Čí jsou okna ?

Vložil tusalaj, 10. Prosinec 2009 - 18:55 ::

V prohlášení vlastníka máme napsáno:

Součástí bytu jsou: …

 • okna a dveře uvnitř jednotky
 • vstupní dveře do bytu

Společnými částmi budovy jsou: …

 • hlavní vodorovné a svislé konstrukce
 • okna a dveře přímo přístupné ze společných částí budovy

O oknech tam nic víc není.

Vůbec netuším, jaký závěr z toho mám vyvodit. Jsou okna v bytě, ta klasická co se nimi dívá ven :-) součástí bytu nebo ne ?

Díky.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil sipos (bez ověření), 8. Září 2010 - 21:16

  Dobrý den, narazil jsem na podobnou kardinální otázku vlastnictví oken v našem domě (SVJ).

  Prohlášení vlastníka budovy o oknech cudně mlčí (tj. ani součást jednotek, ani společná část). Sám mám v kupní smlouvě k bytové jednotce (dodávám, že šlo o koupi bytu od původního vlastníka celé budovy) uvedeno, cituji: „k vlastnictví jednotky dále patří … vnitřní dveře a vnitřní okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní a vnější strany vstupních dveří a oken příslušejících k jednotce“. Toto si vykládám tak, že okna příslušející jednotce (tj. ta z jednotky přímo přístupná) patří vlastníkovi bytu.

  Bohužel jsem zjistil, že tentýž původní vlastník zřejmě sekal smlouvy hůř jak Baťa cvičky, takže někteří kupci bytů mají výše uvedený text ve svých kupních smlouvách a někteří ne – jejich smlouva o oknech mlčí podobně jako prohlášení vlastníka. Situace se dále komplikuje u jednotek ve vlastnictví onoho původního vlastníka (smlouva neexistuje) a u střešních oken, která jsou dle některých názorů součástí střešního pláště a tedy společná.

  Teď jsme se dostali do situace, kdy bychom chtěli většinu oken v domě vzhledem k nevratnému poškození vyměnit za repliky (jedná se většinou o drahá, památkově chráněná špaletová okna) a jsme ve sporu o to, ze kterých peněz by se to mělo hradit. Jedná se mi tu i o uplatnění rovného přístupu (?), neboť někteří vlastníci tvrdí, že pokud smlouva uvádí okna jako výlučné vlastnictví jednotky tak tato mají být hrazena vlastníkem, zatímco tam kde smlouva „mlčí“ jsou společná a uhradí je tedy všichni z FO. 100% dohoda na nějakém pro všechny přijatelném pojetí se zatím nezdá pravděpodobná, s těží dáme dohromady 75%. [Samozřejmě, jako vždy, i tady jde hlavně o peníze: replika 1 okna včetně osazení vychází na cca 100 tisíc Kč.]

  A teď babo raď :)

  Vložil lake, 9. Září 2010 - 6:28

  Pane sipos,

  máte vadné prohlášení vlastníka budovy. Prohlášení má povinně obsahovat jak popis jednotek, tak určení společných částí budovy (§ 4 ZoVB). Právní nejistotu ještě zvyšují kupní smlouvy s různým obsahem, pokud se týká oken.

  Prvotním dokumentem je pouze prohlášení. Váš první krok tedy je změna obsahu prohlášení. To se děje hlasováním podle § 11 odst. 4 (tříčtvrtinovou většinou přítomných).

  Katastrální úřad vám sdělí jakou formu hlasovacího dokumentu bude vyžadovat ke změně a zda nevznese požadavek, aby se změnou souhlasili „všichni, kterých se změna týká“. Změna s sebou totiž nese úpravu rozsahu vlastnictví minimálně u těch členů SVJ, kteří mají okna výslovně uvedena v kupních smlouvách.

