Po lobbingu velkých správců z NOZ zmizí per rollam, genialita SČMBD

Vložil TN. (bez ověření), 29. Prosinec 2018 - 16:54 ::

V novele NOZ vypadl § 1210, který je nahrazen tzv. náhradním shromážděním. V zákoně přitom záměrně není výslovně popsán postup při svolání shromáždění, lze tedy předpokládat, že velká SBD budou aplikovat § 10 a hledat analogii u družstev (tedy shromáždění bude neusnášeníschopné, chvíli se čeká a prohlásí se za náhradní).

V čem je výhoda? Vrežimu per rollam podle § 1211 musí být spolu s hlasovacím lístkem doručen i podklad (popř. musí být uveřejněn). Pro vlastníky je tedy per rollam teoreticky výhodnější, protože mají reálně k dispozici podklady (samozřejmě i per rollam lze zmetky z výborů zneužít, jako ostatně všechno, ale pro hlasování per rollam existuje poměrně vstřícná judikatura, narozdíl od žaloby přehlasovaných vlastníků ze schůzí, jsou soudy pro hlasování per rollam zatím přísnější a velmi často žalobcům vyhoví, pokud byla porušena procedura hlasování, typicky právě pokud nebyly připojeny podklady, nebo hlasovací lístek neobsahoval úplné znění usnesení).

Naopak podle § 1207 nemusí být k pozvánce na schůzi podklady připojeny, svolavatel pouze musí umožnit se se s nimi „seznámit“ – a zde je kámen úrazu, povinnost seznámit je totiž fiktivní. Velká SBD si toto ustanovení vyložila tak, že podklady vůbec nemusí předem existovat, stačí je přinést na samotnou schůzi, kde nechají kolovat jeden papír (např. účetní závěrku, zprávu o hospodaření, porovnání nabídek úvěru, stanovy, domovní řád), popř. prostě podklad vůbec není a v případě podané žaloby u soudu někdo z loajálních babiček vždy dosvědčí, že „na stole nějaké papíry ležely“.

Pro velké správce je tedy výhodnější konat schůze (nemusí připravovat žádné podklady, protože zákon jim to neukládá, narozdíl od situace per rollam, kde je v § 1211 výslovný příkaz podklady doručit či uveřejnit). Protože ale schůze bývají neusnášeníschopné, musejí svolávat per rollam (a to je proti jejich obchodním zájmům), podařilo se jim do NOZ propašovat „náhradní schůzi“ a naopak zrušit per rollam.

Geniální, že?

Možnost per rollam v NOZ zůstává pouze pro případy, kdy per rollam výslovně připustí stanovy. Desítky tisíc SVJ přitom dosud nemá přizpůsobené stanovy, per rollam tedy nemohou uplatnit.

Existují SVJ, která jsou paralyzovaná (polovybydlené paneláky v severních Čechách, severní Moravě, ale kupodivu i menší domy v Praze). Díky lobbistickému zásahu velkých SBD se z toho už nedostanou.

Za návrhem stojí zástupci SČMBD/DMS JUDr. Novotný a mgr. Kroh, kteří poskytují služby tzv. profesionálních předsedů.

Novela NOZ jim umožní pokojné vysávání bankovních účtů SVJ.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Dudekk (bez ověření), 2. Leden 2019 - 10:47

  Nestrašte a čtěte pozorně. :-) Z návrhu změn: "51. § 1210 včetně nadpisu zní: „§ 1210 Náhradní shromáždění Náhradní shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají 40 % všech hlasů.“.

