účetní závěrka

Vložil Larry (bez ověření), 15. Duben 2014 - 15:59 ::

Dobrý den. Dnes se mi dostala do rukou naše účetní závěrka, jež se mi jeví ve srovnáním s příkladem z webu pí. Klainové příliš jednoduchá a nic neříkající. Obsahuje pouze následující položky:
Rozvaha Aktiva: B krátkodobý majetek ř. 41 1927
pokladna ř. 72 17
bankovní účty ř. 74 1910 Úhrn aktiv ř. 85 1927 Pasiva B cizí zdroje ř. 95 1927
přijaté dld.zál. ř.100 796
dodavatelé ř.105 68
přijaté zálohy ř.107 950
ostatní závazky ř.110 9
záv. soc. a zdrav. ř.111 3
ostatní př. daně ř.113 3
dohadné účty pas. ř.126 18
výd. dalších obd. ř.129 80 Úhrn pasiv ř.133 1927
Výkaz zisku a ztrát – samá nula

Na služby a správu skládáme 3 600 000.-Kč/rok, máme dlužníky s destitisícovými dluhy, výbor s odměnami 102 000Kč/rok a nějak se těchto hodnot nemohu dopočítat. Mohl by někdo zkušený sdělit k výše uvedenému své stanovisko, zda je to korektní účetní závěrka? Děkuji předem.Larry

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil AsiTak (bez ověření), 16. Duben 2014 - 13:03
  1. problém vedení účetnictví SVJ pouze na účtech rozvažných (metoda 1) nebo i na účtech výsledkových (metoda 2) je problém účetně metodický a konzumentů účetních dat (vlastníků a členů výboru SVJ) až moc nezajímá (nejsou-li účetními) a proto by měl být řešen mezi účetní veřejnosti
  2. jsem toho názoru, že záleží na tom, jak je sestaven účtoví rozvrh a metodika účtování, za jistých předpokladů oba způsoby mohou poskytnout srovnatelný datový potenciál pro sestavení informací o hospodaření SVJ. Je pravda, že tato ekvivalence již neplatí pro výkazy „rozvahy a výsledovku“, neboť sestavení podmiňuje pouze aplikaci metody 2. Na druhé straně pro nás vede správce účetnictví metodou 1 a „vidím“ i náklady v druhovém členění ve struktuře účtové třídy 5, ale ne ve výsledovce viz závěr.
  3. problém konzumentů účetních dat já vidím v tom, že:
  1. nemají základní ekonomické znalosti, takže i správně podaným ekonomickým informacím o hospodaření nerozumí
  2. dostávají syrová účetní data, kterému laik bez znalosti účetnictví nemůže rozumět
  3. ek. informace dostávají jen to (rozvaha a výsledovka) co potřebuje stát pro dokladování výběru daně z příjmu, ale tyto výstupy o problémech hospodaření SVJ neříká (téměř) nic (případ Larry).
  4. ek. informace o problémech hospodaření SVJ není k dispozici a to proto:

  = není nasmlouváno ve smlouvě o vedení účetnictví a zase proto, že konzument neví co by měl objednat, a dodavatel buď nechce nebo neumí něco nabídnout (umí jen zmáčknout Enter v menu aplikace účetnictví pro vyhotovení uzávěrky nebo uvedených výkazů)
  = ve smluvě je uvedeno ale dodavatel neplní „dodávku“ buď v kvalitě nebo v rozsahu.

  Rada jak z toho ven: Zakázku o vedení učetnictví specifikovat ve dvou položkách:

  1. v rozsahu požadující zákon a potřeba vyhotovení státních výkazů a daňových výstupů
  2. dodávky ek. informací pro vnitřní potřebu charakterizující hospodaření SVJ (pro vlastníky a členy výboru SVJ)

  Pro naplnění bodu 2. pokud neumím nadefinovat, aplikuji „tržní princip“ a ptám se dodavatele „co nabízíte“ a pokud nic, tak toho nebrat a hledat jiného dodavatele. Pokud nabídne vzor výstupů (bez účtů) už musím být schopen posoudit (po vysvětlení) zda tomu rozumím či nikoliv.

