Hlasovací právo SBD v SVJ

Vložil Anonymous, 21. Květen 2019 - 18:47 ::

Dobrý den, momentálně jsme před založením SVJ. Předběžně jsme se shodli na výboru, ovšem SBD tlačí na předsedu v podobě SBD. Momentálním poměr sil je 52% vlastníků a 48% družstevníci. SBD vystupuje tak, že automaticky zastupuje 48% družstevníků a může hlasovat jak uzná za vhodné (pro sebe), a to bez ohledu na přání družstevníku v našem domě. Je tento výklad družstva správný?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil : (bez ověření), 21. Květen 2019 - 19:40

  SBD v SVj nebude zastupovat žádné družstevníky. SBD je vlastníkem 48% bytů a v SVJ bude zastupovat samo sebe, stejně tak jako budou sami sebe zastupovat ostatní vlastníci bytů. Mají 52%, družstvo můžou vždycky přehlasovat. Družstevníci by si svá přání měli probírat a hlasovat o nich na schůzi družstva. Zdá se, že budete klasický kočkopes Družstvospole­čenství. Přeseda SVJ bude SBD. Krásný paskvil, o kterém je tady bohatá diskuse.

  Vložil Zbynek84, 22. Květen 2019 - 8:08

  Jde mi o to, zda je družstvo vázáno přáním družstevníků daného domu. Družstevníci by na schůzi hlasovali o tom, že si přejí, aby SBD podpořilo na ustavující schůzi SVJ, výbor. Mám strach, že nám do všeho bude SBD házet vidle. Stav 52% vs. 48 je jen dočasný (letos), u bytů zbývá doplatit jen velmi nízkou anuitu v řádu tisíců, takže převody budou rychle pokračovat, proto bych za rok nechtěl řešit zbavení se SBD z vedoucí role SVJ. 52% je samozřejmě více než 48%, ale obávám se, že na schůzi nedostanu 100% vlastníků.

  Vložil JaVa, 22. Květen 2019 - 11:31

  Zkuste závazně přesvědčit „družstevníky“,aby na své schůzi „samosprávy“, většinově rozhodli a také dali do zápisu,že jejich zmocněnec na shromáždění vlastníků, musí hlasovat pro Vámi navrhované obsazení výboru SVJ. Možná to vyjde,ale nesmíte zapomínat,že i „družstvo“ má své stanovy a směrnice,ve kterých je uvedeno,že jeho zástupce na shromáždění vlastníků, je povinen jednat a hlasovat, vždy pouze v zájmu družstva.

  Další možností je vyčkat až budete mít potřebnou většinu a provést ve vašem SVJ „radikální řez“.Z vlastních zkušeností Vám „Družstvo“, jako statutární orgán, externího správce,který vede i účetnictví nedoporučuji!!!

  Přeji Vám hodně štěstí.JaVa

  Vložil 25Malý (bez ověření), 22. Květen 2019 - 8:25

  Shromáždění vlastníků zpravidla rozhoduje většinou hlasů. Pokud má BD menší podíl, pak může být přehlasováno. Ale má to háček! Na schůzi musí přijít ti vlastníci jednotek, co drží onen většinový podíl, podle uvedeného procentního podílu to budou nejspíš všichni vlastníci – fyzické osoby. Když nepřijde jeden, anebo jeden nebude hlasovat ve shodě s ostatními, pak je družstvo přehlasuje! Ohroženou přítomnost lze zpravidla řešit zplnomocněním.

  Družstevníci – nevlastníci mohou své požadavky předkládat jedině na schůzi družstva, a zda jim družstvo vyhoví, to nevyřešíte. Zkuste ale zjistit, zda vlastníci jednotek náhodou nejsou ještě stále družstevníky, pak by mohli na členské schůzi družstva prosazovat svoje. Jejich práva člena družstva převedením jednotky do vlastnictví neutrpěla.

  V domě bude mnoho problémů, na jejichž řešení budou mít vlastníci a nájemci družstevních bytů zcela protichůdné požadavky. Nejmarkantnější to bude u investic, kdy vlastník myslí na budoucnost, kdežto nájemník myslí na okamžitý prospěch.

