Problém vyřešen: Úvěr splácí nový vlastník

Vložil právník-teoretik (bez ověření), 19. Říjen 2013 - 23:40 ::

Dnes mi Lake nahrál odkazem na judikát 22 Cdo 5330/2008 a myslím, že jsem našel argumentaci, proč je úvěr v některých případech povinen splácet nový vlastník. Jde o ty případy, kdy nebylo provedeno písemné uznání dluhu se splátkovým kalendářem – tedy zřejmě o typický případ v mnoha a mnoha SVJ.

Podle uvedeného judikátu „povinností společenství vlastníků jednotek je obstarat nutné opravy společných částí domu.“

Pokud se tedy SVJ rozhodne naplnit tuto povinnost, nepochybně si k tomu může vzít úvěr, nemá-li na zálohách vybrány dostatečné prostředky. Splátky tohoto úvěru předpokládá z budoucích záloh, které jsou následně jednotlivým plátcům vyúčtovány.

Na uvedeném judikátu je ještě jedna zajímavá věc: V případu šlo o to, že dotyčný zaplatil za opravu havarijního stavu domu ze svých soukromých peněz a peníze si následně nárokoval na SVJ, kterému podle něj vzniklo bezdůvodné obohacení.

Okresní i následně odvolací krajský soud žalobu zamítly s odůvodněním, že SVJ není pasivně legitimován, protože SVJ dům nevlastní a bezdůvodné obohacení nevzniklo SVJ, nýbrž jednotlivým spoluvlastníkům. Dotyčný proto neměl žalovat SVJ, ale jednotlivé spoluvlastníky. Okresní i krajský soud tedy měly podobný názor jako pan Lake.

Dovolací Nejvyšší soud však rozhodnutí zrušil a dovodil, že když je SVJ reprezentantem spoluvlastníků, je tady právě proto, aby nebylo nutné řešit věci se všemi spoluvlastníky jednotlivě. Přestože SVJ jako právnická osoba nic nevlastní, bylo bezdůvodně obohaceno, jak byli opravou bezdůvodně obohaceni jednotliví spoluvlastníci současně. Bezdůvodné obohacení všech spoluvlastníků je současně bezdůvodným obohacením SVJ, jde-li o plnění týkající se správy domu. Nejvyšší soud má jiný názor než pan Lake.

Vrátíme-li se k našemu problému s úvěrem, SVJ které si vzalo úvěr za všechny své členy neposkytlo svým členům žádnou půjčku. SVJ a jeho aktuální členové splývají. Má-li SVJ dluh, mají dluh všichni jeho aktuální členové. Změní-li se člen SVJ, změní se zároveň i osoba, která má dluh vůči bance.

Domnívám se, že právě takto by dopadl u soudu spor o to, zda se má na splátkách duhu podílet starý nebo nový vlastník.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 20. Říjen 2013 - 9:36

  Pane teoretiku,

  Takovou snůšku nesmyslů jsem už dlouho nečetl. Ignorujete skutečnost, že bezdůvodné obohacení (stejně jako závazky) nepřechází se změnou vlastnictví věci. Jde o obligační (zívazkové) právo, nikoliv o věcné právo. Bezdůvodně se obohatily určité osoby v určitém okamžiku. I kdyby vlastník vymáhal na ostatních vlastnících jednotek, pasivně legitimováni by byli pouze ti, kdo byli vlastníky v okamžiku opravy nosných sloupů. Rozsudek NS neříká nic jiného.

  A samozřejmě ani nový, ani bývalý vlastník nesplácí žádný úvěr bance. Račte pochopit při Vašem právním vzdělání: úvěr si vzala právnická osoba SVJ u banky a tato osoba také úvěr splácí. Ale není problém prokázat k jakému účelu si SVJ úvěr vzalo a kdo z toho měl prospěch, že ano.

  Tvrdil jste: „SVJ a jeho aktuální členové splývají. Má-li SVJ dluh, mají dluh všichni jeho aktuální členové. Změní-li se člen SVJ, změní se zároveň i osoba, která má dluh vůči bance.“ Když jste byl schopen napsat takovou pitomost z vlastní hlavy a netušíte, že SVJ je právnická osoba odlišná od svých členů, poradím Vám pouze toto: nediskutujte o věcech, kterým zjevně nerozumíte.

  V úvodním příspěvku pletete páté přes deváté. Je to pořád dokola. Mícháte dohromady dvě naprosto odlišné věci: splátky dluhu na základě dřívějšího plnění a zálohy na budoucí plnění. A to je stále tentýž podvod, o kterém zde píšu. Směšujete dohromady:

  • přispívání na správu domu podle § 15 odst. 1 ZoVB,
  • vybírání záloh na tyto příspěvky podle § 15 odst. 2 ZoVB.