  Hospodaření SVJ nejlépe charakterizuje bilanční přehled, na jedné straně co bylo v poplatcích (příspěvky a zálohy na služby) uhrazeno a na druhé straně na co bylo vynaloženo (druhové členění nákladů). Bilance obsahuje objemy za lhůtu převážně od počátku kalendářního roku. Další úroveň rozkladu pak může tvořit již soupis částek za jednotlivé hospodářské případy např. odměny dle osob členů orgánu, spotřeba elektřiny dle faktur nebo části domu nebo účelu využití atd. Další okruh problémů tvoří dluhy spolupracujících subjektů v rámci SVJ, tj. saldokonto pohledávek a závazků zejména ev. případy po lhůtě splatnosti (měl by již zaplatit, ale ještě nezaplatil) subjektů: SVJ, externí správce, vlastníci, dodavatelé služeb, případně odběratelé..

  Vzor bilančního výstupu hospodaření SVJ (metoda 1):
  Účet Název_________­________________________­__ Akt. obd. 2013
  3153211 Režijní materiál__________­______________ 800
  3153221 El. energie sekce__________­_____________ 706
  3153231 Poštovné, tel. poplatky__________­_______ 669
  3153233 Odvoz odpadu__________­__________________ 4 395
  3153234 Pojištění domu__________­________________ 1 632
  3153236 Úklid schodiště__________­_______________ 9 388
  3153237 Bankovní poplatky za BÚ_________________ 397
  3153238 Poplatky SIPO__________­_________________ 567
  3153239 Ostatní služby__________­________________ 6 096
  3153241 Mzda DPČ__________­______________________ 2 742
  3153243 Zdravotní pojištění z mezd___________­___ 95
  3153244 Zákonné poj. odpovědnosti__________­_____ 54
  3153245 Funkci­onářské odměny ___________________ 14 975
  3153246 Sociál. poj. z odměn funkcionářů________ 281
  3153247 Zdrav. poj. z odměn funkcionářů_________ 1 253
  3153249 Hrubé mzdy – DPP__________­______________ 7 075
  3153253 Ost. provozní náklady__________­_________ –2 047
  xxxxxxx Provozní náklad celkem_________­_________ 49 078
  3241300 Předpis zálohy na provoz_________­_______ 58 068
  zisk___ Provozní výsledek celkem_________­_______ 8 990
  m2____ Plocha jednotek SVJ__________­___________ 410
  xxxxxxx Provozní náklad celkem/1m2/mě­síc________ 10 

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 15. Duben 2014 - 17:01

  Vaše účetnictví je vedeno rozvahovým způsobem, který tu kdysi vehementně hájila paní PeDuPles a pár lidí s ní.

  Já považuji rozvahové vedení účetnictví o správě za neprůkazné a nesrozumitelné.

  Když se podíváte na položky výkazu zisku a ztráty, které máte samou nulu, tak uvidíte, že kdyby účetní účtoval/a o nákladech na správu v účtové třídě 5 – Náklady, jak to stanoví vyhláška č. 504/2002 Sb., našel byste např. hrubou výši odměn v položce Mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, které platí z odměn výboru SVJ, by bylo uvedeno v položce Zákonné sociální pojištění apod.

  Někdy může být rozvahový způsob vedení účetnictví volen záměrně, právě proto, aby na některé náklady nebylo vidět.Na Vašem místě bych trvala na účtování v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.

  Pokud Vám údaje vykazované v rozvaze nevysvětlí Váš/Vaše účetní ani výbor, obraťte se s důvěrou na PeDuPles.

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 15. Duben 2014 - 21:31

  Vážená paní Klainová,

  přestaňte se tu laskavě o mě zbaběle otírat, troufáte si jenom proto, že si myslíte že tu nejsem, abych se mohla bránit. Kopat do mrtvol, na to musí být žaludek. Nu což, vybarvila jste se nádherně, aspoň víme, s kým máme co do činění.

  Aby bylo jasno, já jsem rozvahové účtování ani nevymyslela, ani jsem ho nikomu necpala, natož abych si za své rady nechala platit. Larrymu také účetnictví nevedu, takže nevím, co bych z čísel jeho účetní měla vycucat. Ostatně protizákonnost mého způsobu se Vám nikdy prokázat nepodařilo.

  Na druhou stranu by pro Larryho opravdu bylo o mnoho lepší, kdyby měl sice všechny náklady na pětkách, ale k tomu by měl na šestkách fiktivní výnosy, které do loňského roku nebyly dle žádného paragrafu osvobozeny od daně a musel by z nich daň zaplatit anebo podvádět jako všechny Vaše oběti. To laskavě vysvětlete Larrymu Vy, nejlépe za poplatek.

