Rozhovor s blbcem o NOZ

Vložil lake, 2. Říjen 2013 - 19:22 ::

 

„It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.“
„Je to příběh, vypravovaný blbcem: hrůzostrašný – leč nesmyslný veskrz.“
William Shakespeare: Macbeth
 • Stávající SVJ se budou řídit ustanoveními NOZ o bytovém spoluvlastnictví!

To je překvapivý názor. Máte nějaký argument?

 • Protože podle § 3041 jsou osobami, upravenými tímto zákonem.

Moment, počkejte. Vykládáte zákon nepřípustně extensivně. Každé SVJ je právnickou osobou podle §18 až § 20a zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník. Na právnické osoby (včetně SVJ(2000)) se tedy nově vztahují pouze obecná ustanovení NOZ § 118 až § 209 o právnických osobách.
Vy ale bez opory v zákoně tvrdíte, že že SVJ(2000) mají přizpůsobit své stanovy speciálním ustanovením NOZ o bytovém spoluvlastnictví? Proč? NOZ přece neupravuje vztahy nezi členem SVJ(2000) a touto právnickou osobou. SVJ(2000) má svou právní osobnost, a svou právní způsobilost definovánu podle ZoVB. Nikoliv podle NOZ. Veškeré smluvní vztahy se v souladu s § 3028 odst. 3 NOZ řídí i nadále podle dosavadních právních předpisů. To platí i pro prohlášení vlastníka, i pro stanovy, pane. A samotné vlastnictví jednotky(1994) a spoluvlastnictví společných částí domu se v souladu s § 3063 NOZ také řídí dosavadní právní úpravou. Takže o čem to mluvíte?

 • Stanovy se musí změnit podle části o bytovém spoluvlastnictví, protože to je v NOZ uvedeno.

Kde v NOZ nacházíte výslovnou právní úpravu, která by se týkala definice právní způsobilosti právnické osoby SVJ(2000) a jejích vnitřních právních poměrů, či dokonce vzájemných vztahů mezi vlastníky jednotek(1994)? Naopak v § 3028 je uvedeno, že právní vztahy vzniklé před účinností NOZ se budou řídit dosavadní právní úpravou.
Chcete vykládat zákon v rozporu s jeho zněním, bez výslovného přechodového ustanovení. Zavádíte nepravou retroaktivitu bez toho, že by to zákon stanovil výslovně, srozumitelně a určitě. Já vycházím z judikátů Ústavního soudu o nepravé retroaktivitě, viz Pl. ÚS 78/92, IV. ÚS 215/94, Pl.ÚS 21/96, III. ÚS 611/01, I. ÚS 654/03, II. ÚS 329/04, I.ÚS 344/04, I. ÚS 89/07, II. ÚS 2070/07, I. ÚS 3143/08, Pl.ÚS 17/11.
Máte k tomu něco relevantního?

 • Stávající SVJ(2000) jsou upraveny tímto zákonem, protože je v něm obsažena část o bytovém spoluvlastnictví.

Takže relevantního nic nemáte. Mýlíte se naprosto. Že je v NOZ něco obsaženo je samo o sobě bezvýznamné. Jde o retroaktivitu obsahu NOZ. Část NOZ o bytovém spoluvlastnictví se jako celek týká pouze právnických osob, které nově vzniknou po nabytí účinnosti NOZ (od 01.01.2014) v domech, rozdělených na jednotky(2012), k čemuž také může dojít nejdříve dne 01.01.2014. Je to v této části NOZ určitě a přesně definováno. Tato část NOZ se tedy nijak netýká jiných právnických osob, než pouze té jedné, kterou NOZ v této části upravuje. A tou je SVJ(2012). Žádná právnická osoba podle této části NOZ ovšem dnes ještě neexistuje.
Já se Vás znovu ptám na všechna ta SVJ(2000), vzniklá v době od 01.07.2000 do 31.12.2013 podle zákona č. 72/1994 Sb ve znění novely č. 103/2000. Zkuste prosím nějaký argument, který by vycházel z výkladu právního předpisu.

