revize jako služby

Vložil Nový člen (bez ověření), 25. Duben 2020 - 15:26 ::

Jako nový člen SVJ jsem obdržel předpis plateb na rok 2020,ve kterém jsou revize tech.sítí zařazeny pod službami a také tak účtovány.Je to tak správně?Nepatří ony vlastně pod činnosti týkající se správy domu a pozemku?Děkuji všem za radu.

  • revize

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Zdenek 22, 25. Duben 2020 - 18:38

§ 2 písm. d) zák. č. 67/2013 Sb.:

nákladem na služby podle tohoto zákona nejsou revize zařízení…

To ale neznamená, že zálohy na revize nemohou být vyúčtovány a vypořádány jako krátkodobý výdaj.

Justitianus: Revize zařízení se zpravidla pravidelně opakují a jejich náklady tak jsou zpravidla předem známy.

Vložil Justitianus, 26. Duben 2020 - 6:50

Pane Zdenku, nikde jsem nenapsal že náklady na revize nejsou předem známy. Napsal jsem něco jiného: „jde o náklady, které se neopakují každoročně (revize) …“

Například revize elektrických rozvodů ve společných částech domu se povinně opakují každých 5 let. Jde o jednorázový výdaj za delší časové období než jeden rok, takže náklad nelze přímo promítnout do nákladu na poskytování služby (osvětlení společných prostor, provoz výtahu).

Domnívám se, že nesystémový a nahodilý zákaz „revizí“, uvedený v § 2 zákona č. 67/2013 Sb., je třeba vykládat tak, že náklad na revizi nelze započíst do služeb jednorázově v roce vynaložení. Je však zcela v pořádku když se tento náklad pomocí účetnictví „rozpustí“ na víceleté období, např. pomocí kalkulace věcně usměrněné ceny služby.


SVJ má mít zpracována (a ve stanovách uvedena) pravidla pro rozúčtování všech služeb, které SVJ poskytuje. To je dáno zákonem, viz § 1200 odst. 2 písm. g) NOZ. U nákladů na revize je možný postup ten, že SVJ provede kalkulaci věcně usměrněné ceny služby. Do této ceny započítá každoročně jednu pětinu nákladů na revize elektrických zařízení, která slouží k poskytování služby.

Obdobně je možno „rozpouštět“ jednorázové náklady např. na výměnu vodoměrů (každých 5 let) v případě, že jsou společné a provozuje je SVJ. SVJ si prostě v ceně služby „dodávka vody“ zakalkuluje jednu pětinu částky nutné na budoucí výměnu vodoměrů. Jak se tato částka rozúčtuje na vlastníky jednotek musí být uvedeno ve stanovách (pravidla rozúčtování podle § 1200 odst. 2 písm. g) NOZ):

  • Půjde například o paušální platbu „na vodoměr“ podle jejich počtu v bytech.
  • Nebo tento náklad bude vcházet do kalkulace věcně usměrněné ceny za 1 m2 poskytované vody.
  • Nebo je možno rozúčtovat tu pětinu v základní složce nákladů na službu „dodávka vody“ podle podlahových ploch/spoluvlas­tnických podílů.
  • Nebo to vůbec neřešit a revize či vodoměry považovat za jednorázový náklad na správu domu.

Justitianus

Vložil Nový člen (bez ověření), 26. Duben 2020 - 7:58

Děkuji všem za rady.Pro doplnění uvádím znění z našich stanov(schválených v r.2015),kde je vypsáno,co za služby SVJ vlastníkům poskytuje.Revize tech.zařízení mezi nimi nejsou a z dostupných zápisů ze shromáždění od roku 2015 do dnešní doby je doložitelné,že žádné jiné služby schváleny shromážděním nebyly.

Justitianus píše:

„SVJ má mít zpracována (a ve stanovách uvedena) pravidla pro rozúčtování všech služeb, které SVJ poskytuje. To je dáno zákonem, viz § 1200 odst. 2 písm. g) NOZ.“

a naše stanovy obsahují toto znění:

„9) Společenství vlastníků zajišťuje tyto služby: (dodávku tepla a teplé vody, dodávku vody a odvádění odpadních vod, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu) a další služby, o jejichž poskytování rozhodne shromáždění vlastníků.“

Proto si myslím,že nelze na revize vybírat měsíční zálohy a zařadit je v předpisu plateb pod služby.