  Nakonec zjistíte, jak moc komu na pospolitosti v domě záleží.

  Vložil Radim. (bez ověření), 22. Květen 2019 - 10:59

  Nejdříve musíte vědět, zda se jedná o větší družstvo, ve kterém se rozhoduje o záležitostech v domě na dílčích členských schůzích tzv. samosprávách. Stanovy řeší, o čem může samospráva rozhodovat a o čem se rozhoduje na členské schůzi celého družstva prostřednictvím delegátů z jednotlivých domů. Je možné, že rozhodnutí samosprávy o výboru SVJ (stanovách SVJ) musí SBD respektovat. Stanovy také řeší možnost svolání samosprávy (třeba na podnět určeného minimálního počtu družstevníků).

  Dále musíte vědět, zda se jedná či nejedná o tzv. odložený vznik SVJ. Pokud by se nejednalo o tzv. odložený vznik SVJ dle § 24 zákona č. 311/2013 Sb., pak je třeba k založení SVJ schválení stanov všemi vlastníky, takže byste mohli podmínit souhlas všech vlastníků se stanovami pouze za předpokladu, že budou obsahovat ustanovení o vícečlenném výboru, niko-liv o jenočlenném předsedovi SVJ. O samotném hlasování o členech výboru a případném schválení předsedy výboru SVJ zástupcem SBD by pak ale rozhodla skutečnost, zda by se na shromáždění vlastníků dostavili (třeba i pomocí plných mocí) všichni vlastníci, aby mohli přehlasovat SBD.

  Vložil Zbynek84, 22. Květen 2019 - 10:03

  Děkuji za odpověď, my jako vlastníci jednotek, jsme stále družstevníky. Bohužel, členská schůze družstva je v nedohlednu, resp. později než ustanovující schůze SVJ. Shodu v domě doufám vyřešíme, většinu velkých investic máme za sebou. Jde mi v této chvíli odstřihnout SBD od vedoucí funkce v SVJ. O tom, že SBH má předraženou správu a dějí se v něm podivné věci, se bavit ani nebudu. Právě proto jim kontrolu nad financemi nechci nadále ponechat.

  Vložil JaVa, 25. Květen 2019 - 16:42

  Opravdu jste si na 100% jist,že ve vašem domě již SVJ nevzniklo ze ZOVB (72/1994) § 9 ods.3.? Máte k dispozici prostou kopii prohlášení vlastníka k budově a dokument,kterým je potvrzen zápis třetího rozdílného vlastníka na KN? Máte písemný doklad o tom,že se ve vašem případě jedná o tzv. odložený vznik SVJ dle § 9 odst.4. ZOVB a tudíž se vaše SVJ bude zakládat dle z.č.311/2013 ?

  SBDNH – přece své rozdělovalo na jednotky, již před platností NOZ.Doporučuji Vám se řádně obeznámit s tím,co jsem Vám zde uvedl a pak se ozvěte.

  http://www.portalsvj.cz/…m-vzniku-svj#…

  Přeji Vám hodně štěstí a pevné nervy.

  JaVa

  Vložil Werewolf, 25. Květen 2019 - 15:55

  Vlastník není družstevník a SBD si může hlasovat jak chce, nemusí brát na své družstevní nájemce zřetel.

  Vložil Misme, 25. Květen 2019 - 16:33

  Werewolfe, můžete, prosím, nějak blíže vysvětlit své tvrzení: SBD si může hlasovat jak chce, nemusí brát na své družstevní nájemce zřetel? Ptám se opravdu vážně, protože SBD je tvořeno členy a každý člen družstva vlastní tzv. družstevní podíl, se kterým je spjato právo užívat konkrétní byt v domě, jehož vlastníkem je bytové družstvo. Vaše vyjádření však navozuje dojem, že SBD je objekt mimo členskou základnu.