  Nechte shromáždění hlasovat o změně ve smyslu, že okna jsou společnou částí domu. Neprojde-li to, hlasujte že okna patří k jednotkám. Neprojde-li ani tato varianta, rozhodne o věci na návrh kteréhokoli vlastníka jednotky soud (§ 11 odst. 3).

  lake

  Vložil sipos (bez ověření), 18. Říjen 2010 - 14:18

  Dobrý den,

  abych aktualizoval informace ve věci vlastnictví oken v našem domě: ČÚZK se vyjádřil, že pokud nejde o takovou změnu prohlášení vlastníka budovy která se eviduje (vkládá, zaznamenává) do KN, nechtějí s ní mít nic společného. To tedy prakticky znamená, že nezapíší ani nezavkladují žádnou změnu prohlášení vlastníka, která nemění označení či typ jednotek nebo samozřejmě jejich podlahové plochy. Nicméně ustanovení o změně prohlášení vlastníka (§4 ZoVB) hlasováním dle §11 odst.4 tím dle mého názoru není dotčeno, pouze se to „změněné prohlášení“ nijak nezobrazí ve sbírce listin KN.

  Obávám se ovšem, že se v našem SVJ nepodaří nalézt shodu 3/4 přítomných v žádné variantě a skutečně nám nezbyde nic jiného, než se obrátit na soud.

  Vložil lake, 18. Říjen 2010 - 15:40

  Pane sipos,

  domnívám se, že názor katastrálního úřadu není správný, nebo snad jste si navzájem neporozuměli. Jde o změnu Prohlášení vlastníka budovy, ke které jsou oprávněni všichni spoluvlastníci. Změněné prohlášení se do sbírky listin katastru vloží dodatkem. Předložíte změnu podepsanou všemi vlatníky jednotek (nejlépe ve formě notářského zápisu) v potřebném počtu kusů (podrobnosti sdělí KÚ).

  Katastrální úřad nemůže odmítnout projevenou vůli vlastníka budovy/domu provést změnu prohlášení. Soudím, že o tomto kroku vlastníka mu nepřísluší rozhodovat, nýbrž je povinen dodatek Prohlášení připojit k prohlášení původnímu. KÚ by mohl vklad odmítnout jedině při rozporu dodatku se zákonem (např. pokus o změnu Prohlášení v rozporu s kolaudačním stavem nemovitosti).

  Prohlášení vlastníka budovy je veřejnou listinou, takže je naprosto legitimní požadavek, aby jeho obsah byl v souladu se skutečným stavem. Bude-li KÚ trvat na svém, pokračujte jako obvykle: rozkladem a správní žalobou. Zda se Vám na počátku podaří získat souhlas všech je ovšem jiný příběh.

  lake

  Vložil sipos (bez ověření), 5. Listopad 2010 - 21:48

  Díky za odpověď.
  Na ČÚZK jsme si porozuměli dobře, já jejich stanovisko celkem chápu, mám v ruce přímo písemné vyjádření z Odboru řízení územních orgánů ČÚZK (Ing. Bohumil Janeček), je to tedy stanovisko závazné pro všechny katastrální úřady v ČR.

  Nejde zde o zpochybnění práva vlastníka provést změnu prohlášení, oni pouze argumentují tím, že v KN se (podle platné legislativy) nijak neevidují podružné změny vyjma čísla jednotky, údajů o budově a typu a způsobu využití jednotky.

  Jen pro zajímavost zde cituji poslední odstavec vyjádření ČÚZK:
  Závěrem upozorňujeme, že s ohledem na ustanovení § 11 odst. 7 zákona o vlastnictví bytů jiné změny o věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka podle § 4 zákona o vlastnictví bytů, než je uvedeno v § 11 odst. 7 tohoto zákona se do katastru nemovitostí nezapisují. Proto ani prohlášení vlastníka budovy se všemi změnami schválenými na shromáždění vlastníků jednotek v souladu s § 11 odst. 4 zákona o vlastnictví bytů není uloženo ve sbírce listin katastru nemovitostí, ale mělo by být uloženo a přístupno vlastníkům jednotek v domě vždy u výboru společenství nebo pověřeného vlastníka.

  Takže tedy pozor! Platné prohlášení vlastníka nehledejte na katastru, ale u výboru SVJ!

