Bezdůvodná výměna vodoměrů...

Vložil Žaneta (bez ověření), 1. Srpen 2011 - 6:21 ::

Dobrý den,
zatím zde nemohu najít odpověď na něco podobného:
v našem SVJ se na shromáždění (přítomnost 55%) usneslo (70% přítomných) že jako opatření proti ztrátám studené vody budeme každé 3 roky vyměňovat (případně repasovat) OBA DVA vodoměry (na teplou i na studenou vodu). Vodoměry jsou podle prohlášení vlastníka součástí bytu. Hlasovala jsem s několika dalšími neúspěšně proti. Je zřejmé, že výměna z uvedeného důvodu je zcela nesmyslná. Vede k jedinému – vodoměry stály ~470Kč za kus to znamená ztráta za studenou vodu je ~118Kč a za teplou vodu ~160Kč – součtem ~278Kč – z důvodu nesmyslného krácení doby po kterou je měřidlo platné. A to počítám jen Kusy – usnesení obsahuje že vodoměry budou placeny z „Fondu Oprav“ – takže já s velkým bytem zaplatím ještě více…

Pro částku ~300Kč je ale nesmyslné se soudit nebo napadat neoprávněnost uvedeného usnesení.
Můj dotaz tedy je: mohu částku započíst v ročním Vyúčtování služeb třeba dle ObčZ §580 nebo jakkoli jinak??
(Po naší minulé výměně byla částka za vodoměry na ročním Vyúčtování → 2-kusy na každý byt.)

moc děkuji za jakékoli rady
 Žaneta

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Mirek2011, 29. Srpen 2011 - 10:34

  náš výbor se nikoho neptal a vyměnily vodoměry v našem svj si dělaj co chtěj.Faktury a výpisy neexistují nebo je nechtějí ukázat. jak to chodí jinde?

  Vložil radil (bez ověření), 29. Srpen 2011 - 10:41

  je chyba jen spoluvlastníků samotných zda se nechají ztlouct do „právního bezvědomí“…

  Vložil lake, 1. Srpen 2011 - 18:25

  Žaneto,

  odpověď dostanete, až napíšete přesné znění schváleného usnesení o vodoměrech.

  Není zřejmé, proč se domníváte, že usnesení se zabývá vodoměry ve vlastnictví vlastníků bytů. Rozhodovat na shromáždění o věcech, které nejsou společné, by bylo protiprávní. Nelze takové vodoměry ani pořizovat jako dárek vlastníkům jednotek ze záloh na správu domu a pozemku.

  Možná se v usnesení jedná o jiné vodoměry, které budou ve vlastnictví SVJ. V tom případě je v pravomoci shromáždění rozhodnout o zkrácení lhůt výměny vodoměrů na 3 roky. Společenství není povinno chovat se rozumně ani logicky.

  lake

  Vložil Žaneta (bez ověření), 3. Srpen 2011 - 17:33

  pane Lake,

  text usnesení shromáždění: „byla řešena výměna stávajících bytových vodoměrů s předpokládanou cenou 1.NNN bez DPH. Výměna vodoměrů proběhne na teplou i studenou do MM.2011. Úhrada bude z FO s následným přeúčtováním jednotlivým Vlastníkům. Hlasovalo se. Usnesení: PROTI (4 z přítomných), PRO…
  (usnášeníschopnost byla přes 70%; text mimo data a ceny je doslovný)
  text prohlášení vlastníka: „…vybavení náležející k jednotce:

  • .vodoměr SV -.vodoměr TUV .- vana apod…“

  Proč se domnívám, že jde o vodoměry ve vlastnictví Vlastníků? Protože jiné vodoměry než ty zmíněné v prohlášení vlastníka v bytě nemám. Diskuze na shromáždění byla jasná – každý má za to a je srozuměn s tím, že vyměňovat se budou právě tyto vodoměry (nebudou se montovat žádné nové duplicitní).
  Píšete také že „…Možná se v usnesení jedná o jiné vodoměry, které budou ve vlastnictví SVJ…“ v usnesení je ale uvedeno, že úhrada bude Vlastníkům přeúčtována (přesně jak píšete zde: http://www.portalsvj.cz/…ani-vodomeru#…)

