Výklad § 2 zákona o požární ochraně

Vložil Anonymous, 3. Duben 2021 - 7:17 ::

§ 2 odst. 2 zákona o požární ochraně zní: „Právnické osoby … plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán … . Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. … .“

Prosím znalé o upřesnění:

 • Které prostory užívá SVJ k provozování činnosti? (Nápověda: Činností SVJ je správa domu, která je definována v § 7–17 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.)
 • Odkud plyne oprávnění HZS ČR pokutovat SVJ, když citované ustanovení jasně říká, že odpovědný je statutární orgán právnické osoby a nikoliv tato právnická osoba? Neměl by HZS ČR pokutovat statutární orgán právnické osoby, v souladu s uvedeným ustanovením? Jakou sazbou (je-li statutárním orgánem fyzická osoba)? Sazby jsou pro fyzické osoby a právnické osoby odlišné. Výše sazby tedy závisí na tom, zda je statutárním orgánem osoba fyzická nebo právnická?
 • Při společném užívání prostor je odpovědný vlastník těchto prostor. Ani toto ustanovení HZS ČR nerespektuje. (Dotaz se týká situace, kdy jsou splněny podmínky této věty, tj. v prostorách provozuje činnost více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, a že není mezi nimi smlouvou sjednáno jinak.)
 • Odkud plyne oprávnění HZS ČR vykládat svévolně zákony?

V sousední diskusi

http://www.portalsvj.cz/…ice-platnost

na toto téma jsem se odpovědi nedočetla.

Děkuji znalejším.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Petr, 3. Duben 2021 - 14:01

  „Odkud plyne oprávnění HZS ČR pokutovat SVJ“

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Já bych si našel kontakt na dotaz na

  www.hzscr.cz/…ontakty.aspx

  Vložil Tomáš Neugebauer, 3. Duben 2021 - 14:16

  Ono se stačí podívat do zákona o požární ochraně. Konkrétně § 76 a další.

  Vložil Měřil (bez ověření), 3. Duben 2021 - 20:22

  Pane Neugebaure,

  z § 76 plyne oprávnění HZS ČR pokutovat. To nebylo předmětem dotazu.

  Z § 76 neplyne oprávnění HZS ČR pokutovat SVJ. To bylo předmětem dotazu.

  Vložil Tomáš Neugebauer, 3. Duben 2021 - 21:31

  OMYL!!! Ono to tam je, ale vy to neumíte najít. Vy totiž máte představu, že tam musí být uvedeno „SVJ“, což je pochopitelně blbost. SVJ není nic extra. SVJ je právnická osoba a ta je dam uvedena.

  Takže ještě jednou, oprávnění pokutovat SVJ vyplývá z § 76 zákona o požární ochraně a každému, kdo umí pracovat s právními předpisy je to zcela jasné.

  Vložil Justitianus, 4. Duben 2021 - 4:58
  • Tomáš Neugebauer napsal: „SVJ není nic extra. SVJ je právnická osoba a ta je dam uvedena.“

  Tomáš Neugebauer opět mlží. Neuvádí podstanou skutečnost, že na SVJ se v celém zákoně vztahuje zejména povinnost správce podle § 22 zákona. SVJ je totiž speciální osoba s omezenou právní způsobilostí a je možné ji označit za „správce“. ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Uvedu zde povinnosti správce podle tohoto zákona.

  § 22 Vstup na nemovitosti

  (1) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu. 

  (2) Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí být hasičským záchranným sborem kraje nebo obcí, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, předem uvědoměn, a to nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit. 

  (3) Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost podle odstavce 2, rozhodne hasičský záchranný sbor kraje nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele. 

  Žádné jiné povinnosti správce nemá. Existují i další povinnosti uvedené v zákoně, které se vztahují na všechny právnické osoby, například zákaz vypalovat porosty a zákaz užívat nečistěný komín.

