Stanovy z dílny Judr. Evy Kabelkové vytvořené na zakázku SČMBD

Vložil ward (bez ověření), 28. Červen 2014 - 9:15 ::

Dobrý den, rád bych se vás zeptal na názor na stanovy pro SVJ vytvořené Judr. Evou Kabelkovou z Advokátní kanceláře Svejkovský, Kabelková & spol, Plzeň a případně vaše zkušenosti s nimi.
Tyto vzorové stanovy vznikly na objednávku Svazu českých a moravských bytových družstev a jsou členy, družstvy široce prezentovány, doporučovány a protěžovány jako „standartní“ stanovy pro nové SVJ.

Podle mého laického názoru už sám fakt že zadavatelem je SČSBM, je varovný, a domnívám se že stanovy jsou dělané tak že prosazují především zájem družstev. Tj hlavně usnadňují přístup k finančním prostředkům skrze statutární orgán-výbor a nízké hlasovací hranice pro shromáždění o zásadních věcech a minimalizují kontrolní mechanismy-komplikují a omezují kontrolu hospodaření poplatky za nahlížení, časovým omezením nahlížení, zákazem kopií a zrušením kontrolní kontrolní komise. Ve spojení se příkazní smlouvou ke správě SVJ pro družstvo a možností plné moci pro ně, a která má v obsahu i konání výběrových řízení, moderniznizaci, opravy, atp se tak SVJ dostavá do velmi nevýhodného až nebezpečného vedlejšího postavení.

Stanovy třeba zde: http://uloz.to/…etin-1–4-pdf

Vůbec ten jazyk stanov na mě nepůsobí příliš právně profesionálně( i když jsem laik) ale v porovnání s jasným, důsledným a přehledným jazykem bývalého státního vzoru je to rozdíl.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 28. Červen 2014 - 14:12

  Další postřeh: v článk 2 odst. 4 jsou nesprávně a nesmyslně definovány jakési „činnosti správy domu a pozemku z hlediska správních činností“.

  To je paskvil (kočkopes), který ukazuje, že JUDr. Kabelková nerozumí rozdělení činností podle § 1180 odst. 1 a odst. 2 NOZ. Zákon totiž v § 1180 odst. 2 definuje tzv. „vlastní správní činnost“, což je samozřejmě pouze správa právnické osoby samotné, nikoliv činnosti ke správě domu a pozemku.

  Vzorové stanovy jsou pěknou ukázkou tzv. prasečího práva (zmatené výklady rozporné s právními předpisy, ale dokola opakované bez právního odůvodnění). Abych nepřišel o nervy, nebudu už ten popletený text komentovat. Kdo chce, ať si takové stanovy odhlasuje. Komu není rady – tomu není pomoci.

  lake

  Vložil ward (bez ověření), 28. Červen 2014 - 14:21

  pane Lake, hlasovali jsme proti, ale bylo nás málo a statutární zástupce družstva, předseda, hlasoval svým zbylým podílem za zbývající družstevníky(ač­koliv někteří z nich byli proti-jejich názor nebyl brán na zřetel).

  Vložil Rosťa (bez ověření), 29. Červen 2014 - 10:45

  Pane warde,

  píšete nejasně o Vašem SVJ a také zmatečně. Podle § 1200 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89… se společenství vlastníků založí schválením stanov souhlasem vlastníků všech jednotek, nebylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě.

  Nebo snad jde ve Vašem případě o tzv. „odložený vznik SVJ“ podle § 24 zákona č. 311/2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-311#p24, kdy postačuje ke schválení stanov společenství souhlas nadpoloviční většiny hlasů vlastníků jednotek přítomných na shromáždění vlastníků jednotek?

  Že zástupce družstva hlasoval vlastnickým podílem družstva je v pořádku. Družstvo hlasuje uvnitř družstva podle svých stanov, ale na shromáždění SVJ může hlasovat za družstvo jen zástupce družstva, nikoli družstvevníci. Nebo jak byste si to představoval Vy?

  Vložil ward (bez ověření), 29. Červen 2014 - 11:34

  Ještě podotýkám, že se hlasovalo v tomto roce, tento měsíc červen, 2014.