  Takže mimo napadení usnesení soudem (což mi připadá moc obtížné) nebo zápočtu ceny za ztrátu… (na kterou jsem se ptala) mne ještě napadá, že bych mohla umožnit instalaci vodoměru POUZE na teplou vodu (oba mé vodoměry mají neporušenou plombu z r.2006). Nevím ale zda tato třetí možnost není v rozporu s §5/7 vyhlášky 372? Zde uvádíte…neumožní-li (…) instalaci vodoměrů, nebo …“ – já jsem ale instalaci umožnila na konci roku 2006 a domnívám se, že ji musím umožnit nejdříve těsně před uplynutím doby ověření vodoměru.

  Až umožním instalaci nových vodoměrů – mohu si původní ponechat? (jednou jsem je zaplatila a nemám důvod je někomu věnovat na repasi a nerada bych dopadla jako AnnaMov která nemůže prokázat vadu)

   Žaneta

  Vložil lake, 5. Srpen 2011 - 6:36

  Zda usnesení shromáždění je v souladu se zákonem:
  Při neexistenci dohody všech o výměně obou vodoměrů v r. 2011 je třeba přijaté usnesení vyložit tak, že shromáždění povolilo, aby SVJ nad rámec správy společných částí domu provádělo výměny vodoměrů náležejících vlastníkům bytů. K výměně vodoměru patřícího vlastníkovi bytu je nutný vždy jeho souhlas a ovšemže to proběhne na jeho náklad. Na tom nemůže usnesení ničeho změnit. Jinak řečeno - měnit je možno pouze v těch bytech, které si u SVJ tuto výměnu objednají a zaplatí.

  Zda způsob financování vodoměrů je v souladu se zákonem:
  Ve vašem usnesení se píše: " Úhrada bude z FO s následným přeúčtováním jednotlivým Vlastníkům."
  To je správný postup. SVJ bude hromadnou výměnu financovat ze svých prostředků a náklad každé zúčastněné jednotky pak přeúčtuje jejímu vlastníkovi. Jinak ani nelze postupovat vzhledem k tomu, že vodoměry nejsou společné. V tom případě Vás nezajímá, jak často si ostatní budou měnit své vodoměry: náklady nese každý z nich individuálně ...

  Co z toho plyne pro Vás:
  Dejte SVJ na vědomí, že souhlasíte s výměnou toho vodoměru, u něhož končí úřední metrologické ověření. Upozorněte však, že druhý Váš vodoměr měnit nehodláte dříve, než to bude nutné podle zákona č. 505/1990 o metrologii a podle jeho prováděcí vyhlášky. Společenství je povinno vést seznam všech stanovených měřidel s daty platnosti jejich ověření, takže Vaše tvrzení si mohou lehce sami zkontrolovat.

  Jak jste správně napsala, na věc se vztahuje ustanovení § 5 odst. 7 vyhlášky 372/2001 Sb.. Konečný spotřebitel má (pod hrozbou sankčního zvýšení nákladů) "umožnit instalaci vodoměrů". Vy ovšem nejste povinna nechat si bez důvodu odmontovat Váš vlastní funkční a metrologicky ověřený vodoměr. Pokud by se SVJ v budoucnu rozhodlo instalovat vodoměry vlastní, pak byste to vskutku měla umožnit, jinak by Vám mohl být napočítán trojnásobek nákladů podle vyhlášky.