  52. Nad označení § 1211 se vkládá nadpis, který zní: „Rozhodování mimo zasedání“."

  Rozhodování mimo zasedání, tedy per rollam, se přesunulo z § 1210 do § 1211. Náhradní shromáždění je navíc. O tom, že družstva tvrdě lobbují za snazší ovládání SVJ není pochyb. Koneckonců, praxe to potvrzuje. A na marketingových školení pánů Kroha a Novotného jsem kdysi mnohokrát byl. Ale byl to způsob, jak nalákat víc oveček pod jejich správu. O nic jiného jim nejde, než o pro ně bezproblémové rozhodování a peníze SVJ, o to jde každému „správci“. :-)

  Vložil TN. (bez ověření), 2. Leden 2019 - 12:11

  Zaregistrujte rozdíl! Zatímco doposud bylo možné per rollam pouze tehdy, pokud schůze byla neusnášeníschopná (čímž se řešil problém u neakceschopných SVJ), popř. pokud to připouštěly stanovy, tak nyní bude možná schůze tehdy, připustí-li to stanovy. Já upozorňuji na něco zcela jiného – při svolání schůze nemusíte podle zákona doručovat podklady (podle judikatury nemusí být ani přítomny na schůzi), zatímco u per rollam musíte podklady doručovat vždy (popř. zveřejnit) pod sankcí neplatnosti, na což už také existuje judikatura. Soudy ve své rozhodovací praxi rozlišují osobní schůzování (i když podklady neexistovaly, přítomní členové záležitost měli možnost probrat) a distanční hlasování (záležitost nelze probrat, proto musí být k dispozici podklady). Upozorňuji na to, že cílem této změny je zjednodušit velkým správcovským firmám přístup k penězům SVJ.

  Vložil Dudekk (bez ověření), 2. Leden 2019 - 17:06

  Napsal jste, že per rollam zmizí (a opět to opakujete), já jsem doložil, že jste nepsal pravdu. To je vše. Na nic jiného jsem nereagoval, ani se k tomu nevyjadřoval.

  Teď se vyjádřím k per rollam. Já si myslím, že by (kvůli zneužívání některými výbory a předsedy SVJ) nemělo být možné upravit možnost per rollam ve stanovách jinak než připouští zákon, tj. jen v případě, že shromáždění není usnášeníschopné. Je důležité o věcech diskutovat, ptát se, chtít znát názory ostatních a to lze jen na shromáždění. Ony totiž i podklady (i na shromáždění) častokrát výbor připraví tak, aby vlastníci rozhodli, jak si výbor přeje.

  Vložil Pravičák (bez ověření), 2. Leden 2019 - 23:40

  Levičáci se domnívají, že lidé nejsou schopni se o sebe sami postarat. Proto se snaží jim ubírat svobodu (zrušit možnost si svobodně upravit per rollam ve stanovách) a pokud možno vše pro jejich dobro regulovat (tím dát práci novým státním úředníkům, kteří regulaci budou kontrolovat). Některé svazačky zde dokonce navrhovaly zřízení státního úřadu pro dohled nad činností SVJ. Mám obavu, že současná socialistická vláda s podporou komunistů je schopna takové úpravy schválit.

  Vložil TN. (bez ověření), 3. Leden 2019 - 0:04

  Na liberálním anglosaském Novém Zélandu existuje od 80. let Bytový úřad pro ochranu nájemníků, který dohlíží nad nájemními smlouvami a ukládá pokuty pronajímatelům. U nás se něco podobného snaží zavést KSČM a ČSSD, zatím jen podřízením pronajímání živnostenskému úřadu, pravda, zřízení bytového úřadu ještě nikoho nenapadlo.

  Vložil jája první (bez ověření), 10. Březen 2020 - 13:39

  liberální = socialistický… v tzv. liberálním Novém Zélandu mají i úřad státního cenzora, který jsme v roce 1990 úspěšně zrušili…