  Vložil ward (bez ověření), 29. Červen 2014 - 11:31

  SVJ vzniklo na základě zákona č.72/94sb §9 odst.3. (Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků – 6 členů mělo uskutečněn převod v druhé polovině roku 2013 ), podle tohoto zákona se z rozhodnutí předsedy družstva, který vedl schůzi, i hlasovalo.

  Stanovy se schvalovaly nadpoloviční většinou všech hlasů, smlouva o správě s družstvem 3/4 přítomných hlasů.

  Představoval bych si, že nejprve proběhne uvnitř družstva (členové družstva) hlasování o těchto stanovách a o smlouvě, což se nestalo (-taková schůze ani nebyla svolána), které o tom rozhodne a závazně někoho deleguje, aby hlasoval v souladu s jejich rozhodnutím. Namísto toho aby za ně hlasoval předseda družstva s významným podílem, a to nejen o stanovách, ale i o smlouvě o správě se sebou samým, tj. zase s družtvem.

  Doufám, že už je to nyní více jasné.

  Vložil lake, 28. Červen 2014 - 13:30

  Text návrhu stanov obsahuje právní chyby. Za všechny uvádím jednu, zásadní. Průvodní text k návrhu stanov praví:
  „NOZ obecně upravuje usnášeníschopnost shromáždění vlastníků tak, že vyžaduje přítomnost vlastníků majících většinu hlasů a rozhodnutí se považuje za přijaté, hlasovala-li o něm alespoň většina hlasů přítomných vlastníků (§ 1206 NOZ).“

  Toto tvrzení je nepravdivé, jak se můžeme přesvědčit ze znění samotného § 1206 NOZ. Cituji – a všimněte si co v uvedeném textu autoři vzorových stanov vynechali:

  89/2012 Sb.
  (2) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

  Pravda je tedy taková, že se použije počet hlasů uvedený v zákonu. Pokud stanovy určují něco jiného, může jít jedině o kvórum přísnější, nikoliv volnější než uvádí zákon. A teprve na třetím místě (neupravuje-li věc ani zákon, ani stanovy) by se použilo ustanovení § 1206 o většině hlasů přítomných vlastníků jednotek. Nejde o bezvýznamné záležitosti, naopak: jde o záležitosti, které se přímo dotýkají samotné podstaty vlastnictví.

  • Bytové spoluvlastnictví není nic jiného než jedna z více forem spoluvlastnictví. Viz § 1158 NOZ. Proto ustanovení o spoluvlastnictví dppadají také na bytové spoluvlastnictví. Takže se uplatní zákonná úprava o rozhodování spoluvlastníků také pro rozhodování vlastníků jednotek.
  • Z toho důvodu je třeba o společné věci hlasovat vždy nadpoloviční většinou všech (§ 1128 odst. 1 NOZ).
  • O podstatném zlepšení či zhoršení společné věci či změně jejího účelu se hlasuje dvoutřetinovou většinou všech (§ 1129 odst. 1 NOZ). Tato ustanovení je možno zpřísnit dohodou vlastníků jednotek, nebo stanovami SVJ, nikoliv však změkčit.

  lake

  Vložil ward (bez ověření), 8. Červenec 2014 - 15:41

  Precizní, jasné a odůvodněné, děkuji pěkně, pane Lake. Pro mě je to velmi přesvědčivé. Zpoždění:řeším tuhle část až teď v praxi, a vidím, že to je opravdu jak píšete, protiprávní, docela vážná chyba, která může v důsledku hodně poškodit vlastníky bytových jednotek. Ještě jednou děkuji.

  Vložil Rosťa (bez ověření), 29. Červen 2014 - 10:11

  Lake: „O podstatném zlepšení či zhoršení společné věci či změně jejího účelu se hlasuje dvoutřetinovou většinou všech (§ 1129 odst. 1 NOZ).“

  V této věci se § 1129 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89… NOZ pro rozhodování v SVJ nevyužije, protože „Bytové spoluvlastnictví“ upravuje v odst.2 § 1206 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89… rozhodování o správě domu dostatečně a má přednost před úpravou obsaženou v § 1129.

  Ustanovení o prosté většině přítomných hlasů upravené § 1129 je zvláštní úpravou, která má přednost před normou obecnější.

  Závěrečná část znění § 1129 „ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů“ se vztahuje na § 1214, podle kterého se vyžaduje souhlas všech vlastníků jednotek, mění-li se všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech.

