Administrativa - písemná výstraha vlastníkům

Vložil Pracesvj, 22. Červenec 2020 - 8:17 ::

Dobrý den. Budeme vděční za jakoukoliv dobrou radu k tomuto příspěvku, která by nás posunula při řešení problému dál. Náš dům je pod správou firmy, která jedná a postupuje v určitých věcech neodborně ba dokonce přímo neznale. Bohužel někteří vlastníci jsou nepoučitelní a změnu správcovské firmy neodsouhlasili. To je však nyní vedlejší. Prosím o zodpovězení dotazu, jak postupujete ve vašem sdružení. Chtěli jsme po správci, aby rozeslal vlastníkům písemnou výstrahu (neoznámení podnikatelské činnosti v domě v nebytovém prostoru, nenahlášení počtu osob v domácnosti apod.). Bohužel se ukázalo, že ani neví, jak taková výstraha má oficiálně vypadat se všemi náležitostmi včetně paragrafů a poučení v případě neuposlechnutí. Najde se dobrá duše, která by vzorový dopis výstrahy poskytla? Předpokládám, že veškeré tyto písemnosti musí být zaslány poštou a minimálně doporučeně nebo ještě lépe na pruh? Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil anonim (bez ověření), 22. Červenec 2020 - 12:46

  Z daného sdělení Pracesvj není jasno, zda li jde sdružení, nebo o SVJ ?

  Je možnlost upřesnit právní význam ?

  anonim

  Vložil Pracesvj, 22. Červenec 2020 - 13:11

  Dobrý den,

  výbor SVJ.

  Vložil Justitianus, 22. Červenec 2020 - 9:37

  Pracesvj, jste zjevně zmaten.

  • Žádný celostátně účinný právní předpis neumožňuje SVJ vymáhat po každém podnikateli „oznámení podnikatelské činnosti v nebytovém prostoru“. Jedině kdyby šlo o činnost, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou (§ 1182 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.). Nejde-li o takovou činnost, pak oznamovací povinnost nevzniká.
  • Počet „osob které mají v bytě domácnost“ (§ 1177 zákona č. 89/2012 Sb.) je počet neurčitý a nesrozumitelný. Pojem „domácnost“ není ode dne 1. 1. 2012 definovaný v žádném právním předpisu. Totéž tedy platí pro „počet osob v domácnosti“. Takže nenahlášení není vymahatelné. Jste jen pro smích.

  Se nedivím, že smluvní správce netuší jak by taková nesmyslná výzva měla vypadat, „včetně paragrafů“. Na toto žádné paragrafy nejsou! Počet osob v domácnosti bych nahlásil teprve až SVJ uvede ve stanovách definici toho co má tento pojem znamenat.

  Pokud se domníváte opak, uveďte tedy „paragraf“, který definuje „osobu v domácnosti“. Uveďte „paragraf“, který by podnikateli ukládal povinnost oznamovat SVJ každou podnikatelskou činnost provozovanou v nebytovém prostoru. (Pokud je v nebytu provozovna, podnikatel ze zákona oznamuje její adresu živnostenskému úřadu. Nikoliv právnické osobě SVJ.)

  Justitianus

  Poznámka:
  Také žádáte o text „poučení v případě neuposlechnutí“. To Vám mohu s radostí poskytnout. Text poučení v případě neuposlechnutí bude znít:
  „V případě neuposlechnutí tento dopis ignorujte a hoďte ho do koše.“

  Vložil Pracesvj, 22. Červenec 2020 - 9:57

  Dobrý den,

  od 1.7.2020 jsou v platnosti nové zákony, kde se tato problematika řeší.