Vložil Justitianus, 26. Duben 2020 - 10:56

Pane Nový člene, samotné revize společných technických zařízení nelze podřadit pod žádnou službu. Ovšem NÁKLAD na tyto revize může být jednou z položek ze kterých se stanoví cena služby.

Máte nepochybně vadné a neúplné stanovy, neboť neobsahují povinnou část podle § 1200 odst. 2 písm. g) NOZ – "pravidla pro (…) úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.

• Pak je ještě možnost zmíněná paní Klainovou:
Že SVJ ve vašem domě poskytuje některým vlastníkům na jejich individuální žádost službu „zajištění revize OPZ (odběrných plynových zařízení) ve vlastnictví vlastníků jednotek“. Šlo by o službu nad rámec zákonné způsobilosti právnické osoby SVJ. Náklady na takovou speciální službu ovšem hradí pouze ten, kdo si tuto speciální službu u SVJ objednal. Oznamte SVJ prokazatelně, že Vám žádnou službu „revize“ neposkytuje a že zálohy na tuto neexistující službu nebudete hradit.

Dále by mne zajímalo jak vaše SVJ poskytuje zároveň službu „dodávka tepla“ a „provoz a čištění komínů“. Byty jsou vytápěny centrálně? Proč se tedy navíc poskytuje služba „čištění komínů“? Máte v bytech ústřední topení, a ještě k tomu i krby?

Justitianus

Vložil N. Klainová (bez ověření), 26. Duben 2020 - 9:00

Většina revizí spadá pod správu domu a pozemku. Mohou však existovat výjimky.

Příklad z praxe:

V některých SVJ se spolu s revizemi rozvodů plynu ve společných částech provádějí i revize plynových sporáků v bytech.

Proti tomu nikdo nic nemá, zvyšuje to bezpečnost v domě.

Problém je, účtuje-li účetní do správy celkové částky fakturované za revizi rozvodů v domě i sporáků v bytech

Při rozpočítávání nákladů na správu podle podílů se podílejí na nákladech na revizi plynových sporáků i např. vlastníci garáží nebo vlastníci, kteří plynové sporáky nemají.

Správný postup:

Revizi rozvodů v domě zaúčtovat do nákladů správy (5×x) a revizi sporáků v bytech zaúčtovat do nákladů na služby (315).

Schvalování druhů služeb je podle § 1208 OZ v pravomoci shromáždění.

Další možnost, že by byly fakturovány pouze náklady na revize plynových rozvodů a revize v bytech by byly hrazeny vlastníky přímo, se reviznímu technikovi nelíbila a zřejmě by se nelíbila ani některým vlastníkům.

Vložil JaVa, 26. Duben 2020 - 17:40

Pokud se začtete do vyhlášky, kterou operuje dodavatel Vložil Pavel II (bez ověření), 22. Duben 2017 – 13:48

Pokud se začtete do příslušného předpisu,na který odkazuje tazatel,tak zjistíte, že provozní revize plynových instalací je nařízena v intervalu tří let pro provozovny, výrobní prostory a společné prostory bytových domů. V bytech platí jedna výchozí revize a to do konce životnosti plynového rozvodu. Revize se netýká v žádném případě spotřebičů. Vlastník bytu je však povinen udržovat své plynové zařízení ve stavu zajišťujícím bezpečný provoz. Je tedy věcí vlastníka jak si to zařídí a také co si zaplatí. Je vhodné kontrolovat těsnost šroubových spojů a napojení spotřebičů, je vhodné měnit v předepsaném intervalu nyní módní pružné napojení spotřebičů (typicky flexibilní hadice ke sporákům), je vhodné s nechat zkontrolovat zejména starší kotle, ohřívače vody a lokální topidla a u těch novějších alepoń jednou za 5 let nechat vyčisti hořák, spalovací komoru, změřit tlak dusíku v expanzce, zkontrolovat funkci ventilátoru u turba atd. Chápu, že se SVJ snaží vlastníky k tomuto přesvědčit, jen si to jaksi nemůže vynutit a také platba ze společných peněz se dá hodnotit jako zpronevěra. SVJ má za povinnost starat se jen o část instalací ve společných částech domu.konec citace


Můj názor je.že majetek patřící vlastníkovi jednotky, do kterého patří rozvody plynu za plynoměrem včetně koncového spotřebiče nespadá pod správu právnické osoby SVJ.

