Vložil Justitianus, 23. Červenec 2021 - 14:08

Pane 32812, parkoviště není garáž. Pokud se domníváte opak, prokažte tento kuriózní názor. Najděte laskavě a citujte právní předpis, který by něco takového uzákoňoval. Já takový právní předpis neznám.

  • Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požavcích na stavby používá pojem „parkoviště“ pouze ve svém § 48b, a to osmkrát (povinnost instalovat kabelovody).
  • Vyhláška ovšem zmiňuje i garáže a hromadné garáže, a to pouze ve svém ustanovení § 47, celkem jedenáctkrát.

Z uvedeného plyne, že autor a vydavatel vyhlášky oba pojmy důsledně odlišuje. Garáž není parkoviště, parkoviště není garáž. Není to totéž. Stejný závěr plyne z existence dvou různých norem ČSN (pro parkovací plochy a pro garáže).

268/2009 Sb.
§ 47
Garáže

(1) Světlá výška garáží a příjezdních ramp a rozměry vnitřních účelových komunikací a jednotlivých stání garáží jsou dány normovými hodnotami.
(2) V garážích, kde se trvale zdržují zaměstnanci, se zřídí hygienické zařízení v souladu s normovými hodnotami.
(3) U jednotlivých a řadových garáží je při použití přirozeného větrání velikost větracích otvorů připadajících na jedno vozidlo dána normovými hodnotami.
(4) Umístění vjezdu do hromadných garáží musí umožňovat zajíždění jízdou vpřed s maximálně jedním obloukem.
(5) Prostory stání a vnitřních komunikací hromadných garáží se větrají podle požadavků daných normovými hodnotami tak, aby se zabránilo vzniku nepřípustných koncentrací škodlivých plynů a par a nebezpečí výbuchu jak v garážích, tak i v přilehlých stavbách.
(6) V hromadných garážích se zřizuje kanalizace jen v prostorech, kde jsou umístěny výtoky vnitřního vodovodu a podlahové vpusti. Kanalizace musí být provedena tak, aby bylo možné bezpečně zachytit případný havarijní únik provozních kapalin, zejména olejů a pohonných hmot.
(7) Odběrné plynové zařízení pro vytápění garáží musí být navrženo a provedeno s ohledem na možná rizika tak, aby v důsledku jeho použití a způsobu provedení nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob nebo zvířat. Způsob instalace odběrného plynového zařízení v garážích je dán normovými hodnotami.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.