  Konkrétně:

  Zákon č. 163/2020 Sb.,

  VÝSTRAHA je dána: § 1184 (1) Na návrh osoby odpovědné za správu domu může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který i přes písemnou výstrahu osoby odpovědné za správu domu porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek. (2) Ve výstraze podle odstavce 1 se uvede důvod jejího udělení, upozornění na možnost podání návrhu na nařízení prodeje jednotky a výzva, aby se vlastník porušování povinností zdržel, popřípadě aby následky porušování povinností odstranil; k tomu se vlastníkovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů.

  § 1177 Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku (dále jen osoba odpovědná za správu domu) své jméno, bydliště, jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoli přechodnou, a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. To platí i v případě změny těchto údajů. Osoba odpovědná za správu domu vede seznam vlastníků jednotek a osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání, v rozsahu stanoveném v § 1177.

  § 1182 Odstavec 1) Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu stavební úpravu uvnitř svého bytu.

  § 1182 Odstavec 3) Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou.

  Povinnost oznámit podnikání v domě je dána i samotnými stanovami SVJ, včetně nahlášení počtu osob v domácnosti, který je důležitý pro rozúčtování. (Ano, toto se diskutuje všude, jak určit počet osob v domácnosti) Právě z těchto důvodů byl pozměněn zákon.

  Z těchto paragrafů se tedy domníváme, že je povinnost oznámit SVJ záměr podnikatelské činnosti a oznámit počet lidí v domácnosti. Na základě těchto paragrafů lze i učinit onu Výstrahu. Povinnost je dána ze zákona, který také citujete. Takto je dán zákon, tedy jestli jsme pro smích, tak je i pro smích zákon, ale o tom jestli je vymahatelný nebo nikoliv musí rozhodnout někdo jiný. Neučiní oznámení tak bychom mohli učinit výstrahu za porušení paragrafů, které přikazují učinit oznámení, komu byl prostor přenechán, kolik zde bude lidí. Je to rozhodující pro rozúčtování a podnikatelská činnost, která hlukem, nadměrným počtem příchozích lidí do domu a k samotnému domu (prodejna) značně omezuje výkon práv ostatních vlastníků. Včetně umisťování nápisů a reklam na fasádu domu, která je společným majetkem všech vlastníků.

  Ano, vymahatelnost před soudy je věc jiná, ale výstraha k ukončení činností a učinění nápravy je již řešena tímto zákonem. Zrovna tak SVJ má povinnost vést seznam vlastníků a osob, kterým byl prostor přenechán. Znáte všechny vlastníky a osoby, které mají prostor od vlastníků pronajat? A co když nikdo nic neoznámí a tento seznam SVJ nemá? To se také nedá vymáhat?

  Budeme rádi, když se vyjádří k této problematice někdo, kdo tuto výstrahu již použil a ochotně se podělí o svou zkušenost a jakou formu výstraha měla, přeposlání vzorové výstrahy by bylo skvělé. To je pomoc, která se dá nazvat pomocí skutečnou, v kterou jsme doufali a která by si zasloužila upřímné poděkování. Nechceme se smířit s tím, že něco nejde apod. Každý problém má své řešení.

  Vložil Justitianus, 22. Červenec 2020 - 13:42
  • Pane Pracesvj, napsal jste tento nesmysl: „Z těchto paragrafů se tedy domníváme, že je povinnost oznámit SVJ záměr podnikatelské činnosti a oznámit počet lidí v domácnosti. (…) Neučiní oznámení tak bychom mohli učinit výstrahu za porušení paragrafů, které přikazují učinit oznámení, komu byl prostor přenechán, kolik zde bude lidí. Je to rozhodující pro rozúčtování (…)“.

  Domníváte se úplně špatně. Nechte si to vysvětlit od někoho, kdo rozumí právu.

  Takže píšu znovu, už podruhé: Neexistuje zákonná povinnost „oznámit SVJ záměr podnikatelské činnosti“. Plnění neexistující povinnosti nemůže SVJ vymáhat pomocí nějakých „výstrah“. Jestliže máte takový nesmysl ve stanovách (jak jste napsal), pak tato část stanov je neplatná pro rozpor se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. SVJ není oprávněno takové údaje ani požadovat, ani shromažďovat, ani zpracovávat. Porušilo by tím zákon.