Viz Správa domu a pozemku § 1189/89/2012 Sb.,

(1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům do­mu.

(2) Má se za to, že se správa vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.

§ 1190

Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce."

366/2013 Sb.,

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. října 2013

o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

§ 6

Společnými částmi domu jsou dále

  1. přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,
  2. rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,
  3. rozvody plynu až k uzávěru pro byt,

Usnesení č. 2/1993 Sb.

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

Částka 1/1993

Platnost od 28.12.1992 Účinnost od 01.01.1993

Čl. 11

(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.

(2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice.

(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.

(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.

(5) Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.

konec citace ze zákonů"

Přeji hezký den.JaVa

Vložil Kyril (bez ověření), 26. Duben 2020 - 9:26

Revize sporáků (elektrointalace) v bytech není služba podle zákona o službách.

Dokonce vůbec nespadá pod zákonné vymezení činnosti SVJ.

Vložil N. Klainová (bez ověření), 26. Duben 2020 - 11:40

Pane Kyrile, podle mého názoru nemáte pravdu.

Zdůvodnění mého názoru:

Pod činnost SVJ spadá mimo jiné i zajišťování služeb.

Druhy služeb nejsou uvedeny v zákonu č. 67/2013 Sb., o službách (dále ZoSl) vyčerpávajícím způsobem.

Zajišťovat si prostřednictvím SVJ i jiné druhy služeb, než jsou vymezeny v § 3 ZoSl, jim umožňuje § 1208 OZ, který jsem už zmínila v předchozím svém příspěvku.

Podle něj patří do působnosti shromáždění mimo jiné i schválení druhu služeb a způsobu rozúčtování cen služeb na vlastníky.

Poznámka:

Schválení výše záloh na jejich úhradu už jsem výše u § 1208 OZ neuvedla, protože to od 1. 7. 2020 (s nabytím účinnosti novely OZ) nebude platit.

Vložil JarekSVJ, 26. Duben 2020 - 9:34

Asi se nechám dobrovolně popravit ale z pozice podprůměrného stautára a sedláckým rozumem : V našem SVJ při každé pravidelné revizi plynu , nám revizní firma prochází i sporáky : funkčnost , zhasitelnost hořáku atd. Je to hezké mít hlavní rozvody OK , kdyby byl sporák v hajzlu.

Vložil Kyril (bez ověření), 26. Duben 2020 - 9:44

Pane JarkuSVJ,

já jsem předpisy nepsal. Obraťte se na autora předpisů, který požaduje revize pouze společných částí domu. Podpořím Vás.

Vložil JarekSVJ, 26. Duben 2020 - 12:02

Osobně mě nesmyslné předpisy nezajímají, prostě v našem SVJ se revize plynu dělá komplet včetně sporáku – bezpečnost a zdravý rozum nad předpisem a navíc co má kdo kecat vlastníkům jak si mají vytírat prdel…

Vložil Justitianus, 25. Duben 2020 - 16:50

Pane Nový člene,

ani revize, ani opravy společných zařízení domu nemohou být zahrnuty pod služby. Je tomu zejména proto, že jde o náklady, které se neopakují každoročně (revize) a navíc jejich četnost ani výše nákladů nemůže být předem odhadnuta (opravy).

Služby se – jak známo – vyúčtují a rozúčtují jednou ročně. Není možné, aby v některém roce byla např. částka za provoz výtahu či za dodávku vody navýšena o statisíce Kč jen proto, že v tom roce došlo k havárii a nákladné opravě.

To si popletení členové výboru opravdu myslí, že celou takto zvýšenou částku může vlastník jednotky naúčtovat svému nájemci jako náklad na poskytovanou službu???

