trestní oznámení

Vložil sandonorico, 21. Září 2010 - 9:46 ::

Dobrý den, prosím o Váš názor. Naše SVJ má podepsanou mandátní smlouvu s FO, kde se v této smlouvě dodavatel zavazuje plnit požadované úkoly. Jedním z těchto povinností je i vedení účetnictví. Bohužel od roku 2009, kdy jsem přijala návrh ostatních vlastníků jednotek a byla jsem zvolena předsedou společenství jsem od správce neobdržela ani jeden inventarizační soupis, žádný účetní deník atd. Ačkoli jsem o to žádala 6×. Nyní po opakované výzvě, kterou jsem provedla doporučeným dopisem, našemu SVJ správce odpověděl, že ukončuje spolupráci. Já provádím jen pro svou kontrolu rekonstrukci účetnictví. Co mi bude platné, když podám na správce trestní oznámení? Jednak za neplnění povinností, protože účetnictví nevedl, o tom nemám pochyb po tom co jsem měla tu čest obdržet k podpisu rozvahu a výkaz zisků a ztrát, kde jednak byla vykazována ztráta, a tento výsledek hospodaření z výkazu zisku a ztrát nesouhlasil s HV v rozvaze, dále nebyla dodržena bilanční kontinuita atd. Je toho mnoho. Jaký je v tomto případě postup? Má někdo podobnou zkušenost? Jak postupovat? Nebo prostě jen se smířit s tím, že SVJ po dobu 5 let házelo několik desítek tisík Kč z okna a nyní mlčky a bez naděje na odměnu jen učinit všechny možné a dostupné kroky k nápravě, protože jsem v tom vlastně namočena hlavně já a další členové výboru?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Alenka Malá (bez ověření), 21. Září 2010 - 13:32

  Předpokládám, že shromáždění tohoto správce schválilo, jelikož nejste experti v oblasti účetnictví. Za správnost účetnictví nezodpovídá výbor, ale firma která se k jeho vedení smluvně zavázala, a kterou jste za tyto činnosti platili.

  Pokud máte o vedení účetnictví pochybnosti, najměte si profesní účetní firmu, která vám zpětně provede rekonstrukci účetnictví. Nebude to zadarmo, ale budete mít v ruce pádný důkaz o pochybení tohoto správce, pokud to rekonstrukce účta prokáže. Po té můžete po správcovské firmě požadovat vrácení odměny nebo její části na základě nesplnění povinností z mandátní smlouvy. Pokud rekonstrukce pochybení neprokáže, budete mít alespoň klid.

  Co se týká prodlev v předávání účetních výstupů, platí obecné pravidlo, že pokud nemáte daňového poradce, musíte mít účetnictví uzavřené nejpozději do 25.3.následujícího roku, abyste mohli případně podat daňové přiznání do 31.3., anebo prokázat, že daňové přiznání podávat nemusíte. Pokud máte daňového poradce, může se termín posunout na 30.6. (§40, odst. 3) zákona o správě daní a poplatků).

  Každopádně bych tuto situaci před vlastníky nezatajovala a požádala je o souhlas s tím, že podniknete kroky potřebné k její nápravě (rekonstrukce účetnictví, najmutí právníka apod.)

  Vložil Pavel, 21. Září 2010 - 14:04

  Paní Malá,

  podle zákona o účetnictví § 5/1 a 2 pokud SVJ pověří vedením účetnictví jinou osobu nezbavuje se odpovědnosti za vedení účetnictví. Rozšířený omyl, že za vše bez dalšího odpovídá dodavatel, je jen rozšířeným omylem.

  Pokud bude chtít SVJ tvrdit, že dodavatel špatně vedl účetnictví, musí to dodavateli prokázat. Neznáme obsah smlouvy o vedení účetnictví, pokud byl dodavatel dostatečně „chytrý“ nebude prokazování nic jednoduchého. Pak by zbývala pouze obecná odpovědnost podle příslušného právního kodexu podle kterého byla smlouva uzavřena.