  Žádná vaše nevymahatelná „výstraha“ na tom nemůže ničeho změnit.

  Dále je zjevné, že si pletete „počet osob v domácnosti“ s počtem osob rozhodných pro rozúčtování služeb podle § 2 písm. g) zákona č. 67/2013 Sb.. To jsou dvě různá čísla. Jinak řečeno, máte v tom guláš a nevíte dokonce ani podle čeho se rozúčtují služby!

  Takže píšu znovu, už podruhé: Neexistuje povinnost „oznámit SVJ počet osob v domácnosti“. Tato povinnost je sice uvedena v zákoně, ale ten neobsahuje definici „domácnosti“ ani „osob v domácnosti“. Jde tedy o povinnost nesplnitelnou a nevymahatelnou pro nesrozumitelnost a neurčitost zákonné úpravy. Vždyť vy ani netušíte podle jakých pravidel má vlastník ty osoby spočítat, a nevíte ani co byste s tím číslem pak dělali. Členové vašeho výboru ze sebe dělají zbytečně šašky.

  Má rada: Počkejte si až nabude účinnosti zákon o sčítání lidu, domů a bytů (sčítání proběhne od 27. března 2021). Ten zákon možná bude obsahovat definici osob v domácnosti. Pak teprve byste mohli to číslo začít vymáhat. Do té doby nikoliv.


  Máte v SVJ bordel, jak jste sám popsal: vlastníci nehradí zálohy, zamykají společné části, obtěžují obyvatele domu. A vy – namísto toho abyste toto řešili – blouzníte o protiprávních výstrahách k ohlášení jakýchsi nesmyslných údajů. Otravujete vlastníky s nevymahatelnými hloupostmi. To je neuvěřitelná neschopnost, pane.

  Justitianus

  Vložil Justitianus, 22. Červenec 2020 - 12:05

  Pane Pracesvj, už jsem Vám napsal, že jste zmaten.

  Nemusíte zde citovat jednotlivá ustanovení zákona, znám je samozřejmě velmi dobře. Vy jste si ale vůbec nepřečetl můj první přípěvek. Nebo sice přečetl, ale ničemu jste neporozuměl.

  Neexistuje žádný právní důvod abyste v SVJ požadovali ty nesmysly, které požadujete. Nemáte ani důvod, ani právo požadovat po všech vlastnících nebytů oznámení o podnikatelské činnosti. A nemáte právo požadovat po vlastnících bytů oznámení počtu osob v „domácnosti“, když nikde není definováno o jaký údaj se má jednat.

  A pokud se domníváte, že dojde k prodeji jednotky pouze na základě Vašich protiprávních „výzev“, pak jste zcela vedle. Říká se tomuto stavu „být opilý mocí“. Vzpamatujte se.

  Už se nedivím vašemu smluvnímu správci, že neplní ty nesmysly, které po něm chcete, a že nedělá ty hlouposti, které od něj požadujete. Mějte se pěkně.

  Justitianus

  Vložil Usměrňovač (bez ověření), 23. Červenec 2020 - 14:20

  „Nemáte ani důvod, ani právo požadovat po všech vlastnících nebytů oznámení o podnikatelské činnosti.“

  § 1182 odst. 3 občanského zákoníku.

  „nemáte právo požadovat po vlastnících bytů oznámení počtu osob v „domácnosti““

  § 1177 občanského zákoníku.

  Vložil Usměrňovač Usměrňovače (bez ověření), 23. Červenec 2020 - 15:37

  § 1182/3 se vztahuje pouze na vybraný okruh podnikání, nikoliv na každé podnikání. § 1177 sice cosi blouzní o „domácnosti“, ale protože domácnost nedefinuje, tak se jedná o mrtvé ustanovení. Umíte číst?