  Vložil VN (bez ověření), 30. Prosinec 2018 - 13:28

  Já naopak takovou změnu vítám. Dle mého názoru zkvalitní a zflexibilní rozhodování v rámci SVJ. My jsme zatím v situaci většího družstva (280 bytů) ,které časem zanikne a nahradí jej SVJ. O usnášení schopnosti členské schůze rozhoduje to, zda se dostaví či nedostaví zástupce města , které je členem družstva a má v užívání 60 bytů. Není nic jednoduššího než v případně neusnášení schopnosti svolat náhradní schůzi, která je usnášení schopná při jakémkoliv počtu přítomných. Kdybychom měli být v situaci SVJ , byli bychom úplně v háji. I když podíl města je zatím na hlasy 60/280 , pokud se na to podíváme optikou podílů na společných částech, bude podíl města nižší… takže nebudeme usnášení schopní nikdy. A v této situaci bychom měli vyrábět hlasovací lístky a nechat hlasovat o důležitých věcech metodou per rollam ? Kolik by s tím bylo z pozice výboru práce a jak by se celá procedura časově protáhla (vyrobit hlasovací lístky 221× , obeslat všechny vlastníky, dát jim nějakou lhůtu , poté to vyhodnotit a všem písemně sdělit výsledek) , nehledě na finance ? To je práce tak na dva měsíce. V našich podmínkách si troufnu sdělit , že by se těch lístků stejně vrátilo zpět tak max 20. V předsta­venstvu jsme dva , lákali jsme mezi nás další členy , ale bez jakéhokoliv úspěchu. Jedeme s kolegou na doraz na hranici svých sil (i díky svým povoláním) , je třeba , abychom hlavně řešili technický stav domu a všechno kolem a na nějaké hraní s hlasovacími lístky už čas není a nebude. Důležité je, aby všichni byli informováni o termínu schůze/shromáždění , aby všichni měli k dispozici program a aby všem byly na základě jejich požadavku předloženy podklady. Pokud na shromáždění někdo nepřijde- jeho problém… ale ať si nestěžuje..

  Vložil jája první (bez ověření), 10. Březen 2020 - 13:43

  nerušte družstvo a nezakládejte SVJ o 280 bytech… máme také přes 200 bytů a neuděláte naprosto nic. vlastníci, zejména nově přistěhovaní, jsou jak utržní ze řetězu a nemáte šanci cokoli… Na stoupačky čekáme na stavebí povolení 5 let … ano 5 let, protože vždy někdo umře a stavební úřad nehne ani prstem dokud to nevyřeší v pozůstalosti notář… pražský magistrát po stížnosti napsal fakticky, že to dělá dobře a nazdar… neuděláte VŮBEC NIC !!! Již dnes největší křiklouni u nás dávají za pravud, že to mělo zůstat družstvem.

  Vložil JaVa, 30. Prosinec 2018 - 16:12

  „My jsme zatím v situaci většího družstva (280 bytů) ,které časem zanikne a nahradí jej SVJ.“

  Zřejmě sedíte v představenstvu Vámi zmiňovaného „družstva“.Tzn. že máte k dispozici stavební dokumentaci budovy/budov,které družstvo vlastní.Zkuste se podívat,zda by se tyto budovy /vchody nedaly v „Prohlášeních vlastníka“ rozdělit na několik samostatných obytných domů,kde by mohlo být založeno několik menších, samostatných SVJ,ve kterých by již „možná“ nebyl až takový problém s malou účastí na shromáždění vlastníků.

  A Vám by tak odpadla „starost“, o správu 280-ti jednotek.

  Přeji hezký večer.JaVa

  Vložil TN. (bez ověření), 30. Prosinec 2018 - 16:51

  Ono by možná bylo rozmější byty nepřevádět a SVJ nezakládat. Nikdy jsem nepochopil, proč se členové družstva ženou do náruče pekla SVJ. Nejlepší bydlení je nájemní, horší družstevní a vůbec nejhorší spoluvlastnické.