  Pokud by případný jiný dodavatel účetnictví došel k jinému výsledku nebude to pádný „důkaz“ ale jen jiný výsledek. Ono se totiž přesně neví, jak se má účetnictví vést (rozvahově nebo výsledkově nebo rozvahově-výsledkově), názory se různí vzhledem ke specifičnosti SVJ.

  Samozřejmě bilanční kontinuita, inventarizace etc. by měla být dodržena ve všech variantách.

  Vaše obecné pravidlo 25.3. je pouze Váš názor, žádné takové pravidlo nevyplývá z žádného předpisu.

  Možná by bylo levnější variantou místo rekonstrukce účetnictví provést audit účetnictví.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymous, 21. Září 2010 - 10:35

  Byla-li jste po předmětnou dobu členkou společenství, jste za popsaný stav spoluzodpovědná.

  Trestní oznámení můžete podat kdykoli, na kohokoli.

  Vložil sandonorico, 21. Září 2010 - 11:28

  Ano máte pravdu, jsem zodpovědná. Hned při první kontrole jsem upozornila všechny vlastníky jednotek, že s odvedenou prací správce nemohu souhlasit, že zde byla porušena mandátní smlouva. A že navrhuji urychleně ukončit spolupráci s tímto diletantem. Ale víte co bylo dál? Předešlý předseda výboru, který byl činný do konce roku 2008 vše pojal jako urážku na jeho osobu a velice začal proti mne zbrojit. Zlehčoval přednesený problém, zpochybňoval mé obvinění ačkoli jsem měla v ruce jasné důkazy. Bohužel tyto důkazy byli úplně k ničemu, jelikož nikdo z nich účetnictví nerozumí, nabídla jsem podrobný výklad, nabídla jsem kopie výkazů aby si vlastníci zašli sami do nějaké účetní firmy, kde si budou moci nechat udělat hodnocení výsledku našeho správce. A výsledek??? Při hlasování (formou hlasovacích lístků) se třetina přiklonina k ukončení smlouvy se správcem, třetina vlastníků nereagovala vůbec a ostatní se raději zdrželi hlasování, nebo byli proti. Jen nám stále opakují do kola, že my jako výbor nesmíme něco ukončuit aniž bychom to neměli odsouhlasení nadpoloviční většinou vlastníků jednotek. Byla jsem u právníka, řekl mi – chovejte se jako správný hospodář a pokud jste přesvědčena, že něco není v pořádku, máte na to důkazy, konejte dle vašich úvah. Jen mi prostě trochu dochází síly, protože jsem na vše sama, a hlavně se cítím strašně bezbranná proti takovým ........ :-(

  Vložil Anonymousfdfsfds (bez ověření), 22. Září 2010 - 23:30

  z čeho vychází, že výbor nemůže ukončit nějakou smlouvu? Pravomoce výboru by měly být ve stanovách.

  Třeba ve vzorových stanovách je uvedeno:

  1. rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek,
  2. odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,

  Pokud tedy nemáte stanovy nějak výrazně pozměněny, je ve vaší plné pravomoci ba dokonce povinnost, zajistit účetnictví tak, aby odpovídalo realitě.

  Vložil lake, 21. Září 2010 - 11:07

  Anonymous má pravdu z hlediska - řekněme - morálního, nikoliv však právního. Vedení účetnictví je povinností SVJ jako právnické osoby. Pouze tato právnická osoba může být předmětem šetření Finančního úřadu nebo jiných správních orgánů. Pouze SVJ může být vyměřena správní sankce (pokuta). Jednotliví vlastníci jednotek jsou zcela mimo hru.

  Na případnou pokutu udělenou společenství se složí všichni členové SVJ a mohou pak vzniklou škodu vymáhat na svém výboru, neboť právě ten nese odpovědnost za (ne)činnost společenství.

  lake

  Vložil Alenka Malá (bez ověření), 22. Září 2010 - 10:51

  Chtěla bych se zeptat na toto.

