Vzorové stanovy po účinnosti NOZ podle KANCLu

Vložil Pavel, 14. Červen 2013 - 13:19 ::

Výkladové stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti

 • vzorové stanovy SVJ po účinnosti NOZ

Dotčené ustanovení:

 • § 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů

Stanovisko:

Společenství vlastníků jednotek může i po nabytí účinnosti NOZ nadále vycházet ze vzorových stanov vydaných nařízením vlády č. 371/2004 Sb., i když bude tento právní předpis nabytím účinnosti NOZ zrušen.

Odůvodnění:

Společenství vlastníků jednotek vznikají do doby nabytí účinnosti NOZ ex lege (§ 9 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů). Pokud nemá společenství vlastníků jednotek podle dosavadní právní úpravy stanovy, řídí se dle § 9 odst. 10 zákona o vlastnictví bytů stanovami vzorovými, které vydala vláda nařízením č. 371/2004 Sb. Společenství vlastníků jednotek tak přijímá vzorové stanovy fikcí.

Společenství vlastníků jednotek vzniklé před účinností NOZ se bude i po účinnosti NOZ nadále řídit vzorovými stanovami vydanými nařízením vlády č. 371/2004 Sb., i když tento právní předpis pozbyde účinnosti ke dni 31. 12. 2013. Stanovy se totiž stávají součástí vnitřních právních poměrů této právnické osoby.

Podle ustanovení § 3041 odst. 2 NOZ stanovy společenství vlastníků jednotek, které budou odporovat donucujícím ustanovením NOZ, pozbydou závaznosti dnem nabytí účinnosti NOZ. Společenství vlastníků jednotek proto přizpůsobí své stanovy dle § 3041 odst. 2 NOZ do tří let ode dne nabytí účinnosti NOZ a doručí je příslušnému krajskému soudu, který vede rejstřík společenství vlastníků jednotek. Podle úpravy NOZ (§ 1204) společenství vlastníků jednotek vzniká až dnem zápisu do rejstříku společenství vlastníků jednotek. Společenství vlastníků jednotek vzniklá po nabytí účinnosti NOZ již musí mít stanovy vlastní, neboť společenství vlastníků jednotek se zakládá schválením stanov (§ 1200 NOZ).

Toto stanovisko bylo podrobeno odborné diskuzi a následně k němu dne 7. 6. 2013 vyjádřili souhlas členové Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy.

Členové jmenováni do Expertní skupiny jsou odborníky z řad akademické obce, členové Legislativní rady vlády, zástupci soudů a další právní autority. Činnost členů Expertní skupiny spočívá v konzultaci k doprovodné legislativě nového soukromého práva a také ve zpracování odborných stanovisek k některým interpretačním problémům.

_____________­________________________­_______________________

Hezký den!

PřílohaVelikost
Kancl_Stanovisko-vzorove stanovy SVJ.pdf246.41 KB

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 14. Červen 2013 - 14:43

  Před časem jsem zde uveřejnil toto tvrzení: „Současná SVJ se navěky budou řídit zákonem o vlastnictví bytů 72/1994 Sb.“

  K tomu jsem napsal, že jediný způsob, jak ze SVJ(1994) udělat SVJ(2014) je ten, že vlastníci zruší rozdělení domu na jednotky a vzápětí založí SVJ podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

  Už se k tomu poznání pomalu blížíme.

  Napřed bylo KANCLem přiznáno, že jednotka(1994) je zcela jiný pojem než jednotka(2012).

  Z toho automaticky plyne, že vlastník jednotky(1994) je jiný pojem než vlastník jednotky(2012) a ustanovení nového Občanského zákoníku o bytovém vlastnictví se na něj nevztahují.

  Nyní se také připouští, že společenství vlastníků jednotek(1994) je jiná právnická osoba než společenství vlastníků jednotek(2012) a může pokračovat podle svých původních stanov.

  Proto je zbytečné přizpůsobovat stanovy SVJ(1994) donucujícím ustanovením NOZ: nový Občanský zákoník totiž obsahuje pouze donucující ustanovení vůči SVJ(2012) a vůči vlastníkům jednotek(2012). Ovšem – jak víme – v SVJ(1994) žádné takové osoby nejsou.

  Aha. Zbývá ještě pár měsíců počkat a vykladači práva možná připustí, co tvrdím od počátku: že současná SVJ se navěky budou řídit podle zákona č. 72/1994 Sb., podle něhož vznikla. NOZ jim totiž ani nedává jinou možnost.

  lake

  Vložil Velká Plzeň (bez ověření), 14. Červen 2013 - 15:04

  Značka lake nechť si nejprve si přečtěte § 3041 odst. 1 NOZ, než zde bude pořád dokola opakovat, že se SVJ budou navěky řídit zrušeným ZoVB.

  § 3041 odst. 1 NOZ říká něco jiného.

  Vložil lake, 14. Červen 2013 - 15:17

  Pane Velká Plzeň, zdá se že nerozumíte co jsem napsal. Pojem definovaný v určitém právním předpisu je platný a použitelný pouze v rámci tohoto právního předpisu. To je základní právní poučka.