  Vložil lake, 29. Červen 2014 - 20:21

  Rosťa napsal: „V této věci se § 1129 NOZ pro rozhodování v SVJ nevyužije, protože „Bytové spoluvlastnictví“ upravuje v odst. 2 § 1206 rozhodování o správě domu dostatečně a má přednost před úpravou obsaženou v § 1129.“

  Rosťo, Vaše úvaha je nesprávná. Máte pravdu pouze v tom, že úprava bytového spoluvlastnictví je lex specialis vůči obecné úpravě spoluvlastnictví společné věci (§ 1115 až § 1157 NOZ).

  Ovšem zcela Vám ušlo, že běžné výkladové pravidlo „lex specialis derogat legi generali“ lze použít pouze v případě, kdy v protikladu stojí dvě právní normy:

  1. právní norma obecná,
  2. právní norma zvláštní.

  Takový případ ovšem zde nenastal. Neexistují dvě právní normy, které by si protiřečily. Speciální část NOZ o bytovém spoluvlastnictví výslovně odkazuje na obecnou normu – na zákon. Odkazuje tedy na ustanovení o spoluvlastnictví, § 1128 a § 1129. Pokud se domníváte opak a nacházíte v části o bytovém spoluvlastnictví speciální právní úpravu rozhodování, citujte příslušnou část NOZ. Jinak Váš názor neobhájíte.

  V části o bytovém spoluvlastnictví není vůbec upraven konkrétní způsob rozhodování spoluvlastníků o běžné správě společné věci. Pokud se domníváte opak, citujte z NOZ příslušnou část. Ustanovení § 1206 pouze odkazuje na právní úpravu obsaženou v zákoně, což je nepochybně odkaz na § 1128 o rozhodování spoluvlastníků. Neexistuje tedy možnost volby mezi lex generalis a lex specialis. Použije se jediné ustanovení, které tuto věc konkrétně upravuje:

  89/2012 Sb. § 1128
  (1) O běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů.

  V části o bytovém spoluvlastnictví není vůbec upraven konkrétní způsob rozhodování spoluvlastníků o o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování. Pokud se domníváte opak, citujte z NOZ příslušnou část. Ustanovení § 1206 pouze odkazuje na právní úpravu v zákoně, což je nepochybně odkaz na § 1129 o rozhodování spoluvlastníků. Neexistuje tedy možnost volby mezi lex generalis a lex specialis. Použije se jediné ustanovení, které tuto věc upravuje:

  89/2012 Sb. § 1129
  ((1) K rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka sou­d.

  lake

  P.S. Vaše tvrzení o § 1214 jste si vymyslel a nejste schopen Vaše tvrzení žádným způsobem odvodit ze znění zákona. Jde o pouhou Vaši nepodloženou domněnku.

  Vložil Statutár (bez ověření), 14. Říjen 2014 - 18:45

  Pro Lake, Rosťu a Ward

  Tak tohle je silná demagogie !!! Doporučuji dát se na politiku místo SVJ

  NOZ Díl 4 – Spoluvlastnictví je obecné spoluvlastnictví (například vlastníků plyšových medvídků …) lex generalis – už například proto, že v §1122, odstavec 3, se má za to, že podíly jsou stejné … těžko aplikovat na konkrétní SVJ, že ?

  NOZ Oddíl 5 – Bytové spoluvlastnictví je konkrétní zákonná úprava pro SVJ lex specialis – s předností.

  A v rozporu samozřejmě jsou a právě těmi kvóry pro rozhodování na shromáždění.

  Proto platí §1206 NOZ, předpokládám, že vyšší kvorum si nikdo rozumný ve stanovách nezavede, protože by byl pochopitelně blokován pro jakékoliv následující rozhodování.

  Potřebujeme opravovat bytový fond a normálně žít. Ne řešit blbiny a přestřelky právníků a soudů, kteří nejsou schopni se dohodnout. Zákony pro lidi = fikce !!!

  Vlastníci jednotek totiž na shromáždění prdí, nechodí tam, většina bytovou jednotku pronajala jako pilíř x-tého důchodového zabezpečení a domnívají se, že mají vystaráno. Už ZoVB předpokládal jakousi berličku Per-Rollam, když se shromáždění zablokuje. V NOZ se to ještě rozvíjí dále, ale ve skutečnosti se pouze kompenzuje vzrůstající nezájem vlastníků jednotek, se aktivně podílet na správě a rozhodování o vlastním majetku. To je samozřejmě špatně.

