Prohlášení vlastníka ve sbírce listin rejstříku společenství vlastníků jednotek

Vložil Anonymous, 20. Září 2020 - 9:48 ::

Psalo se zde, že existuje povinnost SVJ založit prohlášení vlastníka do sbírky listin rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Prosím o příklad SVJ, které tak učinilo.

  • prohlášení vlastníka

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 3. Říjen 2020 - 20:23

Probůh, co tu všichni řešíte?

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
§ 1220

(2) Je-li osoba odpovědná za správu domu zapsána do veřejného rejstříku, založí bez zbytečného odkladu prohlášení v úplném znění i do sbírky listin u orgánu, který vede veřejný rejstřík.

Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících
§ 104

Předseda senátu může uložit pořádkovou pokutu zapsané osobě také tehdy, jestliže neuposlechla výzvy rejstříkového soudu, aby mu sdělila skutečnosti nebo předložila listiny potřebné k rozhodnutí v řízení zahájeném bez návrhu nebo aby mu předložila listiny, které podle tohoto nebo jiného zákona mají být založeny do sbírky listin; pořádkovou pokutu lze uložit do výše 100000 Kč.

Justitianus

Vložil Roman. (bez ověření), 4. Říjen 2020 - 11:58

Řešíme to, že jste odpověděl méně zkušenému tazateli ať vyhledá prohlášení ve veřejném rejstříku a vůbec jste ho neupozornil, že tam prohlášení ve sbírce listin téměř jistě nenajde, protože ho tam SVJ zpravidla neukládají (přestože by měla), protože to nepovažují za nutné. Důvodem je to,že prohlášení mají všichni založeno v katastru a povinnost zakládat ještě do veřejného rejstříku byla uzákoněna teprve s novým OZ.

Prostě byste nechal úplně zbytečně nezkušeného tazatele hledat marně prohlášení někde ve sbírce listin ve veřejném rejstříku SVJ.

Vložil Justitianus, 4. Říjen 2020 - 13:16

Pane § a Romane, vaše příspěvky ukazují na duševní úroveň dítěte v mateřské škole.

Nenapsal jsem zde nic více, než to, že SVJ má uloženu zákonnou povinnost. Dokonce jsem k tomu citoval příslušné ustanovení zákona – pro místní duševní giganty, kteří nejsou ani schopni podívat se do textu NOZ a najít si tam co praví o prohlášení.

Zda některé konkrétní SVJ tuto zákonnou splnilo či nesplnilo – to na existenci této povinnosti naprosto nic nemění. (Speciálně pro pana §: Ne, opravdu nehodlám zjišťovat které z 65000 SVJ v České republice má založeno prohlášení ve sbírce listin. Zajímá-li Vás to, zjistěte si to sám, Vy troubo.)

Stejně tak je notorietou, že každá právnická osoba má povinnost vkládat účetní závěrku do sbírky listin rejstříkového soudu. Že asi polovina právnických osob tuto povinnost v minulosti nesplnila nebo ji dosud neplní – to na existenci této zákonné povinnosti naprosto nic nemění.

Pro vlastníka jednotky s rozumem (alespoň) průměrného člověka je určitě zajímavá informace že má zákonné právo najít aktuální znění prohlášení ve sbírce listin rejstříkového soudu. A pokud je tam nenajde, otevírá mu to další zajímavé a užitečné možnosti.

Pokud tomu nerozumíte, pánové, patříte oba do té mateřské školy.

  1. Vlastník jednotky nemusí shánět prohlášení na katastru a nemusí za ně platit. Prostě vyzve SVJ aby splnilo svou zákonnpu povinnost. Pak bude prohlášení v rejstříku zdarma přístupné – nejen pro vlastníky jednotek, ale i pro zájemce o koupi jednotky v domě.
  2. Odmítne-li SVJ splnit svou povinnost, může být rejstříkovým soudem pokutováno. Vlastník jednotky má tedy na SVJ určitou páku, pomocí které dodá svému požadavku ten správný důraz. Proč by nenabonzoval porušovatele zákona?
  3. Nesplní-li SVJ svou zákonnou povinnost ani po výzvě, může vlastník jednotky získat prohlášení za úplatu na katastrálním úřadě. Náklady na pořízení opisu prohlášení pak uplatní u SVJ.

Justitianus

Vložil Zájemce o koupi jednotky (bez ověření), 4. Říjen 2020 - 18:46

„Nesplní-li SVJ svou zákonnou povinnost ani po výzvě, může vlastník jednotky získat prohlášení za úplatu na katastrálním úřadě. Náklady na pořízení opisu prohlášení pak uplatní u SVJ.“

To je zajímavá teze. Jsem zájemce o koupi jednotky. Prohlášení vlastníka ve veřejné části veřejného rejstříku založeno není. Mohu tedy náklady na pořízení opisu uplatnit u SVJ, v souladu s Vámi popisovaným postupem?