  Dlouho, opravdu dlouho jsem se snažila s Vámi tady konstruktivně diskutovat. Předložila jsem Vám argumenty i řadu paragrafů. Vy jste dokázala akorát kritizovat můj způsob, ale nedokázala jste zákony podložit ten svůj. A to jsem se Vás ptala opakovaně, a minimálně zpočátku opravdu velmi slušně.

  Ono se totiž dá velice lehce dohledat, kdo odtud s nadáváním na všechny strany utekl, když mu došly argumenty. Pořád jenom opakujete, jak je rozvahový způsob v rozporu s lecčím, ale podložit to nedokážete, přitom sama radíte lidem účtovat na chybné účty a tvořit fiktivní zdanitelné zisky, které se obratem zapřou.

  Takže jestli Larrymu poradit neumíte a přišla jste si sem jenom kopnout do mě, vraťte se laskavě zpátky do hrobu.

  Vložil aldebaran (bez ověření), 16. Duben 2014 - 10:34

  Dovolím si malý dotaz. Pokud budu čerpat do výnosů ve výši nákladů, mám HV = 0.

  V diskusi zde jste uvedla, že

  Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů 403.000 Kč,

  že jsem tak smělý, na základě jakého ustanovení zákona o daních z příjmů?

  Vložil aldebaran (bez ověření), 17. Duben 2014 - 12:16

  Vidím, že se odpovědi nedočkám, tak jsem pátral a ejhle.

  Když už zde dštíte oheň a síru, tak si alespoň nastudujte zákon o daních z příjmů.

  Příspěvek z roku 2012

  Takže ten dotaz – pokud daňové přiznání má sedět na výkaz zisku a ztráty, jak se zbavíte těch 403.000 Kč z výnosů? Na §18 odstavec 4a) to neuhrajete, když náklady nejsou vyšší než příjmy (ve Vašem případě se přesně rovnají, což jak známo z matematiky základní školy není totéž),

  § 18 odst. 6 zákona o daních z příjmů ve znění do 31.12. 2012, resp. 2013

  U poplatníků uvedených v odstavci 3 se splnění podmínky uvedené v odstavci 4 písm. a) posuzuje za celé zdaňovací období podle jednotlivých druhů činností. Pokud jednotlivá činnost v rámci téhož druhu činnosti je prováděna jak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou nižší nebo rovny než související náklady (výdaje) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, tak za ceny, kdy dosažené příjmy jsou vyšší než související náklady (výdaje) vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, jsou předmětem daně pouze příjmy z těch jednotlivých činností, které jsou vykonávány za ceny, kdy příjmy převyšují související výdaje.

  Vložil Larry (bez ověření), 16. Duben 2014 - 7:40

  Dobrý den. Omlouvám se, že jsem svým dotazem rozpoutal názorovou „bitvu“,ale stále mi uniká smysl vyhlášky 504/2002, jestliže jsou možná taková různorodá stanoviska. Podle mého názoru je takováto účetní závěrka nicneříkající a naprosto zbytečná,neboť úřady to nezajímá vlastníkům nic neřekne a zvládla by ji levou rukou i moje dvanáctiletá dcera, při vší úctě k účetním. Tomu fakt říkám hospodaření. Larry

  Vložil Pavel, 16. Duben 2014 - 7:59

  Larry,

  účetnictví má věrně zobrazovat předmět účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. Předmět účetnictví je do značné míry dán právními vztahy.

  A zde je první problém, úprava SVJ je podle velmi nedokonalých předpisů. ZoVB i NOZ, část bytové spoluvlastnictví, jsou paskvily.

  Druhým problémem je, že vyhláška 504/2002 Sb. platí pro mnoho různých druhů organizací. Např. politické strany, spolky, církve, o.p.s., nadace, SVJ, veřejné vysoké školy etc. I kdyby byla SVJ upravena bezchybným předpisem, tak vyhláška nemůže zachytit všechny zvláštnosti jednotlivých druhů neziskovek.

  Sice se Národní účetní rada pokusila vydat alespoň Interpretaci pro účtování v SVJ, ale skončilo to na nejasné právní úpravě. Nebyl by to obecně závazný právní předpis, ale bylo by to vodítko, jak se k účtování SVJ staví účetní odborníci v NUR sdružení. A tak panuje několik názorů na účtování SVJ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 16. Duben 2014 - 9:12

  Pane Pavle, čekala jsem, že se přidáte s názorem, ale od daňového poradce jsem čekala více, než opakování, že ZoVB a NOZ jsou paskvily.