  Vložil Werewolf, 9. Červenec 2019 - 12:08

  V podstatě ano. SBD je družstvo, vlastnící nejen byty v našem vchodě, ale v celém okrese. A pokud použiji Vaše slova, tak každý člen má tedy asi podíl na celém družstvu, nejen v vchodě. (samozřejmě družstevník jsou tisíce, ne-li desetitisíce). Na shromáždění hlasují výhradně vlastníci. To máte v NOZ. Družstevník není vlastník. Za vlastníka právnické osoby SBD hlasuje fyzická osoba, která je k tomu kompetentní, náležitě pověřená. Buď jednatel, nebo někdo s plnou mocí. Jakým způsobem je tato osoba pověřená mě jako předsedu svj nemusí zajímat, to není moje starost. Ale neexistuje, aby se míchaly hlasy vlastníků a družstevníků.

  Situace se dá řešit několika způsoby v souladu s legislativou. Jen se musí chtít.

  Vložil Misme, 9. Červenec 2019 - 19:29

  Úvodní dotaz, vaše příspěvky a mé zkušenosti dokazují, že v reále to skutečně funguje přesně tak, že Velký Vládce ukrytý pod akronymem SBD rozhoduje, za co utratí peníze svých členů a od těchto očekává jen absolutní oddanost a nekonečný vděk.

  Ve wikině, což je sice zdroj bez záruky, je poměrně srozumitelně vyjádřeno: *Družstevnictví je součástí konceptu participativní ekonomiky, která usiluje o snižování příjmových a majetkových nerovností ve společnosti prostřednictvím zvyšování participativní a ekonomické demokracie. Ekonomická demokracie znamená, že na rozhodnutí by měli mít vliv minimálně všichni ti, jichž se budou dotýkat jeho důsledky.

  Jak to ale má fungovat podle zákona?

  SBD je právnická osoba, jejíž nejvyšším orgánem je členská schůze, případně shromáždění delegátů – v tomto případě, tj. shromáždění delegátů, se družstvo člení do samospráv (§ 753 a § 754 ZOK) a delegáti zastupují na shromáždění své samosprávy v souladu s ustanovením § 677 ZOK. Zjednodušeně si lze samosprávy představit jako malá bytová družstva, která se sdružují do SBD.

  Zastupitelský princip funguje i u samosprávy, která je jedním z vlastníků jednotek v SVJ. Jedná-li se o náležitostech samosprávy, tam se usnáší o stanoviscích členská schůze samosprávy a jde-li v případě tohoto domu o kočkopsa SBD+další vlastníci, pak pověřená osoba za SBD na shromáždění vlastníků tohoto SVJ jedná v souladu se zájmy svých členů samosprávy, tzn. v souladu s tím, co se usneslo na členské schůzi této samosprávy. Takto by to mělo, aspoň podle mého názoru, fungovat podle zákona, demokratických tradic a v mém případě i podle našich stanov. Nefunguje.

  Myslíte, že byste mohl nyní opravit své tvrzení na: Vlastník není družstevník a SBD nemůže hlasovat jak chce, musí brát na své družstevní nájemce zřetel.?

  Vložil JaVa, 10. Červenec 2019 - 8:20

  „Werwolf“ má samozřejmě pravdu.

  Žádná „samospráva družstva“ není oprávněna zasahovat do dění v SVJ.To je jen zbožné přání bývalého vlastníka domu a někde jim to dokonce členové SVJ tolerují.

  Cituji ze stanov jednoho velkého SBD:

  "Samospráva je organizační jednotkou družstva a je současně volebním obvodem pro volbu delegáta. Samospráva se zřizuje a ruší rozhodnutím představenstva, přičemž jednu samosprávu tvoří zpravidla členové družstva bydlící v jednom bytovém domě nebo členové družstva bydlící ve více bytových domech, jestliže tyto bytové domy spolu vzájemně souvisí v návaznosti na Prohlášení vlastníka.

  Pokud v okruhu působnosti samosprávy vznikne společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku, ztrácí orgány samosprávy pravomoc rozhodovat o otázkách, které jsou zákonem vyhrazeny rozhodnutí společenství vlastníků.