 • Takže … no … to je jedna a tatáž právnická osoba. SVJ(2000) jsou prostě SVJ(2012). Tak je to.

To je ovšem nesmyslné a zjevně nepravdivé tvrzení. SVJ(2012) budou vznikat podle odlišného právního předpisu. Budou vznikat v jiné době, teprve po nabytí účinnosti NOZ, v domech rozdělených na zcela jiné jednotky než jsou dosavadní jednotky(1994). Způsob vzniku těchto právnických osob bude odlišný, struktura vlastnictví bude odlišná, právní způsobilost těchto osob bude odlišná, odlišné budou i vnitřní právní poměry této právnické osoby, jiná jsou hlasovací kvóra. A znovu opakuji, že stávající SVJ(2000) jsou upravena zákonem č. 72/1994. Tvrzení, že to nebude od 1. ledna 2014 platit, jste ničím nepodložil.
Povinná přeměna na jinou právnickou osobu podle NOZ by musela být v zákoně výslovně uvedena, v přechodových ustanoveních, což pro SVJ(2000) není splněno. Přečtěte si k tomu § 118 NOZ. Přečtěte si § 15 a § 16 NOZ. Prosím vynechte úvahy o protiprávní přeměně SVJ(2000) na SVJ(2012), zákon to nepřipouští. Podle § 16 by jednoznačně šlo o právní jednání absolutně neplatné.

 • To se odvodí per analogiam. Stačí si přečíst NOZ a hned to vidíte. Jde o vlastnictví bytů, takže to platí i zpětně, samozřejmě.

Ne, neplatí to zpětně. Jsme v právním státě, pane. Podle konstantní judikatury Ústavního soudu může stát zavést retroaktivitu pouze výslovnou právní úpravou, nikoliv pouhým opomenutím zákonodárce. Jinak se nadále postupuje podle zrušené právní úpravy. Je mi líto. Analogie je vyloučena. Seznamte se s konstantní judikaturou Ústavního soudu ohledně nepravé retroaktivity, abychom si ušetřili zbytečnou diskusi o jakýchsi fantaziích. Nějaký validní argument tedy nemáte, předpokládám?

 • No … jak říkám … protože § 3041 se použije pro právnické osoby upravené tímto zákonem, …

Ale tento argument jsem už vyvrátil. Točíte se v kruhu. Obecné ustanovení § 3041 nepraví nic speciálně o SVJ(2000), pouze o právnických osobách obecně. Takže zákonodárce mohl mít na mysli přizpůsobení stanov ustanovením § 118 až § 209 NOZ, případně dalším obecným ustanovením NOZ.
SVJ(2000) však není SVJ(2012) podle speciální právní úpravy NOZ. Opak jste neprokázal ani neprokážete, protože původní SVJ je od počátku upraveno zákonem č.72/1994 Sb. A zákonem č. 89/2012 Sb. ani upraveno být nemůže, když k takové nepřípustné změně právní osobnosti absentuje v NOZ výslovná právní úprava.
Takže jiný argument tedy nemáte?

 • Protože … přece nic jiného nepřichází v úvahu, krucinál.

Opět se mýlíte. Judikatura Ústavního soudu říká opak: chybí-li výslovná právní úprava, retroaktivita nenastává.
Přečtěte si v NOZ ustanovení § 3050, § 3051, § 3052, § 3053. Přečtěte si také v zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích přechodové ustanovení § 777 odst. 4 a 5, a též § 785 odst. 1 a 2. Tam zjistíte, že zákonodárce buď zavádí nepravou retroaktivitu výslovným a pochybnost nevzbuzujícím ustanovením, nebo prostě ponechává právnické osoby, aby se i nadále řídily dosavadní právní úpravou – i když příslušný zákon se zároveň ruší. A zákonodárce s tím nemá naprosto žádný problém a je to v souladu s Ústavou, pane. Poučíte se z těch ustanovení, jak se ústavně konformním způsobem řeší vztah rušené a nové právní úpravy.

 • Tak … tak tedy … ééééé … no, stávající SVJ se budou řídit NOZ v části o bytovém spoluvlastnictví, protože… protože… protože to řekla stará Blažková a píšou to všichni ti právníci. A už mne neotravujte.