  Tomáš Neugebauer ovšem popírá skutečnost, že na SVJ jako právnickou osobu by se vztahovaly další povinnosti na úseku požární ochrany pouze v prostorách, které SVJ užívá k provozování činnosti. A v tom je problém nepravd šířených panem Neugebauerem: SVJ neužívá dům k provozování činnosti! Nemá k tomu žádné oprávnění. SVJ užívá k provozování činnosti možná jen jeden prostor – jednu vyčleněnou místnost ve sklepě domu. Cituji zákon:

  § 2 Obecná ustanovení

  (2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany. 

  Všimněte si, že ustanovení § 2 řeší situaci, která je nejčastější: dům užívají ke své činnosti (k bydlení) všichni vlastníci jednotek. Někteří z nich mohou být právnické osoby, které mají v bytě sídlo; někteří jsou podnikající fyzické osoby a mají byt jako místo podnikání. Navíc v domě provozují činnosti i další osoby (opravy/údržba výtahů, odečítači vodoměrů a indikátorů, kontrola elektro, kontrola hasicích přístrojů a hydrantů, atd.)

  Z uvedeného plyne, že v naprosté většině domů je stav předvídaný v § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně: Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, VLASTNÍK TĚCHTO PROSTOR.

  Vlastníkem všech společných prostor domu jsou všichni vlastníci jednotek. Právě proto pan Neugebauer lže a mlží: vlastníkovi domu nemůžou hasiči udělit pokutu, takže přijdou o finance. Pan Neugebauer by tedy rád pokutoval právnickou osobu SVJ, ale kvůli § 2 odst. 2 zákona to nesmí udělat. Odpovědnost má vlastník domu – a to SVJ není.

  Doufám, že jste pochopili proč pan Neugebauer popírá znění zákona a překrucuje jeho obsah. Hasičům a specialistům jde o kšefty.


  Pro úplnost dodávám, že zákon o požární ochraně pamatuje ve svém § 2 odst. 2 na možnost, aby odpovědnost na úseku požární ochrany smluvně převzala jedna z osob – může to být právě SVJ, nebo smluvní správce, nebo i nějaký externista. Ovšem takovou povinnost nemá SVJ ze zákona! Toto smluvní převzetí odpovědnosti od vlastníka domu musí byt uvedeno buď v prohlášení (vlastníka budovy), nebo ve stanovách SVJ.

  Tomáš Neugebauer tedy nemůže svévolně pokutovat každé SVJ za nedostatky na úseku požární ochrany. Musí si napřed zjistit a prokázat, zda SVJ je odpovědnou osobou, která převzala odpovědnost za prostory domu na základě smlouvy podle § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně.

  Teprve pak by bylo postaveno najisto, že SVJ je odpovědnou osobou, že má povinnosti týkající se všech prostor domu a provozovaných činností, a že může být pokutováno.

  Justitianus

  Vložil Hasič (bez ověření), 4. Duben 2021 - 11:15

  „vlastníkovi domu nemůžou hasiči udělit pokutu“

  Hasiči vlastníkovi domu pokutu udělit můžou. Mají pro to zákonné zmocnění (na rozdíl od pokutování správce domu, pro které zákonné zmocnění nemají).

  Vložil Justitianus, 4. Duben 2021 - 12:28

  Pane Hasiči, uveďte laskavě pro nás všechny: konkrétní ustanovení a odstavec zákona č. 133/1985 Sb., podle kterého jsou hasiči (HZS) zákonem zmocněni uložit pokutu vlastníkovi domu, který není ani právnickou osobou, ani podnikající fyzickou osobou. Pak se můžeme o věci pobavit společně dál.

  Napovím Vám: pokuty jsou v zákoně upraveny v části šesté, § 76 až § 77.

  Děkuji. Čekám na Vaši reakci.

  Justitianus

  Poznámka: Pan Neugebauer by se mohl k odpovědi také připojit. Považuje se za odborníka na úseku požární ochrany, takže ty pokuty v zákoně jistě zná nazpaměť.

  Vložil Hasič (bez ověření), 4. Duben 2021 - 12:42

  Pane Justitiane,

  děkuji za dotaz. Přečtěte si část šestou zákona o požární ochraně nadepsanou Postih právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob (v původním znění zákona občanů).