  Seznamte se napřed s významem pojmu „záloha“, protože je zřejmé, že jej neznáte (nebo jej záměrně překrucujete). Tento pojem byl řešen v judikatuře Nejvyššího soudu vícekrát, viz například:

  Rozsudek Nejvyššího soudu 32 Cdo 4604/2007
  „Zálohou je v občanskoprávních vztazích míněna část platby poskytnutá předem, zpravidla před vznikem práva na zaplacení konečné platby smlouvou sjednané (ceny kupní, ceny díla, provize atd.), případně platba uhrazená ještě před uzavřením určité smlouvy (viz § 498 obč. zák.).
  Právním důvodem k poskytnutí zálohy je závazek k úhradě určité (konečné) sumy vyplývající z konkrétního smluvního ujednání.“

  Z uvedeného plyne, že napřed musí existovat závazek (mezi konkrétním vlastníkem a SVJ). Pak lze na jeho základě začít vybírat zálohu. Jakmile je účastníkovi závazkového vztahu poskytnuto plnění (např. opravou jeho majetku), nelze již hovořit o zálohách na toto plnění, neboť nastal čas pro vyúčtování a vypořádání (úhradou příspěvku podle § 15 odst. 1 ZoVB). Samozřejmě příspěvek uhradí ten, kdo byl účastníkem závazku a jemuž bylo přijaté plnění ku prospěchu. Protiprávnost Vašeho postupu spočívá ve třech chybách:

  • Označujete jako „zálohu“ platbu, která je ve skutečnosti příspěvkem. Týká se nepochybně již uskutečněného plnění a úhrady za toto plnění. Při tom je nevýznamné, zda dlužník hradí příspěvek jednorázově či ve splátkách.
  • Odklad splátek dluhu poskytlo SVJ jiným osobám, nikoliv pozdějšímu nabyvateli jednotky. Ten z odloženého splácení cizích dluhů žádný prospěch nemá. Žádnou povinnost ke splácení nepřevzal a žádný splátkový kalendář se SVJ nesjednal. Není tedy účastníkem závazkového vztahu, na jehož základě se má hradit.
  • Radíte vymáhat plnění nikoliv na tom, kdo je povinen hradit na základě právní skutečnosti (usnesení podle § 11 odst. 5 ZoVB), nýbrž na tom, kdo není účastníkem smlouvy, a dokonce v době uzavření smlouvy (ani v době jejího splnění dodavatelem) nebyl vůbec vlastníkem jednotky. Navádíte tedy k trestnému činu podvodu.

  Prosím račte pochopit při vašem snad právním vzdělání: Plnění uskutečněné ve prospěch jiných osob nezavazuje nabyvatele jednotky, nebyl-li on sám stranou smlouvy, ani mu nevzniklo v souvislosti s ní bezdůvodné obohacení. Opak jste neprokázal, ani nemůžete uvést žádný právní předpis, podle kterého by byl povinen plnit.

  Radíte tedy vymáhat bez právního důvodu. Snažíte se proti vůli nabyvatele jednotky vtáhnout jej do závazkového vztahu, který se jej nijak netýká. K tomu viz ObčZ:

  „40/1964 Sb. § 493
  Závazkový vztah nelze měnit bez souhlasu jeho stran, pokud tento zákon nestanoví jinak.“

  Má-li se nabyvatel jednotky stát účastníkem závazkového vztahu a má-li převzít povinnost k nějakým úhradám za dříve uskutečněné plnění ve prospěch jiného, musel by s tím vyjádřit souhlas.

  40/1964 Sb. § 50
  „(3) Dokud třetí osoba nedá souhlas, platí smlouva jen mezi těmi, kdo ji uzavřeli; právo na plnění má účastník, který plnění ve prospěch třetí osoby vyhradí, nebylo-li dohodnuto jinak. Totéž platí, jestliže třetí osoba souhlas odepřela.“

  Z uvedeného plyne, že nelze beztrestně přesouvat splácení dluhů určité osoby na jinou osobu, která o tom není informována a nedala k tomu svůj souhlas.

  40/1964 Sb. § § 49a
  „Právní úkon je neplatný, jestliže jej jednající osoba učinila v omylu, vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro jeho uskutečnění rozhodující, a osoba, které byl právní úkon určen, tento omyl vyvolala nebo o něm musela vědět. Právní úkon je rovněž neplatný, jestliže omyl byl touto osobou vyvolán úmyslně. Omyl v pohnutce právní úkon neplatným nečiní.“

  To snad nevyžaduje vysvětlení. SVJ ví velmi dobře pro koho uskutečnilo plnění, na základě jaké právní skutečnosti a ví velmi dobře které osoby z toho měly prospěch. Také ví velmi dobře kdo byl vlastníkem jednotky v okamžiku hlasování, v okamžiku kdy SVJ sjednalo úvěr a v okamžiku, kdy provedením prací vznikl tehdejším vlastníkům jednotek prospěch.

  Pane právníku-teoretiku, zjevně neznáte základy občanskoprávních vztahů a bohužel ani základy slušnosti a poctivosti. To, co radíte, je podvod se vším co k tomu patří. Snažíte se sofistikovanými (avšak směšně popletenými) vývody odůvodnit zřejmé bezpráví. Otevřel jste páchnoucí právní žumpu. Fuj.

