Co lze platit z FO

Vložil maredis, 9. Leden 2014 - 13:34 ::

Dobrý den, je nějakým způsobem možné z fondu oprav zaplatit indikátory tepla na radiátorech, které jsou fakticky součástí bytu? díky

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Marcela Dvořáková, 10. Leden 2014 - 21:53

  Dobrý den, netvrdím, že nedostanu mínusy, ale my máme toto s vodoměry. V prohlášení vlastníka je vodoměr majetkem vlastníka. Na schůzi jsme vlastníky seznámili s tím, že by si tedy měli zajistit, zaplatit a hlídat výměnu vodoměrů sami, jelikož je to jejich majetek. Zároveň jsme navrhli, že toto zařídí SVJ a ve vyúčtování budou mít vlastníci další položku – vodoměry, což znamená, že teď to zaplatíme ze společných peněz a po vyúčtování se tyto peníze zase SVJ vrátí. Všichni s tím souhlasili.

  Vložil Petr87, 11. Leden 2014 - 12:05

  Paní Dvořáková, není třeba toto hradit ze společných peněz. Pokud víte, že budete např. v květnu měnit vodoměry, není nic snazšího, než vlastníkům v dubnu na akci vystavit zálohové faktury s tím, že po akci, až budete znát přesnou částku, tuto stačí přefakturovat (a o zálohy snížit konečnou fakturu). Není třeba čekat až do dalšího vyúčtování, aby se SVJ dostalo k penězům, které mu náležejí.

  Ale v podstatě postupujete správně – každý zaplatí částku, která připadá na výměnu vodoměrů v jeho jednotce. Jsou domy, kde jsou schopni toto rozúčtovat podle spoluvlastnického podílu, byť se jedná o zjevný nesmysl.

  Vložil Marcela Dvořáková, 11. Leden 2014 - 13:42

  Dobrý den, jak to píšete, by to šlo samozřejmě také, ale přiznám se, že vystavovat 42 zálohových faktur a pak vyúčtovacích (konkrétně u těch vodoměrů mohou nastat vícenáklady), to vidím jako spoustu práce navíc. Přemýšleli jsme i o hotovostním výběru předem, ale nakonec nám přišlo nejjednodušší prostě účetnímu předat excelouvou tabulku, kolik má každému přidat do zvláštní položky na vyúčtování, aby to bylo přehledné. Pokud by nějaký vlastník chtěl vidět podklady (že má na vyúčtování opravdu to,co bylo na něj vynaloženo, máme to po bytech od dodavatele. My to tu ještě máme tak, že vlastníci jsou i vlastníky i nebytovek a příjem z nebytovek dostávají vyúčtovaný (samostatné vyúčtování) s vyúčtováním bytů (nebytovky také spravuje SVJ a celý rok SVJ vybírá nájem). Dále máme odhlasováno, že zisk z nebytovek je vlastníkům hrazen po uhrazení nedoplatku z vyúčtování bytu a tyto dvě věci mohou být i započteny (toto si odsouhlasili vlastníci). Takže není problém s tím, že bychom na to neměli peníze.

  Vložil svjvmt, 9. Leden 2014 - 17:14

  Vizte NV 366/2012 § 6/e.

  Vložil wiki (bez ověření), 11. Leden 2014 - 8:30

  Řídí se SVJ 72/1994 nařízením vlády 366/2012 Sb. ?

  Ve věci správy společných částí domu:

  Pokud jste přijali vzorové stanovy, tak potom jsou podstatné ty změny, které výchází přímo ze zákona:

  [1] §13 (2) Můžete vlastními stanovami upravit odlišně. Nařízení vlády Vám nic nepřikazuje.

  Nezapomeňme na názor senát NS ČR 29 Cdo „jen bdělým náležejí práva“.

  [2] §17 Toto změnit nelze. Vyplývá to přímo z NOZ, oddíl bytové spoluvlastnictví.