  Soudit se se státní správou nebudeme, máme dost svých starostí s okny :)

  Vložil lake, 6. Listopad 2010 - 6:53

  Pane sipos,

  postup katastrálních úřadů je bohužel minimalistický a je v příkrém rozporu s požadavkem právní jistoty občanů. Pouze Prohlášení definuje rozsah spoluvlastnictví ke společným částem domu.
  Prohlášení vložené v katastru jako veřejná listina by mělo fungovat jako průkazný zdroj informací pro vlastníky i zájemce o koupi jednotky v domě. Tuto funkci však nemúže plnit, jestliže některé změny ve vlastnických vztazích nejsou pro KÚ důvodem k založení nového znění Prohlášení. Je to podobný případ, jako povinné uložení stanov SVJ do sbírky listin rejstříkového soudu po jejich změně - toto nikdo nezpochybňuje. Bohužel výklad KÚ ve věci Prohlášení je jiný ...

  Můžete tedy postupovat tak, že změníte označení jednotek (přečíslujete je) a uvedete i další vaše změny, které tam chcete mít - např. vlastnictví oken. Tento dodatek by KS měl již přijmout, neboť mu to ukládá zmíněný § 11 odst. 7 ZoVB (změna v označení jednotek). Nezapomeňte, že změna ve vlastnických vztazích musí být odsouhlasena "všemi kterých se týká", což prakticky znamená 100% souhlas. Viz též Pokyny ČÚZK č. 24 (diferenční úplné znění).

  Nesmyslím, že je dobrým nápadem uložit změněné Prohlášení (nevložené do sbírky listin katastru) "u výboru". Prohlášení je smlouvou uzavřenou mezi všemi spoluvlastníky. Změna prohlášení je změnou této smlouvy. Každý z vlastníků by tedy měl obdržet svůj stejnopis smlouvy, nebo ověřenou kopii.

  lake

  Vložil zovb, 10. Říjen 2010 - 9:48

  Vyjádření k příspěvku: „Vložil lake, 9. Září
  2010 – 7:28“

  Dle mého názoru jsou okna (výplně otvorů), která umožňují difuzní osvětlení, přímé sluneční záření a mechanické odvětrání jednotky, URČENÉ K BYTOVÝM ÚČELŮM, vždy součástí této jednotky. A to bez ohledu na tu skutečnost, co je uvedeno v prohlášení původního vlastníka budovy.

  Soud při posouzení otázky, co je součástí bytu, vyjde dle mého názoru z následující ú­vahy:

  1. zda věc hlavní (byt) bude znehodnocena odstraněním její součásti
  (oken), repektive zda tímto klesá cena věci hlavní (bytu).
  2. zda se odstraněním součástí bytu (oken) z hlediska dlouhodobého
  (celoročního) užívání věci hlavní (bytu) znemožňuje užívání
  věci hlavní (bytu)
  3. Zda lze součást věci (okno) oddělit, což zahrnuje celou škálu způsobů od
  přímých zásahů do hmotné podstaty věci (např. vybourání vestavěných oken
  domu), přes manipulaci neničící podstatu věci (např. odmontování kola
  automobilu), po pouhé volně proveditelné odnětí věci (např. odnesení
  bezdrátového sluchátka).

  Dle mého názoru nemůže být sporné, že odstraněním oken náležejících k bytu je byt znehodnocen. Rovněž nemůže být sporné, že odstraněním oken nemůže jednotka sloužit dlouhodobě (celoročně) k bytovým účelům.

  Dle mého názoru není právem vlastníků bytů prohlásit (v „prohlášení“), že okna vedoucí do bytů jsou společnou částí domu. Takové prohlášení by bylo v této části neplatné. Byt (jednotka určená k bydlení) nebude totiž bez oken (bez otvorů a jejich výplně) zkolaudován. Byt musí disponovat dením osvětlením. Byt vzniká až teprve kolaudací, nikoliv prohlašením původního vlastníka budovy.

  Nejvyšší soud ČR, při posouzení toho, co je součástí bytu vychází (mimo jiné) i z vyhlášky č. 268/2009 Sb. Citace ustanovené §11 ODST. ODST. 2, ODST.3 vyhlášky č. 268/2009 Sb.:

  (2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami.

  (3) Obytné místnosti musí mít zajištěno
  dostatečné větrání čistým vzduchem a
  vytápění s možností regulace tepla.