  Vložil Pracesvj, 22. Červenec 2020 - 12:13

  Dobrý den, psali jsme, že bychom tohoto nástroje „výstrahy“ rádi využili. A také, že bychom rádi konzultovali tuto možnost, kterou zákon nově nabízí, s někým kdo se s ní setkal. Vy jste se s ní setkali? Fakticky nesetkali, tak prosím nepopisujte, že je něco hloupost nebo nesmysl. Nemáte s ní zkušenost. Znovu opakuji, našel by se prosím někdo, kdo se s písemnou výstrahou ať už z jakéhokoliv důvodu podání setkal a podělil se o své zkušenosti. Děkuji

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 22. Červenec 2020 - 13:49

  Nechte už toho strašení a zkuste si pomalu přečíst ,co je Vám zde dáváno k dobru.Jste s tím nejen k smích , ale i k pláči!

  Vložil Pracesvj, 22. Červenec 2020 - 14:01

  Slušně jsme se dotázali na zkušenosti ostatních zde na portále s výstrahami. Jestli vám to vadí je váš problém, ale od toho tu portál je. A když s nimi zkušenost nemáte, nepište k tomuto bodu, jednoduché.

  Vložil a (bez ověření), 22. Červenec 2020 - 12:49

  Já jsem se zařekl, že už vám nebudu odpovídat. Tak stručně. On se vám na tu vaši výstrahu každý zvysoka vykašle. Copak neznáte lidí? Nějaké vaše výstrahy jsou jim ukradené.Pokud vám někdo něco dluží tak vymáhejte, pokud máte problém s hlášením počtu osob změnte kritéria rozúčtování za jiné smysluplnější. Ušetříte si spoustí starostí a nemusíte sledovat, zda někdo něco zatajuje, hlásí nebo nehlásí. Stejně lidi nehlásí pravdivé údaje. Pro pobavení. V určitém období naší historie se každoročně sepisovalo, kromě jiného, kdo kolik chová slepic. Nevím k čemu to bylo dobré, ale dělalo se to. Na vesnici určitě. Majitel nahlásil, že chová slepice dvě a po dvorku jich běhalo deset. Stejné je to i s početem osob, tak proč si proboha přiděláváte zbytečné starosti, když tento problém stejně nemůžete vyřešit. Zákonodárcům občas praktičnost zákona uniká.

  Vložil Pracesvj, 22. Červenec 2020 - 13:07

  Bohužel známe lidi velice dobře, myslíme, že my všichni tady, co řešíme stále dokola tytéž problémy v domě a ano jsme si moc dobře vědomi toho, že s nějvětší pravděpodobností na výstrahu dotyční nezareagují. Ale my ji bereme jako podklad v případě, že se věc dostane k soudu, můžeme poté soudu doložit důkaz, že se dotyčnému opakovaně zasílala písemná výstraha k zanechání protiprávního jednání a přesto neuposlechl. Dle našeho názoru to vypadá rozhodně lépe, než když se vás soud dotáže, proč jste například této možnosti nevyužili. Máte zkrátka něco v ruce.

  Vložil tomas 22, 22. Červenec 2020 - 13:11

  nemůžete ale rovnou s tím začít..

  Vložil Pracesvj, 22. Červenec 2020 - 13:22

  To zde řešíme od samého počátku. Ale bohužel se nenašel na tomto portále nikdo, kdo by výstrahu skutečně rozeslal. Pravděpodobně z důvodů, které zde taky zazněly, že se na ně každý vybodne. Ale takový přístup my nezastáváme, nezkusit a rovnou zatracovat. Rádi bychom využili, ale ani ne tak rádi, spíš musíme využít všech možností, co nám právo nabízí.