  Naštěstí soudy (včetně Ústavního) judikují o tzv. přechodu dluhu na nového vlastníka zcela jinak.

  lake

  Vložil právník-teoretik (bez ověření), 20. Říjen 2013 - 11:13

  Neodhadl jste mě úplně správně. Protože existují dva protichůdné názory na tuto problematiku a vy tady prezentujete jenom jeden, snažil jsem se najít argumentaci pro ten druhý, neb zde nemáte žádného oponenta, schopného argumentovat jinak než svými emocemi. Není ale přece možné, že exisují minimálně stovky SVJ, které to řeší tak jak píšu já a domnívám se, že to musí mít nějakým právním názorem podepřeno.

  Koneckonců, vezměte si jednu věc: Uvedl jste ve vedlejším vlákně, že celých 16 (nebo kolik, nematuji si přesně) let trvalo, než bylo z judikatury jasno v tom, že dluhy, které nadělal člen SVJ neplacením dávno splatných záloh, nepřebírá nový vlastník. Ani soudci, tedy nikoli právníci-teoretici, nýbrž právníci-praktici, v tom neměli jasno takovou dobu. Proč by tenhle, ještě složitější problém, o němž píšu, měl být žumpa?

  Klíčovou myšlenkou, na níž stojí váš právní názor je, že vlastníkům vzniklo z plnění SVJ bezdůvodné obohacení, protože SVJ platilo za ně, co měli platit sami. Jenomže já se opravdu nedomívám (ač mě to vůbec netěší) že by soud přistoupil na tento názor.

  V situaci, kdy SVJ plní za všechny podle jejich podílů, by s velkou pravděpodobností soud judikoval, že nikomu bezdůvodné obohacení nevzniklo, neboť vlastníci podle svých podílů tvoří SVJ. Je to sice jiná osoba, osoba odlišná od vlastníků, ale vzhledem k její specifičnosti a zákonné svázanosti se spoluvlastníky by takové bezdůvodné obohacení neuznal, neboť nikdo se nemůže bezdůvodně obohatit na úkor sebe samého.

  Jistě, můžete mít jiný názor, ale dokud nebude přiléhavý judikát, je to jenom názor proti názoru. Ústavní soud zatím judikoval v jiné situaci ohledně dávno splatného poplatku. Tady by ale byla situace jiná: SVJ ze svých příjmů v podobě záloh splácí budoucí náklady – splátky úvěru SVJ, která vlastníkům pak vyúčtovává.

  Vložil lake, 20. Říjen 2013 - 12:53

  Napsal jste: „… vlastníci podle svých podílů tvoří SVJ.“.
  O úplných nesmyslech se opravdu bavit nehodlám. Nastudujte si napřed zákon o vlastnictví bytů alespoň do § 16. Mám k této záležitosti už jen dva odstavce:

  • Jestliže SVJ plnilo ze zákonného důvodu na základě usnesení shromáždění (tedy oprava schválená shromážděním podle § 11 odst. 5 ZoVB), povinnými osobami jsou pouze ti, kdo byli v té době členy SVJ a pro které se práce provedla (§ 13 odst. 1 ZoVB, § 15 odst. 1 ZoVB). Pro pozdějšího nabyvatele jednotky SVJ žádnou práci neprovedlo; není oprávněno po něm nic vymáhat.
  • Jestliže SVJ plnilo z jiného zákonného důvodu (např. oprava neschválená, avšak nutná pro odvrácení hrozící škody podle ObčZ § 419), vzniklo obohacení podle ObčZ § 454 pouze těm, za které SVJ plnilo, tedy tehdejším vlastníkům jednotek. Pro pozdějšího nabyvatele jednotky SVJ žádnou škodu neodvracelo, není oprávněno po něm nic vymáhat.

  Opak jste neprokázal ani citací právního předpisu, ani judikátem, ani právní úvahou. Není o čem diskutovat.

  lake

  Vložil právník-teoretik (bez ověření), 20. Říjen 2013 - 13:54

  Opak jsem prokázal všelidovým hlasováním lůzy. Mám +7 a vy –2. :-)

  Kdo jiný než spoluvlastníci tvoří SVJ? Jaké jiné je „rozložení sil“ v SVJ než podle spoluvlastnických podílů?

  Může se někdo bezdůvodně obohatit na úkor sebe sama?

  Proč tisíce nových vlastníků platí dluhy za původní vlastníky, když je to tak jasné a jednoznačné? Přece nebudou tisíce a možná i desetitisíce lidí splácet úvěry za jiného, když právní úprava je úplně jasně zcela opačná, jak tvrdíte vy.

  Je např. v ASPI judikatura, klidně i třeba nižších soudů, která by se vztahovala přesně na tento případ? Bohužel přístup do ASPI nyní nemám a nemohu to proto ověřit.

