Revize plynových zařízení a kontrola spalinový cest v SVJ - hradí každý?

Vložil Anonym (bez ověření), 30. Duben 2020 - 10:55 ::

Dobrý den, mám dotaz ohledně úhrady Revize plynových zařízení a Kontrola a čištění spalinový cest – obojí v bytovém domě, kde všichni jsou vlastníci bytových jednotek – SVJ.

Jeden vlastník bytové jednotky nevlastní plynové zřízení a nikdy nevlastnil. Každý rok však platí poměrnou částí za tyto kontroly. Namítá, že by toto hradit neměl. Výbor se usnesl, že je v jeho zájmu, aby toto bylo kontrolováno a v pořádku, nadále mu pak každoročně poměrnou část účtuje.

Prosím o radu na čí straně je pravda, je na to opora někde „v zákoně“?

Mockrát děkuji

(raději anonym)

  • revize

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Anonym neověřený (bez ověření), 3. Červenec 2020 - 13:25

Moc děkuji za odpověď.

Rozumím tomu tedy dobře, že:

Pokud máme v nákladech režie domu zvlášť položku: revize plynových zařízení (platit by to měl jen ten, kdo vlastní plynové zařízení – v bytě nebo ve vlastním sklepě)

kontrola a čištění spalinových cest – by se mělo rozpočítat na všechny jednotky.

Pokud ano, tak na shromáždění vlastníků se schválilo, že všechny tyto náklady se platí rovným dílem, což předpokládám mohou dotčené jednotky rozporovat?

Mockrát děkuji

(raději anonym)

Vložil Justitianus, 3. Červenec 2020 - 15:35
  • Anonym neověřený napsal: „Rozumím tomu tedy dobře, že …“

Ne. Nerozumíte tomu dobře. Nerozumíte tomu vůbec.

Revize společných částí odběrného plynového zřízení (OPZ) hradí vždy všichni vlastníci jednotek. Pouze ta část OPZ, která je ve vlastnictví vlastníka jednotky, nepodléhá zákonným revizím a kontrolám; proto si kontroly a revize těchto částí OPZ hradí každý vlastník sám za sebe, pokud si je objedná.

Kontrola a čistění spalinových cest se rozpočítá podle pravidel rozúčtování služby „provoz a čištění komínů“. To může být úplně jinak než Vámi zmíněné fantazijní pravidlo „rozpočítat na všechny jednotky“. Nepřijalo-li společenství žádná pravidla rozúčtování, pak se hradí „podle počtu využívaných vyústění do komínů“, viz § 5 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb..


Shromáždění nemohlo platně schválit, aby se náklady na kontroly a revize společných částí OPZ hradily „rovným dílem“, protože takové rozhodnutí je v rozporu se zákonem (§ 1180, § 258 zákona č. 89/2012 Sb.). Hradí se zpravidla podle spoluvlastnických podílů. Leda že by všichni vlastníci jednotek udělili souhlas s odchylkou od zákonné úpravy.

Justitianus

Vložil Anonym neověřený (bez ověření), 3. Červenec 2020 - 16:25

V zájmu všech vlastníků je prý, aby plynové vedení bylo v pořádku a proto dělá pravidelné kontroly SVJ a rozpočítává na jednotlivé byty rovným dílem, tedy i ty neplynofikované.

Forma je jednoduchá. Do souhrnného vyúčtování Režie domu se zahrne revize plynových zařízení (v bytech či sklepích) a kontrola a čištění spalinových cest.

Neplynofikovaní pak dostanou stejnou částku na vyúčtování.

Platit by tedy neměli revize plynových zařízení. Na toto odkaz do zákona není?

Děkuji mockrát za trpělivost

Vložil Justitianus, 3. Červenec 2020 - 17:21
  • Ptáte se: „Platit by tedy neměli revize plynových zařízení. Na toto odkaz do zákona není?“

Takže zopakuji znovu, už potřetí: Revize společných částí OPZ hradí všichni podle spoluvlastnických podílů (předpokládám, že jde o společné technické zařízení domu ve vlastnictví všech vlastníků jednotek).