  Vložil tomas 22, 22. Červenec 2020 - 14:09

  chápu ale prodej bytu i nebytu je naprosto zásadní zásah do majetkových práv.

  má to být projev neřešitelné situace ne řešení situace kdy vám někdo „vadí“

  představte si sebe kdy se dostanete do situace, že si nesednete se sousedy protože třeba vaříte a oni vám prodají byt, protože jim vadí vůně jídla.

  v Čechách a při povaze Čechů je to prostě atomová bomba tam kde lze použít vzduchovku.

  Vložil Pracesvj, 22. Červenec 2020 - 14:26

  Přesně tak, je to projev naprosto neřešitelné situace, kdy selžou veškeré předchozí možnosti, které by vedly k nápravě, domluvě či smíru.. Tady nejde o to, že někdo někomu pouze vadí.

  Vložil tomas 22, 22. Červenec 2020 - 10:10

  nucený prodej bytu proto, že nebyl včas oznámen počet nájemníků?

  to jako vážně?

  počet osob: máte možnost postupovat dle §13 odst. 2 zákona 67/2013 Sb.

  podnikání: podnikání můžete jakkoli „zpoplatnit“ jen když prokazatelně navyšuje neměřitelné náklady, tedy dejme tomu zatížení výtahu, úklid společných prostor.

  pokud podnikání nemění charakter bytové jednotky, nezasahuje do práv ostatních vlastníků, pište si do stanov co chcete, není důvod k tomu získávat souhlas SVJ a ni to hlásit pro dodatečné doúčtování nějakých poplatků.


  jestli toto celé sem píšete kvůli Airbnb napište to otevřeně..

  jinak jste podle mne naprosto mimo.

  Vložil Pracesvj, 22. Červenec 2020 - 10:37

  Dobrý den, děkuji za odpověď. Stále nechápu, na čem se neshodneme. Zákon jasně udává, že v případě soustavného porušování povinností vůči SVJ (neplatiči, hluk, nepořádek, nenahlášení co ukládá zákon, zábor společných prostor), zdůrazňuji soustavného porušování lze využít této výstrahy? Je to nově jaká si opora v zákoně. Například Vietnamci si koupili nebytový prostor, užívají společné prostory SVJ bez svolení, zamykají společné balkony na chodbách, pronajímají prostory dalším osobám, nenahlásí pronájem, nenahlásí kontakty, prodejna se neustále přestavuje, mění, je tu hluk, popíjejí bezdomovci alkohol u domu, dělají nepořádek. Navíc neplatí předepsané zálohy SVJ, prostě neplní žádnou zákonem stanovenou povinnost. Přijíždějí sem velké kamiony se zbožím. Tak z těchto všech důvodů bychom chtěli využít onu novou výstrahu o prodeji jednotky.

  Porušují nově pravidla? Je tu tedy nově možnost učinit výstrahu, třeba opakovaně zasílat do zblbnutí. Je to výstraha kde bude uvedeno, že se může učinit návrh na prodej jednotky soudní cestou, jak je v zákoně. Pak se musí samozřejmě odhlasovat na shromáždění zda souhlasí s prodejem a teprve potom to jde dát k soudu. Otázkou je zda soud vůbec rozhodne, zda je to opravdu vážný přestupek a nařídí prodej, pravděpodobně to půjde k ústavnímu soudu protože to zasahuje do vlastnictví a ještě nikdo toto právo nevyužil (je nové). Až po rozhodnutí soudů a prvních případů se to buď rozjede nebo nebude vůbec využívat. Ale dle zákona tuto výstrahu dát můžeme?

  Ano také AIRBNB připadá v úvahu, většina bytů se pronajímá, tak také nenahlašují kdo zde je i k tomu by mohlo dojít. Nebo také by mohly zřídit kovovýrobu v nebytových prostorách, jak se proti tomu bránit? Předpokládáme, že jedině novými zákony, které teď platí a využít onu výstrahu.