  Tak ať se vyděsí, že je možné prohlasovat něco nižším kvorem. To je podle mne záměr NOZ a věcně správný. Pokud to tak vlastníci nechtějí, tak nechť místo hospody a zástupných problémů zvednou prdel, a dokvačí laskavě na shromáždění, a mohou rozhodovat kvorem 100 % ze všech podílů a všemi 100 % přítomných. Brání jim v tom něco ? A nemusíme tady nic akademicky řešit. Nebo jo, pane Lake ? Máte potřebu ?

  A ve většině případů se na shromáždění řeší naprosto běžné věci. Schválení roční účetní závěrky, plán oprav na příští rok, povinné revize a žádné podstatné zlepšení či zhoršení věci. To jsou takové speciality, které tvoří jen nepatrný zlomek potřeb SVJ. Možná by vám prospělo, kdybyste se na nějaké takové shromáždění došel také konkrétně podívat. Mohu vás pozvat, abyste se dostal do reálu z těch právnický výšin.

  A nezapomeňte můj příspěvek smazat, aby neinfikoval ostatní čtenáře. Jako jste mi to už několikrát udělal.

  Statutár

  Vložil lake, 15. Říjen 2014 - 6:23

  Pane statutáre, nerozumíte zřejmě vůbec právu a vztekáte se tedy zbytečně. K Vašim „argumentům“ uvádím:
  --------------------------------------------------------------------------------

  Statutár napsal: „… v §1122, odstavec 3, se má za to, že podíly jsou stejné … těžko aplikovat na konkrétní SVJ, že?“

  Nerozumíte zřejmě tomu, že právní obrat „má se za to“ označuje pouze vyvratitelnou právní domněnku. Takže podíly by byly stejné pouze v tom případě (jako poslední možnost), že je neupravuje ani NOZ, ani dohoda spoluvlastníků. NOZ však velikost podílů na společných částech domu upravuje podrobně v § 1161 a § 1162. Právě tomu se říká „lex specialis“.

  Prosím nesnažte se diskutovat, když neznáte znění zákona, o kterém píšete.
  --------------------------------------------------------------------------------

  Statutár napsal: " Bytové spoluvlastnictví je konkrétní zákonná úprava pro SVJ lex specialis – s předností. Proto platí §1206 NOZ."

  Pane statutáre, přesně toto neúplné tvrzení jsem už vyvrátil v příspěvku adresovaném jinému diskutujícímu (http://www.portalsvj.cz/…akazku-scmbd#…). Ustanovení § 1206 skutečně je lex specialis, ale toto ustanovení mlčí o hlasovacích kvorech a odkazuje přímo na „zákon“ a „stanovy“. Pouze není-li věc upravena ani v zákonu (lex generalis), ani ve stanovách SVJ(2012), uplatní se (jako poslední možnost) hlasování „souhlasem většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek“ podle § 1206.

  Už jsem zde jiného diskutujícího vyzval, aby citoval z části o bytovém spoluvlastnictví ty speciální právní normy, které výslovně upravují rozhodování spoluvlastníků o společné věci, o běžném nakládání s ní, rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu, o zatížení společné věci zástavním právem, o právech přehlasovaného spoluvlastníka věci a o jeho možnosti bránit se soudně proti většinovému rozhodování ostatních spoluvlastníků. Pouze taková speciální a podrobná právní úprava bytového spoluvlastnictví by mohla fungovat jako „lex specialis“ vůči obecné právní úpravě spoluvlastnictví v NOZ.

  Část o bytovém spoluvlastnictví však nemůže být považována za lex specialis, protože neobsahuje ani slovo o těchto – velmi potřebných – případech. Pokud se snad domníváte, že jediný krátký § 1206 obsahuje toto všechno, proč tedy neumíte v NOZ příslušnou speciální část nalézt? Proč neumíte ocitovat všechny ty speciální právní normy pro bytové spoluvlastnictví? Rád si je přečtu ;-)

  lake

  Vložil Statutár (bez ověření), 15. Říjen 2014 - 7:40

  Celá veřejnost v ČR je od začátku roku 2014 v nejrůz­nějších článcích odborných i laických na téma „Co se od ledna změní pro SVJ“ i ve sdělovacích prostředcích informována právě na základě §1206 NOZ o snížení potřebných kvór pro rozhodování na shromáždění.