Část OPZ ve výlučném vlastnictví vlastníka jednotky nepodléhá zákonným kontrolám ani revizím. Proto vlastník nemusí nic z toho ani objednávat, ani hradit. A už vůbec nemusí hradit kontroly a revize ostatním vlastníkům jednotek. Toto vůbec není v pravomoci SVJ, něco takového vymáhat.

Pokud ovšem vpustíte kontrolora či revizora dobrovolně do bytu a necháte jej provést revizi Vaší části OPZ, pak jste tím dal konkludentně souhlas s tím, aby tu revizi provedl – a jste samozřejmě povinen za to zaplatit (samozřejmě pouze částku připadající na Váš byt). Že jste si nic takového předem neobjednal je bezvýznamné.

Pokud se ptáte na odkaz do zákona, postačí zjistit v prohlášení vlastníka které části OPZ jsou společné všem a které jsou ve vlastnictví vlastníků bytů. Na jednotku se nevztahuje ani pravomoc SVJ, ani o ní nemůže rozhodovat shromáždění. Viz § 1175 a § 1189 zákona č. 89/2012 Sb..

Justitianus

Vložil JaVa, 3. Červenec 2020 - 16:30

Vypadá to opět na „lidovou tvořivost“ statutárů vašeho SVJ.Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky.To, co patří vlastníkovi jednotky si spravuje na své náklady sám!

Přeji hezký den. JaVa

Vložil Anonym neověřený (bez ověření), 4. Červenec 2020 - 13:55

Hezký den, ona se prý revize plynového zařízení týká kontroly nejen plynových spotřebičů ale i společných rozvodů plynů v celém domu.

Proto mají revize platit všichni rovným dílem.

Nevypadá to tedy, dle Vašich slov, že je to v pořádku

Děkuji

Vložil JaVa, 4. Červenec 2020 - 14:17

To Vy musíte vědět,co je ve vašem PV uvedeno jako společná část,nebo společná část ve výlučném užívání jednotlivých vlastníků jednotek.Pouze tyto společné části, právnická osoba ze zákona spravuje a tedy pouze u těchto částí, také zajišťuje revize a periodické prohlídky.O kon­trole a revizi vašich spotřebičů a příslušných rozvodů k nim,které máte nainstalovány ve vaší jednotce, si rozhodujete pouze Vy a nikoliv SVJ!!!

Přeji Vám hezký den a pevné nervy JaVa

Vložil Anonym neověřený (bez ověření), 4. Červenec 2020 - 15:00

PV je Prohlášení vlastníka? To myslím asi neexistuje. Ve sbírkách listin také nic podobného není (asi to tu ani být nemá). Pouze stanovy a další dokumenty.

Ve stanovách je pak pouze uvedeno, že shromáždění rozhoduje: o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, není-li stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu

Dále pak že: o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky rozhoduje tříčtvrtinová většina hlasů přítomných členů společenství (v usnesení).

Děkuji mnohokráte

Vložil JaVa, 4. Červenec 2020 - 15:51

Ano, PV je prohlášení vlastníka k budově a určitě existuje, protože jinak by váš dům ještě nebyl rozdělen na jednotky a Vy by jste nemohl být jedním z jejich vlastníků,To,že není PV uloženo v RS je chyba vašeho statutárního orgánu,

v § 1220/89/2012 Sb., se uvádí:

(2) Je-li osoba odpovědná za správu domu zapsána do veřejného rejstříku, založí bez zbytečného odkladu prohlášení v úplném znění i do sbírky listin u orgánu, který vede veřejný rejstřík. konec citace

Je na Vás, aby jste si opatřil jeho kopii u vašeho statutárního orgánu, nebo si ho raději sám vyžádal, na příslušném KÚ ( cca. 20 kč za úředně neověřenou stránku). Pro běžného vlastníka jednotky je dostačující „prostá kopie“ všech společných částí domu a pozemku a to, co vztahuje pouze k jeho bytové jednotce.