Proč neradíte něco jiného: Požádat rejstříkový soud o poskytnutí prohlášení vlastníka založeného ve veřejné části veřejného rejstříku.

Vložil ... (bez ověření), 3. Říjen 2020 - 14:01

Sankce za neuložení listiny do sbírky listin

Jak bylo uvedeno, podnikatel je povinen listiny do sbírky zakládat bez zbytečného odkladu od jejich vzniku (§ 72 zákon o veřejných rejstřících). Navíc platí, že pokud je určitý údaj zapsán v obchodním rejstříku, avšak ve sbírce listin není uložena odpovídající listina, poznamená rejstříkový soud tuto skutečnost do sbírky listin a vyzve podnikatele, aby listinu bez zbytečného odkladu předložil. K vynucení této povinnosti může rejstříkový soud uložit pokutu až 100.000 Kč.

Je-li tato povinnost porušena opakovaně nebo může-li takové neplnění mít závažné důsledky pro třetí osoby a je na tom právní zájem, může rejstříkový soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací. O sankcích plynoucích z nedoložení účetních dokumentů podle zákona o účetnictví, které může uložit finanční úřad, jsme se zmínili již výše.

Za určitých okolností může hrozit rovněž sankce trestní, která postihuje konkrétní fyzické osoby ve funkci statutárního orgánu právnické osoby, anebo podnikatele fyzickou osobu. Dle ust. § 254 trestního zákoníku se trestného činu dopustí ten, kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného odkladu nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek nebo neuloží listinu do sbírky listin, přičemž hrozí uložení trestu zákazu činnosti, nebo i odnětí svobody, kdy výše trestní sazby podle závažnosti způsobené škody může činit až 8 let.

Zdroj:https://portal.pohoda.cz/…stin-pro-ko/

Vložil tomas 22, 3. Říjen 2020 - 15:13

Pokud se posuzuje pak jako spolek Takže asi tak…

Vložil Podnikatel (bez ověření), 3. Říjen 2020 - 14:51

SVJ je podnikatel?

Vložil ... (bez ověření), 5. Říjen 2020 - 14:53

Citace z http://webcache.googleusercontent.com/search… :

Ve lhůtě do 1.7.2014 byla všechna SVJ povinna uvést zápis v rejstříku do souladu s požadavky zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Nově se například zapisují rodná čísla zapisovaných osob (do neveřejné části rejstříku), zapisuje se kontrolní komise (název, počet členů a osobní údaje členů), zapisuje se počet členů výboru, den vzniku jejich funkce. Do sbírky listin rejstříku se nové zakládá prohlášení vlastníka v aktuálně platném znění. Přestože lhůta pro uvedení zápisu v rejstříku do pořádku již uplynula, doporučovala jsem a doporučuji klientům, kteří teprve připravují schválení změny stanov a případně volbu nového statutárního orgánu, aby vše zařídili zároveň. Je totiž potřeba počítat s tím, že od 1.1.2014 není SVJ osvobozeno od soudního poplatku za zápis změn v rejstříku, každá změna stojí 2.000,–Kč. Již z tohoto důvodu se vyplatí před podáním návrhu zvažovat, zda návrh obsahuje vše potřebné tak, aby společenství pokud možno nebylo nuceno v dohledné době podávat nový stejným poplatkem zpoplatněný návrh. Ze stejného důvodu je rozumné a hospodárné vše potřebné aktualizovat najednou s jedním dvoutisícovým poplatkem.

Po zveřejnění sjednoceného stanoviska obou vrchních soudů k požadavku na účast notáře na shromáždění, které rozhoduje o změně stanov, se většina SVJ rozhodla tak, že notáře na shromáždění nepřizve. V této souvislosti si však dovolím upozornit na jednu skutečnost. Pokud se totiž notář účastnil schůze, kde byly stanovy schvalovány, zařizoval pak v návaznosti na to pro SVJ zápis příslušných a potřebných změn v rejstříku, jakož i uložení listin do sbírky listin rejstříku. Nejedná se přitom o zcela jednoduché a rutinní úkony a to ani z pohledu právníka, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá. SVJ, které nebude mít zápis v rejstříku a listiny v pořádku může očekávat ze strany soudu výzvu k zajištění nápravy.

Listiny, které se zakládají do sbírky listin (stanovy, prohlášení vlastníka, účetní závěrky), se předkládají rejstříkovému soudu výhradně v elektronické podobě. To znamená

  • datovou schránkou
  • na elektronickou adresu soudu (e-mailem, nebo prostřednictvím Epodatelny na www.justice.cz)
  • na technických nosičích dar (CD,DVD)

Jediný přípustný formát, v němž se listiny soudu předkládají je PDF.