  Vložil Tomol (bez ověření), 12. Srpen 2020 - 12:33

  v tom paragrafu se jasně píše:

  „porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek“

  užívají společné prostory? ale to mohou – problém by byl kdyby si ze společných prostor udělali sklad, a ten ještě zamknuli.. takto chápu výklad.

  Že se vám nelíbí něčí chování a naopak se vám líbí nějaký paragraf nejde jen tak dohromady. Problém řešte současně a správnými prostředky.

  Vložil tomas 22, 22. Červenec 2020 - 13:09

  Chápu Vás to je opravdu nepříjemné.

  jdete cestou dosud neověřenou, protože nikdy zatím žádný soud v této věci nerozhodl.

  já bych šel spíše ověřenou cestou

  pokud neplatí zálohy, je pro vás řešení sice jednoduché ale drahé. Budete-li se o ně soudit, očekávejte, že i při výhře, bude SVJ ve ztrátě a to citelné, leda, byste vyhráli hned v první kole a další se nekonala, takže rozhodně poškejte až dluh bude za něco stát.

  co můžete a co nemůžete…

  pracovní doba prodejny – nenapadnutelná hluk a bezdomovci – to není hospoda a tedy zahrádka, jedině volat městskou policii nepořádek vnitřní prostory – tam můžete schválit nějaký poplatek = ceně mimořádných úklidů a požadovat to po nich velké kamiony – jedině pokud je zákaz vjezdu, jinak opět ne

  takže já bych začal upomínkami za neplacení, výzvami k odstranění nepořádku s tím, že jinak budeme účtovat dodatečné náklady

  s městskou policií a hygienou zamykání společných prostor = zámečník a vyúčtovat tomu kdo to zamyká

  pokuty můžete udělovat dle §13 odst. 2 zákona 67/2013 Sb. za neplnění povinností s oznámením.

  tohle bych držel nějakou dobu a vybíral si obálky s červeným pruhem a dodejkou.

  hodně lidí to může odradit

  teprve po nějaké delší době bych to začal směřovat k nějakým výzvám a delší doba je alespoň rok.

  protože podat za měsíc návrh na prodej jednotky je jen vyhazování peněz

  Vložil a (bez ověření), 22. Červenec 2020 - 11:48

  Berete to za špatný konec, ničeho nedosáhnete. Pokud někdo nepřispívá podle předpisu plabeb, který prokazatelne dostal, tak je potřeba vymáhat, ne povídat. O prodeji jednotky máte naivní představy.

  Vložil Pracesvj, 22. Červenec 2020 - 12:20

  Ano, samozřejmě, pokud někdo neplatí, vše je řešeno soudní cestou. K tomuto účelu bychom nástroj „výstrahy“, který nově zákon umožňuje SVJ zkusit, nepoužili.

  Vložil tomas 22, 22. Červenec 2020 - 16:04

  to opravdu není „právo rozhodovat jakkoli cizím majetku“..

  Vložil a (bez ověření), 22. Červenec 2020 - 8:54

  Pokud se nějaký spor dostane k soudu, soud vyžaduje dodejku. Soud chce vidět dodejku, že jste dopis dotyčnému doručili. To znamená, že vše, z čeho kouká nějaký spor je potřeba posílat dopisem s dodejkou. Jiná věc je, že Česká pošta dodejku klidně ztratí a nedoručí i když za takovu službu poště zaplatíte. U nás běžná záležitost. Pak ještě naháníte Českou poštu, aby vám dodala nějaký doklad, že dopis byl doručen.

  Vložil Pracesvj, 22. Červenec 2020 - 9:04

  Děkujeme za přínosnou odpověď

  Takže vždy dodejku, čistě doporučený dopis by neobstál ? Děkujeme

  Vložil a (bez ověření), 22. Červenec 2020 - 10:36

  Ne, v případě soudního sporu pouze doporučený dopis neobstojí, soud chce dodejku.