  Když se na podzim 2012 rozpoutala diskuse kolem výsledkového nebo rozvahového účtování nákladů na správu, byl jste u toho od začátku. Na rozdíl od paní, která prosazovala rozvahový způsob účtování všech nákladů na správu, Vy jste doporučoval náklady rozdělit na ty, které jsou vlastníků, a které SVJ. Už tehdy jste zmiňoval názor NÚR. Předpokládám, že je to ten samý názor, o kterém píšete dnes.

  Na kvalitu právní úpravy SVJ mám stejný názor, ale vidím posun. Teď se náklady na správu konečně dostaly do právních předpisů. Jsou vidět v NOZ i v NV č. 366/2012, kde se dokonce člení na náklady na vlastní správu a na ostatní náklady na správu provozně technické (nebo tak nějak).

  Jako takové jsou předmětem účetnictví a má se o nich účtovat podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Ve vyhlášce jsem nenašla jedinou zmínku, že jsou účetní jednotky, které ji mohou ignorovat.

  Nulový výkaz Z/Z v žádném případě nepodává věrný obraz předmětu účetnictví, čímž je porušován § 7 ZoÚ, ale samozřejmě i další, o který jsem už psala, tj. např. průkaznost, srozumitelnost, přehlednost.

  Účetní, kteří účtují o správě rozvahově, tedy porušují hlavní zásady účetnictví. Z toho by se nevykroutila ani NÚR. Pochybuji o tom, že by NÚR chtěla prosazovat rozvahový způsob i teď.

  Dále: ZDP vysvětluje základ daně jako rozdíl příjmů a výdajů v § 23 odst. 1.

  Novelizovaný odst. 1 mne přímo nadchl. „U poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho náklady, rozdíl se upraví podle zákona.

  Proč tam není dodatek, že SVJ, která účtují rozvahově, počítají základ daně z těch a těch pohledávek a závazků ???

  Pro zpracování přiznání k DP existují pokyny, kde se vychází z výsledku hospodaření.

  Proč není v pokynech pro vyplnění daňového přiznání, že SVJ, která účtují rozvahově, vyplní v řádku 10 nulu?

  Kdyby existovala možnost vést účetnictví SVJ rozvahově, neměl by na to reagovat ZDP? Neměly by být pokyny pro vyplnění přiznání k DP doplněny pro ty, kdo nemusí vést účetnictví podle vyhlášky ?

  Nemělo by být i ve vyhlášce č. 504 uvedeno, že se Hlava III věnovaná nákladům, výnosům a výsledku hospodaření netýká SVJ, která si zvolila rozvahový způsob účtování?

  Mohla bych pokračovat, ale tady je to ztráta času. Tady už doufám diskutovat o účetnictví nebudu (i když, někdy mi to opravdu nedá).

  Nechala jsem se unést, protože tazatel na začátku zmínil moje jméno.Myslela jsem, že má o odpověď opravdový zájem. Potom se dopracoval k tomu, že by účetní závěrku zpracovala jeho dvanáctiletá dcera.

  Na radu paní PeDuPles se vracím do hrobu a jdu radit částečně za peníze těm, kteří s pochopením hlavních zásad účetnictví nemají problémy.

  N. Klainová

  Vložil Kolega (bez ověření), 21. Duben 2014 - 15:30

  „Vy jste doporučoval náklady rozdělit na ty, které jsou vlastníků, a které SVJ. “

  Které náklady jsou vlastníků, a které SVJ? Je to od někud zřejmé?

  Vložil Larry (bez ověření), 20. Duben 2014 - 7:35

  Dobrý den. Je mi velice líto, že tato diskuze skončila možná i trochu osobním špičkováním lidí, kteří jsou v tomto oboru kvalifikovaní a mohli by přispět k rozuzlení sporných názorů. Čekal jsem víceméně stanovisko k jádru problému mezi dvěma výše zmíněnými způsoby účtování, tedy jestli správně chápu:

  • výsledkový způsob má spočívat v tom, že prostředky jsou SVJ a výnosy a náklady jsou předmětem účetnictví SVJ. Vzhledem k tomu,že o výdajích a úč. závěrce rozhoduje dle ZOVB orgán SVJ (shromáždění), ještě k tomu pod procentuální podmínkou je logicky pouze tento způsob účtování v souladu se ZOVB.
  • rozvahový způsob má spočívat v tom, že náklady jsou přímé náklady vlastníkú jednotek SVJ o nich neúčtuje a pak o nich logicky nemůže rozhodovat orgán SVJ, nýbrž vlastníci sami t.j.

  tento způsob je v rozporu se ZOVB a je tedy nepřípustný. Myslím, že by bylo vhodné aby se na podnět nějakého odborného orgánu či sdružení (KPÚ ?)dosáhlo jednoznačně platného výkladu třeba soudním rozhodnutím.

