investovat, ale pokud je zde debata o nákupu nemovitosti, dovolím si připomenout zdejší příspěvky

  www.portalsvj.cz/…-nemovitosti

  Společenství může nabývat nemovitosti

  Vložil Pavel, 13. Březen 2009 – 23:03 :: Ostatní

  a

  www.portalsvj.cz/…-pozemku-svj

  Koupě pozemku v judikatuře

  Vložil Pavel, 16. Červenec 2008 – 23:25

  SVJ je poměrně problematický právní útvar a nic není v SVJ černobílé, jak se může zdát, když si někdo jednou přečte pár vět ze ZoVB. Proto je vhodné se seznámit s literaturou a judikaturou, např.:

  http://www.spolecenstvi.okinfo.cz/…ormaci-o-svj

  Skutečnost, že SVJ může nabývat nemovitosti, se pokusím podpořit několika důkazy:

  1. podle § 9 ZoVB/1 druhá věta může SVJ nabývat věci, byty nebytové prostory pouze k účelům uvedeným ve větě první. Vzhledem k tomu, že nemovitost je věcí (§ 119 ObčZ), je zřejmé, že SVJ může nabývat i nemovitosti.
  2. pořízení nemovitostí k účelům vymezeným v § 9 ZoVB/1/věta první připouští právníci, např.:

  2.1) Kocourek str.41

  2.2) Holejšovský str. 30

  2.3) Helešic str. 45

  2.4) Dvořák str. 210

  2.5) Čáp str. 102

  1. … „Společenství vlastníků jednotek podle zák. č. 72/1994 Sb. má omezenou právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům, avšak hranice této způsobilosti jsou dány v každém konkrétním případě pouze a právě tím, zda určitým právním úkonem, v tomto případě nabytím pozemku, vykonává navrhovatel správu domu či nikoliv. Z ust. § 9 odst. 1 cit. zák. obsahující legální definici správy domu se podává, že účelem tohoto zákona je umožnit společenství vlastníků jednotek řádný výkon správy domu v širším smyslu. Ta proto zahrnuje i výkon práv a povinností ve věcech spojených se správou domu v užším smyslu, provozem a opravami společných částí domu. Mezi takový výkon práva jednoznačně spadá i nabytí vlastnictví pozemku za účelem lepšího využití bytového domu, tedy takového pozemku, který bude bytovému domu „sloužit“ k uspokojení potřeb jeho obyvatelů, pokud tyto potřeby jsou spojeny se správou bytového domu.“

  (Bulletin advokacie č. 3/2003, s. 80 a násl.).

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  www.portalsvj.cz/…u-vedle-domu

  Nabytí nemovitosti společenstvím připouští § 14 NV č. 366/2013

  Vložil Pokorný (bez ověření), 11. Říjen 2019 – 16:33

  NABYTÍ NEMOVITOSTI SPOLEČENSTVÍM PŘIPOUŠTÍ § 14 NV č. 366/2013

  „(1) K nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí ve vlastnictví SVJ nebo k jinému nakládání s nimi může shromáždění vlastníků jednotek dát předchozí souhlas jen v případě, JDE-LI O NABYTÍ NEMOVITÉ VĚCI PRO ÚČELY SPRÁVY DOMU A POZEMKU; rozhodování v této záležitosti statutárnímu orgánu společenství vlastníků jednotek nepřísluší.“

  Vložil Tomol (bez ověření), 4. Prosinec 2020 - 12:18

  na nezbytně nutné opravy a havárie, aby jste půl rok nečekali na výměnu zámku se zalomeným klíčem a tekoucí odpad ve sklepě

  Vložil Justitianus, 4. Prosinec 2020 - 13:40

  Tazatel se ptal na investice. Neptal se na opravy.

  Justitianus

  Vložil Justitianus, 4. Prosinec 2020 - 12:09

  Podle § 1208 zákona č. 89/2012 Sb. a podle § 13 prováděcího předpisu 366/2013 Sb. platí, že v působnosti statutárního orgánu SVJ je rozhodování o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky 10000 Kč, dále rozhodování o zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena v kalendářním roce nepřesahuje v souhrnu 10000 Kč; to neplatí, pokud stanovy společenství vlastníků jednotek určí něco jiného.

  Pokud by se jednalo o „investice“ do nemovitých věcí, pak toto řeší zákon č. 89/2012 Sb. přímo. Podle § 1208 platí, že k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi je nutný předchozí souhlas shromáždění, pokud stanovy neobsahují něco jiného.

  Justitianus

  Vložil PetrP, 4. Prosinec 2020 - 19:13

  Děkuji za informaci. Řešíme uzamčení kontejnerového prostoru, který sdílíme s druhou částí domu (druhý vchod – stejná budova), který je ovšem ve vlastnictví města a slouží pro sociální účely. Vzhledem ke Covid situaci je prakticky nemožné provést shromáždění (teď už vím, že je možné řešit per rollam). Tudíž hledám možnosti, jak situaci vyřešit. Hezký den, Petr

  a
  Vložil radka2222 (bez ověření), 4. Prosinec 2020 - 19:45

  co má uzamčení společného s investicemi?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".