  1. Když si výbor se schválením shromáždění najme na základě mandátní smlouvy firmu na vedení účetnictví,a tato firma jej vede špatně, takže to má v konečném důsledku za následek udělení pokuty od finančního úřadu nebo penále a dalších finančních postihů, nemělo by si SVJ škodu uplatnit na této firmě namísto na výboru?
  2. Pokud nějaká správcovská firma uzavře mandátní smlouvu, která mimo jiné v povinnostech mandatáře obsahuje také vedení účetnictví, skutečně tato smlouva správce nezavazuje vést toto účetnictví správně a bez toho, aby mandanta vystavoval nebezpečí pokut nebo penále?
  3. Proč si tedy domy tyto správce najímají, když výbor ani schválení shromáždění, ani mandátní smlouva neochrání?

  Předem děkuji za odpovědi.

  Vložil sandonorico, 23. Září 2010 - 10:21

  Máte pravdu v tom, že pokud je opravdu v mandátní smlouvě uvedeno, že jakékoli postihy za neplnění, nebo špatné (chybné) plnění povinností ke kterým se dodavatel zavázal, můžeme v případě např. postihu FU formou pokuty po správci požadovat výši škody k úhradě. Ale! Jak mi bylo řečeno právníkem, FU bude kontrolovat naše SVJ, v případě pokuty bude opět pokutovat naše SVJ. Takže v případě pokuty, která se podle závažnosti může pohybovat mezi 3 až 6 % z aktiv (naše aktiva jsou v hodnotě několika miliónů korun) má povinnost pokutu uhradit výbor, protože ve stanovách je jasně uvedeno, že za účetní závěrku a účetnictví odpovídá výbor. Prý se někde dokonce stalo, že si členové výboru museli vzít osobní půjčky od banky aby zaplatili pokutu. Po té mohu požadovat náhradu škody po správci. pokud nezaplatí dobrovolně, nutno řešit soudně, což víme všichni, že pružnost a rychlost soudů není taková jaká by měla být, nebo jakou bychom si ji představovali.

  Vložil lake, 23. Září 2010 - 10:52

  Sandonorico,

  domnívám se, že líčíte věc nesprávně. Není pravdou, že „má povinnost pokutu uhradit výbor“, jak píšete. Pletete si zřejmě závazky společenství vůči Finančnímu úřadu či jiným subjektům se vztahem mezi členy výboru a členy SVJ.

  Bude-li SVJ pokutováno, je povinno v první řadě zaplatit dlužnou částku – rozumí se ze záloh na správu domu a je-li nutno, pak z mimořádné jednorázové zálohy. Uhrazením pokuty vznikne společenství právo (podle obsahu mandátní smlouvy) vymáhat škodu na tom, kdo pochybil při vedení účetnictví. Vymáhat bude výbor a jistě velmi aktivně (viz další odstavec).

  Je-li mandátní smlouva sepsána nevhodně (bez záruk), nebo povinný subjekt zanikne či vyhlásí bankrot, pak dluh zůstane „viset“ na SVJ. Teprve pak může nastat situace, že jednotliví vlastníci začnou na členech výboru vymáhat alikvotní částku zaplacené pokuty. Je ovšem nutno prokázat pochybení členů výboru v přímé souvislosti se vzniklou škodou.

  Proto některé pojišťovny běžně nabízejí pojištění členů statutárního orgánu proti škodám v souvislosti s výkonem funkce.

  lake

  Vložil Alenka Malá (bez ověření), 23. Září 2010 - 12:07

  Děkuji za odpověď.

  Ještě bych se chtěla zeptat, jaké to má pro vlastníky právní důsledky, když odhlasují uzavření smlouvy se správcem právě na vedení účetnictví.

  Je pro mne totiž nepochopitelné, že si nejdřív odhlasují správce a pak chtějí náhradu škody po výboru. Selským rozumem bych si totiž asi nesprávně myslela, že toto usnesení shromáždění vlastně výbor zbaví odpovědnosti za vedení účetnictví, neboť tu za něj plní z mandátní smlouvy správce. Tuto možnost bych připustila jedině tehdy, pokud by výbor podepsal špatnou mandátní smlouvu.

  Předem děkuji za odpověď.

  Vložil lake, 23. Září 2010 - 12:51

  Paní Alenko, ptáte se: „jaké to má pro vlastníky právní důsledky, když odhlasují uzavření smlouvy se správcem právě na vedení účetnictví.“
  Má odpověď: Žádné.