Ne, pouhá tvrzení z druhé ruky bez právních argumentů neplatí. Takže uveďte konečně alespoň jediný argument staré Blažkové nebo těch píšících právníků, jinak není o čem diskutovat.

 • No … ještě je tu pan Bezouška, a ten taky říkal, že …

Co říkal pantáta Bezouška a hromada dalších je právně bezvýznamné. Žádal jsem, abyste konečně uvedl právně podložený, validní argument. Ne nějaké nepodložené povídačky. Vy nejste schopen se vypořádat s konstantní judikaturou Ústavního soudu o podmínkách zavedení retroaktivity právního předpisu, mám pravdu?

 • Už přestaňte rýpat, člověče. Prostě to tak bude a hotovo. SVJ(2000) jsou upravena tímto zákonem, protože jsou upravena tímto zákonem, protože já to vím, protože to všichni tvrdí, protože to tak prostě je a hotovo. Šmytec. A proto se budou všechna současná SVJ řídit podle části NOZ o bytovém spoluvlastnictví! Budou! Vždyť jsem o tom napsal do Právních rozhledů!

Ale tam jste žádný argument neuvedl. Takže jsme zase na úplném začátku. Ani jeden jediný argument nemáte. Vy jste se rozhodl zapřít Ústavu jen proto, abyste nemusel přiznat omyl. Není Vám to už trapné? Vy jste právník? Vy máte diplom?

 • To … to nesnesu! Mlčet už!!! Budou se řídit podle NOZ! A budou!!! Už nechci vůbec nic slyšet, rozumíte? (slintá s pěnou u úst) Budou budou budou!!!! Já to chci! (válí se po podlaze a mlátí do ní pěstmi) Bu-dou! Bu-dou! Aááá! Aáááááá!!! Aááááááááááááá!!!!


----------------------------------------------------------------------------------

Rozhovor s význačným českým právníkem zaznamenal

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Joey.21 (bez ověření), 12. Listopad 2013 - 14:13

  § 3063 NOZu říká, že „Nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů.“ Na druhou stranu – zákonem č. 72/1994 Sb se SVJ po 1.1.2014 podle mě řídit nebude moct, protože NOZ tento zákon ruší (par. 3080 bod 60.).

  Takže má opravdu možná pravdu Lake, ale ráda se nechám přesvědčit o opaku.

  Vložil PJPajas, 23. Leden 2014 - 12:41

  § 3063 NOZ jen stvrzuje, že způsob rozdělení domu na jednotky se řídí předpisy platnými a účinnými v době, kdy proces rozdělení započal. Pokud se tak stalo do 31. 12. 2013, řídí se určení jednotek předpisy platnými do toho data i tehdy, pokračuje-li proces dělení domu na jednotky po nabytí účinnosti NOZ. To má dopad zejména na stanovení členských podílů vlastníků jednotek, které jsou po 1.1. 2014 definovány podle § 1159 NOZ jako byt (prostorově odělená část domu) a podíl na společných částech (viz § 1160 NOZ) nemovité věci (domu a pozemku) vzájemně spojené a neoddělitelné.

  Svým způsobem jde o odpověď na tvrzení o neslučitelnosti definic jednotky podle předchozích předpisů a NOZ. Proto jsou SVJ vzniklá před účinností NOZ rovněž SVJ podle NOZ s tím, že ve věcech týkajících se určení jednotky a odtud odvozených práv a povinností se opírají o určení jednotky podle předpisů platných před účinností NOZ.