  Existující okna náležející k bytu tedy nelze odstranit a otvory zazdít, jelikož jednotka by přestala sloužit k trvalému bydlení. Měnil by se účel užívání stavby. Okna lze zazdít u garáže (pokud je jednotkou s oknem), nikoliv u bytu.

  Dle názoru Nejvyššího soud ČR se při posuzování toho, co je součástí věci hlavní vychází z toho, zda lze součást věci oddělit a zda se tímto věc hlavní znehodnotí. Pokud jde o byt (navíc, nad to), posuzuje soud trvalou obyvatelnost bytu se zohledněním vyhlášky č. 268/2009.

  Právní praxe konstantně zastává názor, že při posuzování otázky, zda je soubor místností (popřípadě jednotlivá obytná místnost) bytem, je nutno vycházet ze stavebněprávních předpisů. Tyto zvlášní právní předpisy mejí přednost před prohlášením vlastníka budovy z toho důvodu, že byt vzniká kolaudačním rozhodnutím a nikoliv prohlášením původního vlastníka budovy.

  V zák. č. 72/1994 Sb. je navíc uvedeno, že společné části domu slouží společnému užívání. I z tohoto vyplývá, že okno (nebo vstupní dvěře do bytu) jako součásti bytu nemohou užívat ostatní vlastníci jednotek v domě. Aby toto okno mohli regulérně otevřít (užívat okno, větrat v cizím bytě), museli by se do cizího bytu prvně vloupat, protože byt je soubor místností a prostorů pod společným uzavřením.

  Dle mého názoru lze uzavřít, že okno do bytu je vždy součástí bytu a byt je vždy neoddělitželnou součástí budovy. Prohlášení původného vlastníka budovy je určující, pokud definuje příslušenství bytu.

  Je třeba důsledně rozlišovat mezi příslušenstvím bytu a součástí bytu. Příslušenství bytu může být kupříkladu balkon nebo lodžie. Balkon nebo lodžie nemůže být nikdy součástí bytu.

  ZoVB

  Vložil Pavel, 10. Říjen 2010 - 11:24

  Pane zovb,

  jako technik s Vámi souhlasím. Ale pak jsou v ČR ještě tzv. „právníci“, kteří na to mohou mít jiný názor.

  Prosím Vás o sdělování spisových značek, pokud argumentuje judikaturou. Děkuji.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil zovb, 10. Říjen 2010 - 18:43

  Nejvyšší soud a i Nejvyšší správní soud rozlišují součásti bytu a příslušenství bytu. Pro posouzení otázky, zda je okno součástí bytu je toto rozlišení, dle mého názoru, významné.

  Spor první, Nejvyšší soud, sp. zn. 22 Cdo 1455/2008:

  V tomto sporu se původní člen družstva domáhal po převodu bytu změny
  prohlášení původního vlastníka budovy tak, že se stane i vlastníkem
  sklepu, který vždy společně s bytem užíval.
  NS dospěl k tomu závěru, ža členu družstva může za určitých okolností
  vzniknout nárok na převod bytu, nikoliv však na převod příslušenství
  tohoto bytu. Převod sklepu závisel pouze na libovůli příslušných
  orgánů družstva .
  Převod sklepu je tedy závislý od prohlášení původního vlastníka budovy.
  Definici součástí bytu čerpal NS z (v té tobě platné) vyhlášky č. 83/1976
  Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

  Nejvyšší soud ČR, sp. zn. 22 Cdo 1455/2008, uzavřel:

  „Jak vyplývá ze shora uvedeného, sklepní kóje
  není součástí (§ 120 odst. 1 ObčZ) jednotky (bytu),
  ale může být vlastníkem domu určena jen jako
  příslušenství. Již proto nemohla mít žaloba naději na
  úspěch.“

  Spor druhý, Nejvyšší soud, sp. zn. 22 Cdo 2482/2008:

  V tomto sporu se NS vyjádřil k té otázce, zda zabudovaný plynový kotel
  může být samostatno věcí nebo zda je vždy součástí bytu.
  Dospěl k tomu závěru, že je vždy součástí bytu.
  Definici součástí bytu čerpal NS z vyhlášky č. 268/2009 Sb.
  o obecných technických požadavcích na výstavbu.