SVJ, které nesplní řádně zákonné povinnosti, bude vyzváno soudem k zajištění nápravy, soud ve výzvě stanoví dodatečnou přiměřenou lhůtu pro splnění povinností. Při neuposlechnutí výzvy pak hrozí pořádkové pokuty do výše 100.000,–Kč. Nečekejte na výzvu a dejte vše co nejdříve do pořádku.

Konec citace.

Vložil Jan77 (bez ověření), 3. Říjen 2020 - 16:37

Najít se dají. Např. IČ 08453195

Vložil PV ve VR? (bez ověření), 5. Říjen 2020 - 13:38

„Najít se dají. Např. IČ 08453195“

Pane Jane77,

máte sice pravdu, že u uvedeného IČO je založeno prohlášení vlastníka ve veřejném rejstříku. Jenže: Součástí tohoto prohlášení vlastníka jsou stanovy SVJ. Prohlášení vlastníka a stanovy SVJ jsou v jedné listině. Dá se tedy dovodit, že listina je ve veřejném rejstříku proto, že je povinnost založit do veřejného rejstříku stanovy SVJ.

Váš příklad je tak sice v pořádku, ale neříká nic k povinnosti SVJ založit do veřejného rejstříku prohlášení vlastníka, protože v uvedeném příkladě založení PV do VR vyplynulo z nutnosti založit stanovy SVJ sepsané stejnou listinou jako PV.

Prosím tedy ty, co tvrdí existenci diskutované povinnosti, o uvedení několika dalších IČO se založeným prohlášením vlastníka.

Můžete začít u svého SVJ: Např. naše SVJ PV ve VR založeno nemá a výzvu k založení (tím méně pokutu) neobdrželo. Je zde nejméně několik desítek diskutérů, takže i údaj od takovémto počtu SVJ má vypovídací hodnotu.

Speciálně pro Justitiana: Nikdo po Vás nechce, abyste procházel 65 000 SVJ. Stačí, když zde uvedete jedno nebo několik (třeba Vaše).

Vložil Člen SVJ (bez ověření), 5. Říjen 2020 - 14:46

A kde je v zákoně(§) uvedena povinnost založit do veřejného rejstříku „stanovy SVJ“?

Buď su slepý a nebo to tam nevidím.

Vložil ... (bez ověření), 5. Říjen 2020 - 14:45

O zákonech se nediskutuje, zákony se dodržují. Pokud máte problém si na 10 min. sednout k počítači a splnit nejen zákonem danou povinnost, ale i udělat něco pro vlastníky, tak nemáte ve výboru co pohledávat.

Příklady SVJ, které mají prohlášení vložené ve veřejném rejsříku – sbírce listin:

https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…
… a tisíce dalších

Vložil PV ve VR (bez ověření), 5. Říjen 2020 - 16:36

Jistě jste si všiml, že se většinou jedná o SVJ vzniklé po 1.1.2014. Ono totiž chybí přechodové ustanovení, které by ukládalo povinnost PV ukládat do VR i SVJ, která vznikla před 1.1.2014.

Vložil Anonymoussss (bez ověření), 3. Říjen 2020 - 12:32

Do veřejného rejstříku drtivá většina SVJ prohlášení nezakládá, protože je to hloupý výmysl Eliáše.

Vložil Čtenář (bez ověření), 20. Září 2020 - 13:00

Kdo tuto povinnost vymáhá, soud? Na koho se obrátit, aby výbor tuto povinnost splnil (kromě shromáždění a SVJ)?

Vložil Anonymoussss (bez ověření), 3. Říjen 2020 - 12:35

Takový nesmysl nikdo nevymáhá. Bonzovat můžete na lampárně.

Vložil Čtenář (bez ověření), 3. Říjen 2020 - 13:12

O tom, co je a co není nesmysl, nerozhoduje nějaký bezvýznamný anonymoussss.

Vložil Anonymoussss (bez ověření), 3. Říjen 2020 - 13:24

Bezvýznamný nick Čtenář prahne po tom, aby někoho nabonzoval, že neplní nějaký nesmysl. Má smůlu. Příslušné orgány vědí, že jde o nesmysl a proto tento nesmysl nevymáhají. Čtenáři, máte smolíka!

Vložil Čtenář (bez ověření), 3. Říjen 2020 - 13:36

Můžete konkretizovat „Příslušné orgány“? Jestli sami nic nevymáhají, na podnět jistě budou.

Vložil Nemám rád udavače (bez ověření), 3. Říjen 2020 - 14:45

Nemám rád udavače a tak nepovím.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".