  V tom problém není. Zajímavější je, jak se pokuta stanoví:

  1. Stanoví se pokuta pro vlastníka domu a ta se poměrně rozdělí na spoluvlastníky.
  2. Stanoví se pokuta pro vlastníka domu a na ní se spoluvlastníci podílejí solidárně.
  3. Stanoví se pokuta pro každého spoluvlastníka domu, takže součet pokut může být vyšší než by byla pokuta pro (jednoho) vlastníka domu.

  To není hasičská otázka, tady mi jistě pomůžete, pane Justitiane.

  Vložil Justitianus, 4. Duben 2021 - 13:01

  Pane Hasiči, neodpověl jste na můj dotaz. Jste zjevně popleten.

  (1) Podnadpis časti šesté zní „Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám“. Kde tam vidíte nějakou zmínku o nepodnikající fyzické osobě?

  (2) Opakuji dotaz, na který neodpovídáte: „Uveďte laskavě (…) konkrétní ustanovení a odstavec zákona č. 133/1985 Sb., podle kterého jsou hasiči (HZS) zákonem zmocněni uložit pokutu vlastníkovi domu, který není ani právnickou osobou, ani podnikající fyzickou osobou.“

  Pan Neugebauer se taky neozval. Asi ty pokuty nemůže v zákoně najít. Tak ještě jednou nápověda: část šestá, § 76 až § 77.

  Justitianus

  Vložil Andrej (bez ověření), 4. Duben 2021 - 14:28

  Pane Justitinus napsal jste:

  „Podnadpis časti šesté zní „Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám“. Kde tam vidíte nějakou zmínku o nepodnikající fyzické osobě?

  Jak uvedli níže diskutující „Tomáš Neugebauer“ a „Hasič“ část šestá je označena „POSTIH PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A FYZICKÝCH OSOB a ta se pak rozděluje na dvě části a to

  „Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám“ zahrnujícím § 76 až 77

  a část

  „Přestupky“ zahrnující § 78 a 79.

  Ptáte-li se ohledně části šesté „Kde tam vidíte nějakou zmínku o nepodnikající fyzické osobě?“, tak je to v té části označené nadpisem „Přestupky“ a vní konkrétně v § 79, která řeší pokutu za přestupek právě pro nepodnikající fyzické osoby.

  Je jasné, že popleten není, jak ste uvedl, diskutující „Hasič“ nýbrž vy sám. Jste schopen se za svůj omyl omluvit?

  Vložil Hasič (bez ověření), 4. Duben 2021 - 13:07

  Pan Justitianus nenalezl postih fyzických osob v

  § 76a, § 78.

  „Podnadpis časti šesté zní „Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám“.“ (Vložil Justitianus, 4. Duben 2021 – 13:01)

  To není podnadpis části šesté.

  Vložil Justitianus, 4. Duben 2021 - 17:17

  Pane Hasiči,

  Pokud jste chtěl vést diskusi mimo téma, měl jste na tuto důležitou skutečnost upozornit předem.

  Zde se diskutuje výhradně o obsahu § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně a o pokutách, ukládaných v souvislosti s tím podle zákona č. 133/1985 Sb.. Téma diskuse je vymezeno v úvodním dotazu, takže si jej prosím znovu přečtěte.

  Váš odkaz na § 76a je nepřípadný. V něm se řeší pokuta pro revizního technika. Nejde o pokutu za porušení povinností podle § 2, a navíc revizní technik nemá nic společného ani s právnickou osobou SVJ, ani s vlastníkem prostor podle § 2.

  Odkaz na § 78 je také mimo téma: Nejde o pokuty ukládané podle zákona č. 133/1985. Jde o pokuty ukládané podle zcela jiného zákona (zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Jde o pokuty „pro každého“, o kterých se zde vůbec nediskutovalo. A opět platí že to nemá souvislost s odpovědností právnických osob SVJ a odpovědností vlastníka prostor podle § 2 zákona č. 133/1985 Sb..


