Neplatič v účetnictví SVJ

Vložil SGC (bez ověření), 11. Březen 2019 - 22:29 ::

Dobrý den, prosím o radu: majitel bytu A, neplatil, exekuce na cca 20 tis. Kč, začal platit, dluh se zmenšil na 13 tis. Kč, byt prodal, majitel bytu B platí OK, exekuce na majitele bytu A trvá, ale již nic „nechodí“. V účetnictví je stále evidovaná pohledávka za majitelem bytu A 13 tis. Kč – již skoro 1,5 roku. Na dotaz právníkovi – proč nic nechodí, co je děje – odpověď – není kde, z čeho strhávat. Nejde pohledávku ve výši 13 tis. Kč účetně „odepsat“? Všem vlastníkům by se odčerpalo dle podílů z dlouhodobé zálohy, pokud by náhodou opět přišla platba zase by se všem dle podílů připsalo do dlouhodobé zálohy. Byl by tento způsob možný? Jak to prosím řešíte Vy?

Děkuji moc za rady SGC

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 16. Březen 2019 - 16:02

  není dle práva nevymahatelná, takže jí nemůžete odepsat.

  A to platí, dokud exekuovaný dlužník neprojde oddlužením, nebo nezanikne dluh smrtí či zánikem dlužníka.

  Nicméně můžete si odhlasovat s ohledem na dlouhé bezúspěšné vymáhání pohledávky vytvoření rezervy ve výši této pohledávky, tuto tvorbu rezervy pak předepsat k úhradě vlastníkům jako mimořádný příspěvek na správu domu a pozemku.

  Tímto bude vyřešen problém, co s penězi co chybí na účtu SVJ.

  A pak si můžete odhlasovat prodej této pohledávky za nějakou cenu. (Pokud chcete předejít problémům s jedinci, co se jim nebude líbit ta výše popsaná úhrada, tak za cenu dle znaleckého posudku). Tímto se jde té exekuované pohledávky zbavit v účetnictví.

  Vložil SGC (bez ověření), 16. Březen 2019 - 23:49

  Dobrý večer, podle Vás odpis možný není, ale vytvoření rezervy, atd. ano. Je mi už teď naprosto jasné, že nikdo z vlastníků nic navíc, kromě pravidleného předpisu na účet SVJ nezaplatí… Bylo by možné(po odsouhlasení na shromáždění) – předepsat vytvoření rezervy, částku na rezervu uhradit z dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku (ne platbou na účet SVJ, ale ponížením dlouhodobé zálohy)?

  Děkuji SGC

  SVJ žádné rezervy zatím nevytváří, směrnice nemá (musím vytvořit).

  Vložil RD (bez ověření), 17. Březen 2019 - 9:35

  Prvotní je podle mne ukončení exekuce, ať již jakkoliv. Ústní Informace od právníka, že dlužník svoje závazky nehradí není dostatečná. Potřebujete od exekutora oficiální potvrzení, že pohledávka je nevymahatelná, či od někoho jiného, kdo je za záležitost odpovědný, podrobnosti neznám, podobný případ jsme zatím neměli. Pokud tato situace není vyřešena, tak bych neřešil mezikroky k vytváření rezerv či účetnímu řešeni, je to zbytečné, peníze na účtu nemáte tak jako tak. Nevidím důvod, proč by se nevymožená částka nemohla uhradit z DZ, pokud se tak vlastníci dohodnou.

  Vložil JaVa, 17. Březen 2019 - 11:01

  „Nevidím důvod, proč by se nevymožená částka nemohla uhradit z DZ, pokud se tak vlastníci dohodnou.“

  Je to přesně jak píšete.Někdo kompetentní musí rozhodnout,že je pohledávka nevymahatelná a současně i zprostit viny statutární orgán,za pozdní nebo žádné nezbytné kroky, vůči dlužníkovi, ihned při prvním zaregistrování dluhu, na povinných měsíčních platbách.

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil Vlado. (bez ověření), 13. Březen 2019 - 16:57

  V okamžiku převodu (prodeje) bytu z majitele A na majitele B přešel nesplacený dluh majitele A na majitele B. Dluh by nepřešel pouze v případě, že by SVJ vystavilo v době převodu potvrzení o bezdlužnosti, ve kterém by uvedený dluh nebyl uveden.