  Zastupování družstva ve společenství vlastníků jednotek
  Ve společenství vlastníků jednotek, jehož je družstvo členem, zastupuje družstvo předseda představenstva nebo představenstvem pověřený zmocněnec.

  Představenstvo nebo pověřený zmocněnec jedná a hlasuje ve společenství vlastníků jednotek v zájmu družstva, přičemž je povinen se při hlasování řídit příslušným usnesením orgánů družstva."

  konec citace

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Hrubý (bez ověření), 10. Červenec 2019 - 14:53

  JaVa napsal jste:

  „Žádná „samospráva družstva“ není oprávněna zasahovat do dění v SVJ.To je jen zbožné přání bývalého vlastníka domu a někde jim to dokonce členové SVJ tolerují“

  Zmocněnce na zastupování družstva v SVJ pověřuje SBD. Obvykle družstvo zmocní na shromáždění vlastníků zastupováním družstva předsedu samosprávy. Předseda samosprávy pak na shromáždění vlastníků SVJ jedná v souladu se zájmy svých členů samosprávy, tzn. v souladu s tím, co se usneslo na členské schůzi této samosprávy.

  V praxi to pak vypadá tak, že pro co hlasuje na shromáždění vlastníků SVJ předseda samosprávy družstva (jako zmocněnec družstva) má velkou šanci na schválení především v případech, kdy družstvo drží významný spoluvlastnický podíl. Je to proto, protože vzhledem k významnénu spoluvlastnickému podílu družstva a obvyklé nízké účasti ostatních vlastníků na srhomáždění (obvykle ve větších domech) je tento jeho podíl většinový.

  Ještě trváte na tom, že "Žádná „samospráva družstva“ není oprávněna zasahovat do dění v SVJ?""

  Vložil JaVa, 10. Červenec 2019 - 15:56

  Samozřejmě ,že na tom trvám.On totiž ten předseda samosprávy, písemně zmocněný nikoliv družstevníky v domě , ale „předsedou představenstva družstva“, hlasuje na shromáždění vlastníků stejně, jako každý jiný vlastník jednotky/tek, a to dle velikosti svého spoluvlastnického podílu na společných částech domu a nikoliv jako člen „nějaké samosprávy nějakého družstva“.To,že má jeho hlas vzhledem k % podílu vyšší váhu a také větší možnosti něco prosadit,je už věc jiná.On je zmocněn zastupovat vlastníka jednotek/člena SVJ, se všemi svými právy a povinnostmi. Proto si stojím za tím,že svůj titul „předsedy samosprávy“ si musí odložit před vstupem na shromáždění vlastníků a hlasovat pouze jako každý jiný člen právnické osoby SVJ, nebo jeho zmocněnec.

  Přeji hezký den.

  JaVa

  Vložil Hrubý (bez ověření), 10. Červenec 2019 - 16:00

  Pan předseda samosprávy nehlasuje na shromáždění vlastníků SVJ jak předseda samosprávy, ale jak jsem uvedl jako zmocněnec družstva tj. hlasuje za družstvo jako vlastníka jednotek, které družstvo pronajímá družstevním nájemníkům.

  Takže hlasuje za sebe jako vlastníka jednotky a též za družstvo jako vlastníka družstevních jednotek. Stejně tak, jako by jste hlasoval např. vy jako vlastník jednotky a jiný vlastník by vás zplnomocnil hlasovat také za něho.

  "
  Vložil JaVa, 10. Červenec 2019 - 16:19

  Já s Vámi naprosto souhlasím,jenže Vaše otázka zněla zda trvám na tom, že:„Žádná „samospráva družstva“ není oprávněna zasahovat do dění v SVJ?“

  Právnická osoba SVJ, je společenství vlastníků jednotek a nikoliv spolek nájemníků družstevních bytů.