  Vložil lake, 20. Říjen 2013 - 15:57

  Právníku-teoretiku,
  nikoliv, opak jste neprokázal. Pokud si chcete i nadále vymýšlet jako baron Prášil, je to Vaše volba. Samozřejmě, že existuje judikatura pro tento případ. Citoval jsem ji vícekrát. Namátkou:

  Rozsudek Nejvyššího soudu 242/2009
  "Uvedený problém judikatura dosud neřešila a v odborné literatuře jsou vyslovovány protichůdné názory. V díle. Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T. Zákon o vlastnictví bytů. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, se uvádí: Na místě bude spíše restriktivní výklad, aby nabyvatel byl zavázán spíš méně než více. Zejména je nutno vyloučit přechod splatných dluhů nabyvatele jednotky vůči společenství, ledaže by došlo k jejich převzetí podle § 531 obč. zák. . Z tohoto názoru vyšel i odvolací soud, který myšlenky uvedené v komentáři opakuje. Podobně uvažoval i soud prvního stupně. Ten navíc odkázal i na § 13 zákona o vlastnictví bytů a na práva a povinnosti tam uvedená a konstatoval, že těmito právy (tedy právy, která přecházejí na nabyvatele) jsou míněna zejména práva věcná, případně povinnosti, které se výslovně váží k vlastnictví jednotky a bez nichž by nemohla samostatně existovat (např. povinnost umožnit vstup, instalaci měřících zařízení apod.). Soud sdílí názor části odborné veřejnosti, že při výkladu této otázky je nutno posupovat restriktivně a vycházet z toho, že takto přecházejí pouze ta práva a povinnosti, která jsou přímo a těsně spjata s vlastnictvím, tedy zejména věcná práva, případně jiná práva či povinnosti, které není možno samostatně nabýt či pozbýt. Takovým závazkem však není závazek k náhradě nákladů rekonstrukce domu, mající obligační povahu, kde povinným subjektem je vlastník, který tuto rekonstrukci odsouhlasil.

  Zde je výslovně uvedeno, která práva a závazky přecházejí na nabyvatele jednotky. A je zde výslovně uveden příklad závazku, který zcela jistě nepřechází: závazek k náhradě nákladů rekonstrukce domu. Přečtěte si to asi tak desetkrát, to by mohlo postačovat.

  Je třeba podotknout, že úvodní povzdech senátu nad neexistencí judikatury a nejednotností literatury se vztahuje k době minulé: k prosinci roku 2010. Tehdy tomu skutečně bylo tak. Dnes ovšem jsme o tři roky dál a k dispozici jsou i další judikáty, které jsem už dříve zmínil a citoval:

  • výrok Okresního soudu v Přerově sp. zn. 11 C 58/2010,
  • rozsudek Nejvyššího soudu 22 Cdo 242/2009 ze dne 8. 12. 2010,
  • nález Ústavního soudu I.ÚS 2926/10 ze dne 19. 1. 2011,
  • rozsudek Nejvyššího soudu 28 Cdo 4131/2011 ze dne 13. 6. 2012
  • rozsudek Nejvyššího soudu 22 Cdo 216/2011, ze dne 24.1.2013.

  Možná jsou i další. Nemám čas je hledat, ostatně jsou v souladu s právní úpravou. Judikátů je tedy dost. Z jednoho z nich Vám ještě ocituji (a záměrně neuvádím ze kterého rozsudku citát je):

  „Nárok na zaplacení bezdůvodného obohacení je nárokem závazkovým (obligačním), který směřuje vůči osobě, není tedy vázán na spoluvlastnický podíl (nejde o nárok věcně právní).
  Účastníci právního vztahu nejsou vymezení tím, že jsou vlastníky podílu i poté, kdy k vynaložení nákladu na věc došlo. To tedy znamená, že [povinnost hradit] nepřechází na nabyvatele podílu (nejde-li o případ universální sukcese), dlužníkem je ten, kdo se takto (…) obohatil, věřitelem je ten, kdo náklad ve prospěch jiného vynaložil.
  Nemůže tedy – vyjma případů universální sukcese, případného převzetí dluhu – být dlužníkem někdo, kdo nebyl spoluvlastníkem věci v době, kdy k vynaložení nákladu došlo.

  Tento citát jsem neoznačil, abych Vás přiměl přečíst si tyto judikáty. Bez jejich znalosti a bez znalosti ZoVB se nikam nedostanete. Místní neználci Vám ovšem budou za nesmysly tleskat a udělovat plusy. Tak to bývá …

  lake

  Vložil právník-teoretik (bez ověření), 20. Říjen 2013 - 20:39

  Problém je, že první zarámovaný rozsudek necituje názor samotného dovolacího soudu, jak by se snad mohlo zdát, ale pouze rekapitulaci názoru soudu prvního stupně. Dovolací soud tento názor nezopakoval a výslovně řešil zálohy, jejichž splatnost nastala za starého vlastníka. Bohužel.

  Vložil lake, 21. Říjen 2013 - 5:24

  Pane právníku teoretiku,
  Je otázkou, zda se v onom sporu (22 Cdo 242/2009) vůbec jednalo o zálohy. Spíše se zdá, že šlo o příspěvky na správu, které byly správcem nepravdivě označeny jako zálohy na správu. Opět ten samý, dobře známý podvodný trik! Soud prvního stupně totiž judikoval jednoznačně:

  Skutečně vynaložené náklady byly rozúčtovány jednotlivým vlastníkům jednotek a jejich výše byla oznámena na shromáždění společenství a dále pak nejpozději v měsíčním předpisu plateb, zpracovaném správcovskou organizací, která byla dohodou zmocněna k zastupování žalobce ve všech věcech souvisejících se správou nemovitostí. “

  To nevypadá jako popis zálohových plateb, že ne? Co říkáte?