  Vložil VN (bez ověření), 30. Prosinec 2018 - 19:26

  ale pokud naše stanovy říkají něco o tom, že člen družstva může za určitých podmínek požádat o převod bytu do svého vlastnictví a družstvo mu musí vyhovět,nic moc s tím nezmůžete. Ti lidé do toho kdysi šli s tím , že byt bude jednou jejich.., jsou si toho vědomi a chtějí jej do svého vlastnictví…

  Vložil jája první (bez ověření), 10. Březen 2020 - 13:45

  tak toto ze stanov zrušte a je to… SVJ je fakt dle současných předpisů peklo na cokoli… stačí jeden debil a konečná… v družstvu dá soud zpravdu družstvu a u SVJ jemu. V družstvu nevlastní byt, zdi ani části nemovitosti, ale „jen“ imaginární podíl…

  Vložil Misme, 30. Prosinec 2018 - 14:34

  VN, asi jste bydlení získal hodně dávno a zapomněl, jaká je jeho hodnota vyjádřená v penězích pro ty, co si jej kupují dnes, ať už přímo jako jednotku nebo jako podíl.

  Připomenu vám to. Jsou to milióny korun českých.

  Je to pořád pro „průměrného“ občana hodně na to, aby nad takovou částkou mohl mávnout rukou a odepsat ji. Co ale považuji za důležité je to, že mnozí nekupují „bydlení“ z rozmaru, ale proto, že potřebují, mají potřebu, někde bydlet, někde „složit hlavu“ a svůj movitý majeteček a, jak už jsem zde psala vícekrát, naplňují tím svou základní lidskou potřebu a právo. Kupují si tuto kouli u nohy (vlastnictví zavazuje), protože nájemní bydlení prakticky přestalo existovat a jiné, nákladnější formy, jsou jim nedostupné a bydlení v parku, pod mostem s příležitostným přespáním v Armádě spásy neodpovídá jejich představě o tom, jak žít svůj život.

  Stávají se tak za své „milióny Kč“ nedobrovolnými členy příslušných bytových korporací a v případě platnosti rozhodnutí většinou nebo dokonce platnosti rozhodnutí náhradní schůzí (BD)/shromážděním (SVJ), vlastně akorát jen peněženkou bez jednoduché možnosti se z tohoto stavu vymanit. Netvrdím, že takto je tomu u vás, jen upozorňuji, jak jednoduché je zneužití a, na základě osobních zkušeností, že k tomuto zneužívání běžně dochází a prostředky obrany, pokud vůbec existují, jsou neporovnatelně složitější a náročnější, oproti zcela jednoduché možnosti prosadit prakticky cokoliv formou náhradní schůze (BD)/shromáždě­ní (SVJ).

  Proto si myslím, že změna, kterou byste uvítal, jde přesně proti tomu, co já vidím a vnímám jako lidské hodnoty a lidská práva. Já na základě osobních zkušeností bych naopak zrušila možnost náhradní členské schůze i u bytového družstva.

  Je hodně špatné, když přímo zákonné ustanovení umožní např. grázlíkům nebo hlupáčkům, nicméně těmto s většinovým názorem, vytahovat vám z kapes peníze pro své vlastní nebo spřátelené firmy a vy proti tomu nezmůžete nic nebo zmůžete jen velmi málo, a i to za cenu, kterou musíte zaplatit (i kdyby nešlo přímo o peníze, tak vás to stojí přinejmenším čas a nervy, kvalitu vlastního života nevyjímaje).

  Já se naopak ptám, kam se poděl respekt a úcta k někomu, kdo projevil odvahu spoluvlastnit majetek nebo byl k tomuto nedobrovolnému kroku donucen okolnostmi české bytové politiky. A proč je po jeho právech šlapáno a smyčka nedobrovolnosti utahována.

  Vložil VN (bez ověření), 30. Prosinec 2018 - 19:57

  Víte,jak funguje jedno SVJ v našem sousedství ? Oni nebyli nikdy za posledních 10 let usnášení schopní. A přesto mají dům v perfektním stavu a podařilo se jim jej totálně revitalizovat. Víte , jak to udělali? Oni si zavedli systém náhradních schůzí už kdysi. Vypíše se termín a hodina shromáždění , tam nikdo nepřijde… za půl hodiny poté začíná náhradní shromáždění , kam se dostaví cca 40%. Samozřejmě , je to nelegální a v rozporu se zákonem , ale funguje jim to k všeobecné spokojenosti. Zatím jim to nikdo z vlastníků nenapadl a kde není žalobce, není ani soudce..

