Nabíjení elektromobilů a vyhláška č. 268/2009 Sb.

Vložil Justitianus, 21. Červenec 2021 - 17:36 ::


Ve sbírce zákonů byla zveřejněna změnová vyhláška č. 266/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Nové znění je platné od 14.07.2021 s ú­činností od 01.10.2021.

§ 48b Vybavení staveb dobíjecími stanicemi

(1) Nová stavba a změna dokončené stavby, která má více než 10 parkovacích stání, vyjma stavby pro bydlení, musí být vybavena alespoň jednou dobíjecí stanicí a kabelovody pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla pro každé páté parkovací místo, jestliže parkoviště takové stavby
a) je umístěno uvnitř budovy a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy, nebo
b) s budovou fyzicky sousedí a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů parkoviště.

(2) Nová stavba pro bydlení a změna dokončené stavby pro bydlení, která má více než 10 parkovacích stání, musí mít instalaci kabelovodů pro každé parkovací místo pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, jestliže parkoviště takové stavby
a) je umístěno uvnitř budovy a u změny dokončené stavby se tato změna týká i parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy, nebo
b) s budovou fyzicky sousedí a u změny dokončené stavby se tato změna týká i parkoviště nebo elektrických rozvodů parkoviště.

(3) Požadavky na stavby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na změnu dokončené stavby v případě, kdy náklady na instalaci dobíjecí stanice a elektrických rozvodů přesahují 7 % celkových nákladů na změnu dokončené stavby.

 
Právní rozbor

Pro každé SVJ je zajímavé to, že vyhláška nepožaduje kabelovody jde-li o hromadné garáže s garážovými stáními (podle ČSN 73 6058 „Jednotlivé, řadové a hromadné garáže“). Na většinu bytových domů s hromadnými garážemi se tedy § 48b nebude vztahovat ani při novostavbě, ani při změně stavby.

Pokud jde o parkoviště u bytového domu: Existuje mnoho domů u kterých je zřízeno parkoviště vyhrazené pro vlastníky jednotek a jejich návštěvníky. V tom případě i toto neveřejné parkoviště může být považováno za stavbu pro bydlení (§ 48 odst. zákona o DPH) a vztahuje se na ně § 48b vyhlášky č. 268/2009 Sb.. Povinnost instalovat kabelovody by však vznikla jedině při kumulativním (současném) splnění všech podmínek uvedených ve vyhlášce, to jest:

  1. parkoviště fyzicky sousedí s budovou (je společná hranice pozemků),
  2. dochází ke změně stavby bytového domu,
  3. zároveň dochází i ke změně stavby parkoviště,
  4. a náklad na kabelové rozvody nepřesáhne 7% celkových nákladů na změnu dokončené stavby parkoviště.

Justitianus

  • elektromobil - nabíjení

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Jonáš (bez ověření), 24. Květen 2022 - 12:55

Jestli to chápu dobře tak třeba takové parkoviště https://fixparking.cz/ mají z nějakého zákona mít taky nějaké dobíjecí stanice pro elektromobily. Chápu že takové stanice nemůžou být třeba v podzemních nebo krytých garážích ale jak je to s venkovními parkovištěmi.

Vložil 32812, 24. Červenec 2021 - 8:53

Když ještě rozvedu Váš rozbor do absurdna, tak bychom si měli položit i dotaz, co jsou ony "kabelovody", které mají být instalovány?

Pojem „kabelovod“ je definován např. v ČSN 73 6005, čl. 3.18, jako „společná kabelová trať, sloužící k bezvýkopovému umísťování většího množství prvků sítě elektronických komunikací (…) pro následnou instalaci optických kabelů elektronických komunikací; skládá se z kabelových komor (...)

Jak nabíjení elektromobilů souvisí s instalací optických kabelů elektronických komunikací? Mají se instalovat nějaké silové kabely? Anebo jen kabelové chráničky? Anebo něco úplně jiného?