  A přesně na tuto Vaši otázku, jsem se Vám snažil „obšírně“ odpovědět.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil ČlenSVJ (bez ověření), 10. Červenec 2019 - 18:06

  "Žádná „samospráva družstva“ není oprávněna zasahovat do dění v SVJ?“

  Co je špatně na tom,že orgán cizí právnické osoby s názvem samospráva družstva,nemůže zasahovat do dění ve Společenství vlastníků?

  Můžete mi to někdo vysvětlit?

  Vložil Pokorný (bez ověření), 10. Červenec 2019 - 18:15

  A já se vás ptám. A družstvo jako vlastník jednotek může zasahovat do dění v SVJ?

  Vložil . (bez ověření), 11. Červenec 2019 - 9:49

  Pokud družstvo vlastní byty v domě, kde existuje svj je členem svj. Má tedy stejná práva a povinnosti jako kterýkoliv jiný člen. Jeho rozhodovací pravomoci jsou určeny podílem, který vlastní na spol. čásech domu. Netuším, co myslíte slovem zasahovat. Svévolně samozřejmě zasahovat nemůže. Může „zasahovat“, ovlivňovat pouze podle svého podílu. Družstvo může dělat jenom to, co mu dovolí ostatní vlastníci. Když jim je to jedno, nebo mají z družstva jakési neopodstatněné obyvy, tak svým vlivem „řídí“ svj podle svých představ. Neboli dělá si co chce a prosadí si co chce.

  Vložil Pokorný (bez ověření), 10. Červenec 2019 - 16:34

  U nás má družsvo spoluvlastnický podil kolem 40%. Vždy před shromážděním vlastníků proběhne samospráva a projedná body z programu shromáždění vlastníků SVJ. Předseda samosprávy pak hlasuje na shromáždění vlastníků za družstvo podle rozhodnutí samosprávy. Spoluvlastnický podíl družstva s podílem kolem 40% vždy stačí ke většině (nikdy se nedostaví tolik vlastníků, aby mohli přehlasovat spoluvlastnický podíl družstva) a tak se hlasování na shromáždění vlastníků stalo formální záležitostí, protože o všem už bylo rozhodnuto na členské schůzi samosprávy.

  Vložil Misme, 10. Červenec 2019 - 8:36

  JaVa, díky za informaci, to máte takto formulováno ve stanovách vašeho bývalého SBD? To je SBD Hlubina? Musím přiznat, že za této okolnoti to u nás máme ještě zlaté, takové formulace ve stanovách nemáme a protože fungování samosprávy určují stanovy, tak mě současné pravomoce zástupce SBD na shromáždění vlastníků překvapují. Proto se bouřím. Díky ještě jednou za vaši konkrétní informaci, skutečně mi pomohla.

  Vložil JaVa, 10. Červenec 2019 - 9:12

  Zdravím.Ano, citoval jsem ze stanov SBD-Hlubina a myslím si,že to tak má ve svých stanovách většina velkých molochů = SBD, napříč republikou.

  Přeji Vám hezký zbytek dne. JaVa

  Vložil Misme, 10. Červenec 2019 - 11:35

  Stanovy SBD Hlubina jsem přelouskala a ke svému překvapení musím konstatovat, že v celém kontextu stanov ten text, který jste zde uvedl, nevypadá nijak závadně a potvrzuje fakticky to, co zde tvrdím, viz. článek 89:

  Čl. 89 Zastupování družstva ve společenství vlastníků jednotek

  1. Pokud v okruhu působnosti družstva vznikne podle zvláštního zákona společenství vlastníků jednotek, ztrácí družstvo i jeho orgány pravomoc rozhodovat o otázkách, které jsou tímto zákonem vyhrazeny rozhodnutí společenství vlastníků.

  2. Ve společenství vlastníků jednotek, jehož je družstvo členem, zastupuje družstvo předseda představenstva nebo představenstvem pověřený zmocněnec.

  3. Představenstvo nebo pověřený zmocněnec jedná a hlasuje ve společenství vlastníků jednotek v zájmu družstva, přičemž je povinen se při hlasování řídit příslušným usnesením orgánů družstva.