  Vložil Misme, 30. Prosinec 2018 - 20:51

  VN, věřte, že nezákonné postupy mě neohromí. Bez ohledu na výsledek. Pracovala jsem např. ve firmě, kde postup v rozporu se stanovenými pravidly, přestože přinesl firmě profit, byl sankcionován okamžitým zrušením pracovního poměru pro zvlášt hrubé porušení pracovní kázně. A já jsem toho názoru, že je to tak správně. Nežijeme v anarchii, ale v demokracii, a naše životy ;-) řídí tržní mechanismy, což chápu tak, že vládcem nad svou portmonkou jsem výlučně já.

  Vložil VN (bez ověření), 30. Prosinec 2018 - 19:43
  • Ano , kdo si koupí byt, musí investovat miliony .. v tom se asi shodneme. Ale poté si musím klást otázku , proč je tolik vlastníků zcela pasívních ? Když se jim nedostanou do schránek včas letáky s akcemi obchodních řetězců..tak řvou , protože už se na ně zboží v akci nemusí dostat..ale na schůzi , kde se řeší jejich milionový majetek , tak nepřijdou.
  • Zneužití a tunelování peněz SVJ je možné kdykoliv.. toto není o nějaké možnosti náhradní schůze, ale zase jenom o pasivitě členů. Je to o tom, že ti lidé se absolutně nezajímají o dění, natož aby byli ochotni to vzít do svých rukou a třeba do toho výboru kandidovat. Pokud budu svině a budu chtít krást lidem jiejch peníze, tak mne žádný občanský zákoník nezastaví. Protože všechno lze obejít a zneužít .I per rollam.
  • Kdybychom měli fungovat systémem SVJ, neudělali bychom v našem domě za posledních 10 let vůbec nic. Jak již jsem uvedl, nikdo mimo nás dvou z 200 členů nechce pro celek pracovat. Pokud bych měl být někdy v situaci, abych řešil nějaké per rollam, bude představenstvo/vý­bor už jednočlenný. Beze mne.
  Vložil Misme, 30. Prosinec 2018 - 20:42

  VN, vyjadřujete se k něčemu jinému.

  Já psala o snadné možnosti zneužití náhradních členských schůzí/shromáždění. Zneužití zažitými mocenskými manýry a z druhé strany zneužití obtížně regulovatelné postihem chybných a špatných rozhodnutí. Dost možná právě tímto dlouhodobě setrvalým stavem je vyvolána rezignace těch, kteří dlouhodobě s postupy vedení (většiny) nesouhlasí, což nás celorepublikově dovedlo k masivně rozšířené pasivitě členů.

  Např. u nás si členové nevšimli ani změny „pravidel“ po změně režimu. Nejsilnějším argumentem zdejší většiny je: „takto jsme to dělali vždycky a vy nám nebudete nic povídat“. Lidé, o nichž teď píšu, nečtou, nevzdělávají se, nezajímají se o nic snad kromě drbů, ale toto je jim společné a drží je to se společně prožitými léty a uspokojujícím pocitem moci ve vedení.

  Je to tak v pořádku? Já říkám, že ne a že si zaděláváme na ještě větší problém, než ve kterém se nacházíme nyní. Ale co pozoruji, že na těchto poměrech vydělávají všichni okolo, bankami počínaje a přeplacenými službami konče.

  Já si přeji, aby zákonodárci např. stanovili způsob, jak postihnout pasivitu a jejich nositele a jak umožnit těm s jiným názorem, který vůbec nemusí být horší než ten většinový, aby se dostali „k lizu“. Dějiny táhnou dopředu vizionáři.

  Zákonodárci se ale chystají udělit další smrtící ránu těm, kteří pasivní nejsou, kteří ctí demokratická pravidla, jejichž přístup je aktivní, ale ocitli se v názorové menšině.