Přeji hezký den. JaVa

Vložil Justitianus, 1. Květen 2020 - 6:10

Ptáte se zda je na to opora někde v zákoně.
Odpověď je jednoduchá: JE a NENÍ.
Ptáte se totiž na tři různé věci.

(1) Čistění a kontrola spalinových cest je povinná, viz vyhláška č. 34/2016 Sb.. Jsou-li spalinové cesty společnou čátí domu, náklad na jejich čistění a kontrolu se rozúčtuje mezi vlastníky jednotek jako služba, kterou poskytuje SVJ. Pravidla rozúčtování máte jistě stanovena. V pravidlech zjistíte, zda se na čistění společných spalinových cest podílí i vlastník jednotky, který společný komín nepoužívá (zaslepeno).

(2) Kontrola spalinových cest uvnitř bytu (od spotřebiče po zaústění do společného komínu) nepatří do služby „čistění spalinových cest“ podle zákona č. 67/2013 Sb., protože se nejedná o společné části domu ani společná technická zařízení domu. Vlastník nepoužívající komín (zaslepeno) určitě neplatí nikomu nic. Není možné mu proti jeho vůli cokoliv naúčtovat.

(3a) V domě je společné odběrné plynové zařízení, což je domovní rozvod počínaje hlavním (domovním) uzávěrem plynu. Podle § 62 zákona č. 458/2000 Sb. je vlastník povinen udržovat toto zařízení – a s tím souvisí i povinné kontroly (1× ročně) a provozní revize (1× za 3 roky). Je bezvýznamné zda vlastník jednotky má či nemá v bytě nějaký plynový spotřebič. Je dokonce bezvýznamné zda má odebraný plynoměr (neodebírá přes společné odběrné zařízení žádný plyn). Podílí se v každém případě na úhradě kontrol a provozních revizí, protože jde o náklad na společné technické zařízení domu.

(3b) Pro jistotu uvádím, že povinné kontroly a provozní revize se nevztahují na zařízení, která jsou „v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení“. Viz Vyhláška č. 85/1978 Sb., § 1 odst. 3. V prohlášení vlastníka zjistíte kde končí společné odběrné plynové zařízení a kde začíná ta část OPZ, která je ve vlastnictví vlastníka bytu. O této části není SVJ oprávněno rozhodovat. Záleží pouze na vlastníkovi jednotky, zda si u někoho objedná kontrolu či provozní revizi své části OPZ.

Justitianus

Vložil Radegast, 5. Duben 2021 - 14:31

K bodu 3b – Znamená to tedy, že pokud mám ve vlastní bytové jednotce plynový kotel k vytápění této jednotky, nebo plynový sporák, nemusím SVJ (předsedovi SVJ) předkládat revize a kontroly těchto zařízení?

Vložil Justitianus, 5. Duben 2021 - 15:45

Radegaste, neexistuje žádný celostátně účinný právní předpis, který by ukládal uživatelům bytů provádět pravidelné revize a kontroly plynových spotřebičů.

Samozřejmě že když nemáte zákonnou povinnost si ty papíry obstarat, nemáte ani povinnost je nikomu předkládat. Jedině kdyby taková neobvyklá povinnost byla uvedena v prohlášení, nebo ve stanovách Vašeho SVJ.

Máte obecnou povinnost udržovat plynové spotřebiče v bytě a používat je v souladu s instrukcemi výrobce. Takže si přečtěte návody k použití. Nejspíš tam najdete jak často je nutné plynový spotřebič kontrolovat, čistit a seřizovat. (Taky tam najdete zda to můžete provádět sám, nebo k této činnosti má oprávnění jen vyškolená osoba.) Neexistuje však žádný státní orgán, který by měl kontrolovat a vymáhat dodržování návodu k použití u plynového spotřebiče u vlastníka v jeho bytě.

Pokud ovšem Váš spotřebič selže a to způsobí škodu, bude se pak pojišťovna, policejní vyšetřovatel a možná i soud zajímat o to zda jste při provozu plynového spotřebiče dodržoval pokyny a instrukce výrobce. Tedy – pokud to přežijete.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".