  Pokud tedy podle výše uvedeného dluh přešel na nabyvatele B, je třeba dluh vymáhat po něm. Jesltiže tak výbor neučiní a odepíše pohledávku z dlouhodobých záloh, nejedná s péčí řádného hospodáře a za způsobenou škodu do výše nesplaceného dluhu odpovídají členové výboru viz § 159 NOZ.

  Vložil Anonymouse (bez ověření), 13. Březen 2019 - 17:32

  A kdyby koupil byt v dražbě? Aby se veškeré závazky nabyvatele Váznoucí na bytě smazaly

  Vložil Ludmila, 15. Březen 2019 - 20:10

  SV mělo uplatnit své pohledávky v dražbě, nový vlastník žádné dluhy neplatí.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 13. Březen 2019 - 18:27

  Pokud nemusí hradit nabyvatel, je možné použít účet např. 553-xxx Odepsané pohledávky. Na úhradě vzniklého nákladu se nejspíše budou podílet všichni vlastníci. Bylo by však dobré, aby si to schválili. Ještě totiž existují další možnosti úhrady, např. z nerozděleného zisku, z fondu ze zisku, z mimořádných záloh apod., ale za předpokladu, že je to popsáno v pravidlech např. ve stanovách nebo vnitřních předpisech pro vedení účetnictví…

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 13. Březen 2019 - 22:12

  Omlouvám se za překlep, správný účet pro odpis pohledávek je v účtové skupině 54, čili např. 543 Odpis nedobytné pohledávky. Účtová skupina 55 má jiné určení, které SVJ většinou nevyužijí.

  Vložil SGC (bez ověření), 14. Březen 2019 - 12:07

  Děkuji moc. Toto řešení nejspíše využiji. Od právníka bych si nechala napsat něco jako „potvrzení, že úhrada dlužníkem je v nedohlednu“ a na schůzi shromáždění by schválili odpis nedobytné pohledávky.Potom bych odepsala 543/311 a zároveň 955/6??. Každému z vlastníků by se odčerpala dlouhodobá záloha dle spoluvlast. podílu. Pokud by se stal zázrak a dlužník by uhradil část dluhu, tak by zase každý vlastník dle spoluvlast. podílu obdržel část Kč do dlouhodobé zálohy. Děkuji moc SGC

  Vložil AsiTak, 13. Březen 2019 - 14:10

  Použijete-li metodiku účtování, která je uvedena v literatuře o účetnictví SVJ pak neplatič zálohy v účetnictví ve výši 13000,– je zobrazen účtováním předpisu zálohy:
  311 Md 324 Dl 13000,– Kč
  Platba předpisu zálohy chybí: 221 MD 311 Dl 13000,– Kč
  Zůstatek účtu pohledávky 311 Md je 13000,– Kč (dluh).
  Protože účet pohledávky 311 nereprezentuje ekonomickou veličinu (je obrazem dohody o nároku platit zálohu) pro likvidaci je postačující pouhé storno předpisu:
  Storno (záporná částka) účtování předpisu zálohy:
  311 Md 324 Dl –13000,– Kč. Podle mého názoru při uzavření zúčtovacího období takto by měl být nulován každý dluh neuhrazené zálohy a tím se stane i nevymahatelným po vyúčtování.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 14. Březen 2019 - 18:03

  Napsal jste:

  Protože účet pohledávky 311 nereprezentuje ekonomickou veličinu (je obrazem dohody o nároku platit zálohu) pro likvidaci je postačující pouhé storno předpisu:

  Předpis záloh jste si zřejmě spletl se zálohovými fakturami. Přijde-li Vám zálohová faktura např. na časopis, který jste si neobjednal, můžete ji směle zahodit a zapomenout na ni.