  Privatizace bytového fondu v tak obrovském rozsahu byla hloupost, dodnes nemáme odpovídající zákony, přiměřené podmínky, potřebné odborníky (mediace, poradenství, metodiky, dozorování, posudky…), největší průšvih však představuje ta „dějinná paměť“, neochota přemýšlet, nedostatek respektu ve vedení těchto společenství k jiným názorům a k nositelům těchto jiných názorů. A má být hůř.

  Vidím to na další revoluci (toto konstatování zas nemusíte brát moc vážně, je to myšleno jako literální parabola, i když ;-) nemohu nic vyloučit).

  Sibyla

  Vložil VN (bez ověření), 31. Prosinec 2018 - 12:49

  K pasivitě většinu členů dohnala jedna nepěkná lidská vlastnost a sice LENOST. Nikoliv marný boj s cílem něco změnit. Ono je jednodušší a příjemnější trávit večery na pivu s kámoši než studovat novou legislativu a hledat řešení různých i průserových situací ještě k tomu za minimální odměnu…

  Já si přeji, aby zákonodárci např. stanovili způsob, jak postihnout pasivitu a jejich nositele a jak umožnit těm s jiným názorem, který vůbec nemusí být horší než ten většinový, aby se dostali „k lizu“. Dějiny táhnou dopředu vizionáři.

  A není možnost svolat náhradní schůzi tím správným bičem proti pasivitě ? Apropo..proč by měl ovládat nějaký celek (a je jedno zda tímto celkem je SVJ,BD spolek včelařů , město či stát ) někdo, kdo nemá podporu většiny ? Co je podle Vás demokracie? Vláda toho „správného“ názoru ? Jaký ten správný názor ?

  Vy si věřte čemu chcete. Já tvrdím , že pokud bude v SVJ platit podobný systém jako v družstvech ..tudíž že v případě neusnášení schopnosti řádné schůze/shromáždění bude ve lhůtě do 14 dnů od této řádné schůze vypsán termín náhradní schůze/shromáždění , že to je krok správným směrem , který umožní dnes řadě nefunkčních SVJ řádně fungovat… A tím bych tuto diskusi z mé strany ukončil…

  Vložil Misme, 31. Prosinec 2018 - 15:16

  K pasivitě většinu členů dohnala zejména ztráta umění/schopnosti vlastnit. Mnozí vůbec netuší, že vlastnictví zavazuje. Nezapomínejte, že to není tak dávno, kdy vlastnit nemovitost s byty a pronajímat je, byla skoro trestná činnost. Proto za tou pasivitou není jen lenost, je to neumění/neschop­nost vlastnit. Každý venkovský „buran“ ví, že když se nebude o dům řádně starat, spadne mu na hlavu. I to je důvod, proč se ke svým sousedům chová s respektem, alespoň k těm, kteří jsou mu potřební. V bytových domech to dosud vypadá, že nikdo nikoho nepotřebuje, proto se léty vytvořila atmosféra přehlížení a pohrdání, jak to mám zažito u nás.

  Za lenost se dá schovat i neochota cokoliv měnit, cokoliv si nastudovat, zjistit, komunikovat… S tím souhlasím. Dokonce se dá za ní schovat i to, že např. u nás ještě ani jednou nebyly členům před (a ani po) schůzi k dispozici jakékoliv podklady, o nichž se jednalo. A to za dobu, co jsem členem, došlo i ke změně stanov a řadoví členové, vlastně ti z nich, kteří čtou zveřejňované informace, se o té změně dověděli po více než půl roce. Víte proč? Protože to funkcionáři drželi do té doby pod pokličkou. A protože se soudím, zjistila jsem, že lidi, jimž platíme za jejich práci, na nás hledí jako na otravné hlupáčky, kteří by bez jejich existence byli úplně ztraceni. U nás dokonce je praxe taková, když zaměstnanec nebo řemeslník nebo poskytovatel služby odvede nějakou práci, výbor ji vůbec nezkontroluje a přesto zaplatí. Poté já, když se ke mně produkt dostane, zjistím chyby, reklamuji je a písemně dostanu „výhrůžku“, že to sice je blbě, ale pokud to budu chtít opravit, tak že to musíme zaplatit znovu. Já na opravě trvám, protože chyba zasahuje do mých práv, tak opět bez jakékoliv konzultace se mou je vyroben produkt nový a věřím, že jakmile dostane výbor fakturu za opravu, tak ji bez rozmyslu podepíše. A historie se může opakovat. Já tyhle lidi ve vedení nechci, to je celé. A nechci je tam pro jejich naprostou nekompetentnost. Ale současné podmínky podporují jejich chování a pro mne je složité, ne-li nemožné, dosáhnout změny. Přitom snad každému trošku poctivému člověku musí být jasné, že to takto v pořádku není, že minimálně za své chyby by měl platit ten, kdo je způsobil.