Počítám, že v účetnictví vašeho SVJ je neskutečný bordel. To co jste popsal je jen špička ledovce.

Justitianus

Vložil Evženie (bez ověření), 25. Duben 2020 - 16:58

„účetnictví vašeho SVJ je neskutečný bordel“

To platí i pro naše SVJ (nezakládá účetní závěrky a patrně je ani nesestavuje). Co s tím jako řadový člen mohu dělat? Výzvy k dodržování práva nemají žádný účinek.

Vložil Amálie (bez ověření), 25. Duben 2020 - 16:38

Pane Nový člene,

jak správně píšete, je třeba rozlišovat správu domu a pozemku a plnění spojená s vlastnictvím bytu (služby). Revize patří pod správu.

Co se týká účtování, účtování služeb je podrobně upraveno a nejasnosti nevznikají. Účtování správy naproti tomu bohužel dostatečně a srozumitelně upraveno není, takže tam v praxi často nastupují buď postupy z předchozí právní úpravy (podle zákona č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům) nebo ze správy bytů v družstevním vlastnictví nebo jednoduše lidová tvořivost či čistý amatérismus, které se snaží nedostatečnou a nesrozumitelnou právní úpravu nahradit.

Už se zde řešilo.

Vložil AsiTak, 27. Duben 2020 - 9:00

Z hlediska číselníku činnosti kontrola a revize patří do činnosti vedení podniku. Je to činnost kontrolní, zjišťující provoní způsobilost podniku z hlediska nějakých platných předpisu. Tato činnost je vedena druhově (v rozlišení výroba/služba) jako „služba“.
Co se týče vykazování finančního nároku platné revize pro víceleté období jde o problém vykazování nákladů a výnosů dle akruálního principu (časový a věcný soulad nákladů a výnosu) nebo vykazování příjmu a výdajů dle principu daňové evidence. Tím, že SVJ za hlavní činnost nepodniká výsledek hospodaření je nulové a podle mě uplatňovat akruální princip je zbytečný. Posouzení volby je účetní metodický problém, to já neumím, nicméně i jako laik poznám, že stav je nejednotný. Ve vyúčtování se porovnávají skutečně odvedené příjmy se SN (finančně realizované výdaje) což je bilance dle příjmového výdajového principu. Sestavení bilance rozpočtu na straně příjmu „příjmy příspěvků“ a „ceny služeb“ a na straně výdajů SN též tvoří bilanci dle příjmového výdajového principu. Úhrady výdaje splátek z úvěru je připsán subjektu který vlastní jednotku v čase splatnosti splátky což je zase výdajový princip. Náklady 5 leté revize/opravy rozdělit přes časové rozlišení do jednotlivých roků je aplikace akruálního principu. Není závada ta nejednotnost?

Vložil Kyril (bez ověření), 27. Duben 2020 - 9:37

" Tato činnost je vedena druhově (v rozlišení výroba/služba) jako „služba“."

Tady jde o služby ve smyslu zákona o službách. (Ve Vašem pojetí by celá správa byla službou, podle číselsníku ekonomických činností. Ale o to se zde nejedná.)

Vložil JarekSVJ, 25. Duben 2020 - 15:36

V našem SVJ máme revize v položce správa , položka správa je součást služeb tzn. platí se na ně měsíční záloha a je každoročně vyúčtována . viz. naše stanovy.

Vložil Jeroným (bez ověření), 25. Duben 2020 - 16:45

„položka správa je součást služeb“

Nikoliv. Správa a služby se řídí odlišnými ustanoveními a nelze je směšovat.

Vložil JarekSVJ, 25. Duben 2020 - 18:16

nejde o směšování ale o rozúčtování a placení záloh za ně… nebo za tohle platí někdo třetí? vždyť vše zaplatí vlastníci??? nechám si poradit , jako stautár pracuji 19 let a 2 x jsme vyhráli svj soud nad kurvou neplatičem záloh…

Vložil ajaj (bez ověření), 26. Duben 2020 - 19:14

Kolik dlužili? Od jaké částky má smysl podat žalobu na neplatiče?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".