  Nejvyšší soud, sp. zn. 22 Cdo 2482/2008, uzavřel:

  „Zařízení sloužící vytápění obytných místností jsou nezbytnou součástí
  obytných domů – k tomu srov. § 11 odst. 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o
  technických požadavcích na stavby. Obytné místnosti tedy musí být
  vybaveny zařízením zajišťujícím dostatečné vytápění s možností regulace
  tepla. Mezi tato zařízení patří samozřejmě kotle, přičemž plynové a
  elektrické jsou napojeny na zabudované rozvody plynu nebo elektřiny.
  Jejich odstraněním z domu bez jejich náhrady jiným zdrojem vytápění se z
  hlediska dlouhodobého (celoročního) užívání znemožňuje užívání bytů a
  znehodnocuje stavba sama – významně klesá její užitná hodnota i její
  cena. Z uvedených skutečnosti je pak zřejmé, že zabudovaný (na rozvod
  plynu připojený) kotel je v zásadě součástí stavby ve smyslu § 120 odst.
  1 obč. zák.
  Z uvedeného vyplývá, že odvolací soud posoudil věc po právní stránce
  správně, když uvedl, že kotel není samostatnou věcí, JE SOUČÁSTÍ BYTU a
  nemůže být předmětem občanskoprávních vztahů.“

  V obou těchto případech soud, pří posouzení otázky – co je součástí bytu, vycházel z „technických požadavků na stavby“ (vyhl. č. 268/2009 Sb., dříve č. 83/1976 Sb.). Z těchto speciálních právní předpisů výplývá, že součástí bytu musí být (mimo jiné) okno a zařízení zajišťující dostatečné vytápění. Součástí bytu není sklep nebo balkon.

  Balkon může být příslušenstvím (nikoliv součástí) bytu, pokud je takové ustanovení uvedeno v prohlášení původního vlastníka budovy a pokud je v souladu s tímto prohlášením balkon převeden do výlučného vlastnictví společně s bytem.

  Tento názor byl brilantně vyjádřen v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, sp. zn. č.j. 1 As 2/2004–214 (mimochodem tímto rozhodnutím bylo zrušeno rozhodnutí Krajského soudu postavené na překonaném právním názoru, že „balkon je součástí fasády“):

  „Z výše uvedeného pak vyplývá, že balkon v budově ve spoluvlastnictví
  vlastníků bytů může být podle okolností spočívajících v účelu jeho
  úžívání buď součástí společných částí domu ve vlastnictví vlastníků
  všech bytových jednotek (popřípadě ve vlastnictví vlastníků několika
  bytových jednotek), anebo může být ve vlastnictví vlastníka bytové
  jednotky jako příslušenství bytu. Jestliže ve smlouvě o převodu
  vlastnictví bytu a spoluvlastnického podílu k pozemku uzavřené mezi SBD
  a žalobkyní je předmětný balkon, přístupný pouze z bytu žalobkyně
  vymezen jako součást převáděné jednotky, tvoří tak příslušenství bytu a
  spolu s převáděným bytem se tak stal vlastnictvím žalobkyně.Předmětem
  převáděného spoluvlastnického podílu na společných částech domu jsou
  pouze balkony a lodžie přímo přístupné ze společných částí domu a jen ve
  vztahu k nim je žalobkyně jejich spoluvlastnicí společně s ostatními
  vlastníky bytových jednotek a ve vztahu k jejich údržbě by svědčilo
  účastenství v případném správním řízení podle §86 stavebního zákona
  všem vlastníkům bytů v budově.
  Jestliže však předmětem správního řízení a rozhodnnutí byla náprava
  nedostatku v údržbě balkonu ve vlastnictví žalobkyně, byla pouze
  žalobkyně, komu svědčí účastenství v takovém řízení, nikoliv však
  ostatní vlastníci bytů.“

  Obecně, jak soudy posuzují součást věci, je dobře objasněna v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 20 CDO 1781/2006, citace:

  „Právní institut součásti věci je zákonným vyjádřením toho, že …“

  ZoVB

  Vložil sipos (bez ověření), 9. Září 2010 - 5:53

  Děkuji za reakci. Samozřejmě, projekt, vyjádření NPÚ i závazné stanovisko památkářů k výměně (včetně podmínek pro výrobu replik) jsme dávno získali, to nicméně nijak neřeší výše uvedenou otázku vlastnictví oken a úhrady.