  Náhradní schůze není bičem proti pasivitě, protože ti, kteří bojkotují chod společenství svou neúčastí na „orgánech“, jsou spokojeni se svým zbabělým způsobem, jak mohou dát najevo svůj nesouhlas. Vůbec jim nedochází, jak moc je jejich chování destruktivní. Přitom já s nimi mluvím a oni namísto, aby se vyjádřili na schůzi, mě považují za svého vyslance, který si má pálit na schůzi prsty s přednesem jejich příspěvků. Proto jsem přesvědčena, že už existující možnost náhradní schůze u družstev neřeší podstatu problému ani nyní. Osobně se domnívám, že podstata problému tkví v netransparen­tnosti hospodaření, tam musí zákonodárce nastavit zcela srozumitelná pravidla, protože většina sporů se odvíjí od peněz a hospodaření. Nekonečné diskuse ohledně nahlížení potvrzují zcela tristní stav v této věci.

  A mýlíte se v tom, že nerespektuji ideu ovládání celku většinou. Já ji respektuji, ale pouze v případě většiny s potřebnými kompetencemi, což v případě jediného kompetentního ve společenství může být právě jen ten jeden. V případě žádného kompetentního bych to viděla buď na v dřívějším příspěvku uvedené možnosti, tj. poradenství, metodiky, dozorování, posudky atp. a nebo ;-) odkup domu státem. A aby nedošlo k překrucování, kompetentním nemyslím sebe, já bych jen ráda viděla v dostatečném předstihu podklady a poté absolvovala konstruktivní diskusi k projednávanému bodu a pokud bude argumentace pádná a uvěřitelná, nemám problém nechat se přesvědčit nebo s případným jiným názorem ustoupit. K cíli vede většinou více cest. Jenže postupy jsou u nás zažity jiné a není ochota je měnit, tzn. já (tzn. všichni řadoví členové) se akorát dovím, že oprava stála čtvrt miliónu a případně ještě, že ji provedla firma XX.

  Podle mého názoru by bylo prospěšnější, kdyby to zákonodárci přestali přehánět s přehnanou péčí a nechali několik domů spadnout svým majitelům na hlavu a udělili jim lekci, která je vědomostně dostane alespoň na úroveň těch v úvodu mnou zmíněných venkovských „buranů“. Považovala bych to za prospěšnější řešení (výchova příkladem) než náhradní schůze. Protože náhradní schůze s sebou nese riziko, že hodí pasivní i aktivní členy do jednoho pytle při rozhodování nekompetentních. O tom, jak to v reálu (zřejmě mimo váš případ) s většinou členů společenství vypadá, hovoří většina zdejších příspěvků, na jeden z těch čerstvějších přidávám link http://www.portalsvj.cz/…c-89–2012-sb#…

  Vložil Nekavárník (bez ověření), 31. Prosinec 2018 - 13:43

  VN plně s Vámi souhlasím. Misme je asi členka pražské kavárny, kteří také neuznávají vůli většiny projevenou v řádných volbách. Oni zkrátka jsou v menšině a přitom mají ty správné názory a tak je chtějí prosadit neparlamentní cestou. I Ústavní soud zatím doporučuje jedincům, kteří nechápou princip spoluvlastnictví a chtějí jako menšina absolutně vládnout, aby svou bytovou potřebu řešili jinak než v SVJ, kde zatím platí, že rozhoduje většina. Ale možná v budoucnu nějaký pornoherec stanoví, jaká je ta správná evropská hodnota, která musí být dosažena bez ohledu na názor nějaké většiny či všech spoluvlastníků.

