splácení úvěru, fond na správu a údržbu společných prostor domu

Vložil staarman, 1. Únor 2015 - 13:22 ::

Všude tady čtu, že by měli být částky v rozpise záloh jasně určené a že by se měly na konci roku vyúčtovat. Pochopil jsem, že by částka placená do fondu na správu a údržbu společných prostor domu měla být vyúčtována a na shromáždění by jsme si měli odhlasovat, zda vzniklé přeplatky budou vypláceny či ponechávány na účtu SVJ jako „kapitálový polštář“.

Také splácení úvěru na „revitalizování“ domu by nemělo být v částce na fond, ale vypsané extra a taktéž vyúčtováno. A co dotace na úroky ze státních dotačních programů, mají se ze zákona vracet vlasstníkům v rámci zmiňovaného vyúčtování nebo si také můžeme odhlasovat, že zůstanou na účtu jako v předchozím případě fondu?

Prosím o rady a nejlépe i §§.

Děkuji

staarman

  • úvěr
  • vyúčtování správy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil staarman, 1. Únor 2015 - 17:14

lakeho už tady někdo na jednom příspěvku vymínusoval, ale mohli by jste také konstruktivně přispět do diskuze, co říkáte?

staarman

Vložil jpinkava, 2. Únor 2015 - 10:40

Ano, v mínusování (lakeho) tu má zřejmě někdo zálibu, zřejmě duševně nemocný člověk. Poškozuje tak bohužel smysl hodnocení kvality obsahu příspěvků. Odhalení těchto hlupáků by zkultivovalo tento velmi potřebný portál … Pepa

Vložil lake, 2. Únor 2015 - 11:40

Pane pinkavo, pochopte. Já zde píši o SKUTEČNÉM obsahu zákonů. Používám k výkladu ZoVB i NOZ samotné znění zákona a zdravý selský rozum. Bourám tím nesmyslné předsudky a omyly tisíců členů výborů.

Píši o tom, co ví každý řádný hospodář o půjčování peněz cizím osobám a o provádění prací na dluh. Tím ovšem poukazuji na základní chyby v hospodaření a vedení účetnictví tisíců SVJ: http://www.portalsvj.cz/…uverem-a-noz.

Ti, kdo si nechtějí přiznat své omyly a podvody, chovají se jako pštrosi: strkají hlavu do písku. Aby neměli pravdu na očích, minusují lakovy příspěvky.

lake

Vložil lake, 1. Únor 2015 - 15:33

Už samotný název Vašeho příspěvku je zmatečný: vlastník nehradí žádný „úvěr“, pokud si jej on sám nesjednal. A žádný „fond“ také neexistuje. Pokud budete přemýšlet tímto stylem, nikdy neporozumíte Vaším právům a povinnostem vlastníka jednotky.

Tvrzení o „kapitálovém polštáři“ je nesmyslem. Nikdo není povinen podrobit se jakémusi „hlasování“ o tom, že komusi přenechá své peníze bez právního důvodu.

V první řadě máte mít v SVJ schválená pravidla pro vyúčtování správy a služeb. Přečtěte si je. Nejsou-li taková pravidla, pak každý sám za sebe rozhodne, zda si nechá přeplatek vyplatit, nebo zda jej započte na své dluhy vůči SVJ, nebo zda jej věnuje SVJ jako nějaký dárek (Vámi označovaný „kapitálový polštář“).

O ničem takovém není shromáždění oprávněno hlasovat. Je pouze na rozhodnutí věřitele – vlastníka jednotky, zda a kdy vyzve dlužníka k vypořádání.

Otázku na dotace ze státních programů nelze zodpovědět. Přečtěte si příslušnou smlouvu o dotaci, tam ta pravidla najdete.

lake

Vložil staarman, 1. Únor 2015 - 16:03

Samozřejmě, že se jedná o úvěr, který si vzalo SVJ, to je přeci zřejmé. Splátky jdou z peněz, které vlastníci na základě rozpisu posílají do onoho fondu na správu a údržbu společných prostor domu. Ta položka se skutečně tak jmenuje v rozpisu a toto označení používá i správce při podávání zprávy o hospodaření, která se předkládá shromáždění k odsouhlasení. V účetnictví tyto peníze vedou na účtu 955 Přijaté dlouhodobé zálohy. Vyúčtování této položky se nedělá, neutracené peníze zůstávají ležet na účtu. Pojem „kapitálový polštář“ mám odsud z portálu a vystihuje přesně určení těchto peněz. Předseda prezentuje tyto peníze, jako rezervu, kdyby bylo potřeba něco opravit, koupit a tak. Pokud je to špatně (tuším, že ano), jak to má být dobře a jak to napravit?

Jo a chci s zeptat, proč shromáždění není oprávněno o tom hlasovat? Kdo má tedy hlasovat o pravidlech pro naložení s neutracenými penězi, sám se o nich zmiňujete?