  Důležitější však je toto: je třeba číst zdůvodnění, které dovolací soud použil, a porozumět jeho obsahu. Mylný je Váš názor, že soud se vyjadřoval pouze a jedině k zálohám na správu a k ničemu jinému. Je tomu zcela jinak, což Vy jste nepochopil. Viz citát:

  „Při řešení této otázky vychází dovolací soud z toho, že vztah mezi společenstvím vlastníků jednotek a vlastníkem jednotky, týkající se plateb záloh na správu domu ve smyslu § 15 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů, je vztahem závazkovým (obligačním).
  Změna v subjektech závazkového vztahu je možná jen na základě důvodů uvedených v zákoně, především v části osmé, hlavě první, oddílu čtvrtém občanského zákoníku. Protože závazkové vztahy jsou vztahy mezi konkrétními osobami a jejich přechod na nabyvatele věcí, kterých se týkají, je výjimkou z pravidla, nelze ustanovení o takovém přechodu vykládat extenzívně.(…)
  Z uvedeného vyplývá, že vlastník jednotky, který jednotku převedl na jiného, je pasivně legitimován ve sporu o platby záloh podle § 15 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů, které se staly splatnými v době, kdy byl vlastníkem jednotky; na nabyvatele jednotky povinnost platit tyto zálohy nepřechází. “

  Z uvedeného je zřejmé, že dovolací soud zdůvodnil svůj závěr pomocí dedukce (od obecného ke zvláštnímu): připomněl právní zásadu, že obligační (závazkové) vztahy se týkají osob, nikoliv věcí (jednotek). Závazek k platbě záloh podle § 15 odst. 2 ZoVB patří mezi typické obligační vztahy, proto pro něj platí totéž. A protože závazek k úhradě příspěvku podle § 15 odst. 1 ZoVB je také nepochybně obligačním vztahem, platila by úvaha soudu beze změny i pro takový případ.

  Je neuvěřitelné, že je možno kolem jedné záležitosti jednoduchého práva vyplodit takovou hromadu fujtajblových zmatků a nesmyslů. Důvodem je trojí neznalost: neznalost základů práva, neznalost konkrétních zákonů a a neznalost relevantní judikatury. Na závěr uvedu citát, z mého pohledu opravdu závěrečný:

  „Pohledávku má věřitel vůči dlužníkovi. Tento právní poměr se řídí pouze obligačním právem, které ustanovuje, jak pohledávka vzniká a jakým způsobem a kdy je dlužník povinen věřiteli plnit na vyrovnání jeho pohledávky svůj dluh. O splnění své pohledávky může věřitel žalovat pouze dlužníka.“
  ELIÁŠ, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012

  lake

  Vložil Neználek' (bez ověření), 20. Říjen 2013 - 16:01

  „…příklad závazku, který zcela jistě nepřechází: závazek k náhradě nákladů rekonstrukce domu…“

  • a kam se chcete dostat? Co ten konkludentní souhlas který sám uvádíte zde?
  • to se pak těžko spolehnout na cizí rozum když ani vlastní nestačí

  rozsudek

  • 11 C 58/2010 – je kde dohledatelný, prosím? Nebo jej sem vložte.

  Neználek

  Vložil právník-teoretik (bez ověření), 20. Říjen 2013 - 19:46

  Konkludentní souhlas je snad možno vztáhnout na již zaplacené splátky dluhu. Protože však takové splácení je během na dlouhou trať, může pro leckoho být zajímavé se takového splácení vzdát i třeba po dvou nebo třech letech placení. Pokud se bance platí ve splátkách, dluh původního vlastníka na nové splátky se nepromlčel a splátkami je stále vázán. Stačí, aby je SVJ začalo vymáhat.

  Alespoň tak jsem Lakeho vyjádření pochopil já.

  Vložil levape, 20. Říjen 2013 - 15:18

  Plně s Vámi souhlasím, jenom bych upravil ten počet vlastníků. Napsal jste lakemu: „Přece nebudou tisíce a možná i desetitisíce lidí splácet úvěry za jiného, když právní úprava je úplně jasně zcela opačná, jak tvrdíte vy“. Existuje přes 50 000 SVJ a těch splácejících vlastníků jsou určitě statisíce. Neznám žádné SVJ, kde by se na splácení podíleli vlastníci, kteří jsou na př. již 5–10 let mimo SVJ,a úvěr je třeba na 20 až 30 let.

  Vložil X (bez ověření), 20. Říjen 2013 - 16:05

  Kde jste proboha vzal ty statisíce, kteří splácejí úvěr za jiného. I desetitisíce je hodně nadsazené číslo. Desetitisíce splácejí úvěr, možná i statisíce (kdo to ví?), ale drtivá většina nikoliv za jiného, ale za sebe. A tom spor není.