  Grant na obnovu lze získat, o to samozřejmě také usilujeme. Grant ovšem nepokryje nikdy veškeré náklady. Takže ano, je to pak levnější, ale stejně se musíme dohodnout kdo co a z jakých peněz hradí. Navíc je to i vzhledem k výše uvedené otázce vlastnictví složitější. Žádají o grant jednotliví vlastníci na svá okna nebo SVJ jako celek na společná, nebo snad oba případy? A pokud myslíte, že na úřadě vám s tím někdo poradí, tak asi žijete v úplně jiném světě ;-)

  Vložil 566a567, 13. Prosinec 2009 - 15:04

  Dobrý den!

  Ještě jednou a přesněji.

  Okna, pokud je máte vyjmenována jako součást jednotky, tak prostě jsou součástí jednotky.

  S tím nikdo nic nenadělá. Teprve v novele zákona mělo být určeno, že okna jsou součástí baráku. Ostatně je to jeden z důvodů, proč ten zakon nemůže projít.

  Pokud tedy máte v prohlášení vlastníka, že součástí jednotky jsou i okna uvnitř jednotky, tak tedy jsou.

  Vyložte si po svém. Je to dvojsmyslně napsané, tak to vyložte tak, aby se to lépe hodilo.

  Při pohledu zvenku jsou ta okna zase součástí domu.

  Nebo ještě jinak. Zeptejte se, proč to řešíte. Pokud je chcete vyměnit všem, tak to tak udělejte a pokud naopak nechcete, tak to nedělejte…

  Filip, Praha 42 – POSTOLOPRTY, 566a567@seznam.cz

  Vložil tusalaj, 10. Prosinec 2009 - 19:49

  Já jsem právě našel v mnoha prohlášeních u součástí bytu současně tyto údaje:

  okna a dveře uvnitř jednotky, vnější okna, atd.

  tak mi z toho vyplývá, že okny uvnitř jednotky se myslí okna ne „ven“, ale uvnitř, i když uvnitř žádná okna nemáme…

  Vložil Anonymous, 10. Říjen 2010 - 16:46

  Máme okno mezi kuchyní a jídelnou.

  Vložil G.X, 12. Prosinec 2009 - 12:46

  Stále nevidím problém… Okna unitř jednotky jsou všechna okna, která v bytě máte … tzn samozřejmě i ta, která vnější stranou ústí do exteriéru.

  Jiná než tato okna jsou okna ve spol prostorách (chodby, schodiště) vymezené ve vašem prohlášení celkem jasně formulací „okna a dveře přímo přístupné ze společných částí budovy“

  Pojem „vnější okna“ nevidím ve vaší citaci Prhlášení, tedy ho ai neanalyzuji.

  G.X.

  Vložil 566a567, 11. Prosinec 2009 - 20:59

  Ta vnitřní okna uvnitř jednotky, to bylo uvedeno v tom vzorovém prohlášení vlastníka, tak je to tam opsané, aby se ve formulaci nikdo nesekl.

  Okna jsou společná, pokud tam není uvedeno, že i vnější okna jsou součástí jednotky.

  Přece je tam také o tom, že bytové dveře i se zárubní jsou vlastníkovy. Stejně je potřeba vnímat i ta okna, s nimiž je to naopak.

  Filip, Praha 42 – POSTOLOPRTY, 566a567@seznam.cz

  Vložil G.X, 12. Prosinec 2009 - 12:40

  Dobrý den, 566a567: prosím vyjadřujte se jasněji, vaše odpovědi se jeví jako zmatené a nerelevantní.

  Byl položen jasný dotaz od „tusalaj“ s citací jejich Prohlášení vlastníka a i jasná odpověd zde je také. Neřešme jiná prohlášení vlastníka. Už vůbec nevím, co máte na mysli vzorovým prohlášením, nic takového neexistuje. Možná tak vzorové stanovy vydané vládou :)

  G.X.

  Vložil Vlastník (bez ověření), 12. Prosinec 2009 - 8:46

  Co to je vzorové prohlášení vlastníka? Děkuji za upřesnění.