  Dále se na věc vztahuje i zákon o vlastnictví bytů. Podle ustanovení § 13 odst. 4 ZoVB platí, že "Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popřípadě domu jako celku, je vlastník jednotky povinen umožnit na předchozí vyzvání přístup do jednotky."
  Jste tedy povinna umožnit přístup pouze tehdy, je-li to nezbytné. Instalace nového vodoměru dříve, než v poslední rok platnosti metrologického ověření, není "nezbytná" a Vy za tímto účelem nejste povinna nikoho do bytu vpustit. Máte pouze povinnost umožnit kontrolu funkce Vašeho vodoměru a odečet vodoměrů v bytě.

  lake

  Vložil Miluše (bez ověření), 16. Srpen 2011 - 20:00

  Pokud je v prohlášení vlastníka uvedeno, že společnými částmi budovy jsou: rozvody teplé a studené vody, rozvody tepla, plynu, elektřiny, kanalizace, telekomunikací … znamená to, že se to týká i vodoměrů v bytech a radiátorů? Miluše

  Vložil lake, 16. Srpen 2011 - 21:11

  Miluše,
  ohledně vodoměrů to neznamená NIC. Měřidla (vodoměry) nemusí být ve vlastnictví stejné osoby jako potrubí, do něhož je vodoměr osazen. Podobně i plynoměr v bytě přece patří plynárnám a elektroměr patří distributorovi elektrické energie, i když je "zadrátovaný" ve společném domovním rozvodu.

  Pokud Prohlášení o vodoměrech mlčí, dalo by se nepřímo usuzovat na vlastnictví vodoměrů podle toho, kde je umístěna hranice mezi společnou a bytovou částí rozvodů vody. O této části Prohlášení vlastníka se bohužel nezmiňujete.

  Pokud jde o radiátory, jde o jiný případ. Radiátory jsou nedílnou součástí odběrného tepelného zařízení (OTZ) v domě. Jestliže se o nich Prohlášení výslovně nezmiňuje, pak jsou společné.

  lake

  Vložil Miluše (bez ověření), 17. Srpen 2011 - 12:42

  V prohlášení vlastníka je uvedeno: Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace /potrubní rozvody vody, elektčroinstalace, kanalizace, ústředního topení, kromě soupacích vedení vč. uzavíracích ventilůú. K vlastnictví jednotky dále patří /podlahová krytina, nenosné příčky, bytové jádro, vnitřní dveeře a okna nacházející se uvnitř bytu a vnitřní strany vstupních dvežří a vnějších oken a pod./.

  O žádné hranici mezi společnou a bytovou částí rozvodů vody zde není nic uvedeno. Miluše

  Vložil lake, 17. Srpen 2011 - 13:41

  Miluše,
  ta hranice ve vašem prohlášení uvedena je. Z prohlášení plyne, že společnými částmi domu jsou veškerá stoupací vedení, včetně odboček z nich, až po uzavírací bytové ventily. Výtoková příruba nebo výstupní šroubení uzavíracího ventilu tedy tvoří onu hranici mezi společným zařízením domu a zařízením ve vlastnictví vlastníka jednotky.

  Zpět k vodoměrům: Vodoměr PŘED uzavíracím bytovým ventilem je součástí společného rozvodu. Je-li instalován ZA ventilem, je zřejmě v majetku vlastníka jednotky. To platí, pokud Prohlášení o vodoměrech mlčí.

  Ohledně radiátorů je vaše prohlášení zjevně vadné. Radiátor je napojen dvěma trubkami. Ventil (termostatický) je pouze na vstupu, nikoliv však na výstupu z radiátoru. Hranice mezi "společným" a "soukromým" je v tomto případě stanovena nesrozumitelně a neurčitě. Nelze-li stanovit hranici, pak radiátory jsou nedílnou součástí odběrného tepelného zařízení a jsou společné.

  lake

  Vložil penik, 29. Srpen 2011 - 12:59

  lake napsal: „… Radiátor je napojen dvěma trubkami. Ventil (termostatický) je pouze na vstupu, nikoliv však na výstupu z radiátoru…“

  Tady se obávám, že byste potřeboval více informací, neboť například u nás je radiátor vybaven dvěma uzavíracími kohouty pod radiátorem (společná část domu) a radiátor i s termostatickou hlavicí (součást radiátoru) je vlastníkův.