  Vložil TN. (bez ověření), 31. Prosinec 2018 - 15:43

  Hospodo, problém není v odmítání demokratického rozhodování. Demokracie není vláda lůzy, jak si ji někteří mylně vykládají. Bez informací nelze svobodně rozhodovat a autenticky se vyjadřovat, nelze tedy svobodně projevit vůli. Už jsem to tady psal miliónkrát, nemůžete porovnávat stát (o složení parlamentu rozhoduje prostá většina voličů, která dorazí k volbám), družstva a spolky (o složení orgánů rozhoduje prostá většina členů, která dorazí na schůzi) a rozhodování o spoluvlastnictví (vždy rozhoduje nadpoloviční většina podílů).

  Rozvolňování tohoto principu je nesmysl a vylobbovali si ho velké správcovské firmy, které mají v bytové komisi MMR své dva členy – JUDr. Novotný (SČMBD) a mgr. Kroh (SBD Praha). Smyslem jejich návrhu je usnadnit si přístup k finančním prosředkům jimi ovládaných SVJ.

  Samozřejmě, že primárním viníkem je lenost, pasivita a lhostejnost většiny. O tuto pasivitu se ostatně 40 let opíral komunistický režim, kdy občanské svobody potřebovalo k životu jen pár jednotlivců z disentu, většina národa se bez svobody tisku, svobody slova a svobody sdružování obejde dodnes. Hlavně, že si od státu koupili podíl na bytovém domě, o který se ale odmítají starat a delegují správu na predátory typu SČMBD.

  Nicméně ani delegování správy nemůže znamenat bianco šek a pokyn „dělejte si s naším domem, co chcete, utrácejte si naše peníze, jak chcete“. A o to zde jde.

  Bez pojistek v zákoně, které tam absentují záměrně, ci tito predátoři s našimi domy dělají, co uznají za vhodné.

  Spotřebitelé a nájemníci mají v zákoně jasně specifikovanou ochranu. Oproti tomu vlastníci, kteří jsou také slabší stranou, žádnou ochranu v zákoně nemají.

  Máme tu analogii s komunismem, v SVJ vzniká disent jednotlivců, kteří potřebují a požadují ke svému rozhodování informace, zatímco většina ty informaci nechce a dokonce se cítí přísunem informací obtěžováni.

  Vložil JaVa, 30. Prosinec 2018 - 20:13

  „si musím klást otázku , proč je tolik vlastníků zcela pasívních ?“

  Jestli to není také tím,že naprostá většina družstevních bytů je obsazena nájemníky,kteří k právu užívat jejich bytovou jednotku, přišli tzv.„za hubičku“ a „družstvo“ vzniklé privatizací obecních bytů, se o své členy/nájemníky, stará se „stejnou péčí“,jako původní vlastník,což bylo ve vašem případě zřejmě „město“.

  Kdyby si každý, z těch vašich „družstevníků“,po­řídil svůj byt za tržní cenu(několik mega),pak by se jinak staral, jak se nakládá s jeho penězi na správu domu a pozemku.

  Věřte tomu,že rodiny,které mají na své bytové jednotky hypotéky, na shromáždění vlastníků či schůze družstevníků chodí pravidelně.Chtějí totiž vědět,jestli ještě na ty své splátky budou mít a hlídají si,aby se jim to jejich bydlení neprodražovalo některými naprosto zbytečnými investicemi „vykutálených statutárů SVJ.“

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil VN (bez ověření), 31. Prosinec 2018 - 12:30

  Pasivní jsou všechny skupiny našich obyvatel---tedy i ty , kteří si vzali a do dnešního dne splácí hypotéku…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".