  Vložil VN (bez ověření), 22. Červenec 2020 - 13:50

  Řešil jsem jeden případ , nesouvisející s problematikou SVJ. U soudu jsem vytáhl potvrzenou dodejku a protistrana si vymyslela pohádku o tom , že v obálce byl prázdný list papíru a soud jí uvěřil…to jen pro pobavení…lepší by bylo ještě mít i svědky na to, co do té obálky vkládáte. A ještě lepší to do té obalky strčit před notářem a zaplatit za notářský zápis..to je asi to jediné nezpochybnitelné…

  Vložil Pavel II (bez ověření), 22. Červenec 2020 - 15:03

  Doporučený dopis s dodejkou, která je správně vyplněna. Tedy v kolonce věc: je např. číslo jednací a meritum věci.

  Vložil tomas 22, 22. Červenec 2020 - 14:12

  soud by jistě zajímalo, proč na to adresát nijak nereagoval…

  Vložil Pracesvj, 22. Červenec 2020 - 10:41

  Děkujeme. Hezký a úspěšný den.

  Vložil a (bez ověření), 22. Červenec 2020 - 8:59

  Co se týče hlášení počtu osob domácnosti, tak to vůbec od členů nepožadujeme, jelikož to není dobré ani víte k čemu. Skutečný počet osob nikdy nezjistíte, toto kritérium už dávno nepoužíváme. Doporučuji dělat to stejně a máte problém vyřešený.

  Vložil VN (bez ověření), 22. Červenec 2020 - 8:21

  Protože tohle jsou základy. Když je nezvládají , co potom vlastně zvládají a co umí ?

  Vložil Pracesvj, 22. Červenec 2020 - 8:50

  Ano to chceme, ale jak jsme uváděli výše, byli jsme přehlasováni. Do doby, než se nám ji podaří vyměnit, tedy ostatní o jejich neschopnosti přesvědčit, musíme nějakým způsobem fungovat. Opravdu by nám pomohlo, kdyby se v tuto chvíli ozval někdo, kdo takovou výzvu již zasílal nebo obdržel a poskytnul ji. Někdo, kdo správu domu vykonává. Děkuji

  Vložil MartinII, 23. Červenec 2020 - 14:25

  „Chtěli jsme po správci, aby rozeslal vlastníkům písemnou výstrahu (neoznámení podnikatelské činnosti v domě v nebytovém prostoru, nenahlášení počtu osob v domácnosti apod.)“

  Pokud to nemáte ve smlouvě se správcem, tak to po něm nelze ani žádat. I když tuto výzvu zašlete sami i přes právníka (třeba i Bezplatné právní poradny České AK), tak těžko můžete vlastníka bytu za nenahlášení správného počtu osob popotahovat.

  Zkuste si dát „oznamování podnikatelské činnosti atd“ do stanov nebo odhlasovat shromážděním, nejvyšším orgánem SVJ.

  Vložil Justitianus, 23. Červenec 2020 - 15:03
  • MartinII napsal: „Zkuste si dát „oznamování podnikatelské činnosti atd“ do stanov nebo odhlasovat shromážděním, nejvyšším orgánem SVJ.“

  Pane Martine, napsal jste naprostý nesmysl.

  Vaše „rada“ je protizákonná. Radíte, aby SVJ shromažďovalo osobnostní údaj, který nepotřebuje ke své činnosti, ani nejde o údaj nezbytný ke splnění povinnosti, která je SVJ uložena právním předpisem.

  Shromáždění není oprávněno rozhodnout o porušení osobnostních práv. Najdete to v § 2 zákona č. 89/2012 Sb.. Už jsem to zde přece jednou uvedl. Pro Vás to tedy zopakuji, když jste to nepochopil napoprvé:

  Neexistuje zákonná povinnost „oznámit SVJ záměr podnikatelské činnosti“. Plnění neexistující povinnosti nemůže SVJ vymáhat pomocí nějakých „výstrah“. Jestliže máte takový nesmysl ve stanovách, pak tato část stanov je neplatná pro rozpor se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. SVJ není oprávněno takové údaje ani požadovat, ani shromažďovat, ani zpracovávat. Porušilo by tím zákon.