  Vložil levape, 20. Říjen 2013 - 18:01

  Podle „lake“ všichni stávající splácí úvěr za ty, kteří odešli a po kterých by se to mělo vymáhat jako dluh. Musíte si (proboha) přečíst co napsal „lake“ potom „X“ a až následně já.

  Vložil X (bez ověření), 20. Říjen 2013 - 19:00

  Samozřejmě čtu všechny příspěvky.

  Podle mých zkušeností z několika SVJ většina vlastníků bytů jsou vlastníky od vzniku SVJ. Těch převodů zas tolik není, myslím procentuálně. Navíc úvěry zase tak běžné nejsou, jak by se snad mohlo zdát. Osobně neznám žádné SVJ, které si vzalo úvěr.

  Proto mě zarazilo, jak jste ledabyle navýšil počet těch, kteří splácejí za jiné, na statisíce. Právník-teoretik odhadl jejich počet realisticky, na „tisíce a možná i desetitisíce“.

  Bylo by jistě zajímavé vědět, kolik těch oklamaných „hejlů“ skutečně je, ale jejich počet na podstatu samotného sporu žádný vliv mít nebude.

  Vložil lake, 20. Říjen 2013 - 18:59

  Levape, co to tvrdíte? Nenapsal jsem nikdy a nikde, že „… všichni stávající splácí úvěr za ty, kteří odešli a po kterých by se to mělo vymáhat jako dluh.“.

  Je jistě velký počet případů, kdy se prodávající s kupujícím nějak spolu dohodli a nabyvatel jednotky splácí dluh za předchozího vlastníka.

  Jistě jsou i případy,kdy přímo v kupní smlouvě je převzetí dluhu (cese) nabyvatelem jednotky. Bývá s tím spojen i přechod pohledávek (záloh na správu) na nabyvatele.

  Jsou snad i případy, kdy to ve smlouvě není a nabyvatel hradí za dlužníka na základě dohody s věřitelem (SVJ).

  Já píšu jen o těch případech, kdy nedošlo k žádné dohodě, k žádnému převzetí dluhu, k žádnému přechodu závazku – a SVJ začalo i přesto vodit za nos nabyvatele jednotky a uvádět jej v omyl. Nevím, kolik takových postižených jednotlivců je, ale nejspíš nikoliv „všichni“,jak jste napsal Vy.

  • Je-li kupující ostražitý a dbalý svých práv, nemůže se toto nikdy stát.
  • Je-li statutární orgán SVJ schopný chovat se jako řádný hospodář, jistí si výběr pohledávek za vlastníky smluvně, protože dobře ví,že vlastník může kdykoliv jednotku zcizit a odstěhovat se do Duchcova nebo do Brazílie.
  • Kdybyste řekli kterémukoliv bankéři, že SVJ si bere úvěr, okamžitě by odvětil: „Moment. A jak máte zabezpečenu návratnost? Jak máte zajištěno, že dlužníci budou splácet?“
  • Chce to přestat brečet, nadávat lakovi či divit se. Starejte se o svěřený majetek a finance. Pokud to nedovedete, zaplaťte si za peníze SVJ odborníka.

  Ostatně totéž přikazuje členům statutárních orgánů právnických osob nový Občanský zákoník.

  Datum 1. ledna 2014 je blízko. Chce to začít si zvykat, sokolíci. Víte, že budete od 1. ledna ručit celým majetkem za pohledávky vůči SVJ, které se nepodaří dlužníkům vymoci přímo na společenství?

  lake

  Vložil levape, 21. Říjen 2013 - 8:52

  Asi již vlivem stáří přestávám správně chápat jak je to vlastně v tomto vlákně myšleno. Uvažoval jsem tak, že SVJ splácí úvěr na př. 10.000,– Kč měsíčně, ročně tedy 120.000,– Kč. SVJ má na př. 100 jednotek, mezi které se splácení rozdělí, tedy 1.200,– Kč na jednotku. Pokud by na př. 10 nových vlastníků nemělo povinnost platit, tak se částka rozdělí mezi 90 a na 1 jednotku připadne přibližně 1.333,– Kč. Z toho jsem vyvodil závěr,že stávající vlastníci platí za ty, kteří odešli, tedy o 133,– Kč ročně více. Asi jsem mimo, jde tady o něco jiného, a zbytečně jsem se do této problematiky zamotal. A nebo by se měla opravdu ta částka 1.200,– vymáhat po těch, kteří jednotku prodali, třeba i přes exekuci a jsou nedosažitelní ? Prosím, buďte ke mně schovívaví.

  Vložil X (bez ověření), 21. Říjen 2013 - 11:29

  Je to jinak než jste se domníval (proto také ten váš nadsazený odhad – statisíce).

  Splátky musí SVJ vymáhat od bývalých 10 vlastníků (jak tvrdí někteří). Teprve když SVJ od některého bývalého vlastníka nic nevymůže (vypařil se nebo se z něho stal nemajetný nepracující bezdomovec), pak dluh uhradí všichni členové = ručitelé za závazky společenství, a to poměrně podle podílu. I to je jistě výhodné pro nové vlastníky.