  Členové statutárního orgánu přece tohoto správce vyhledali, navrhli a hlasování o něm zařadili na pořad jednání shromáždění. Členové statutárního orgánu nejsou odborníci na vše, ale je jejich povinností:

  • svěřit správní činnosti odborně způsobilé osobě,
  • řídit činnost této osoby v potřebném rozsahu,
  • kontrolovat plnění činností vyplývajících ze smlouvy.

  Pokud byla uzavřena smlouva o vedení účetnictví a nikomu celé roky nevadilo, že neexistují žádné výstupy, že není předkládána závěrka ke schválení – to je zanedbání povinností při správě cizího majetku.

  Tento portál je plný informací; použijte hledání a přečtěte si o tom něco od odborníka – např. od paní Klainové zde: http://www.portalsvj.cz/…etnictvi-svj#…

  lake

  Vložil sandonorico, 23. Září 2010 - 11:24

  Ano, určitě máte pravdu, že případná pokuta by byla uhrazena z účtu SVJ ze záloh, ale věřte mi, že konkrétně v našem případě by došlo k vymáhání této částky vlatníky na nás (čelenech výboru) a zda budeme požadovat náhradu škody po správci už nikoho z vlastníků zajímat nebude. To možná neodpovídá zákonům, ale realitě ano. Platíme vysoké splátky úvěru a pokud bychom zaplatili vysokou pokutu Fu, mohlo by dojít k situaci, že na splátky nebudou peníze.

  Vložil Jana1, 23. Září 2010 - 10:59

  Ano, tomu se říká „pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu funkce“.....lidově řečeno: pojištění na blbost. Vřele doporučuji. Jana1

  Vložil Jana1, 22. Září 2010 - 14:22

  Promiňte, že nejsem lake. Možná by stačilo při uzavírání mandátní smlouvy vložit ustanovení.......že dodavatel nese odpovědnost za správnost vypracování účetnictví,na podkladě předaných dokladů od objednatele SVJ…atd. Nebo toto řešit dodatkem k stávající mand. smlouvě. Jana1

  Možná dostanu mínus, ale za pokus to stojí.

  Vložil Anonymous, 21. Září 2010 - 11:16

  (A) „Jednotliví vlastníci jednotek jsou zcela mimo hru.“

  (B) „Na případnou pokutu udělenou společenství se složí všichni členové SVJ.“

  Nemůže platit současně (A) i (B), za předpokladu „vlastníci jednotek“ = „členové SVJ“.

  Vložil Petr, 21. Září 2010 - 17:54

  Otázka také je, co „dělala“ tazatelka jako vlastník, kterému nebylo předloženo vyúčtování záloh správy a záloh služeb dle stanov. To se zde již řešilo mnohokrát. Žaloby na způsobení škody lze podat. Za některé období již může být promlčeno. Vlastníci se podílejí na škodě už tím, že (jak jsem pochopil) nehospodárným nakládáním přišli o část naspořených prostředků. Pokud tohle nechápou… Trestní oznámení podává společenství, musíte uhradit soudní poplatek a pokud vám ho potom společenství neproplatí…