Vložil 32812, 23. Červenec 2021 - 13:14

Kde jste do třetice přišel na účinnost od 1. 10. 2021, když v příslušené vyhlášce č. 266/2021 Sb. je uvedena účinnost od 12. 11. 2021? https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-266

Ach … jdu si naliskat, elektromobilita má účinnost od 1. 10. (čl. I bod 7)

Vložil 32812, 23. Červenec 2021 - 13:16

Také je z daného patrné, že právo EU zjevně neplatí na území hlavního města Prahy. Zmíněná vyhláška 268/2009 Sb. totiž platí všude, krom území hlavního města Prahy (kde platí nařízení 10/2016 Sb. hl. m. neboli „Pražské stavební předpisy“). Ačkoli příslušná směrnice EU nařizuje členským státům zapracovat požadavky na přípravu pro elektromobilitu, tak Pražské stavební předpisy o tomto mlčí …

Vložil 32812, 23. Červenec 2021 - 12:56

Můžete prosím trochu rozvést své úvahy?

„Nová stavba pro bydlení a změna dokončené stavby pro bydlení, která má více než 10 parkovacích stání, musí mít instalaci kabelovodů pro každé parkovací místo pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla“

Mě z toho vychází, že pokud se projektuje novostavba bytového domu, ve které je v podzemních podlažích více jak 10 parkovacích stání, pak je povinností projektu řešit i zmiňovanou přípravu pro elektromobilitu. Daná věc nijak nesouvisí s SVJ které v okamžiku projekční přípravy neexistuje (a mnoho let ještě existovat nemusí). Z čeho vyplývá předkládané tvrzení, že „Na většinu bytových domů s hromadnými garážemi se tedy § 48b nebude vztahovat ani při novostavbě“?

PS: Mimochodem se mi líbí, jak všichni papouškují, že dané začne platit od podzimu letošního roku. Že ale příslušná směrnice EU, která tento požadavek zavedla, toto požadovala od členských států už od března letošního roku, to už si dohromady nezvládl dát prakticky nikdo. Krásná ukázka toho, že když se členský stát vykašle na svou povinnost implementace směrnice EU (kterou v tomto případě měly členské státy povinnost zapracovat do března 2020!, jak je v ní uvedeno), tak se vůbec nic neděje …

Vložil Justitianus, 23. Červenec 2021 - 13:18
  • Pane 32812, ptáte se: „Z čeho vyplývá předkládané tvrzení, že „Na většinu bytových domů s hromadnými garážemi se tedy § 48b nebude vztahovat ani při novostavbě“?“

Odpověď: Toto tvrzení vyplývá přímo ze znění vyhlášky. Vždyť jsem to citoval.

Parkoviště Hromadné garáže
parkoviště s parkovacími stáními hromadné garáže s garážovými stáními
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
je uložena zákonná povinnost instalovat kabelovody pro každé parkovací stání při výstavbě nebo změně stavby neexistuje zákonná povinnost instalovat kabelovody při výstavbě nebo změně stavby

Justitianus

Vložil 32812, 23. Červenec 2021 - 13:26

Já Vám tedy nevím, ale otevřel jste si onu ČSN 73 6058?

3.1.3 parkovací stání plocha určená k odstavení nebo parkování jednoho vozidla; technické řešení parkovacích a odstavných ploch je shodné, proto se v dalším textu normy používá pouze pojem parkovací stání

3.1.6 hromadná garáž objekt, popř. oddělený prostor, který slouží k odstavení nebo parkování vozidel a má více než tři stání; stání jsou řazena buď u vnitřní komunikace (např. viz obrázek 5), nebo ve více řadách za sebou na celé ploše podlaží, nebo ve více podlažích

Odkud plyne předkládané tvrzení, že „Hromadná garáž = hromadné garáže s garážovými stáními“? Taková definice ve vyhlášce 268/2009 Sb. ani v ČSN 73 0658 není.

Vložil Justitianus, 23. Červenec 2021 - 14:08

Pane 32812, parkoviště není garáž. Pokud se domníváte opak, prokažte tento kuriózní názor. Najděte laskavě a citujte právní předpis, který by něco takového uzákoňoval. Já takový právní předpis neznám.

  • Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požavcích na stavby používá pojem „parkoviště“ pouze ve svém § 48b, a to osmkrát (povinnost instalovat kabelovody).
  • Vyhláška ovšem zmiňuje i garáže a hromadné garáže, a to pouze ve svém ustanovení § 47, celkem jedenáctkrát.

Z uvedeného plyne, že autor a vydavatel vyhlášky oba pojmy důsledně odlišuje. Garáž není parkoviště, parkoviště není garáž. Není to totéž. Stejný závěr plyne z existence dvou různých norem ČSN (pro parkovací plochy a pro garáže).