  Oststně v rámci této diskuse plně platí co jsem už napsal: Hasiči nemohou uložit pokutu vlastníkovi domu. Čemu na tom nerozumíte?

  Vlastník domu s byty je zpravidla plurální. Není to osoba ani právnická, ani fyzická. Nemůže dostat pokutu ani podle zakona č. 133/1985, ani podle zákona č. 250/2016. HZS by mohl jedině udělit pokuty jednotlivým vlastníkům jednotek, každému individuálně. Proto to hasiči nechtějí dělat, je to opruz a musí se zjišťovat kdo konkrétně jsou odpovědné osoby, a s každou z nich by se muselo vést samostatné přestupkové řízení. Kolektivní tresty zákon nezná. Vždyť už jsem to napsal v http://www.portalsvj.cz/…ice-platnost#….

  Kdybyste byl rovnou napsal že diskutujete mimo téma o přestupcích kterékoliv fyzické osoby, bez ohledu na § 2, mohli jsme si tuto výměnu názorů ušetřit. K tomu co řešíte si tedy otevřete novou diskusi, protože jste off topic, bez souvislosti s úvodním dotazem. Děkuji.

  Justitianus

  Vložil Hasič (bez ověření), 5. Duben 2021 - 9:11

  Pane Justitiane,

  ptal jste se: „Kde tam vidíte nějakou zmínku o nepodnikající fyzické osobě?“ (Vložil Justitianus, 4. Duben 2021 – 13:01)

  Stačí Vám to takto, nebo chcete zmínky o nepodnikající fyzické osobě raději vyznačit v textu zákona?

  Vložil Justitianus, 5. Duben 2021 - 10:32

  Pane Hasiči, chytrému napověz, hloupému ani nakopnout nestačí. Takže pro hlupáka znovu:

  • Tato diskuse je o obsahu § 2 odst. 2 zákona.
  • Tato diskuse je o rozdílu mezi SVJ a vlastníkem prostor podle § 2 odst. 2 zákona.
  • Tato diskuse je o pokutách souvisejících s § 2 zákona – o tom, zda pokutov=ano má být SVJ nebo vlastník domu.
  • K tomu jsem Vás nasměroval na § 76 až § 77 zákona, které obsahují pokuty plynoucí z porušení § 2 zákona a ukládané přímo podle zákona č. 133/985 Sb. a nacházející se pod podnadpisem „Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám“.
  • Vy se snažíte diskutovat mimo téma, aniž jste na to předem upozornil. Je Vaše chyba, že jste nedodržel pravidla korektní diskuse.

  Připouštím, že hlupák to nejspíš nepochopí ani po tomto podrobném vysvětlení.

  Na samém začátku této zbytečné výměny názorů bylo Vaše nesprávné tvrzení (Vložil Hasič (bez ověření), 4. Duben 2021 – 11:15) že vlastníkovi domu s byty mohou hasiči uložit pokutu. Už jsem Vám vysvětlil, že se naprosto mýlíte. Plurálnímu vlastníkovi domu nelze uložit pokutu. Zmýlil jste se, a pak jste bez jakéhokoliv upozornění začal psát o věcech mimo téma této diskuse. Takže dvakrát Vaše chyba.

  Tím by to mohlo skončit.

  Justitianus

  Vložil Tomáš Neugebauer, 4. Duben 2021 - 13:14

  Justitianovi dělá velmi velký problém pracovat s právními předpisy. On má totiž velmi osobitou představu o práci s nimi. Pro něj je to podnadpis části šesté, tak je to podnadpis části šesté a kdo tvrdí něco jiného tak tomu nerozumí.

  Vložil Čtenář (bez ověření), 4. Duben 2021 - 11:11

  Nechápu:

  „Plní povinnosti na úseku požární ochrany vlastník těchto prostor = všichni vlastníci jednotek. Vlastníkovi domu nemůžou hasiči udělit pokutu. Odpovědnost má vlastník domu.“

  Kdo tedy dle vás platí pokutu udělenou HZS?