  Vložil sandonorico, 22. Září 2010 - 8:13

  Pane Petře, jen pro upřesnění: problém, který nyní řeším se netýká nepředložení ročního vyúčtování záloh správy a služeb, ale nepředložení dokumentace k účetní závěrce, která nám byla předložena ke schválení. Prokazatelně nám správce nevedl účetnictví vůbec žádné. Pouze prováděl „jakousi“ evidenci přijatých faktur, pokladních dokladů, pohybu na Bu apod, ale tyto záznamy neuměl zanést do účetního deníku, protože nezná ani účetní osnovu. Sice na mé vyžádání sestavil rozvahu a výkaz zisků a ztrát, ale bohužel jeho neznalost v oblastí účetnictví nezisk. org. je natolik do očí bijící, že nepoužil ani správné formuláře. Jak jsem se již jednou zmínila, nesouhlasil mu výsledek hospodaření ve výkazech, nedodržel bilanční kontinuitu a částky, které byli vykazovány v řádcích „nerozdělený zisk minulého období“ byli absolutně mimo skutečnost. Nikdy jsme žádné zisky neměli a už vůbec ne ve výši několika miliónů korun! Stejně hrůzné, vsoké čísla se objevovali i v řádcích „základní kapitál“, „nerozdělená ztráta minulého období“ atd. Vyúčtování bylo prováděno na základě podkladů specializované firmy, která nám provádí odpočty a vyhotoví přehled nákladů na jednotlivé bytové jednotky tak i na společné prostory. A po mé kontrole, kterou jsem provedla bylo s drobnými rozdíly správně. Audit účetnictví asi nebude možný, protože žádné účetnictví vlastně nemáme. Taktéž rekonstrukce. Tedy nyní sedím každý večer doma u počítače a účtuji, účtuji. Jen mi to příjde na hlavu, že správce bere měsíční odměnu a já nedostanu nic, protože někteří vlastníci mé jednání vnímají jako úmyslné poškození bývalých členů výboru, protože v předešlých letech nikdy žádný problém nebyl. Sice mám možnost prostě to přestat řešit, ale ničeho nedocílím, protože ak jsem již psala, předsedou výboru jsem já a odstoupením z funkce si nijak nepomohu, protže za dané období jsem byla odpovědná já a mohu být postižena za svou nečinnost. Vzhledem k tomu, že od roku 2008 naše SVj čerpe státní dotaci za provedené zateplení domu, z mého pohledu je pravděpodobnost, že si jednou naše hospodaření se státními penězi příjde někdo zkotrolovat poměrně dosti vysoké. :-) Ale děkuji za vaši reakci a pomoc. Hezký den

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 22. Září 2010 - 14:51

  Jestli jsem to správně pochopil, tak:

  • správce vedl evidenci příjmů a výdajů
  • peníze souhlasí s jeho evidencí i se skutečností
  • nevznikla žádná škoda
  • správce měl chyby v účetních výkazech, které se pokusil pro vás zhotovit, přestože to zřejmě neumí
  • vy požadujete vést řádné účetnictví

  Pokud je taková situace, tak doporučuji:

  • vykašlete se na minulé období
  • domluvte se se správcem na novém způsobu vedení účetnictví

  Případně se pokuste přesvědčit lidi, v čem je výhoda, když jim budete předkládat účetní sestavy(kterým nerozumí) oproti současným přehledům současného správce o příjmech a výdajích.

  Nebo jim vyčíslete způsobenou škodu, pokud k nějaké došlo.

  Pěkný den.

  Vložil sandonorico, 23. Září 2010 - 11:05

  Mám tomu tedy rozumět tak, že se vlastně nic nestalo, protože k žádné škodě nedošlo?? Takže my platíme za vedení účetnictví 60 000 Kč ročně, které vedeno není a nebylo, místo toho dostávám přehlednou evidenci nákladů a přijatých záloh. „domluvte se se správcem na novém způsobu vedení účetnictví“ – to mám tu paní učit účtovou osnovu a způsob účtování a ještě jí za to zaplatit odměnu?

  Vložil Jana1, 22. Září 2010 - 4:13

  Cituji: co „dělala“ tazatelka jako vlastník, kterému nebylo předloženo vyúčtování záloh správy a záloh služeb dle stanov. Z čeho tak soudíte? Podle mě, o tom nikdo nevěděl. Paní předsedkyni zbývá jediné. Obrnit se trpělivostí, najít odvahu, zažalovat správce-podezření z trestného činu, a připravit se na mnohaletou anabázi s naší soudní mašinérií. Nebo si to všechno uvědomí a rychle vycouvá = zbaví se funkce. Takto máme postavené zákony, živnou půdu pro advokáty. Jana1

  Vložil Jana1, 21. Září 2010 - 11:43

  Ono to taky současně neplatí. Kroky jdou postupně, za sebou. Jinak řečeno: Vlastníci nemohou ovlivnit konání výboru, kterého zvolili. Takže tento stav trvá do doby, než je zvolen nový, řádný hospodář do výboru. Jana1

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".