Zyšování předpisu záloh

Vložil David Prchal, 28. Listopad 2008 - 1:52 ::

Dobrý den,

prohlédl jsem web i portál SVJ i google, ale přesto se zeptám zde :

Který zákon – „není-li to uvedeno ve stnovách SVJ“ upravuje ze strany podmínky k zvyšování předpisu záloh na TUV a topení ze strany výboru SVJ??

Respektive – je potřeba 3/4 podíl souhlasu „podílových ploch“ vlastníků bytů.

Nebo 100 procentní souhlas vlastníků bytů.

Děkuji za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Kalous (bez ověření), 30. Listopad 2008 - 15:54

  (3) Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování o

  1. změnách ve věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona o vlastnictví bytů,
  2. schválení nebo změně stanov,
  3. uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotce se souhlasem člena společenství, který je jejím vlastníkem, k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu,
  4. změně účelu užívání stavby, změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu,
  5. schválení roční účetní závěrky, předložené výborem či pověřeným vlastníkem, spolu se zprávou o hospodaření společenství a správě domu; pokud je správa domu a činnosti s ní související vykonávány správcem podle čl. V, předkládá zprávu rovněž správce v rozsahu a způsobem uvedeným ve smlouvě,
  6. výši příspěvků členů společenství na správu domu a pozemku, popřípadě o výši a způsobu placení dalších příspěvků na činnosti uvedené v čl. IV,
  7. výši záloh na úhradu za služby, pokud není rozhodování v této věci usnesením shromáždění svěřeno výboru nebo pověřenému vlastníkovi,
  8. způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, není-li stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu.

  Hlavně si přečtěte bod f,g,h tam najdete odpověď zcela jasnou. Tak že z tohoto jasně vyplývá že i o těchto platbách rozhoduje shromáždění a nejspíše tím že o nich hlasuje.

  Kalous

  Vložil Anonymousergs (bez ověření), 30. Listopad 2008 - 17:48

  Hele Kalous, ty starý bolševiku – patříš mezi lidi, kteří asi potřebují být vedeni nějakými zákony atd..... Během roku zvednou 3 plyn, do bytu se někdo přistěhuje a to k vůli každé změně záloh budu svolávat shromáždění. na jednu stranu je zbytečné aby zálohy byly extrémě vysoké ne druhou stranu je dost nešťastné když SVJ skončí účetní rok v položce služby celkově v mínusu. JarekSVJ

  Vložil Matějka Jaroslav, 28. Listopad 2008 - 9:41

  Vážený pane Davide Prchale,

  neznám vaše stanovy či Prohlášení vlastníka, domnívám se, že je vše v pořádku. V souladu se ZoVB § 9 odst.1., je: „Společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen „správa domu“), popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. …“ V souladu s §9 odst. 11. je: „Výbor je výkonným orgánem společenství; musí mít alespoň 3 členy. Výbor nebo pověřený vlastník rozhodují o věcech spojených se správou domu, pokud si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáždění. …“ Dále prosím prostudujete § 15 ZoVB.

  Z výše uvedeného vyplývá, že o zvyšování či snižování krátkodobé zálohy na služby spojené s užíváním jednotek a společných částí domu rozhoduje výbor společenství, respektive pověřený vlastník. Výbor koná v zájmu všech vlastníků z několika důvodů:

  1. Aby společenství vlastníků mělo dostatek finančních prostředků k úhradám záloh na služby jednotlivým dodavatelům a k úhradě zúčtovacích faktur, tedy aby se společenství nedostalo do platební neschopnosti, jelikož případné smluvní pokuty či penále či úroky z prodlení by hradili všichni vlastníci, nebo aby nedošlo k přerušení dodávek energií.
  2. Aby hospodaření společenství bylo vyrovnané.
  3. Aby při vyúčtování krátkodobé zálohy na služby spojené s užíváním jednotek a společných částí domu nevznikaly jednotlivým vlastníkům velké nedoplatky.

  Matějka

  Vložil Pavel, 29. Listopad 2008 - 1:20

  Jen praktickou poznámku. Většina stanov SVJ vychází ze vzorových stanov.

  A vzorové stanovy v čl. VII/3/g uvádí, že výši záloh na úhradu za služby patří do pravomoci shromáždění.

  I když rozumím Vašim agrumentům, domnívám se, že u většiny SVJ se nepřeneslo rozhodování o zálohách na služby do působnosti výboru.

  A to ani nechci rozebírat názory, že když správou domu se rozumí správa, provoz a opravy SČD (§ 9/1), tak podle § 15/2/druhá věta zálohu na služby určuje shromáždění. :-))

  Už aby tu byl jasnější zákon!

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil E56 (bez ověření), 29. Listopad 2008 - 22:50

  Docela by mě zajímalo, jak chcete stanovovat výši záloh na služby hlasováním…

  Vložil Pavel, 30. Listopad 2008 - 0:35

  Svůj dotaz by jste měl především adresovat autorům NV 371/2004 Sb., kteří toto hlasování svěřili do výlučné pravomoci shromáždění(čl. VII/3/g). Já jsem pouze upozornil, že toto ustanovení je velmi často přejímáno do stanov a je tudíž závazné.