  Vložil Hasič (bez ověření), 4. Duben 2021 - 11:27

  „Kdo tedy dle vás platí pokutu udělenou HZS?“

  Pokutu platí ten, koho hasiči pokutují. Jiná otázka je, koho jsou hasiči oprávněni pokutovat. Jejich výklad opravňující je pokutovat správce domu je neudržitelný. Pan Neugebauer pouze přebírá nepodložený výklad hasičů. Hasiči nejsou oprávněni vykládat zákon, tím spíše, když složili slib podle § 48:

  "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věrný Československé socialistické republice a jejímu socialistickému společenskému zřízení, budu chránit životy a zdraví občanů a majetek před požáry.

  Své povinnosti budu vykonávat svědomitě, důsledně plnit rozkazy a pokyny náčelníků a velitelů Sboru požární ochrany a při svém jednání budu mít stále na zřeteli zájmy socialistické společnosti."

  Vložil Tomáš Neugebauer, 5. Duben 2021 - 10:05

  To myslíte vážně? Platné znění § 48 zákona o požární ochraně neexistuje. Vy o té hasičině toho asi moc nevíte.

  Vložil Čtenář (bez ověření), 4. Duben 2021 - 11:59

  K čemu slouží SVJ? To mají hasiči pokutu rozpočítat mezi vlastníky a jednotlivě vymáhat? Pokutu přece platí jedna osoba = SVJ z peněz všech vlastníků, od toho je SVJ zřízeno, aby zastupovalo všechny.

  Vložil Hasič (bez ověření), 4. Duben 2021 - 12:35

  „K čemu slouží SVJ?“ (Vložil Čtenář (bez ověření), 4. Duben 2021 – 11:59)

  Tážete se, k čemu slouží SVJ. Odpověď naleznete v § 7–17 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

  Vložil Justitianus, 4. Duben 2021 - 12:20

  Čtenáři, opravdu nic nechápete. Nárok vůči vlastníkovi domu je odlišný od nároku vůči právnické osobě SVJ. To jste nevěděl?

  Vlastníci jednotek ručí za dluhy SVJ celým svým majetkem. Obráceně to ale neplatí! SVJ neručí za dluhy vlastníka domu. Se v tom zorientujte.

  Justitianus

  Vložil Čtenář (bez ověření), 4. Duben 2021 - 12:53

  Takže hasiči nemohou uložit pokutu vlastníkovi domu, který není ani právnickou osobou, ani podnikající fyzickou osobou.

  Naše SVJ tedy nemůže dostat od HSZ pokutu za botník na chodbě, hned ho jdu vrátit před dveře a našeho předsedu odkážu na vámi uvedené paragrafy. Děkuji.

  Vložil Hasič (bez ověření), 4. Duben 2021 - 12:56

  „hasiči nemohou uložit pokutu vlastníkovi domu, který není ani právnickou osobou, ani podnikající fyzickou osobou.“ (Vložil Čtenář (bez ověření), 4. Duben 2021 – 12:53)

  Nejdříve si uvedené paragrafy přečtěte. Říkají něco jiného.

  Vložil Tomáš Neugebauer, 4. Duben 2021 - 13:04

  Marná snaha. Oni mají zásadní problém s tím propojit povinnosti stanovené v zákoně o požární ochraně a následně i stanovené pokuty za jejich neplnění se SVJ.

  Vložil Tomáš Neugebauer, 4. Duben 2021 - 8:23

  Pro Jistutianuse:

  http://www.portalsvj.cz/…arni-ochrany

  https://www.hzscr.cz/…ch-domu.aspx – „Společenství, jako právnická osoba, zabezpečuje plnění povinností na úseku požární ochrany v souladu s ustanovením § 2 zákona o požární ochraně, kde je mimo jiné uvedeno, že právnické osoby zabezpečují plnění povinností vyplývajících pro ně z tohoto zákona, předpisů vydaných na jeho základě nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany jako nedílnou součást své řídící, hospodářské nebo jiné základní činnosti a neodkladně odstraňují zjištěné nedostatky. V souvislosti se stanovením odpovědnosti za plnění povinností je třeba uvést, že u právnických osob jsou povinnosti směřovány především k provozovateli činnosti, nikoliv k vlastníkovi stavby.“