  4. Pro působnost členské schůze samosprávy ve společenství vlastníků jednotek pak platí přiměřeně čl. 81, odst. 2 písm. a) – g). Pro působnost výboru samosprávy (pověřeného člena, případně pověřeného zmocněnce) pak platí přiměřeně čl. 85 odst. 2 písm. a), b), e), j) – n) a o).

  Nebo to stále vidíte jinak? Něco jsem přehlédla? Nedocenila?

  Vložil JaVa, 10. Červenec 2019 - 14:34

  Zdravím.Myslím,že jste nic nevynechala a opsala to naprosto přesně.Viz:

  „ztrácí družstvo i jeho orgány pravomoc rozhodovat o otázkách, které jsou tímto zákonem vyhrazeny rozhodnutí společenství vlastníků.“

  Tzn.,že „výbor samosprávy,jako orgán družstva“ již nemá žádnou pravomoc,kterou by mohl uplatnit vůči právnické osobě SVJ.Na tom se určitě shodneme.

  Dále také správně citujete,že:

  „družstvo zastupuje předseda představenstva a nebo jeho zmocněnec“ a ten je dle stanov družstva „povinen hájit zájmy družstva“. Pokud se však zájmy družstva, nebudou shodovat se zájmy nájemníků(členů družstva) v domě,pak je „zmocněnec“ povinen hájit pouze zájmy družstva a nikoliv rozhodnutí nějaké místní samosprávy."

  Tak ten text chápu já.

  Přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Hrubý (bez ověření), 10. Červenec 2019 - 15:04

  Napsal jste, že „družstvo zastupuje předseda představenstva a nebo jeho zmocněnec“ a ten je dle stanov družstva „povinen hájit zájmy družstva““

  Výše jste sám citoval ustanovení čl. 89 stanov družstva, v němž je uvedeno:

  „Představenstvo nebo pověřený zmocněnec jedná a hlasuje ve společenství vlastníků jednotek v zájmu družstva, přičemž je povinen se při hlasování řídit příslušným usnesením orgánů družstva.

  Jak vidíte, vynechal jste zvýrazněný text. Tzn., že pověřený zmocněnec je povinnen řídit se usnesením orgánů družstva. Orgánem družstva je také členská schůze samosprávy.

  Vložil JaVa, 10. Červenec 2019 - 15:32

  Děkuji za upozornění, ale já jsem ve svém příspěvku chtěl poukázat právě na to,že:"

  je zmocněnec povinen hájit především zájmy „družstva“ jako celku a teprve pak zájmy „místní samosprávy“ a že se tyto zájmy nemusí vždy shodovat.

  Pokud jste to pochopil jinak, pak se Vám omlouvám.

  Přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Justitianus, 10. Červenec 2019 - 12:27

  Misme napsala: „… ten text, který jste zde uvedl, nevypadá nijak závadně a potvrzuje fakticky to, co zde tvrdím, viz. článek 89“.

  Misme lže jako když tiskne.

  • V č. 89 odst. 2 stanov BD Hlubina je uvedeno, že ve společenství vlastníků jednotek zastupuje družstvo předseda představenstva nebo představenstvem pověřený zmocněnec.
  Misme zde ovšem tvrdila, že družstvo na shromáždění SVJ zastupuje delegát družstevní samosprávy. Takže nepravda číslo 1. Je zjevné, že o zmocněnci rozhodne statutární orgán (představenstvo) družstva Hlubina.

  • V č. 89 odst. 3 je uvedeno, že zmocněnec jedná a hlasuje ve společenství vlastníků jednotek v zájmu družstva, přičemž je povinen se při hlasování řídit příslušným usnesením orgánů družstva.
  Misme zde ale tvrdila, že zmocněnec (cituji) „jedná v souladu se zájmy svých členů samosprávy, tzn. v souladu s tím, co se usneslo na členské schůzi této samosprávy“. Takže nepravda číslo 2. Samozřejmě, že družstevní samospráva NENÍ orgánem družstva a nemůže tedy zmocněnce úkolovat!