268/2009 Sb.
§ 47
Garáže

(1) Světlá výška garáží a příjezdních ramp a rozměry vnitřních účelových komunikací a jednotlivých stání garáží jsou dány normovými hodnotami.
(2) V garážích, kde se trvale zdržují zaměstnanci, se zřídí hygienické zařízení v souladu s normovými hodnotami.
(3) U jednotlivých a řadových garáží je při použití přirozeného větrání velikost větracích otvorů připadajících na jedno vozidlo dána normovými hodnotami.
(4) Umístění vjezdu do hromadných garáží musí umožňovat zajíždění jízdou vpřed s maximálně jedním obloukem.
(5) Prostory stání a vnitřních komunikací hromadných garáží se větrají podle požadavků daných normovými hodnotami tak, aby se zabránilo vzniku nepřípustných koncentrací škodlivých plynů a par a nebezpečí výbuchu jak v garážích, tak i v přilehlých stavbách.
(6) V hromadných garážích se zřizuje kanalizace jen v prostorech, kde jsou umístěny výtoky vnitřního vodovodu a podlahové vpusti. Kanalizace musí být provedena tak, aby bylo možné bezpečně zachytit případný havarijní únik provozních kapalin, zejména olejů a pohonných hmot.
(7) Odběrné plynové zařízení pro vytápění garáží musí být navrženo a provedeno s ohledem na možná rizika tak, aby v důsledku jeho použití a způsobu provedení nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob nebo zvířat. Způsob instalace odběrného plynového zařízení v garážích je dán normovými hodnotami.

Justitianus

Vložil 32812, 23. Červenec 2021 - 14:10

Nová stavba pro bydlení (...), která má více než 10 parkovacích stání, musí mít (...), jestliže parkoviště takové stavby a) je umístěno uvnitř budovy (...)

Stavba pro bydlení = zpravidla bytový dům (popř. § 2 písm. a) vyhlášky 501/2006 Sb.)
Parkovací stání = plocha určená k parkování jednoho vozidla (viz ČSN 73 0658)
Parkoviště = parkovací prostor (viz např. Akademický slovník spisovné češtiny)

Z čeho usuzujete, že by muselo jít o garáž? Tady se píše o parkovacím prostoru uvnitř staveb pro bydlení. O garáži není nikde ani slovo, proto se ptám, z čeho dedukujete, že "Na většinu bytových domů s hromadnými garážemi se tedy § 48b nebude vztahovat ani při novostavbě, ani při změně stavby."? Hromadná garáž podle Vás není parkovací prostor?

Vložil Justitianus, 23. Červenec 2021 - 14:23

Mýlíte se. Už mne to přestává bavit.

  • Vyhláška se nezmiňuje o žádném „parkovacím prostoru“; to je jen Vaše fantazie. Přestaňte si vymýšlet.
  • Vyhláška neukládá instalovat kabelovody vlastníkovi (hromadné či individuální) garáže, nýbrž ukládá tuto povinnost vlastníkovi parkoviště stavby pro bydlení. Viz § 48b odst. 2.

Už jsem Vám napsal: Pokud se domníváte, že pojem „parkoviště“ použitý v § 48b je totožný s pojmem „garáž“ použitým v § 47 vyhlášky, prokažte to.

Justitianus

Vložil 32812, 23. Červenec 2021 - 14:34

OK, "parkoviště uvnitř budovy" (optikou Akademického slovníku spisovné češtiny "parkovací prostor uvnitř budovy") je tedy něco, co neexistuje.

PS: Oni jsou na ministerstvu pouze mamlasové, kteří předmětné požadavky zapracovali nejenže pozdě, ale taky pouhým Ctrl C/V z příslušné Směrnice EU (viz Článek 8): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0844
To je celý důvod rozdílů terminologie mezi § 47 a § 48b

Vložil Justitianus, 23. Červenec 2021 - 14:53

Nehodlám se bavit ani o obsahu Akademického slovníku, ani o obsahu směrnice EU. Akademický slovník není právním předpisem. Směrnice EU není v členských zemích EU přímo použitelná.

Zajímá mne jen platná a účinná právní úprava ve státě, který je zatím ještě suverénní, a nazývá se Česká republika.

Souhlasím s Vámi, že na ministerstvech jsou mamlasové. To nic nemění na tom, že parkoviště není garáž.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".