  Někteří však mají jiný názor (tj. že splátky úvěru jsou nákladem na správu domu a hradí je aktuální vlastníci bytů) a tom je ten spor.

  Vložil pravda a lež. (bez ověření), 21. Říjen 2013 - 9:06

  Úvěr bude splácet nový majitel bytu. Koupil si totiž byt zatížený úvěrem. A jestli o něm nevěděl..? Jeho chyba.

  Vložil právník-teoretik (bez ověření), 21. Říjen 2013 - 21:57

  Nikoli, byt úvěrem rozhodně zatížen není, není-li na něm zapsáno zástavní právo. Úvěrem je zatíženo SVJ, jehož členem se stal.

  Vložil Pepik (bez ověření), 21. Říjen 2013 - 9:20

  No jasně, přece když kupuji byt,tak mě zajímá výše měsíčních plateb. A splátka úvěru je vyspecifikovana zvlášť.

  Vložil Neználek' (bez ověření), 20. Říjen 2013 - 15:51

  „…Neznám žádné SVJ, kde by se na splácení podíleli vlastníci, kteří jsou na př. již 5–10 let mimo SVJ…

  • nemůžete je nalézt z následujícího důvodu:
  • podle Lake, jde o to že SVJ by mělo uzavřít s každým vlastníkem, který byl v okamžiku přijetí usnesení členem SVJ separátní smlouvu a následně vymáhat její okamžitou splatnost v důsledku prodeje jednotky. Problém Laka je, že nechce svéřepě chápat, že vlastníci přehlasovaní takový závazek nepodepíšou kdyby se Lake na hlavu postavil – a Lake přece tvrdí, že vymáhat lze jen na základě smlouvy.
   Já se domnívám, že takovou „smlouvou“ nemůže být pouze text usnesení. . A právě a pouze na základě tohoto usnesení by se mohlo SVJ něčeho domáhat. Protože nemůže, zkusí to hodit na nabyvatele. A zde lehce uspěje. Postačí mu je předepsat jak sám Lake tvrdí, i první splátka je konkludentním souhlasem s touto částkou. Já se domnívám že to tak snadné není, ale jsem jen Neználek.

  Jde o to pochopit a obhájit zda usnesením vytvořený závazek,

  • vázne na vlastníkovi nebo
  • vázne na jednotce ve které bydlí

  Neználek

  Vložil Neználek' (bez ověření), 20. Říjen 2013 - 1:57

  …SVJ které si vzalo úvěr za všechny své členy neposkytlo svým členům žádnou půjčku…

  • je irelevantní, že „Nejvyšší soud má jiný názor než pan Lake“. Zde je Lakovo. Zde – na tomto serveru – platí výklady od Mr. Lake a žádné jiné (vyjímkou je nějaký „Pavel“)
  • stačilo by pochopit, že SVJ není samostatná podnikatelská entita, která snad má svoje vlastní účetnictví, svoje vlastní prostředky, svoje vlastní příjmy. SVJ ke POUZE tím, kdo činí za „hromadu vlastníků“ právní úkony. Je sice tím „lokajem“, který dělá co se mu poručí ale není to samostatná entita, Činí prostřednictví statutárního orgánu do které si vlastníci zvolí nějaké zástupce.
  • otázka co uvádí který judikát, je rovněž irelevantní, protože judikáty zde v Lakově TAKÉ vykládá pouze Mr. Lake a každý nesouhlasný názor je vymazán, ale nejprve je označen označen za trolí. Každý nechápající názor za názor blbce.
  • bylo by proto dobře abyste se probudil z tohoto terária do reality kde platí zcela jiné postuláty

  Neználek

  Vložil koumák všeználek (bez ověření), 21. Říjen 2013 - 14:56

  Neználku, jsi prostě Borec, fakt.Tahle moc pěkně a hlavně velmi slušně, bych to nepodal ani já.A to je už co říci.Když tahlke zde pročítám ten „problém“ úhrady úvěrů u těch SVJ, tak se vůbec divím, že to tady někoho štve, když se chce řídit radami toho Lakeho. Vždyť jsou to pindoviny o kterých se nemusí nikdopřece dohadovat. Je to dost jasné nebo ne? Co si lidi udělají z těma prachama,je jen jejich věc a jejich problém. Kdy se všichni dohodnou, že tou budou zase špórovat dál. společně na Silvestra prochlastají, tak to prochlastají a od Nového roku začnou špórovat dál. Tak o co tu sakra jde? To sou samé dotazy na Laka o čem je řeč a co je pravda, to musí být opravdu ten tazatel Vojta! Jinak řečeno hlupák, když se tahle ponižuje. To ten Lake zase vyroste a řekne si, zase jeden vůl. No bodejť, když se zde lidi nedokážou ani dohodnout.Jeden přes druhého dělá chytrýho a přitom sám vý kulový s přehazovačkou. Jeden právnickej teoretik oponuje Lakemu, ten zase jemu, dělá z něj neuměla, což Lake někde vyčte a potom je zasde chytrej jak vopice a ono je to tu pořád dokola. Jak ten pešek.Jinak je zcela jasný, že každý,kdo ikdyž dříve hlasoval pro úvěr pro barák a po čase byt prodá a odstěhuje se do tramtárie,jak říká ten Lake třeba do Duchcova nebo do Brazílie, tak ty povinnosti v rámci toho baráku stejně musí platit.Jaké jsou podmínky v tom baráku nastaveny,takové prostě jsou.Ten novej majitel si nic nevymůže, protože stejně musí platit za metry do společné pinky a tak to jde prostě+ dál. Tak nevím, proč se zde pořád plkají chytré kecy?