  Vy jediný, co jsem zaregistroval, máte právní názor takový, že to co v tom §1206 každý naprosto jasně čte, přebírá do vzorových stanov, tak vlastně neplatí. Napsal jste to ve svém článku.

  Jaký má logický smysl toto uplatňování kvor ?

  přísné – §1129 NOZ přísnější – stanovy nejméně přísné – §1206 NOZ

  Ta ustanovení musejí mít nějaký jednoznačný smysl, aby se jimi SVJ mohla řídit. A ne trojsmysl. Tohle není pro lidi. Ve většině případů to skončí tím, že si SVJ §1206 přepíší do svých stanov a bude. Řada SVJ má stanovy v rozporu se zákonem a koho to trápí. Zákony mají být napsány jasně. Pak se neshodnete ani vy právníci a soudy mezi sebou navzájem !

  Mimochodem jste tu napadl půl republiky právníků, jaké dělají prasečí právo … To také o něčem svědčí.

  Vložil člen svj (bez ověření), 15. Říjen 2014 - 11:09

  Pane statutáři, máte dost informací a vypadá to, že jste z nějakého družstva, které tzv. spravuje svj. Změny stanov, které družstva vnucují a vnutí lidem údajně dle NOZ, a tí jim odhlasují i užíznutí větvě pod zadkem(takže o nějakém vnucení pak nemůže být ani řeči) jsou protiústavní. Mám s tím osobní zkušenost, víc to tady rozvádět nebudu. Nechme rozhodnout soud, protože dříve nebo později se to k soudu dostane. Všichni členové svj nejsou ovce.

  Vložil Statutár (bez ověření), 15. Říjen 2014 - 15:10

  Vážený pane,

  jediné v čem jste se trefil, že mám dost informací. A také praktických zkušeností s vedením SVJ. S BD nemám nic společného, zase vedle.

  Pobavila mě ta vaše konspirační teorie, jak BD tunelují SVJ. To už jste několikátý v pořadí. To je všechno proto, že Kabelková udělala vzorové stanovy pro SČMBD ?

  Já nikomu nic nenutím snažím se tu najít vzorové stanovy SVJ. Tak kdy už tady někdo konečně napíšete svoje vlastní a kvalitní ???

  Vložil lake, 15. Říjen 2014 - 10:14

  Napsal jste: „Vy jediný, co jsem zaregistroval, máte právní názor takový, že to co v tom §1206 každý naprosto jasně čte, … tak vlastně neplatí.“

  Já tam naprosto jasně čtu něco úplně jiného: že platí to, co obsahuje zákon. Neupravuje-li to zákon, mohou to upravit stanovy. A není-li to upraveno ani v zákonu, ani ve stanovách, pak teprve by se mohl uplatnit lex specialis § 1206: hlasování nadpoloviční většinou přítomných.

  Netuším, proč tam „každý naprosto jasně čte“ něco, co v § 1206 vůbec není. To je problém všech těch popletených čtenářů. Není to problém můj.

  Napsal jste: „Mimochodem jste tu napadl půl republiky právníků, jaké dělají prasečí právo … To také o něčem svědčí.“

  Ano, svědčí to o tom, že právo v ČR je na bídné úrovni. Naprostá většina právníků neumí právně myslet, neumí číst zákony a ani vyložit ustanovení jednoduchého práva. To je problém všech těch popletených právníků, a také škol, které je pro právnickou kariéru připravily. Není to problém můj.

  lake

  Vložil Pamětník (bez ověření), 15. Říjen 2014 - 8:06

  Část Bytové spoluvlastnictví byla napsána osobou neznalou problematiky SVJ na plzeňské právnické fakultě a násilím, bez nějakých vazeb na ostatní části NOZ, protlačena do paskvilu NOZ. Protlačit ji pomohl absolvent plzeňské právnické fakulty, věčný poslanec Mareček. Pomáhal mu s tím další absolvent plzeňské právnické fakulty a její děkan, ministr Pospíšil. Co při takové konstelaci můžete očekávat? Jen vysokou nejasnost NOZ. A to se splnilo v míře vrchovaté. Novela NOZ je díky tlakům „právníků“ v nedohlednu. Za této situace nezbývá než používat selský rozum a nebát se si vyložit paskvil NOZ pro jeho uživatele vhodným způsobem.