  https://www.dokumentacebozp.cz/…ve-domy-svj/

  https://www.svitak.cz/…rni-ochrana/

  Zanechte, prosím, šíření nepravdivých inforamcí o povinnostech SVJ ohledně zajištění PO, včetně oprávněné možnosti SPD je pokutovat za neplnění jeho zákonných povinností. Nelze vyloučit, že tím některé SVJ poškodíte. To by po vás potom mohlo požadovat odškodnění. Tedy je i ve vašem zájmu nešířit zde nepravdivé informace.

  Vložil Justitianus, 4. Duben 2021 - 9:31

  pan Neugebauer zde opět píše lži. Nikoliv lži vlastní, ale lži které sesbíral na internetu. Opakuji, že hasičům jde o kšefty. Pokud dokážou přesvědčit statutáry v SVJ, že odpovědnost nese SVJ, budou je pokutovat za každou chybu. Ale jakmile by museli přiznat, že odpovědnou osobou je podle § 2 odst. 2 zákona vlastník domu, pak pokutovat nemohou. Vlastník domu není ani ministerstvo, ani právnická osoba, ani podnikající fyzická osoba.

  Pan Neugebauer bojuje zuřivě, ale bez argumentů. Dokonce popírá ty části zákona, které se mu nehodí. Jde jen o prachy. Proberu postupně čtyři „argumenty“, které zde uvedl.


  První odkaz
  Zpracoval Milan Zvára, Argos – požární servis, Praha 8. Tedy tím se živí. Má finanční zájem na tom, aby se mu od SVJ sypaly peníze. Stejně jako pan Neugebauer lže a vůbec se nezmiňuje o § 2 odst. 2 zákona. Ani slovem se nezmiňuje o třech základních skutečnostech:

  1. že právnické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany pouze v prostorách, které užívají ke své činnosti;
  2. že tam, kde se setkávají v prostorách činnosti více osob, je odpovědnou osobou vlastník domu;
  3. že povinnosti se vlastník domu zbaví jedině tak, že sjedná soukromoprávní smlouvu s jinou osobou.

  Druhý odkaz
  Opět manipulace a lživé údaje. Text HZS se sice zmiňuje o § 2 zákona, ale už neuvádí ty podstatné skutečnosti, které toto ustanovení obsahuje – to jsou body 1, 2, 3, obsažené v § 2 odst. 2 zákona. Takže stále stejné lži jako přes kopírák.

  Třetí odkaz
  Stejné lži, stejné „náhodné“ vynechání obsahu § 2 odst. 2 zákona. Ani slovem není zmíněna smlouva s vlastníkem domu, na základě které by se SVJ teprve stalo osobou odpovědnou za povinnosti na úseku požární ochrany.

  Čtvrtý odkaz
  Neugebauer nezklamal. Vybral text odkudsi z internetu. Pan Sviták nemá s požární prevencí nic společného, podniká v energetice. Text nemá žádnou právní váhu, ostatně to odněkud zčásti opsal – nejspíš zas od hasičů. Je to opět mlžení a lhaní jako přes kopírák: Zatajuje existenci § 2 odst. 2, zatajuje skutečnou odpovědnou osobu, kterou podle zákona je vlastník prostor. Zatajuje nutnost sjednat smlouvu s vlastníkem prostor. Zatajuje skutečnost, že SVJ vůbec neužívá společné prostory domu (snad kromě té kanceláře ve sklepě).


  Tomáš Neugebauer musí mít hroší kůži, když zde opakuje ty lži stále dokola, i když ví že v zákoně je uvedeno něco úplně jiného. Naštěstí si to můžeme všichni v zákoně přečíst a lháře lehce usvědčit.