Do smlouvy o dotacích určitě nahlédnu.

staarman

Vložil lake, 1. Únor 2015 - 16:40

Pane staarmane, neexistuje žádný „fond“. Jde o zálohy – v účetnictví SVJ je to tedy vedeno správně jako přijatá dlouhodobá záloha.

Je povinností příjemce zálohy ji vyúčtovat po použití na sjednaný účel. Dosud nepoužitá záloha se pochopitelně (zatím) nevyúčtuje, pokud ovšem neuplynula sjednaná doba použití. V tom případě byste mohl požadovat rovnou její okamžité vrácení.

Tyto dlouhodobé zálohy nesmějí být zneužity na úhradu dluhů právnické osoby u banky. To je zpronevěra, možná rovnou trestný čin podvodu. Splácení jistiny půjčky či úvěru není daňově účinným nákladem účetní jednotky a není to ani účelně vynaložený náklad SVJ na správu domu a pozemku. Psal jsem tom zde patnáctkrát. Takže po šestnácté:

  • Jetliže SVJ vydalo 10 512 630 Kč na opravu či technické zhodnocení cizího majetku, pak vlastníkovi domu vznikl dluh vůči SVJ přesně ve výši 10 512 630 Kč v okamžiku úhrady, viz § 15 odst. 1 ZoVB.
  • Jestliže SVJ si vypůjčilo částku 10 000 000 od banky, nevznikl tím vlastníkovi domu žádný dluh vůči nikomu – ani vůči SVJ, ani vůči bance.

Vy tvrdíte, že vlastníci jsou dnes dlužni celkem

10 512 630 + 10 000 000 = 20 512 630 Kč

Staarmane, Vám nevadí, že do dluhu vlastníka domu počítáte částku, která jeho dluhem není? Vám nevadí, že ve Vašich počtech je najednou dluh dvojnásobný? Nemáte náhodou ve Vašich úvahách o „úvěru“ někde chybičku?

lake

Vložil staarman, 1. Únor 2015 - 16:42

takže – SVJ dluží řekněme těch uvedených 10 000 000 Kč bance, vlastníci jednotek dluží 10 000 000 Kč SVJ, v předpise tedy bude položka odpovídající splátce úvěru pronásobené podílem podlahové plochy bytu, jak by se asi mohla jmenovat? A hlavně, v čem je ten dvojnásobek? Není to trochu mimo?

staarman

Vložil lake, 1. Únor 2015 - 17:09

K tomu nesmyslnému dvojnásobku jste dospěl Vy sám. Stále tvrdíte,že vlastník je povinen splácet jakýsi „úvěr“, přestože si s nikým nesjednal žádnou smlouvu o úvěru.

Když k Vaší nesmyslné částce „úvěru“ připočtu to, co je tehdejší vlastník domu skutečně dlužen SVJ za opravu/zlepšení svého majetku, dojdu k dvojnásobku skutečné výše jeho dluhu. Takže na Vaší úvaze o „splácení úvěru“ musí být něco velmi špatně.

SVJ je samozřejmě od počátku oprávněno vymáhat na (tehdejších) vlastnících jednotek jejich podíly na částce 10 512 630 Kč. Není však oprávněno vymáhat na nikom ani korunu z důvodu svého vlastního úvěru ve výši 10 000 000 Kč.

Proto Vás tahali za nos!!! Abyste dluh předchozího vlastníka začal platit za něj, nalhali Vám, že údajně platíte běžné zálohy na BUDOUCÍ správu domu – a že splátky úvěru 10 000 000 Kč, které hradí SVJ, jsou údajně součástí nákladů na správu.

Kdyby Vám tehdy členové výboru sdělili po pravdě, že jde o DŘÍVĚJŠÍ dluh předchozího vlastníka jednotky, byl byste pochopil ihned, že s tím dluhem nemáte nic společného. Kdyby Vám tehdy prozradili, že na bývalém vlastníkovi mají i nadále vymáhat splátky až do poslední koruny, asi byste nezačal hned ochotně platit, že.

lake

Vložil staarman, 1. Únor 2015 - 17:11

Byl bych ochoten platit, pokud bych o dluhu věděl a pokud by mi prodejce poskytl příslušnou slevu z pořizovací ceny. A proto si myslím, že by ta položka měla být v rozpise zvlášť. Takže zpět k původnímu dotazu, co s tím udělat?

staarman

Vložil lake, 1. Únor 2015 - 17:53

Myslím, že v druhé paralelní diskusi jsem vám odpověděl: Pokuste se prokázat, že nehradíte celé roky dobrovolně za jinou osobu.

Prokažte, že jste neměl možnost z účetních závěrek zjistit, že SVJ je tunelováno a že z vybraných záloh na správu hradí své vlastní staré dluhy. Je to stejné jako zkrachovalý H-system: staré dluhy se platí ze záloh, vybraných od jiného okruhu osob na úplně jiný účel.

Prokažte, že jste jako člen nejvyššího orgánu právnické osoby neměl nikdy příležitost zastavit tento švindl a toto tunelování.