  Vložil koumák všeználek (bez ověření), 21. Říjen 2013 - 15:05

  Když to tu čtu, tak jsem napsal ptákovinu v závěru tak blbě,že to vyznívá opakem. Tedy je zcela jasné v předposlední větě,že ten původní majitel bytu samozřejmě nic platit nadále nebude a vše přechází na nového majitele,který se řídí nastavenou a odsouhlasenou výší plateb za bytovou plochu.A o tom je řeč! Tak aby si ten Lake nemyslel, že bych mu tady dával za pravdu. To bych byl pěknej vůl! Ruka by mě musela upadnout.A takovej blb zase nejsem, to bych o tom něco musel vědět, ne!

  Vložil chápající (bez ověření), 23. Říjen 2013 - 7:54

  Samozřejmě, že máte pravdu. Dám názorný příklad. Půjdu a koupim si byt ve vlastnictví. Je krásný, v revitalizovanem domě. A já si ho budu pěkně užívat, třeba 30 let. A budu splácet úvěr jenom 10 let. Proč by měl platit původní vlastník? Lakovy právní dedukce jsou mírně řečeno ujeté. Proč se nevyjadri třeba praktik Pavel, nebo někdo s rozhledem, třeba Votočka. Zdravím koumaka-vseznalka.-

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 23. Říjen 2013 - 9:47

  Původní vlastník by měl platit proto, že jsem mu v kupní ceně zaplatil za revitalozovaný byt. Proč bych měl platit za provedenou revitalizaci z části ještě jednou splácením úvěru po dobu deseti let?

  Něco jiného by bylo, kdyby původní vlastník v kupní ceně zohlednil skutečnost, že budu ještě 10 let splácet úvěr za revitalizaci a proto přiměřeně snížil kupní cenu. V takovém případě se s původním vlastníkem smlouvou dohodnu na převzetí závazku splácet zbytek úvěru.

  Vložil chápající (bez ověření), 23. Říjen 2013 - 10:22

  Obecně jsou ceny stanoveny dohodou. A to prodavajici vs. kupující. Nechapu, co je k nepochopení.

  Vložil X (bez ověření), 23. Říjen 2013 - 12:13

  Pane chápající, vy jste spíš nechápající.

  Představte si, že kupujete dům přestavěný z ruiny. Dohodnete s prodávajícím cenu 2 mil. Kč a plácnete si na to. Nyní vám prodávající řekne, že náklady na rekonstrukci ještě nesplatil, zbývá splatit 1 milion Kč. Budete splácet za něj, aniž byste dostal odpovídající slevu z dohodnuté ceny? Když na to přistoupíte, tak vás ten dům přijde na 3 mil. Kč.

  Celá debata je o tom, že se splátky úvěru na rekonstrukci podstrkují novému vlastníkovi s tím, že jde o náklady na správu domu.

  Vložil chápající (bez ověření), 23. Říjen 2013 - 12:26

  Nemáte pravdu. Součástí každé slušné kupní smlouvy je konstatování skutecnosti , ze nemovitost není zatížena zástavou, úvěrem, břemenem… atd. Jestli jste se nechal podvést, tak to opravdu není vina v zákonech, ale Vaše.

  Vložil lake, 23. Říjen 2013 - 12:45

  To jste zcela mimo, pane nechápající. Popsal jsem podrobně kdy a jak dochází k podvodu: nikoliv mezi prodávajícím a kupujícím, nýbrž teprve po koupi: jde o podvod ze strany SVJ při oznámení výše záloh na správu novému vlastníkovi.

  Jestliže někdo byl podveden, existuje podvodník, který se dopustil trestného činu podvodu. Stíháni pro podvod mohou být jak členové výboru, tak SVJ-právnická osoba.

  Píšu to zde dokola a varuji před podvodníky ve výborech. Je ovšem zřejmé, že někteří nabyvatelé jednotek se nechávají tahat za nos rádi a jsou na svou naprostou finanční negramotnost dokonce hrdi. Těm nepomůže nikdo a nic. Ať klidně zaplatí cenu bytu a nádavkem k tomu ještě cizí dluh …

  lake

  Vložil právník-teoretik (bez ověření), 21. Říjen 2013 - 21:44

  Zkuste prosím právní argumentaci, proč by to mělo být tak jak říkáte. Emocemi – že „to tak cítíte“ – se u soudu argumentovat zatím nedá. :-)

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".