  Justitianus

  Vložil tomas 22, 23. Červenec 2020 - 19:37

  že údaje obsažené ve veřejných rejstřících nepodléhají GDPR a to zejména údaje o podnikání.

  nicméně. SVJ sice může požadovat informace o podnikání ovšem jen takové, které by měly vztah k jeho povinnostem správcem budovy a vymáhání takové povinnosti bude v podstatě neúčinné (opět pokud nejde o podnikání které ovlivňuje vyúčtování.)

  Vložil GDPR (bez ověření), 24. Červenec 2020 - 8:33

  Protože tomas22 nezná nařízení 2016/679, tak opět šíří nepravdu. Pokud bude SVJ shromažďovat osobní údaje a nebude k tomu mít zákonný důvod podle čl. 6 nařízení, tak postupuje v rozporu s nařízením. Zda jsou osobní údaje ve veřejném rejstříku či nikoliv je irelevantní. Můžete lži od tomas22 průběžně mazat? Ještě mu někdo uvěří. Při jeho hyperaktivitě nelze vyvracet každou lež od tomas22.

  Vložil tomas 22, 28. Červenec 2020 - 7:51

  děkuji, že jste vytáhl nařízení Evropského parlamentu (a trochu se styděl to sem napsat). Nařízení Evropského parlamentu, milý „odborníku“ není právní dokument o který byste se mohl opírat, tím je implementace nařízení do českého právního řádu.

  údaje z veřejných rejstříků (jako je místo podnikání) nelze považovat za osobní údaje a pokud se SVJ rozhodne zjišťovat jaké firmy sídlí v jím spravovaném objektu nelze ani mluvit o „shromažďování osobních údajů“

  to jsou nesmysly hodny jen vás a vašeho neustálého puzení používat slovo „lež“

  SVJ zde má zřejmý právní zájem (například ochrana majetku před případnou neoprávněnou exekucí).

  Vložil GDPR (bez ověření), 28. Červenec 2020 - 8:41

  Nařízení je přímo účinné na rozdíl od směrnic, takže nepotřebuje implementaci do práva jednotlivých členských států EU,viz např. https://cs.wikipedia.org/…k%C3%A9_unie

  Divím se, že takový neomylný právní odborník, který se vyvyšuje nad naše soudy, neví takovou základní věc. Asi je to tím, že nezná ani naše národní právo, tak jak by mohl znát právo evropské, že?

  Vložil tomas 22, 28. Červenec 2020 - 19:57

  neumím si sice představit jak byste se jeho naplnění reálně domáhal ale ok.

  odbočili jsme ale od tématu a tím bylo nejprve zda lze nařídit prodej bytu vlastníkovi jenž neoznámí podnikatelskou činnost

  tam jsme se myslím shodli, že je to nesmysl

  druhá část byla zda SVJ může samo o sobě zjišťovat kdo podniká v jím spravované nemovitosti. Já tvrdím, že z veřejných zdrojů rejstříků jistě ano.

  s tím tedy polemizujte

  Vložil Přímý účinek směrnice (bez ověření), 28. Červenec 2020 - 8:49

  „Nařízení je přímo účinné na rozdíl od směrnic“

  Raději doplním: Směrnice je za určitých okolností rovněž přímo účinná.

  Vložil GDPR (bez ověření), 28. Červenec 2020 - 9:25

  Ano, někdy má i směrnice přímý účinek, pokud je to výhodné pro občana. Ale můj příspěvek byl adresován tomas22 a tak jsem napsal zjednodušující sdělení. Nic složitějšího by tomas22 nepochopil. Jsem ale rád, že tu jsou i lidé informovanější než tomas22.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".