  Jedná se pouze o správu společných částí domu. Ústavou je chráněno pouze vlastnictví samotné. Ústava nechrání hospodaření se společnou věcí, hospodaření upravuje zákon.

  Pokud jde o rozúčtování „vlastní správy“ podle jednotek, a nikoliv podle m2, tak ani toto ustanovení NOZ není v rozporu s Ústavou. Můžete změnit prohlášení a spoluvlastnické podíly upravit tak, aby změna spoluvlastnických podílů zmírnila nastolenou nespravedlnost a vykompenzovala nové rozúčtování „vlastní správy“.

  Budete li přehlasován, a půjde li o důležitou otázku, můžete se obrátit na soud.

  wiki

  Vložil lake, 11. Leden 2014 - 10:57

  Samozřejmě platí,že změny zasahujícído samé podstay vlastnictví by musely být schváleny všemi vlastníky jednotek. To se týká zejména definice společných částí domu a jednotek(1994) v Prohlášení vlastníka.

  Nařízení vlády je pro stávající SVJ(2000) bezvýznamný dokument, porotože se vztahuje pouze k právnickým osobám SVJ(2012), které vznikají od 1.ledna 2014.

  Pan wiki napsal: „Ústava nechrání hospodaření se společnou věcí, hospodaření upravuje zákon.“.
  Pan wiki se těžce mýlí. Vlastnictví věci a hospodaření s ní patří do skupiny přirozených práv každého člověka, i kdyby to žádný zákon neupravoval. Viz Listina základních práv a svobod, článek 11.

  Po zrušení ZoVB upravuje hospodaření se společnými částmi domu i nadále soukromoprávní smlouva, zvaná stanovy SVJ. Tyto stanovy byly přijaty podle zákona č. 72/1994 o vlastnictví bytů. Stanovy bez jakékoliv změny i nadále upravují:

  1. způsob rozhodování a vzájemná práva a povinnosti spoluvlastníků společných částí domu,
  2. vzájemná práva a povinosti členů SVJ a právnické osoby SVJ(2000).

  Postavení stanov SVJ(2000) jako platné a účinné soukromoprávní smlouvy nezpochybňuje ani NOZ. A právní kontinuitu smluvních vztahů chrání samozřejmě i Ústava ČR, viz starořímská zásada pacta sunt servanda. NOZ výslovně zdůrazňuje právní kontinuitu s dosavadními předpisy v oblasti soukromoprávní. NOZ výslovně uvádí, že veškerá práva a povinnosti vzniklé za dosavadní právní úpravy se posuzují nadále podle této právní úpravy. To jest podle zákona č. 72/1994 Sb.. Viz § 3028 odst. 2 a odst. 3 NOZ.

  Teprve v okamžiku, kdy si vlastníci jednotek začnou dobrovolně (!!!!) měnit stanovy a rozsah svých práv a povinností, přihlíželo by se k tomu, zda nově vznikající práva a povinnosti jsou souladné s novou právní úpravou.

  lake

  Vložil wiki (bez ověření), 11. Leden 2014 - 7:18

  Řídí se SVJ 72/1994 nařízením vlády 366/2012 Sb. ?

  Ve věci vymezení vlastnictví (zmíněné radiátory, indikátory):

  Nařízení vlády je podzákonná norma, která má ve věci vymezení vlastnictví

  [1] menší právní sílu než Ústava

  [2] menší právní sílu než zákon

  [3] a menší právní sílu než prohlášení původního vlastníka
  budovy učiněné podle již zrušeného zák. č. 72/1994 Sb.

  Slovní konstrukce „nařízení vlády“ má vyvolat dojem větší právní síly, než tato podzákonná norma může kdy dosáhnout. Obdobně jako slovní konstrukce „platební rozkaz“. Vaše pouhá tři slova
  „tímto podávám odpor“ vedou k jeho zrušení.

  Stávající vlastnické poměry moho změnit jedině vlastníci samotní.