  • V odstavci č. 4 je odkaz na čl. 81 stanov BD Hlubina, který se ovšem nijak netýká SVJ, ani rozhodování vlastníků v rámci SVJ. Týká se výhradně vnitrodružstevních záležitostí uvnitř bytového družstva Hlubina. Dále je zde zmíněn odst. 85, který se také týká pouze vnitřních záležitostí družstva Hlubina.
  Takže ani tento odstavec nijak nepotvrzuje to, co zde nesprávně a opakovaně tvrdí Misme.

  Závěr: Misme je zjevně velmi tvrdohlavá a nepoučitelná osoba.

  Justitianus

  Vložil Hrubý (bez ověření), 10. Červenec 2019 - 14:29

  Justitianus to jste skutečně trefil kozla.

  Nejenže jste obvinil Misme z něčeho co nenapsala, ale navíc nemáte pravdu. To vaše tučným písmem vyznačené tvrzení Misme lže jako když tiskne je zela mimo a jestli tu někdo lže, takto jste bohužel vy.

  Družstvo v SVJ zastupuje předseda představenstva družstva nebo přestavenstvem družstva pověřený zmocněnec. Na shromáždění vlastníků SVJ v praxi tímto zmocněncem obvykle bývá předseda samosprávy.

  Napsal jste, že nepravdou č. 2 Misme je, když tvrdila

  „že zmocněnec (cituji) „jedná v souladu se zájmy svých členů samosprávy, tzn. v souladu s tím, co se usneslo na členské schůzi této samosprávy““

  a sám jste tvrdil, že

  „Samozřejmě, že družstevní samospráva NENÍ orgánem družstva a nemůže tedy zmocněnce úkolovat!“

  Tak to je samozřejmě opět vaše nepravdivé tvrzení. Ve stanovách SBD Hlubina je v čl. 56 odst. 1 uvedeno:

  „1. Orgány družstva jsou:“
  „d. členské schůze samosprávy“

  Takže je to přesně tak, jak uvedla Misme:

  " Jedná-li se o náležitostech samosprávy, tam se usnáší o stanoviscích členská schůze samosprávy a jde-li v případě tohoto domu o kočkopsa SBD+další vlastníci, pak pověřená osoba za SBD na shromáždění vlastníků tohoto SVJ jedná v souladu se zájmy svých členů samosprávy, tzn. v souladu s tím, co se usneslo na členské schůzi této samosprávy."

  Vložil Misme, 10. Červenec 2019 - 12:33

  Už jsem se nechtěla vyjadřovat, ale na ty vaše neuvěřitelné fantasmagorie a lži zareaguji.

  Uvedla jsem v původním příspěvku toto:

  "Jedná-li se o náležitostech samosprávy, tam se usnáší o stanoviscích členská schůze samosprávy a jde-li v případě tohoto domu o kočkopsa SBD+další vlastníci, pak pověřená osoba za SBD na shromáždění vlastníků tohoto SVJ jedná v souladu se zájmy svých členů samosprávy, tzn. v souladu s tím, co se usneslo na členské schůzi této samosprávy

  Údajné mnou uvedené zastupování delegátem na shromáždění vlastníků jste si vymyslel, ignorujete, že orgánem družstva je členská schůze i to, že pověřený zmocněnec je povinen se řídit příslušným usnesením orgánů družstva, což je psáno v čl. 89/3 stanov, viz výše.

  Howgh

  Vložil Justitianus, 9. Červenec 2019 - 23:57

  Paní Misme napsala: „Zastupitelský princip funguje i u samosprávy, která je jedním z vlastníků jednotek v SVJ.“

  To samozřejmě není pravda.

  Samospráva je pouze vnitřní organizační jednotkou bytového družstva. Není to osoba, nemůže nabývat práva, povinnosti či majetek. Samospráva nic v domě nevlastní. Vlastníkem jednotek v domě (a partnerem SVJ) může být bytové družstvo (právnická osoba), nikoliv jakási družstevní samospráva.

  Vůči SVJ nemá delegát samosprávy žádná automatická práva. Nebude na shromáždění SVJ vůbec vpuštěn, pokud nepředloží od BD plnou moc k zastupování bytového družstva.