  Zrušením zákona 72/1994 Sb. se NOZ jednoznačně dotýká i právnických osob podle tohoto zákona vzniklých, mj. i proto, že NOZ v celém rozsahu nahrazuje dosavadní občanský zákoník, na který zákon 72/1994 Sb. v § 3 odkazuje pokud jde o práva a povinnnosti vlastníků jednotek. Proto se NOZ na právnické osoby založené v souladu se zákonem 72/1994 Sb. vztahuje a tím se na ně vztahují také přechodná ustanovení o úpravě vnitřních poměrů a stanov ve tříleté lhůtě (§ 3040 NOZ) a o úpravě názvu ve dvouleté lhůtě (§ 3041 NOZ). SVJ vzniklá před i po účinnosti NOZ se zapisovaly a nadále zapisují do rejstříku SVJ a není tedy důvod je jakkoli rozlišovat coby odlišné právní formy (Díl 5, zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

  P. J. Pajas, SVJ Nad Šárkou 2044/45, Praha 6

  Vložil lake, 27. Leden 2014 - 5:50

  Pan PJPajas napsal: „Zrušením zákona 72/1994 Sb. se NOZ jednoznačně dotýká i právnických osob podle tohoto zákona vzniklých, mj. i proto, že NOZ v celém rozsahu nahrazuje dosavadní občanský zákoník, na který zákon 72/1994 Sb. v § 3 odkazuje pokud jde o práva a povinnnosti vlastníků jednotek.“

  Pan PJPajas se samozřejmě mýlí. Na vině je zřejmě jeho neznalost právní úpravy ZoVB, ObčZ a NOZ.

  Není pravda, že „… NOZ v celém rozsahu nahrazuje dosavadní občanský zákoník“ Pokud si pan PJPajas přečte znění § 3028 NOZ, zjistí toto:

  89/2012 Sb. § 3028
  (2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.
  (3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.

  Z uvedeného plyne jednoznačně, že práva a povinnosti vzniklé na základě zákona č. 72/1994 Sb. a na základě stanov SVJ(2000) nejsou nahrazeny obsahem NOZ. Naopak: původní právní úprava se uplatňuje i nadále. Proto ohledně vlastnictví bytů platí i nadále příslušná ustanovení ZoVB, a to v rozsahu, ve kterém ZoVB tyto práva a povinnosti upravoval rozdílně od Občanského zákoníku.

  Je to ostatně zřejmé z ustanovení ZoVB, který se vůči ObčZ vymezil jednoznačně jako lex specialis:

  72/1994 Sb. § 3
  (1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, práva a povinnosti vlastníků budov a práva a povinnosti spoluvlastníků domu a vlastníků jednotek (dále jen „vlastník jednotky“) upravuje občanský zákoník. Není-li předmětem spoluvlastnictví jednotka, ustanovení občanského zákoníku o podílovém spoluvlastnictví, se nepoužijí."

  Z uvedeného je zjevné, že práva a povinnosti ke společným částem domu se řídily a řídí podle ZoVB, protože ten je stanovil „jinak“, to jest odlišně od ObčZ. Vzhledem k tomu, že se nikdy nepoužila příslušná ustanovení o spoluvlastnictví v ObčZ, nemohla být ani nahrazena příslušnými ustanoveními v NOZ.

  Podle právní úpravy NOZ se samozřejmě nově řídí ty obecné záležitosti, které se před dnem 1. ledna 2014 řídíly zákonem č. 40/1994 Sb. Občanský zákoník. Sem patří namátkou:

  • počítání času,
  • promlčecí lhůty a jejich délka,
  • ustanovení o platnosti a neplatnosti právních úkonů,
  • povinné náležitosti smluv,
  • zastupování při právních úkonech,
  • ustanovení o vlastnictví nemovitostí, budov a pozemků,
  • odpovědnost členů statutárního orgánu právnické osoby,
  • ustanovení o náhradě škody,
  • ustanovení o pronájmu bytu,
  • ustanovení o úrocích z prodlení, poplatku z prodlení, pokutách a penále,
  • ustanovení o příkazní smlouvě,
  • atd.

  Všechny tyto záležitosti se nepochybně od 1. ledna povinně řídí novou právní úpravou NOZ namísto zrušeného ObčZ. Ale opět s časovou výjimkou danou ustanovením § 3028 NOZ.