  NV 366/2012 Sb. ve věci vymezení vlastnictví může dopadat pouze na jednotky vymezené po 1.1.2014. Dovedu si dokonce představit, že konkrétně ve věci radiátoru uvnitř bytu by bylo pro dnešního vlastníka celé budovy reálné prosadit, aby byly radiátory vymezeny jako součást jednotky vzniklé i po 1.1.2014.

  NV 366/2012 Sb. je podzákonná norma stejně jako byly podzákonnou normou „vzorové stanovy“. NS ČR vy věci „vzorových stanov“ vyslovil ten názor, že pokud přijaté stanovy upravují věci dané zákonem, tedy ustanovením §9(14) zák. č. 72/1994 Sb., jedno zda více nebo méně přísně než vzorové stanovy, tak potom se k obsahu vzorových stanov vůbec nepřihlíží.

  wiki

  Vložil lake, 9. Leden 2014 - 17:52

  Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. nemá s dotazem vůbec nic společného. Zmatkaři, naučte se rozeznávat, že NV se týká výhradně nových SVJ(2012), která vznikají od 1. ledna 2014 podle NOZ.

  lake

  Vložil svjvmt, 10. Leden 2014 - 18:22

  A už jste to podal k soudu?? Furt brojíte, bojujete a ostatní se NOZ aj. budou řídit, zdá se že jste osamělý. Počkáme, až to někdo napadne.

  Vložil hlava napěchovaná senem (bez ověření), 9. Leden 2014 - 22:33

  Lake, Vy neznáte ve svém okolí jiné SVJ než to vaše který vedete které se také nadále řídí zrušeným ZoVB a neřídí se nařízením vlády 366/2013. My ostatní se rídíme jak NOZem tak nařízením 366.

  Jo vlastně… já zapomněl, Vás nezajímá nic než Vaše ego, Vaše výklady Vaší pravdy, která se uplatní ve Vašem SVJ. Jeden by řekl: vylez už ty šílený Japonče a vzdej se, válka se Spojenci už skončila před lety.

  Důležitější by mělo být odpovědně zodpovědět nevyřčené:

  • zda vlastník může úspěšně setrvat na svém vlastněném „indigátoru tepla na radiátorech“ – tedy na tom, že náměr z jeho indigátoru/roz­dělovače musí SVJ použit pro rozúčtování podle vyhlášky 372 ?
  • zda když je náměr „korektní“ (tj. není z indigátoru vadného nebo neměřícího nebo ovlivněného) zda náměr SVJ musí použít,
  • zda je vůbec z logiky věci odečet služby „dodávka tepla v bytové jednotce“ správou domu – JAK TVRDÍTE VY. Já to nenašel. Tedy nenašel jsem, že by „práce“ jako činnost někým prováděná pro konkrétního vlastníka a ne pro opravu společných částí mohla nebo měla spadat pod správu domu. Tzn. co Vás opravňuje tvrdit, že „Indikátory jsou buď společné technické zařízení domu ve …“ když jsou to technická zařízení pro zjištění množství odebrané tepelné energie pro konkrétního vlastníka a ne pro společné prostory? Nic. Jen arogance.
  • ono je totiž zajímavý počíst si tady. To pak zjistíte že nějaký Lake tvrdil že službu „dodávku studené vody“ lze odmítnout či přijmout proto, že je to SLUŽBA dodávaná konečnému spotřebiteli. A tato služba je měřena vodoměry. Stejně tak teplo se měří/rozdělí na předávkovým místě kde je kalorimetr nebo ITN. Kalorimetr by Vás asi nenapadlo hradit z příspěvků nasrávu, že jo?
  Vložil lake, 10. Leden 2014 - 10:56

  Pane hlavo plná sena,
  pokud se snad ve věci společných částí domu řídíte předpisem č. 366/2013 Sb. namísto toho, abyste se řídil stávajícím Prohlášením vlastníka, pak pravděpodobně porušujete Listinu základních práv a svobod, čl. 11: zákaz vyvlastnění.