  Vložil 566a567, 28. Únor 2010 - 10:42

  … vyšlo někdy v roce 1996 v časopisum který nějak tak předcházel tomu dnešnímu družsteváckýmu.

  Takže jako všichni opisují vzorové stanovy do stanov svých, ačkoli některé texty nebude nikdy možné aplikovat, bylo tomu tak i kdysi, když nechávaly městské obvody a města při privatizaci bytového fondu vypracovávat prohlášení vlastníka odbornými firmami.

  Tedy pro brzdy: v mnoha tisících PV se objevují ta vnitřní okna uvnitř jednotky, ač to v kladickém paneláku moc reálné není.

  Co bystrým dojde hned, nad tím zmatený tápe.

  Filip, Praha 42 – POSTOLOPRTY, 566a567@seznam.cz

  Vložil G.X, 10. Prosinec 2009 - 19:15

  Tady mi to přijde celkem jasné. Bytová okna jsou uvnitř jednotky a nejsou přístupná ze společných částí domu.

  Náleží tedy k bytu.

  Jistou nelogičnost spatřuji pouze v použití „společných částí“ namísto „společných prostor“.

  G.X.

  Vložil lake, 13. Prosinec 2009 - 4:09

  Věc je naprosto jasná a pan G.X. ve své první odpovědi už vše vyřešil: Okna v bytě patří k bytu.
  Dodat lze snad jen to, že Prohlášení vlastníka má tyto chyby:
  Měla být použita formulace "okna a dveře PŘÍMO PŘÍSTUPNÉ z jednotky".
  Měla být použita formulace "okna a dveře přímo přístupné ze společných PROSTORŮ domu".

  lake

  Vložil mirek_2 (bez ověření), 13. Prosinec 2009 - 10:11

  …navím,nevím, ale každé vstupní dveře do bytu jsou „přímo přístupné ze společných PROSTORŮ domu" a když jdu ven, tak jsou „PŘÍMO PŘÍSTUPNÉ z jednotky" . Domy, kde jsou i okna někdy „PŘÍMO PŘÍSTUPNÉ z jednotky" a současně „přímo přístupné ze společných PROSTORŮ domu" ( tzv. pavlače..) jsou nejen v té staré zástavbě, ale i některé ‚paneláky‘. Takže situace v případě sporu je naprosto jasná….. A mimochodem jste tímto došel k formulaci, kterou obsahuje celá řada, především starších Prohlášení a to „vnější strana vstupních dveří“ do jednotky je označena jako společná a „vnitřní strana“ jako součást jednotky. Obdobně bývají v těchto Prohlášeních řešena vnější okna. Takže jak jste k otázce „Čí jsou okna?“ uvedl: „Věc je naprosto jasná….“ …tedy jak pro koho… Kdo chce hledat problémy se tím může živit do nekonečna. Většina těch, kteří vidí řešení především ve vzájemné v dohodě tyto problémy nevyhledává. mirek

  Vložil Petr, 11. Prosinec 2009 - 9:21

  Balkon není přístupný ze společných částí. Náleží ted k …, a je započítán tedy k …

  Vložil matu (bez ověření), 13. Červen 2010 - 19:24

  to by mě také zajímalo – mám problém se sousedem, kterému vadí kapání dešťových kapek z mého balkonu na jeho… Dává mi na balkón bez mého souhlasu různé „parapety“. Děkuji za radu.

  Vložil T (bez ověření), 13. Červen 2010 - 20:08

  Už jste někdy viděli špaletová okna?Ta mají vnitřní křídla ( ta jsou moje celá) a vnější křídla (ta mi patří jen z vnitřní strany) Bydlím v památkově chráněné zoně a památkáři mi tyto pojmy vysvětlili zcela jasně.Pokud bych je nepochopil, čekala by mne mastná pokuta a příkaz k vrácení do původníhostavu. V praxi to tedy znamená, že mám okna s trojitými skly, která při pohledu z protějšího chodníku vypadají naprosto stejně jako ostatní ale mají tepelně isolační vlastnosti nejnovějších plastových, která nemohu pro zachování vzhledu domu mít. Tomáš

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".