  Předpisy záloh nejsou výrazem žádné dohody, ale jsou a musí zůstat předmětem účetnictví, protože placení příspěvků (třeba formou záloh) je povinné ze zákona. Jakmile pohledávku (a současně závazek) stornujete, porušíte tím základní zásadu účetnictví – poskytovat věrný obraz skutečnosti. Co je to za účetnictví, ve kterém se pohledávky za dlužníky likvidují v účtárně? Když je to tak jednoduché, proč to nedělají všichni, aby je nemuseli vymáhat? Pohledávky ne nestornovávají, ale hradí – buď dlužníkem nebo jeho sousedy nebo nabyvatelem nebo z vlastních zdrojů SVJ.....

  Vložil AsiTak, 22. Březen 2019 - 9:22

  SVJ má dva druhy pohledávek z plateb od vlastníků a to z předpisu záloh a nedoplatku z vyúčtování. Příspěvek jsem psal za předpokladu že dluh 13000 je dluhem na zálohách. Dluhy z předpisu záloh: „zálohová faktura např. na časopis, který jste si neobjednal, můžete ji směle zahodit a zapomenout na ni.“ – ale jen proto, že ten doklad není nositelem změny (nic nepřibylo, nic neubylo) ekonomické veličiny aktiv nebo pasiv účetní jednotky SVJ, je jen požadavkem poskytnutí zálohy v celkové výši dodávky. Předpisem účtovaná záloha je totéž jako zaúčtovaná „proforma faktura“ na celou dodávku. To že právní předpis předepisuje povinnost uhradit během zúčtovacího období (do vyúčtování) ještě ekonomickou hodnotu nevytváří, stejně tak jako Váš požadavek „uhraďte předem dodávku“ žádnou pohledávku pro SVJ nevytváří. Pohledávka vzniká pokud plnění bylo před požadavkem poskytnuto. Imaginární pohledávka „mám dostat zálohu“ navyšuje aktiva SVJ při kompenzaci navýšením pasiv stejným imaginárním závazkem „mám vrátit zálohu“. Takto zobrazený stav pak neodpovídá principu „věrného zobrazení“ ekonomiky SVJ. Je tolerovatelný tento pohled akceptovat během trvání zúčtovacího období ale po uzavření zúčtovacího období vyúčtováním by neměla zůstat žádná nevyrovnaná pohledávka zálohy (zahrnuty do vyúčtování). Případná úhrada dluhu zálohy po vyúčtování vytváří finanční příjem bez právního nároku a měl by být vrácen plátci. Uzavření zúčtovacího období by měl očistit pohled SVJ od imaginárních veličin neexistujících pohledávek a závazků. Výsledek vyúčtování by měl zobrazit skutečný stav pohledávek a závazků (nedoplatků a přeplatků) který je třeba vypořádat finančně (nebo ekvivalentní hodnotou).
  Příklad (nepřehledný): 

  1. Předpis zálohy 311/324 200,–
  2. Úhrada předpisu zálohy 221/311 150,–
  3. Skutečné náklady 315/… 300,–
  4. KZ účtu: 311 – 200 – 150 = 50,– (dluh na zálohách)
  5. KZ účtu: 221 – 150 =150,–
  6. KZ účtu: 324 – 200=200,–
  7. KZ účtu: 315 – 300=300,–
  8. Nulování (storno předpisu zálohy) do výše dluhu na zálohách: 311/324 – 50,–
  9. KZ účtu: 311 – 200 – 150 – 50= 0,– (nulování dluhu na zálohách)
  10. KZ účtu: 324 – 200 –50 =150,–
  11. Vyúčtování: SN 300/uhrazené zálohy 150 KZ=150,– nedoplatek (pohledávka SVJ) nebo
  12. Vyúčtování: SN 300/předepsané zálohy – dluhy na zálohách KZ=150,– nedoplatek (pohledávka SVJ)
  13. Po zaplacení nedoplatku 150,– KZ účtu: 221 – 150+150 =300,– jako SN.