  Popletené názory na vyvlastňování majetku a na retroaktivitu právního předpisu jsou v rozporu s právem, zejména jsou v rozporu se zněním NOZ, v rozporu s Ústavou, s Listinou základních práv a svobod a v rozporu s rozhodnutími Ústavního soudu o retroaktivitě. Nálezy ÚS asi číst nebudete, o tom dalším jste nikdy neslyšel, ale přečtěte si alespoň jednou pozorně přechodové ustanovení § 3028 NOZ odst. 2 a 3. Zřejmě jste neporozuměl česky psanému textu zákona.

  Ptáte se „… zda je vůbec z logiky věci odečet služby „dodávka tepla v bytové jednotce“ správou domu – JAK TVRDÍTE VY.“
  Já ovšem nic takového netvrdím. Zřejmě jste zase neporozuměl česky psanému textu. Poskytování služby vytápění bytu je služba, samozřejmě.

  Napsal jste: „co Vás opravňuje tvrdit, že „Indikátory jsou buď společné technické zařízení domu …“ když jsou to technická zařízení pro zjištění množství odebrané tepelné energie pro konkrétního vlastníka a ne pro společné prostory? Nic. Jen arogance.“
  O aroganci a neznalosti problematiky se dá hovořit pouze u Vás. Nám všem ostatním je známo, že každý dům rozdělený na jednotky do 31.12.2013 má své Prohlášení vlastníka či smlouvu o výstavbě. Pouze v tomto dokumentu najdete informaci zda indikátory jsou společným technickým zařízením domu, nebo jsou v majetku jednotlivých vlastníků. A pouze vlastníci jsou oprávněni měnit rozsah svého vlastnictví, bez ohledu na znění nařízení vlády, které se na SVJ(2000) nevztahuje.

  Napsal jste: „Kalorimetr by Vás asi nenapadlo hradit z příspěvků na s[p]rávu, že jo?“
  A pročpak ne? Je zcela bezvýznamné, zda se jedná o indikátor, o kalorimetr či o vodoměr. Rozhodující je znění Prohlášení.

  Pokud budete mít doplňující dotaz, ptejte se, ale tentokrát prosím bez zbytečného předvádění Vaší neznalosti práva a bez arogance. Kvůli takovým hlavám plným sena sem již nepřispívají paní Klainová a asi i pan Pavel.

  lake

  Vložil van (bez ověření), 10. Leden 2014 - 12:18

  Je to přesně tak jak napsal lake. Jedny takové stanovy, které se odvolávají na to, že se řídi NOZ a předpisem č. 366/2013 Sb. právě nyní probíráme – propíráme. Navrhové stanovy dělají přesně to, co napsal lake. Ve svém znění popírají platné Prohlášení vlastníka. Stanovy navrhla buď hlava napěchovaná senem nebo je to záměr udělat z vlastníků blbce ve prospěch někoho. Vlastníci bytů, dejte si na různá tvrzení, že vše, co Vám kdo podstrčí a předloží, je v souladu s NOZ a předpisem č. 366/2013 Sb. dobrý pozor.

  Vložil hlava napěchovaná senem (bez ověření), 10. Leden 2014 - 13:55

  Já Vás neznám. Určitě jsem Vám tedy ani nenavrhoval změnu stanov. Ale jinak je Vaše reakce k ničemu, pokud se nemáme o čem bavit konkrétně.

  Rada pro Vás je: pokud ve Vašem SVJ tvrdí že se již řídí podle NOZ tak je upozorněte že podle NOZ se musí Stanovy schválit nejprve 100%

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 10. Leden 2014 - 15:09

  Vaše rada:
  „pokud ve Vašem SVJ tvrdí že se již řídí podle NOZ tak je upozorněte že podle NOZ se musí Stanovy schválit nejprve 100%“
  není správná.