  Vložil Miluše (bez ověření), 29. Srpen 2011 - 19:16

  Děkuji za upozornění. Radiátory v našem domě mají také dva uzvíracími ventily a z toho plyne, že radiátor je majetkem vlastníka a ne SVJ. Miluše

  Vložil Žaneta (bez ověření), 5. Srpen 2011 - 19:30

  pane Lake, děkuji.
  Jen bych shrnula zda všemu rozumím v mé nynější situaci kdy je výměna „na spadnutí“: 

  1. SVJ je ze zákona povinno rozpočítávat dle metrologicky ověřených vodoměrů a tyto musí mít ve své evdenci a musí být schopno prokázat, že konkrétní vodoměr je metrologicky ověřen.

  2. nemusím se starat o kontrolu zda vodoměr ještě je nebo již není ověřen. Pokud dojde k zanedbání (měřidlo v danou chvíli není metrologicky ověřeno, přestože je namontováno), pak jeli „zanedbání“
  • z mojí viny (doložitelně neumožním včas přístup dle §13/4) použije se §5/7
  • z viny SVJ, pak mohu udělat … co?
   (použití §6/4 mne pravděpodobně poškodí. Proč bych měla platit za pochybení SVJ ?

  3. SVJ může k rozpočtu použít – vodoměry patřící

  • buď mě. Vodoměry (namontované za uzavíracími ventily) pokud jsou metrologicky ověřené. Pak jej pouze evidují.
   - – Tyto vodoměry hradím sáma (nebo SVJ, které mi je přefakturuje); instalaci ale hradí SVJ
   - – musím umožnit přístup (§13/4 ZoVB) a zaplombování jen jeli to nezbytné (ekonomicky: jen před koncem metrologického ověření)

   - – Výměnou rozumím: za měřidlo metrologicky ověřené (buď mi jej dodá SVJ (pak akceptuji, že výběr typu je jen jeho „chtění“) nebo mu dodám vlastní ověřené měřidlo – které SVJ jen zaregistruje. Zde nevím zda musím dodat měřidlo např. „také rádiově odečítané“ pokud se SVJ usnese pro tuto drahou variantu u ostatních Vlastníků nebo zda mohu trvat (z ekonomických důvodů) na dosavadním elektronickém/mecha­nickém ale NE-radiově odečítaném měřidle)

  • nebo SVJ. Vodoměry by musely být namontovány před uzavírací ventil na společnou část
   (protože dle prohlášení vlastníka je vše za ventilem včetně – součástí jednotky).
   - – Tyto vodoměry se platí z příspěvků na správu (tedy přes podíly) včetně ceny za instalaci
   - – musím umožnit přístup (§13/4 ZoVB) a výměnu (§7/5 Vyh372) a zaplombování – kdykoliv (i bezdůvodně) o to SVJ požádá nebo i v tomto případě mohu míru nezbytnosti posoudit a rozhodnout sama?

   - – Výměnou rozumím: za měřidlo metrologicky ověřené (nové, repasované, rádiově odečítané apod. – záleží na „usnesení“ SVJ)

  4. v §13/4 je uvedeno „…umožnit na předchozí vyzvání přístup…“ – znamená formulace „předchozí vyzvání“ vyvěšení oznámení někde ve společných prostorech (obvyklé místo) nebo to při sporu musí být písemnou formou konkrétnímu Vlastníkovi?

  je to tak správně?
   Žaneta

  Vložil Anonymous11 (bez ověření), 5. Srpen 2011 - 7:48

  pokud si majitel nenechá zkalibrovat (ověřit) vodoměry a ty jsou vjeho vlastnictví. Jak postupovat SVJ při vyúčtování ??

  • jako by vodoměry nebyli odečteny,
  • odhadem,
  • průměrem ??

  který právní předpis řeší tuto situaci ??

  děkuji

  Vložil lake, 5. Srpen 2011 - 11:41

  Pro ANONYMOUS11:
  Teplá voda podle vyhl. 372/2001 Sb.
  Studená voda podle pravidel schválených v SVJ.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".