  Vložil AsiTak (bez ověření), 20. Duben 2014 - 8:43

  zdá se že jste nepřečetla/ne­pochopila příspěvek účetní závěrka a kde je pravda
  „mezi dvěma výše zmíněnými způsoby účtování, tedy jestli správně chápu“ – nechápete správně, účetní metodický problém, nesouvisí se zákony, soudem, … a nemůžete pochopit (ale též není třeba!) neznáte-li alespoň základy účetnictví.
  Aplikací odbou metod lze docílit toho, že uživatel (laik člen výboru/vlastník) dostane to co pro rozhodování/schva­lování požadují stanovy/zákony kolem SVJ, nebo požaduje stát při vykazování daně, případně jiných výkazů.
  Rozdíl je v následujícím:
  metoda výsledková – je standardní postup a aplikací těchto metod „automaticky“ (účetní nemusí moc přemýšlet) potřebné výstupy lze vyhotovit standardním účetním software
  metoda rozvažná – je nestandardní postup a aplikací této metody by měl použít pouze skutečný účetní metodik („Účetní“ musí umět přemýšlet) a potřebné (ekvivalentní metodou výsledkové) výstupy je třeba vyhotovit jako nestandardní výstup standardního účetního software. V opačném případě uživatel dostane „jen samé nuly“ jako Vy. Ale to není chyba metody, ale je to chybná aplikace metody…

  Vložil laik (bez ověření), 20. Duben 2014 - 9:39

  AsiTak napsal účetní metodický problém, nesouvisí se zákony, soudem, … což není pravda.

  Veškeré účetní postupy vychází ze zákona o účetnictví, příslušných vyhlášek a Českých účetních standardů.

  Pokud by u SVJ byl jednoznačný zákonný rámec účtování, nebyl by problém.

  Mimochodem § 8 odst. 2 ZoÚ Účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich účel.

  A § 36 téhož zákona Použití standardů účetními jednotkami se považuje za naplnění účetních metod

  Takže v případě účetnictví SVJ mimo ZoÚ a vyhlášek je tím ČUS 401–414.

  A soud je v tomto státě jedinou autoritou oprávněnou vykládat zákon.

  Vložil AsiTak (bez ověření), 20. Duben 2014 - 19:10
  1. účetní metodický problém, nesouvisí se zákony, soudem … o SVJ, samozřejmě souvisí státem vydanými předpisy pro účetní metodiku jako ZoU, další zákony, vyhlášky, účetní standardy atd.
  2. ekonomika SVJ je natolik jednoduchá – vyplývající z funkce SVJ, že posoudit „co je pravdivý a věrný obraz“ je na první pohled zřejmí a není potřeba o tom vézt dlouhé úvahy. Vůbec nechápu jak souvisí účetnictví SVJ s problémem „ne/dokonalosti“ zákonů ZoVB nebo NOZ.
  3. právě „primitivní ekonomika“ SVJ umožňuje v obou metodách dosílit „naprosto shodný a věrný obraz hodpodaření SVJ“ a právě tento aspekt umožňujue „obhájit“ i „rozvažnou metodu“, která možná z pohledu těch účetních „předpisů“ není správná.
  Vložil Pavel, 20. Duben 2014 - 15:10

  laiku,

  s vyhláškou a standardy to není tak jednoduché.

  Podle § 7/2 ZoÚ „Pokud dojde ve výjimečných případech k tomu, že použití účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy bude neslučitelné s povinností podle odstavce 1, postupuje účetní jednotka odchylně tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz.“

  Znamená to, že lze vyhlášku a účetní standardy ignorovat. Problém je, co kdo považuje za věrný a poctivý obraz.