  • Zákon č.72/1994 definoval pojmy jednotka(1994), vlastník jednotky(1994) a společenství vlastníků jednotek (1994).
  • Zákon č.89/2012 Sb. definuje obsahově odlišné pojmy jednotka(2012), vlastník jednotky(2012) a společenství vlastníků jednotek (2012).

  Tyto pojmy jsou navzájem nekompatibilní. Ustanovení § 3041 NOZ se tedy nemůže uplatnit na SVJ(1994), protože jde o zcela jinou právnickou osobu než je ta, která je definována v NOZ v oddílu Bytové vlastnictví.

  Skutečnost, že zákonodárce pojmenoval oba typy právníckých osob shodně, na věci nic nemění. Rozhodující je vždy obsah pojmu, nikoliv pouhé slovní označení. To je také základní právní poučka.

  lake

  Vložil Velká Plzeň (bez ověření), 14. Červen 2013 - 16:07

  Bylo by tomu podle laka, absentoval-li by § 3041 NOZ odst. 1.

  Právě § 3041 NOZ odst. 1 lakův problém dostatečně řeší.

  Vložil lake, 14. Červen 2013 - 17:16

  Pane „Velká Plzeň“,
  nerad opakuji totéž po druhé. Pokud jste neporozuměl napoprvé, nemá asi další dialog valný smysl. Přesto přodám ještě poznámku, možná pro jiné čtenáře:

  • „Zákon č. 89/2012 Sb. § 3041 odst. 1
   Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o zápisu právnické osoby do veřejného rejstříku, dokončí se podle dosavadních právních předpisů; odporuje-li však zakladatelské právní jednání učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadním právním předpisům, považuje se za platné, vyhovuje-li ustanovením tohoto zákona.“

  Z uvedeného je zřejmé, že §3041 se týká pouze „právnických osob upravených tímto zákonem“. Společenství vlastníků(1994) však není upraveno v NOZ. Nový občanský zákoník upravuje podrobně právní povahu zcela jiné právnické osoby, která se (nedopatřením) jmenuje shodně jako SVJ podle zákona č. 72/1994 Sb.

  Že se jedná o odlišnou právnickou osobu je zcela zjevné z toho, že jednotka(1994) je pojem s odlišným právním obsahem než jednotka(2012). Budou navěky existovat dva druhy společenství: SVJ(1994) a SVJ(2012). Pokud se domníváte opak, napište laskavě co mají tyto dvě právnické osoby společného.

  • Předmět činnosti? Zcela určitě nikoliv.
  • Způsob vzniku? V žádném případě.
  • Podstatu majetku ve vlastnictví členů? Vůbec ne.
  • Způsob přijímání či změny stanov? Určitě nikoliv.

  Jediné, co mají společné, je pouhé slovní označení. Ale to už jsem jednou napsal, že ano.
  -----------------------------------------------------------------------

  Úmysl zákonodárce byl jasný: upravit bytové vlastnictví zcela nově, odlišným způsobem od toho, co zde je od roku 1994. A to se zákonodárcům podařilo dokonale. Samotný základní pojem „jednotka“ je definován zcela jinak. Sokolíkům zjevně nedošlo co schvalují a jakéto bude mít následky… Jediná chybička se vloudila: nově definovanou právnickou osobu měli autoři zákona nazvat např. „kondominium“, aby se to nepletlo se současnými SVJ. Já si jen počkám, až vykladači přestanou znásilňovat zákon a uvědomí si právní realitu ve všech souvislostech.

  lake

  Vložil Pavel, 14. Červen 2013 - 16:35

  Velká Plzeň,

  stejný názor má i prof. Eliáš.

  Když jsem s ním diskutoval, podle jakého předpisu mají postupovat stávající SVJ odpověděl, že ve většině případů podle NOZ.

  Když jsem se ho zeptal, proč nemají stará SVJ svůj přechodný paragraf odpověděl, že speciální přechodný paragraf není zapotřebí, protože je univerzální § 3 041/1.

  Když jsem otázku zopakoval, že chci vědět PROČ, odpověděl, že původně byl v návrhu jen přechodný § 3 041/1, ale na návrh MV byly přidány pro každou právnickou osobu speciální přechoďáky. No, a protože SVJ byla do NOZ zařazena na poslední chvíli, již jí nebylo přechodné ustanovení vytvořeno.

  Pouze tlumočím informaci od hlavního autora NOZ.

  Vůbec nechci diskutovat o tom, jak vypadají samotná ustanovení NOZ a jaký je možný gramatický výklad. Když si člověk nesežene informaci přímo od tvůrců zákona, těžko může pochopit, co měli tvůrci za úmysl. Vůbec se nepřu, že svůj úmysl mohli vyjevit pochopitelněji.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Velká Plzeň (bez ověření), 14. Červen 2013 - 14:24

  „Podle ustanovení § 3041 odst. 2 NOZ stanovy společenství vlastníků jednotek, které budou odporovat donucujícím ustanovením NOZ, pozbydou závaznosti dnem nabytí účinnosti NOZ.“

  Kdo je autorem shora uvedeného textu? Prosím jméno, případne informaci, zda nestudoval v Plzni.

  Jestli jsou všechny rady zde zveřejňované takto kvalitní, tak pěkně děkuji.

  § 3041 odst. 2 NOZ totiž naprosto, ale naprosto nic takového neříká:

  Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených v odstavci 1, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti“

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".