  Pokud odhlédneme od lakeho výkladu, že se stávající SVJ řídí nadále ZoVB, a budeme se řídit většinovým názorem odborné veřejnosti, že se i stávající SVJ řídí bytovým spoluvlastnictvím v NOZ, pak ke změně stanov není potřebný souhlas všech vlastníků, ale jen nadpoloviční většiny přítomných.

  Sohlas všech by byl potřebný ke schválení stanov při založení nového SVJ (netýká se stávajících tedy již vzniklých SVJ).

  Vložil .van (bez ověření), 10. Leden 2014 - 14:06

  Hlavo napěchovaná, vy jste to zase pochopil po svém způsobu. S vámi nemá smysl se bavit. Kdo to pochopil,tomu to může být prospěšné. Toť vše.

  Vložil hlava napěchovaná senem (bez ověření), 10. Leden 2014 - 14:21

  fajn nemusíte, když nechcete. Ale to „veliké množství“ informací pro debatu, kterou jste poskytl – nedává naději, že by Vám odpověděl ani kdokoliv jiný. Buďte tedy rád, že jsem si Vašeho stesku po lidské reakci všimnul alespoň já, když už jste mne přímo pomluvil.

  Vložil lake, 9. Leden 2014 - 15:16

  Maredis, nepište jak je to „fakticky“. Tomu nerozumíme. Nás zajímá jak je to právně. Indikátory jsou buď společné technické zařízení domu ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek, nebo jsou ve vlastnictví SVJ – právnické osoby, nebo jsou každý v majetku konkrétního vlastníka jednotky.

  V prvních dvou případech je lze uhradit ze záloh na správu domu. Nikoliv z „fondu oprav“, tento termín je neurčitý.

  lake

  Vložil x (bez ověření), 12. Leden 2014 - 23:31

  Pane lake jak poznám, která ze tří uváděných možností je ta správná? V prohlášení vlastníka indikátory uvedeny nejsou – dodávaly se později.

  Vložil lake, 13. Leden 2014 - 1:01

  Nejsou-li indikátory výslovně uvedeny v Prohlášení vlastníka jako společná část domu, případně jako společné technické zařízení domu, pak platí:

  • nejsou v podílovém spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek(1994) jako společná část domu,
  • SVJ není oprávněno provádět jejich opravu/výměnu v rámci činnosti správy,
  • SVJ není oprávněno si vynucovat vstup do bytu za účelem jejich opravy/výměny,
  • nelze na jejich opravu/výměnu čerpat finanční prostředky SVJ, ani předepisovat k tomuto účelu zálohy na správu ve smyslu § 15 odst. 2 ZoVB.

  Pokud snad dům pana x je čerstvě rozdělen na jednotky(2012), může jít o společné indikátory i bez jejich uvedení v Prohlášení, na základě výčtu společných částí v nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

  Komu ty indikátory patří si pan x může určit podle právních poměrů. Nejlépe je zjistit kdo uhradil indikátory, z jakého právního důvodu, a zda pak došlo k jejich smluvnímu předání do vlastnictví dalších osob.

  lake

  Vložil maredis, 9. Leden 2014 - 15:40

  v současné době jsou indikátory v majetku vlastníka jednotky,ale dojde k jejich výměně. Takže,jestli dobře chápu, pokud si odsouhlasíme, že nové indikátory budou ve společné technické zařízení domu ve spoluvlastnictví vlastníku jednotek, tak to lze uhradit ze záloh na správu domu. děkuji za odpověď pane lake

  Vložil tpd, 9. Leden 2014 - 14:52

  V zásadě vše..co si odsouhlasíte.­.samozřejmě by to mělo souviset s chodem domu..

  Vložil tata_FIDO, 9. Leden 2014 - 14:28

  a co si to odhlasovat na schůzi Splečenství? nebude-li nikdo proti, proč ne.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".