  Domnívám se, že problém je ale o mnoho složitější. Pokud je základní předpis o SVJ paskvil (ZoVB či NOZ bytové spoluvlastnictví), tak se věrného a poctivého obrazu dosáhne samotnými účetními předpisy jen velmi těžko.

  Ale abych nekončil tak smutně, v účetnictví a daních platí, že správné je to, co si účetní jednotka (poplatník) obhájí před kontrolním orgánem. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil karelh, 20. Duben 2014 - 8:39

  Larry, Ing. Klainová se o to, aby MF/GFŘ zaujalo jednoznačné stanovisko k účtování SVJ již několik let. Bohužel bez úspěchu.

  Pan Pavel v tomto vláknu zmínil snahu NUR.

  MF tvrdí, že nemá od správců daně (pracovníků finačních úřadů) informaci o tom, že by byl problém.

  Pokud MF jako orgán zodpovědný za tvorbu předpisů v oblasti účetnictví neuzajme jednoznačné stanovisko či nevydá např. samostatný účetní standard, či přímo vyhlášku, tak jasno nebude.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 18. Květen 2014 - 12:08

  MF třeba bude muset vydat jednoznačné stanovisko nyní, kdy uvedlo do návrhu ZDP 2015 nový § 21h.

  Podrobnosti jsou tady: http://klaiex.webnode.cz/…my-a-vydaje/

  Chtělo by to ale, aby se přidali i další zájemci o zkvalitnění právní úpravy SVJ v oblasti účetnictví, ale i zdaňování příjmů.

  N. Klainová

  Vložil ik (bez ověření), 20. Duben 2014 - 18:47

  MF tvrdí, že nemá od správců daně (pracovníků finančních úřadů) informaci o tom, že by byl problém. Samozřejmě, vždyť ještě jsem neslyšela, že by u SVJ byly někdy prováděny kontroly. A proč taky. SVJ není založeno k podnikání, a o tom jak hospodaří či zda nedochází k rozkrádání společných financí je především věcí vlastníků. A v případě zpronevěry, pak věcí policie. Proto vyjadřování MF ohledně účtování jsou jaksi mimo mísu, od správců daně se nic samozřejmě nedozví.

  Vložil Pavel, 21. Duben 2014 - 0:31

  ik,

  já mám jiné informace.

  Ještě z dob, kdy na krajské úrovni nebyly FÚ ale FŘ, jsem problematiku SVJ probíral s jejich metodiky. Tvrdily (byly to ženy) mi, že o problematice vědí, ale nechtějí jít do sporu, když je nejasný jak ZoVB, tak i účetní předpisy. A na daních by toho také moc nebylo vybráno. Navíc by asi v drtivé většině nešlo o úmysl.

  MF o problematice také ví, projednával jsem to opakovaně s Ing. Pavlíkem. Ale byla nechuť to řešit na vyšší úrovni.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil ik (bez ověření), 21. Duben 2014 - 11:38

  Pane Pavle v podstatě nejsme ve sporu. Jen jsem napsala, že od správců daně se k MF nic, co by se z jejich podnětu radikálně řešilo ohledně účtování SVJ nepřenese, a když ano, tak pouze okrajově to někde zazní. K řešení jsou zřejmě daleko problematičtější věci než účtování SVJ . A jak píšete výběr daní by byl zanedbatelný, možná žádný, tak i to je možná jeden z důvodů proč se tím nikdo na MF nezabývá.

  Vložil karelh, 20. Duben 2014 - 19:13

  Jen pro vaši informaci

  Organizační struktura MF mj. zahrnuje i:

  sekce 05 odbor 28 Účetnictví a audit

  Odbor zodpovídá za tvorbu koncepčně nových právních předpisů v oblasti účetnictví…

  Zdroj

  karelh

  Vložil Pavel, 21. Duben 2014 - 0:34

  Karle,

  on celý odbor 28 je tak trochu chiméra. Na papíře i s kompetencemi existuje. Ředitel odboru Ing. Plesnivý byl odvolán, náměstkyně Simona Hornochová nemůže sehnat náhradu, za ty peníze co nabízí :-)).

  Navíc chybí dva vedoucí oddělení (podnikatelé a neziskovky).