  Vyšlo to, a jde o to zda principu „věrného zobrazení“ odpovídá „vidění“ dluhů ze záloh po vyúčtování nebo „nevidění“ (když nejde vymáhat a když je zaplacen platbu je třeba vrátit).
  Na vysvětlení, vyúčtování lze zpracovat účetně i neúčetně. Pokud zpracujete účetně pak přenosem dluhu na zálohách do vyúčtování zůstatek 311 se vynuluje, a navíc účtovací předpis přenosu je stejný jako účtovací předpis uvedeného storna v bodě 8. Pokud vyúčtování provedete neúčetně účet 311 (pohledávky dluhů na zálohách) zůstává nevynulovaný i po vyúčtování. To může mít následující dopad.
  Je to vlastně příklad toho, že nevyrovnaná pohledávka na zálohách a dluh na zálohách má rozdílné významy a hodnoty. Před vyúčtováním nevyrovnaná pohledávka na zálohách a dluh na zálohách má stejné významy a hodnoty. Po neúčetním vyúčtování nevyrovnaná pohledávka na zálohách zahrnuta do vyúčtování zůstává, ale dluh na zálohách je nulová (nevymahatelná pohledávka). Nerozlišení významu má za následek, že nevyrovnaná pohledávka se uvede jako „dluh“ do potvrzení o bezdlužnosti nabyvateli v důsledku toho nabyvatel dle uvedeného příkladu uhradí o 50,– víc než by bylo potřeba. Nebo účetní časem bude mít názor nevyrovnanost účtu 311 „odepsat“ v důsledku toho všichni dohromady dle uvedeného příkladu uhradí o 50,– víc než by bylo potřeba. „Špatně“ to není, jen se vybere o 50,– víc než by bylo potřeba.

  Vložil Andrade (bez ověření), 15. Březen 2019 - 20:16

  Tedy jaký je správný účetní postup likvidace nedobytné pohledávky – prozradíte?

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 18. Březen 2019 - 7:55

  Už jsem napsala, že se na základě souhlasu vlastníků nebo v souladu s vnitřními předpisy odepíše jejím přeúčtováním např. na účet 543 Nedobytné pohledávky. Název i číslo si můžete upravit, účtovou skupinu 54 ne. Souvztažný účet bude podle toho, jaký způsob vlastníci nebo vnitřní předpisy umožní. Může to být záloha na správu, nerozdělený zisk, zisk ve schvalovacím řízení apod. Účetní pochopí, jaký souvztažný účet mají podle toho vybrat.

  Tvorbu rezervy jsem nedoporučovala, připadá mi to zbytečné.

  Kdyby byla následně pohledávka uhrazena, což zřejmě nehrozí, použije se párový účet např. 643 Platby za odepsané pohledávky.

  Podle zděšeného člena ještě doplňuji, že se odepíše, **není-li právně vymahatelná".

  Vložil ik (bez ověření), 18. Březen 2019 - 17:35

  Ti kdo paní Klainovou mínusují vůbec nerozumí účetnictví. P. Klainová to napsala srozumitelně. My takový případ měli, vymáhanou pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení, která naštěstí nebyla vysoká, ovšem neuznal dlužník (insolv.správce ji uznal). Pak nastává proces, který by byl ve svém důsledku stál více (museli bychom si vzít právníka + soudní poplatky s tím spojené jsou 10 tis.) než celý dluh. Tak vlastníci rozhodli, že se pohledávka odepíše, naše účet.firma odpis provedla tak, jak píše p. Klainová. Dluh byl odepsán z účetnictví.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 18. Březen 2019 - 17:39

  To je milé překvapení, když odpovím na dotaz(y), někdo z odborníků tomu porozumí a potvrdí správnost odpovědi. Děkuji.

  Vložil Andrade (bez ověření), 15. Březen 2019 - 20:21

  samozřejmě se bavíme o situaci, že shromáždění odsouhlasilo, protože pohledávky jsou jak nedobytné, tak promlčené…

  takže na jaké MD/D účtovat ty statisíce?