Prokažte, že Vám bylo zatajeno, že tehdejší vlastníci jednotek (okruh osob z doby opravy domu) dluží SVJ částku 10 512 630 Kč, kterou jim SVJ mělo předepsat k úhradě a vymáhat dlužné částky jako jejich příspěvky na správu domu. Vám nebylo divné, že nikdo nic z toho nesplácí? Vám nebylo divné, že neexistují smlouvy o uznání dluhu se splátkovým kalendářem? Vždyť šlo o miliony. Vám nebylo vůbec divné, že SVJ nic nevymáhá na bývalých vlastnících jednotek? Mohl či nemohl jste to poznat z účetních závěrek?

Nejste jen oběť. Jste člen nejvyššího orgánu právnické osoby. Cokoliv se dělo, dělo se s Vaším vědomím a Vaším svolením. Ale pokud prokážete, že jste neplatil dobrovolně a že Vás SVJ uvedlo v omyl – máte snad šanci u soudu.

lake

Vložil staarman, 1. Únor 2015 - 18:03

Soudit se nebudu, nemám na to povahu, to jednak a pak, asi bych neuspěl, o úvěru od prvního shromáždění po koupi vím, jen jsem si prostě všechny věci, o kterých tu mluvíme, neuvědomoval. Učení se z vlastních chyb je opravdu dráhé:-(

Teď ale chci uvést věci do správného stavu, tedy příspěvky na hrazení dluhu vyjmenovat v rozpise zvlášť a nechávat je vyúčtovat. Jak tu položku nazvat a jak to prosadit. Jde mi o transparentnost, o legálnost a o správnou informovanost potencionálních kupců bytu v domě.

staarman

Vložil lake, 1. Únor 2015 - 18:39

Není určitě žádný problém splátky dluhu pojmenovat „splátky dluhu“.

Ovšem můžete se dočkat různých překvapení, až začnete dávat věci do pořádku: možná zjistíte, že tehdejší vlastníci sice mají vůči SVJ dluh 10 512 630 Kč, ale nikdy jej nezačali splácet. A SVJ s tím neudělalo vůbec nic.

Poslyšte, má SVJ podepsané ty smlouvy o uznání dluhu se splátkovým kalendářem, nebo je nemá? A vyzvalo SVJ vůbec někdy tehdejší vlastníky jednotek k úhradě jejich dluhů, nebo je vůbec nevyzvalo? To je totiž podmínkou k tomu, aby nastala splatnost. Pokud nebylo jiné dohody, výzva věřitele je podmínkou k tomu, aby dlužníkovi vznikla povinnost plnit ve stanovený den splatnosti.

Pokud SVJ dlužníky nevyzvalo k úhradě, dluh může být již promlčen. A pokud SVJ jim za této situace předá výzvu k úhradě, uplatní všichni nejspíše námitku promlčení.

Vrtá Vám hlavou, jak se uhradí ten dluh SVJ vůči bance? Nestrachujte se: zákonodárce přece stanovil, že vlastníci jednotek ručí za dluhy právnické osoby podle svých podílů. Ona si to banka už nějak na vlastnících jednotek vymůže, kdyby snad SVJ ty peníze nedalo dohromady.

Inu, v SVJ narazíte na víc nebezpečí a hrozeb, než v indickém pralese. Největší podíl na tom mají ledabylé a zfušované zákony, neznalost a nekompetentnost členů statutárního orgánu a pak taky naivita a právní neznalost vlastníků jednotek.

Vítejte v Čechistánu.

lake

Vložil staarman, 1. Únor 2015 - 18:44

Ke vzniku dluhu (aby nastala splatnost) by mohla postačit skutečnost, že tehdejší vlastníci odhlasovali provedení prací a následně i jejich financování úvěrem, na jehož splácení se hlasováním zavázali přispívat. Nebo snad ne? To by potom hlasování shromáždění o čemkoli nějak postrádalo smysl, kdyby k ničemu nezavazovalo.

staarman

Vložil lake, 1. Únor 2015 - 19:56

Zaměňujete dvě různé věci:

  • existence závazku
  • dospělost (splatnost) závazku

Existence závazku ještě neznamená, že musíte ihned běžet za věřitelem a vše mu uhradit. Podle § 1958 odst. 2 NOZ platí: Neujednají-li strany, kdy má dlužník splnit dluh, může věřitel požadovat plnění ihned a dlužník je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu.

Z uvedeného plyne, že dlužník je povinen hradit až poté, co byl k úhradě věřitelem vyzván. Vyzvat dlužníka – to je pouze starostí věřitele. Pokud snad SVJ nikdy nevyzvalo dlužníky k úhradě, nevznikla jim do dnešního dne povinnost cokoliv uhradit z oněch dlužných 10 512 630 Kč.

Může se Vám to jevit absurdní, ale odhaduji, že jsou tisíce takových SVJ. Zřejmě i vaše SVJ k nim patří.

lake

Vložil staarman, 1. Únor 2015 - 20:31

Možná proto tu diskutujeme sami.

Nicméně, co si myslíte, že se s tím dá dělat?

staarman

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".