  Justitianus

  Vložil Misme, 10. Červenec 2019 - 6:47

  Já ale nepsala, že delegát má vůči SVJ nějaká práva, vytrhl jste informace z jednotlivých odstavců a změnil smysl sdělení. Ale to je na vás a na těch, kteří vám budou věřit.

  Informace k delegátům náleží do odstavce týkajícího se shromáždění delegátů, jak si každý může ověřit v mém předchozím příspěvku.

  Na tento odstavec navazuje odstavec další, v němž píšu o srovnatelném zastupitelském principu i na shromáždění vlastníků, a zde používám termínu pověřená osoba za SBD.

  Vložil Justitianus, 10. Červenec 2019 - 7:49

  Paní Misme,

  za prvé: bylo by vhodné, abyste rozlišovala shromáždění SVJ od shromáždění delegátů BD. Nejsem to já, kdo se vyjádřil nesrozumitelně.

  Nijak jsem nevytrhl žádné sdělení z Vašich odstavců. Napsala jste přece tento nesmysl: „Zastupitelský princip funguje i u samosprávy, která je jedním z vlastníků jednotek v SVJ. Na tuto zjevnou nepravdu jsem reagoval.

  Další Váš nesmysl byl tento: „… pověřená osoba za SBD na shromáždění vlastníků tohoto SVJ jedná v souladu se zájmy svých členů samosprávy, tzn. v souladu s tím, co se usneslo na členské schůzi této samosprávy“. Vydáváte Vaše individuální přání za skutečnost.

  Podle § 667 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích totiž platí, že „[d]elegát jedná v souladu se zájmy členů zařazených do volebního obvodu, v němž byl zvolen.“. Ale asi Vám ušlo, že tím „jednáním“ se v zákoně míní pouze jednání uvnitř BD vůči vedení bytového družstva, případně jednání na shromáždění delgátů družstva (kde delegát zastupuje družstevníky svého obvodu). Nejde v žádném případě o možnost právně jednat navenek vůči třetím osobám, např. vůči SVJ.

  Než nazvete někoho demagogem, měla byste se zklidnit a přečíst si příslušná ustanovení zákona.

  Justitianus

  Vložil Misme, 10. Červenec 2019 - 8:06
  ;-) Delegát figuruje pouze ve třetím odstavci, a to v rámci jedné jediné věty, v níž uvádím odkazy na ta ustanovení zákona, která se týkají výlučně bytových družstev.

  Na úvod pátého odstavce jsem si dovolila uvést zjednodušení ohledně „vlastnictví“ družstevního majetku ve vztahu k samosprávě. Opravuji text takto:

  Zastupitelský princip funguje i u samosprávy, která sice není jedním z vlastníků jednotek v SVJ, ale členům družstva samosprávy přísluší právo efektivního výkonu svých členských práv a povinností přímo ze zákona, proto pověřená osoba za SBD na shromáždění vlastníků tohoto SVJ jedná v souladu se zájmy svých členů samosprávy, tzn. v souladu s tím, co se usneslo na členské schůzi této samosprávy.

  OK? Nebo ještě nějaké připomínky?

  Vložil pozorný čtenář (bez ověření), 10. Červenec 2019 - 7:39

  Věta: „Zastupitelský princip funguje i u samosprávy, která je jedním z vlastníků jednotek v SVJ.“ je nesmyslem. Samospráva nemá právní osobnost a tak nemůže být jedním z vlastníků v SVJ. Takže, kdo je zde demagog? Vás je zde škoda, měla byste působit v české politice, tam také zapřou nos mezi očima.

  Vložil Misme, 10. Červenec 2019 - 7:48

  Ano, použila jsem určité zjednodušení v danémm kontextu podle zásady „chytrému napověz…“. Mezi lidmi, kteří se chtějí domluvit, by se dal text upřesnit v případě nesrozumitelnosti v následném dialogu. Vy o to ale nestojíte. Já ostatně také ne, co jsem si přečetla vaši reakci.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".