  Vložil Rosťa (bez ověření), 29. Červen 2014 - 12:57

  Na začátku textu uvedeného v posledním odstavci mého předchozího příspěvku patří místo uvedeného

  Závěrečná část znění § 1129

  správně

  Závěrečná část znění § 1206“.

  Vložil ward (bez ověření), 28. Červen 2014 - 14:15

  ale tyto stanovy byly už schváleny. Děkuji pane Lake, že jste tomu věnoval pozornost, byl bych Vám vděčný kdybyste vypsal i ty další možné vady, už jenom vzhledem k tomu že je to vzor pro mnoho dalších.

  Vložil lake, 28. Červen 2014 - 15:22

  Takže poslední poznámka: v článku 4 odst. 5 je vlastníkovi zakázáno pořizovat si při nahlížení fotokopie dokumentů. Jde samozřejmě o rozpor s konstantní judikaturou Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu o nahlížení do podkladů:
  http://www.portalsvj.cz/…nikum-v-dome#…
   http://www.portalsvj.cz/…do-dokumentu

  Pořizování vlastních kopií či fotografií je podle konstantní judikatury součástí práva nahlížet. Zákaz pořizování vlastních skenů či kopií ve stanovách je taková sprosťárna a podraz vůči vlastníkům, že se raději zdržím komentářů, neb bych byl vůči pachatelce stanov paní Kabelkové hrubý jako dlaždič.

  Ovšem jsme v oblasti soukromého práva. Pokud je některý vlastník takový osel, že se proti těmto stanovám neobrátí na soud, pak dobře mu tak. Má co chtěl. Stanovy budou platit. Ať si cvičí svou fotografickou paměť. Po návratu domů bude jistě i bez kopie schopen zavřít oči a objevit chybně zanesenou částku v účetní knize, kterou spatřil před třemi hodinami na straně 43, řádek 18, třetí sloupec odleva.

  lake

  Abych pouze nekritizoval: v tomtéž čl. 4 odst. 5 je docela rozumná a použitelná úprava ke zpoplatnění nahlížení do listin a dokumentů SVJ. Vše má svou cenu – i čas osoby, která musí být při nahlížení přítomna a předkládá vlastníkovi požadované listiny či dokumenty.

  Vložil Neználek' (bez ověření), 21. Listopad 2014 - 4:51

  …Pokud je některý vlastník takový osel, že se proti těmto stanovám neobrátí na soud, pak dobře…

  1. a soud bude rozhodovat o čem? O formálnosti správně přijatého usnesení, nebo o meritu věci?
  2. nicméně Vám ale nevadí spoplatňování již jednou „nakoupeného“. Účetní služby a vše co s nimi souvisí přece vlastník platí v ročních nákladech na údržbu, nebo se domníváte, že se tyto služby platí nějak „ze vzduchu“ ? Pokud SVJ nakoupí takový objem služeb, který mu neumožní prokázat veškeré náklady do poslední položky, pak je to pouze věcí SVJ. Vlastník těžko by mohl akceptovat takové hrazení navíc.
   Dále mne zaráží ta Vaše poznámka o čase nějaké osoby. To je Váš čistě obstrukční výklad. Je stejně nemravný a drzý jako Stanovy od té blbky. Není vůbec žádný problém stanovit v SVJ likvidační poplatky za ten „drahý čas“, ale některým spolu loupežníkům ponechat čumákování do čehokoliv zadarmo podle libosti, že ano.
   Čas který nějaká osoba z výboru něčemu věnuje, je právě ten čas, který je jí zaplacen „odměnami“. Nevím za co jiného byste chtěl bakšiš ve výboru pobírat.
  3. pachatelům různých Stanov v SVJ(2000( kde není třeba na změnu stanov 100% jako u SVJ{2012} – jste tak jen napověděl: upravit stanovy tak aby nezakazovaly pořizování kopií, ale drakonicky to zpoplatnit tak, aby každého přešlo i jen pomyslet na pořízení jakéhokoliv podkladu.
  4. myslíte že by bylo možné napžíklad „předpis záloh“ doručovat na dobírku za 300 Kč? Pokud by uplynula marná lhůta po převzetí takové zásilky, mohlo by se mít za to že je řádně doručen a že dle něj musí platit? A co doručení vyúčtování, také ho zpoplatníme? …co třeba cenou ve výši aktuálního přeplatku na službách…

  Neználek'

  PS: jednomu by mohlo být z takových progresivních nápadů zle. Nemyslíte?