  Ale i před personální výměnou s nimi nebyla dobrá spolupráce, akceptovali pouze technické připomínky (např. k poslední novele 504/2002 Sb.) a o něčem koncepčním se odmítali bavit.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil ik (bez ověření), 20. Duben 2014 - 19:57

  Já tuto informaci nepotřebuji, znám ji. Já jenom říkám, že na MF nikdy žádná informace o účtování SVJ od správců daně nedorazí, protože daňové kontroly se v SVJ neprovádí (proč taky), většinou jen tak by se správce daně k problémům v účtování SVJ dostal. To spíš jak zde píše p. Klainová je na to upozorňováno MF účetními poradci, a jak píše bez jakékoliv odezvy.

  Vložil Larry (bez ověření), 16. Duben 2014 - 14:44

  Dobrý den paní Klainová. Dovolím si Vás nepatrně poopravit. Naopak, mám velký zájem o Vaše názory, neboť tak jako vy jsem přesvědčen, že platná pravidla je třeba dodržovat ( i když jsou někdy různě interpretována ).Srovnání s dcerou vyplynulo z toho,že, pokud jsem správně pochopil opačný postoj,zjednodušeně řečeno, je účetní závěrka podle vyhlášky pro vlastníky zbytečná, poněvadž jí stejně nerozumí.Jestliže mi však výbor tvrdí, že jeho roční odměny činí 90tis.Kč a SP, ZP a daň z toho činí 76tis.Kč, chtěl bych to vidět v závěrce, stejně jako údajně statisícový dluh dlužníka i to co jsme za podíl dlužníka na výdajích za správu a služby zaplatili. Ač nejsem z oboru, přesto mi několik ÚZ rukama prošlo ( i SVJ ),ale výše zmíněné provedení jsem ještě neviděl. Vaše stránky mi již dříve mnohé osvětlily a díky za ně. Larry

  Vložil laik (bez ověření), 15. Duben 2014 - 16:33

  K tomu co jste zde poskytl lze říci pouze jedno. Aktiva se rovnají pasivům čili je to ok.

  Nikde však nevidím pohledávky za členy, když píšete, že jsou desetitisícové.

  A co o nich říká příloha k ÚZ?

  Je účtováno o předpisu záloh?

  Jsou pohledávky z titulu záloh nebo i z vyúčtování?

  Nejlépe by bylo poskytnout závěrku komplet (anonymizovanou) popřípadě i např. hlavní knihu, účetní deník, obratovou předvahu a další výstupy.

  Taktéž bez znalosti Vašich účetních směrnic je dost obtížné dát konkrétní odpověď. Např. náklady na správu jsou účtovány rozvahově či výsledkově?

  Vložil Larry (bez ověření), 15. Duben 2014 - 17:06

  Děkuji za Váš komentář. Pro upřesnění, kompletní závěrka s absencí přílohy jsou samé nuly vyjma položek, jež jsem zmínil výše. Otázky, které kladete, nejsou možná jasné ani samé paní účetní. Larry

  Vložil laik (bez ověření), 15. Duben 2014 - 17:23

  V tomto případě viz komentář Ing. Klainové. Lepší odpověď nedostanete.

  Vložil Larry (bez ověření), 15. Duben 2014 - 16:31

  Omlouvám se všem případným účastníkům této diskuze, ale bohužel, ač jsem se snažil o přehledný text, vyšel z toho po odeslání takovýto guláš. Larry

  Vložil MartinII, 15. Duben 2014 - 17:14

  Nejsem účetní, ale pro přehled hospodaření není třeba zkoumat celé účetnictví.

  „Na služby a správu 3 600 000.-Kč/rok, máme dlužníky s destitisícovými dluhy, výbor s odměnami 102 000Kč/rok a nějak se těchto hodnot nemohu dopočítat. Mohl by někdo zkušený sdělit k výše uvedenému své stanovisko, zda je to korektní účetní závěrka?“

  Pokud máte zálohy 3,600.000 Kč / rok, tak jste hodně velké SVJ, takže ve výboru je asi 5 lidí (neuvádíte, kolik platíte správní firmu), ale odměny jsou přeci jen vysoké. Ty jste ale výboru odhlasovali.

  Na sledování dlužníků je odstavec ve stanovách, je to povinnost výboru. Co Vám brání urgovat přehled a vymáhání dluhů na schůzích nebo bombardovat výbor emaily s dotazy a lobbovat u ostatních (nedlužníků), aby výbor dluhy vymáhal ?

  Já se domnívám, že stačí znát stav účtu, stav tzv. fondu oprav a rozdíl jsou pohledávky (neuhrazené zálohy a vyúčtování) a závazky (dosud neuhrazené faktury např. služby).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".