  • Ale toto nemá naprosto žádnou souvislost s právy a povinnostmi vlastníků jednotek navzájem. Tyto záležitosti nikdy nebyly upraveny v ObčZ.
  • Stejně tak nemá NOZ žádnou souvislost s vnitřními právními poměry právnické osoby SVJ(2000). Tato osoba přece nebyla nikdy upravena v ObčZ.
  • Totéž platí pro obsah stanov či vzorových stanov SVJ: ty nebyly nikdy upraveny v ObčZ – proto se na jejich obsahu a platnosti nemění vůbec nic.

  Pokud se, pane Pajasi, domníváte něco jiného, citujte tedy ze zrušeného Občanského zákoníku ta ustanovení, kde ObčZ upravoval nějaká práva a povinnosti vlastníků jednotek navzájem, či jejich práva a povinnosti vůči SVJ – právnické osobě.

  Teprve až toto uvedete, bylo by možné Váš nepodložený názor považovat za právně podložený.

  lake

  Vložil Milan Zdvihal (bez ověření), 6. Říjen 2013 - 21:01

  Pane Lake, mám dojem, že jste dle všeho popisoval rozhovor s prof.Eliášem. Chci věřit, že ty Vaše citace si dokáži živě představit k tomuto člověku. A zda-li je vše uvedené pravdivé,tak přede Vámi smekám…

  Vložil levape, 7. Říjen 2013 - 8:12

  Nejásejte a nesmekejte. Pan „lake“ tady vede fiktivní rozhovor, v podstatě sám se sebou. Pouze si představuje, jak by to kterémusi právníkovi nandal. Až se tady, nebo kdekoli v médiích objeví skutečný rozhovor pana „lake“ s erudovanými právníky, tak potom teprve smekejte. Ale mám za to, že se toho nedočkáme. Zatím se vše odehrává jenom na tomto fóru a názory podobné panu „lake“ se ještě nikde nevyskytly. Vždy šlo spíše o názory opačné, podle kterých se stávající SVJ budou řídit NOZ.

  Vložil Milan Zdvihal (bez ověření), 7. Říjen 2013 - 14:33

  Tak nevím pánové „neználku“ a „levape“ co si mám nyní vůbec myslet. je pravda, že jsem si pročetl dostupné informace v novém OZ v směru k BD a SV a jsem z toho opravdu jelen. Když si mám možnost na zdejším portálu přečíst různá vyjádření a názory pánů „Laka“ a „Pavla“, tak mám k těmto věcem trochu blíže, i když zase tedy platí, že asi nudou s určitostí právní obezličky, se kterými se budeme s určitostí potýkat, když nedojde k určitým změnám, jak j to zde v řadě případů uvedeno. Nebudu zde něco opakovat abych nebyl za blba. Takže závěrem, kde je tedy budoucí pravda a v čem jí hledat? Kritika k ničemu je lidově, k „hovnu“. Blafat umí každej ale výsledek kde nic tu nic. Takže vážení,jak je to tedy?

  Vložil lake, 7. Říjen 2013 - 11:28

  Vážený levape,
  samotné názory, o kterých se zmiňujete, jsou bezvýznamné. Důležité je pouze zda nositel názoru jej dovede podpořit citací ze zákona, výkladem právního předpisu či judikátem.

  Žádný z publikujících právníků to dosud neučinil. Já tak činím stále a opakovaně. Píšu pro myslící občany, nikoliv pro ovčany.

  Nicméně můžete setrvat mezi ovcemi, třást se strachy a čekat, ze které strany Vás vlk kousne do prdele. Já mám raději život svobodného občana, který se nenechá manipulovat a nedá si vymývat mozek nepodloženými bláboly.

  Každý máme svou volbu. Mějte se pěkně.

  lake

  Vložil X (bez ověření), 7. Říjen 2013 - 10:22

  Je tu drobný rozdíl. Erudovaní právníci neuvádějí na podporu svých „opačných názorů“ (tj. opačných od lakeho) žádné relevantní argumenty. Na této skutečnosti je postaven lakeho fiktivní rozhovor.

  Také bych se rád dočkal toho, až erudovaní význační právníci začnou argumentovat ve prospěch svých názorů a ne jen vykřikovat: „Stávající SVJ se budou řídit NOZ a basta fidli.“

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".