  Vložil Účetní (bez ověření), 21. Listopad 2014 - 9:29

  Pokud někoho nazýváte blbkou, tak vám jistě nebude vadit, že vás budu nazývat blbem. Blbe, když někdo bude chtít vyhledat podklady, tak je zcela samozřejmé, že za to bude platit. Tím nemyslím likvidační poplatek, ale prostou úhradu času dotyčné osoby, která se mu věnuje. Blbe, o práci výboru nic netušíte, když tu blouzníte, že výbor je tu pro vyhledávání podkladů. Blbe, z vašich agresivních příspěvků plných nepravd, se fakt může udělat někomu nevolno.

  Vložil NSS (bez ověření), 28. Červen 2014 - 21:37

  lake uvedl: Pořizování vlastních kopií či fotografií je podle konstantní judikatury součástí práva nahlížet.

  Toto je ale přirozené právo vlastníka/spo­luvlastníka společných částí domu. K tomuto není zapotřebí zákona. Tato je fikce paní Kabelkové, její fikce nerazí nejpozději u Soudu, pokud nebude doloženo, nebude ničeho hrazeno.

  „Defense“ je daleko jednodušší než útok.

  Věříme si ?

  Vložil RadekV, 28. Červen 2014 - 21:11

  Čl.4 2)k) … Společenství je oprávněno ke kontrole těchto zařízení kdykoli bez předchozí výzvy za přítomnosti osoby oprávněné k pobývání v bytě…

  čili cosi zvané společenství je oprávněno kdykoli provést cosi jako domovní prohlídku …

  Vložil ward (bez ověření), 28. Červen 2014 - 15:40

  děkuji i za tuto, doufám,že ne poslední poznámku, v této kombinaci to znamená, že pokud tu fotografickou paměť nemáte tak si za to pěkně zaplatíte, ale šanci máte jen dvakrát měsíčně.

  Vložil Zdenek 22, 28. Červen 2014 - 10:39

  Tady jsou ke stažení předmětné stanovy včetně komentáře: http://www.sbdpelhrimov.cz/…download/139

  Vložil ward (bez ověření), 28. Červen 2014 - 14:40

  děkuji za doplňující informace

  Vložil anis (bez ověření), 28. Červen 2014 - 9:43

  Našeho SVJ se naštěstní nezmocilo žádné SBD. My si svúj dům spravujeme sami, nemáme z žádným SBD nic společeného. Tyto stanovy bychom neakceptovali. Sám uvádíte, že byly vytvořeny na zakázku SČMBD, tak jsou podle toho vytvořené.

  Vložil Statutár (bez ověření), 14. Říjen 2014 - 19:02

  SČMBD není žádný třídní nepřítel, jak se tady líčí.

  Možná bych proti tomu mohl podat trestní oznámení, jak se tady profesní a zájmové sdružení tituluje. Věc je prostá a žádné konspirace a tunely na peníze tady nehledejte.

  V době ZoVB tady byly státní vzorové Špidlovy stanovy SVJ. Jak se ukázalo, ve věcech plných mocí na shromáždění byly také k prdu (judikát NS), ale pánbůh zaplať za za ně.

  V éře NOZ najednou nastalo právní vakuum. Stát vzor neposkytl !!! Proč ???

  Tak se nedivte SČMBD, že si takové vzorové stanovy pro své SVJ i BD nechal zpracovat !!! Podle mne zaslouží obdiv, že to vakuum vyplnil. A dětské nemoci se opraví. Celé špatně to v žádném případě není.

  Věřte, že jsou lepší, než ty Špidlovy vzorové stanovy.

  Svoje názory vám ale nevnucuji.

  Statutár

  Vložil nepovedloseto (bez ověření), 19. Říjen 2014 - 7:03

  Jsou to sice všechno drafty, ale těch chyb je tam jako máku, a pořád. Předpokládám bohužel, že i finální verze bude nepoužitelná bez velké úpravy.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".