  Jinak jsem slyšel v rádiu asi před 3 dny ministra Římana, který tvrdil, že poskytovat zálohy není povinností odběratele, ale snad mluvil jen o dodávce tepla.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil E56 (bez ověření), 30. Listopad 2008 - 12:10

  Ministr Říman má pravdu, obecně povinnost poskytovat zálohy neexistuje.

  Vložil David Prchal, 29. Listopad 2008 - 19:11

  Díky moc… za informace i panu Matějkovi, Jsem pro Nový a jasně definovaný zákon… Alespoň vím kde čerpat informace

  s pozdravem David Prchal ICQ : 199186905

  Vložil Anonymousdef (bez ověření), 29. Listopad 2008 - 20:18

  Opravdu nerozumím volání po nějakém jasnějším zákonu – nevím jak tady vám ale mě je jasné jak facka, že když rostou náklady – musí růst zálohy. Mám pocit, že vlastníci rodinných domků taky nečekají na nějaký jasnější zákon … JarekSVJ

  Vložil Anonymou (bez ověření), 29. Listopad 2008 - 21:21

  Rozhodování o zálohách na shromáždění je samozřejmě totální nesmysl. O příspěvku do FO se dá hlasovat jednoduše, protože je pro všechny shodný (na m2). Ale jak chcete hlasovat o zálohách? Třeba takto?

  „1. bod programu – hlasujeme o tom, že záloha paní Omáčkové bude 4534 Kč měsíčně…“ „2. bod programu – záloha pana Ptáčka…“

  Lidi myslete, vždyť záloha by měla být ± taková jako je útrata na službách..

  Vložil David Prchal, 29. Listopad 2008 - 21:41

  Já Vaše argumenty respektuji. Samozřejmností je, že majitelé domů nebudou diskutovat s lidmi o výši zvyšování zéloh pokud náklady převyšují příjmy. To je bez debat. Neberte mne hned za slovo – ten dotaz zněl jasně : Jak je to u SVJ a SBD Vážený pane Jarku a Vážený anonyme. Nenafukujte a prosím nezávadějte někam jiunam otázku dotazu. Díky David Prchal ICQ : 199186905

  Vložil AnonymousfF (bez ověření), 29. Listopad 2008 - 23:39

  Davide Prchale – ale já nepsal o nějakých majitelích domů, pořádně si přečti příspěvky, je jedno jestli je to majitel domu, výbor svj, pověřený vlastník, placený správce… prostě rostou ceny energii a pokud to nepokryjí úsporná opatření jako je zateplení, plastová okna,indikátory, vlastní kotelna… tak pokud ro nepokryjí tato opatření tak musí růst výše záloh. JarekSVJ

  Vložil Matějka Jaroslav, 29. Listopad 2008 - 12:13

  Pane Pavle,

  kde jste se prosím v ZoVB §15, odst.2, věta druhá, dočetl, že „zálohu na služby určuje shromáždění“? Děkuji.

  Matějka

  Vložil Pavel, 29. Listopad 2008 - 22:03

  Pane Matějko,

  já jsem uváděl, že ve většině SVJ se vycházelo ze vzorových stanov, kde se v čl. VII/3/g uvádí, že výši záloh na úhradu za služby patří do pravomoci shromáždění. A že se většinou nepřeneslo rozhodování o zálohách na služby do působnosti výboru. Tam jsme asi zajedno.

  Dále jsem uváděl, že ani nechci rozebírat názory, že když správou domu se rozumí správa, provoz a opravy SČD (§ 9/1), tak podle § 15/2/druhá věta zálohu na služby určuje shromáždění. Netvrdil jsem, že jsem to v ZoVB četl, pouze jsem informoval, že takové názory existují a že je nechci rozebírat. A stále je nechci rozebírat. :-))

  Jen mne trochu zaráží, že asi nikdo z diskutujících nepřevzal text čl. VII/3/g vzorových stanov. Já jsem již několik stanov viděl a všichni tuto pasáž převzali. Asi jiný kraj, jiný mrav.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil E56 (bez ověření), 30. Listopad 2008 - 12:06

  Tak jsem se podíval do našich stanov, a skutečně se podle nich o zálohách na služby nehlasuje, nýbrž je statutární orgán předepíše.

  Vložil JarekSVJ, 28. Listopad 2008 - 8:26

  Velikost a zvyšování záloh na služby( teplo, TUV..) není přece v kompetenci nějakého hlasování shromáždění, to by mohlo taky dopadnout že při neustálém nárůstu cen za energie – by shromáždění snižovalo nebo nezvyšovalo zálohy. Něco jinšího je výše fondu oprav – to je v kompetenci shromáždění.

  Vložil E56 (bez ověření), 28. Listopad 2008 - 9:20

  ZoVB jasně říká, že zálohy na služby se stanoví tak, aby kryly předpokládané náklady, což v praxi znamená, že se vychází z nákladů za minulé období.

  O zálohách na služby se nehlasuje (pokud by se hlasovalo, mohli by si členové společenství odhlasovat nulové zálohy).

  Vložil David Prchal, 28. Listopad 2008 - 9:35

  Děkuji Vám za odpovědi

  David Prchal

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".