  Vložil SGC (bez ověření), 13. Březen 2019 - 16:14

  Dobrý den, děkuji moc za reakci. Takto to ale asi nepůjde. Účet 324 – zaplacené zálohy na služby vstupuje do vyúčtování s účtem 315 – „náklady“. Vyúčtování je uhrazeno. Chybí mi zápis 221/311.Četla jsem zde vlákna ohledně odpisu pohledávky, dle někoho lze, dle někoho nelze…

  Vložil Tony, 15. Březen 2019 - 16:41

  Zdravím a dovoluji si připomenout starší diskusi na podobné téma http://www.portalsvj.cz/…dal-s-dluhem. Také co k tomu řekl Lake: "Ohledně dlužné částky platí to, co už jste se ode mne dozvěděl: sanovat pohledávku SVJ za neplatičem tím, že na její uhrazení zaúčtujete pohledávky vlastníků jednotek z přijatých záloh na správu – to by bylo zpronevěrou se vším všudy. To si SVJ nemůže dovolit.

  Vlastníků jednotek se tedy nedobytná pohledávka SVJ (zatím) nijak netýká. Nejde o náklad na správu domu. Je vyloučeno obírat je o peníze tím, že by se jim odepisovala tato částka z jejich pohledávek vůči SVJ."

  Přesto, že je Lake mnohými zatracován – jeho doporučením bych se řídil. T.

  Vložil Roman. (bez ověření), 16. Březen 2019 - 11:53

  V té diskusi tam ale rozumně a přesvědčivě oponoval Lakemu „Tristone“ a já bych se řídil spíše jeho názorem. Cituji „Tristone“:

  „Je jasné, že v účetnictví lze snadno odepsat nedobytnou pohledávku (aspoň pro účetní snadno).
  Ale neřeší to ten fakt, že SVJ ty peníze reálně pořád chybí a kromě vlastníků je prostě nemá kde vzít. Takže vlastníkům v podstatě dluží a s každým takovýmhle případem ten dluh jenom narůstá. V některých SVJ to může být na pováženou.
  Z Vašeho popisu ale víceméně plyne, že to stejně musí vlastníci zacvakat, protože ručí za závazky SVJ. Takže pokud SVJ se všemi vlastníky vyrovná jejich vyúčtování do koruny, tak mu zbude nevymahatelný dluh např. 50.000 po tom problémovém vlastníkovi. Pak bude mít zaplatit třeba teplárně, ale nebude na to mít, 50 tisíc mu bude chybět. Takže bude mít u teplárny dluh a ejhle, už za něj ručí všichni vlastníci. Takhle jste to myslel?
  Ono to tak reálně nebude, protože obvykle jsou nějaké dlouhodobé zálohy, takže je z čeho platit, ale ten vnitřní dluh sám nezmizí.“

  „Tahle část je jasná a bezesporná. Ale zároveň Vy tu taktéž už hodněkrát opakujete, že SVJ nemá právo si ty peníze od vlastníků „vytáhnout“.
  Rozumně hospodařící SVJ se nikdy nedostane do situace, že nebude moci zaplatit fakturu (nemá-li těch neplatičů fakt hodně). Takže reálně nikdy nikomu navenek dlužit nebude. Pouze vnitřně svým členům. A pokud nemůže od členů dostat peníze na ten vnitřní dluh, tak akorát rok co rok musí tuhle situaci v účetnictví řešit, platit za to a tak dále. To přece není únosný stav. Jakmile se jednou rozhodne (ať už Výbor nebo Shromáždění), že pohledávka je nedobytná a další vymáhání je jen plýtvání prostředky, tak je nutné onen vnitřní dluh taktéž zlikvidovat.
  A pokud Vy tvrdíte, že to nelze předepsat vlastníkům, tak neexistuje způsob, jak se ho zbavit. A to je to, co považuji za naprostou pitomost.“

  Vložil Praktikk (bez ověření), 16. Březen 2019 - 12:07

  Tristone je praktik, ví o čem píše. Lake a Tony jsou teoretici, kteří žijí ve vzdušných zámcích. Proto jejich příspěvky nejsou často v praxi použitelné.

  Vložil 1234567 (bez ověření), 15. Březen 2019 - 17:21

  Samozřejmě, že se musí nejdříve vymáhat. Ale když výbor řádně koná, nepochybí a přesto nevymůže, tak jiná možnost než sanovat z prostředků ostatních členů SVJ není. Ať si o tom teoretik lake píše co chce. Už sem raději nechodí, protože většina jeho názorů se ukázala jako vadná.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".