  Justitianus

  Vložil Měřil (bez ověření), 4. Duben 2021 - 9:31

  „SVJ vůbec neužívá společné prostory domu (snad kromě té kanceláře ve sklepě).“

  Pane Justitiane,

  co když SVJ zajišťuje provoz domovní kotelny (nebo kotelny pro více domů). Kdo je odpovědný z hlediska požární bezpečnosti provozu kotelny a prostor kotelny? Kotelna a její technické vybavení je společnou částí domu.

  Vložil Justitianus, 4. Duben 2021 - 10:01

  Pro ANONYMOUSE:

  • Je bezvýznamné kdo zajišťuje provoz kotelny.
  • Je bezvýznamné zda jde či nejde o společnou část domu.

  Za požární bezpečnost v kotelně odpovídá samozřejmě ta právnická osoba (nebo fyzciká podnikající osoba), která užívá kotelnu k provozování své činnosti. To najdete v zákoně o požární ochraně, viz § 2 odst. 2.

  Rozhodující je kdo provozuje zdroj tepla umístěný v kotelně a tedy užívá prostor kotelny. Provozování některých zdrojů tepla (nad stanovený výkon) je koncesovaná živnost. Takže takovou kotelnu by SVJ mohlo provozovat jedině s živnostenským listem a koncesí.

  Myslím že Váš dotaz se netýká obsahu této diskuse.

  Justitianus

  Vložil Tomáš Neugebauer, 4. Duben 2021 - 11:19

  Opět plné nepravdivých a nepřesných údajů. Prostě, kde chybí znalosti…

  Vložil kkkk (bez ověření), 4. Duben 2021 - 11:56

  Tomášovy nechybí zbytnělé ego. Vzdělání mu chybí.

  Vložil Hasič (bez ověření), 4. Duben 2021 - 11:29

  „Opět plné nepravdivých a nepřesných údajů.“ (Vložil Tomáš Neugebauer, 4. Duben 2021 – 11:19)

  Prosím o opravu nepravd a upřesnění nepřesností. Děkuji.

  Vložil Tomáš Neugebauer, 4. Duben 2021 - 11:42

  Nepřesné údaje:

  • Je bezvýznamné kdo zajišťuje provoz kotelny.
  • Za požární bezpečnost v kotelně odpovídá samozřejmě ta právnická osoba (nebo fyzciká podnikající osoba), která užívá kotelnu k provozování své činnosti. To najdete v zákoně o požární ochraně, viz § 2 odst. 2.

  Nepravdivé údaje:

  • Rozhodující je kdo provozuje zdroj tepla umístěný v kotelně a tedy užívá prostor kotelny.
  • Váš dotaz se netýká obsahu této diskuse.

  Divím se, že se na to jako hasič ptáte.

  Vložil hasil (bez ověření), 4. Duben 2021 - 9:53

  V kotelně je funkční hasicí přístroj.

  Vložil ANONYMOUSE (bez ověření), 4. Duben 2021 - 9:45

  „Kdo je odpovědný z hlediska požární bezpečnosti provozu kotelny a prostor kotelny?“

  No přece provozovatel!!!

  Vložil hasil (bez ověření), 4. Duben 2021 - 9:54

  SVJ těžko v některém domě provozuje kotelnu.

  Vložil Tomáš Neugebauer, 4. Duben 2021 - 6:11

  POZOR!!! NEBEZPEČNÁ DEMAGOGIE JUSTITIANUSE

  On se domnívá, že všichni to nechápou, včetně státního požárního dozoru, který nechápe co je SVJ a jaké vůči němu má SPD má pravomoci, včetně pokutování. Jediný, kdo to chápe je Justitianus.

  Vložil Správce domu (bez ověření), 4. Duben 2021 - 3:35

  „SVJ není nic extra.“

  Kéž by tomu tak bylo. Moudrý zákonodárce je jiného názoru.

  Vložil kkkk (bez ověření), 4. Duben 2021 - 0:01

  Nechat se poučovat od osoby bez právního vzdělání je ztráta času. Žije si ve své bublině svých názorů, patrně trpí poruchou autistického spektra. Judikát by nebyl? Asi nikoliv.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".