Přeměna SVJ(2000) na SVJ(2012)

Vložil lake, 12. Říjen 2013 - 5:27 ::

Jednoduchá odpověď: Nejde to.

Upozorňuji konstantně na to, že právnická osoba SVJ(2000) nemůže nějakým zázrakem změnit právní formu a stát se právnickou osobou SVJ(2012). To je naprosto triviální právní skutečnost, která zřejmě zůstává skryta všem horlivě publikujícím právníkům, i staré Blažkové.

Nový občanský zákoník upravuje možnost přeměny právnických osob v části upravující obecně právnické osoby (§ 118 – § 209). Cituji:

89/2012 Sb. Přeměna právnické osoby § 174
(1) Přeměnou právnické osoby je fúze, rozdělení a změna právní formy.
(2) Právnická osoba může změnit právní formu, jen stanoví-li to zákon.

Jde tedy o kogentní ustanovení, od něhož se nelze odchýlit pouhým silným chtěním, ani fantazírováním staré Blažkové či profesora Eliáše. Kdepak je tedy v NOZ uvedeno, že právnická osoba SVJ(2000) může – či dokonce MUSÍ – změnit právní formu na SVJ(2012)??? Nikde to není uvedeno, samozřejmě. Je to nepodložený výmysl. Takže k žádné „změně“ nemůže legálně dojít, a ani nedojde.

SVJ(2000) nemá ani povinnost upravit své stanovy tak, aby odpovídaly stanovám zcela jiné právnické osoby (NOZ § 3041). S šířením takových nesmyslů bez právního podkladu je na čase přestat; už je to trapné. Renomovaní právníci se chovají jako hloupé děti.

Podívejme se namátkou, jak NOZ řeší změnu právní formy právnických osob ve smyslu § 174. Jde o notoricky známá přechodová ustanovení v závěru NOZ. Podotýkám, že zmínku o SVJ(2000) byste tam hledali marně. Ale to jistě dobře víte všichni, že? Cituji:
§ 3045
(1) Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky podle tohoto zákona. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální družstvo podle jiného zákona.
§ 3050
Práva a povinnosti obecně prospěšných společností se i nadále řídí dosavadními právními předpisy. Obecně prospěšná společnost má právo změnit svoji právní formu na ústav, nadaci nebo nadační fond podle tohoto zákona; ustanovení tohoto zákona o přeměně právní formy právnických osob se použijí obdobně.
§ 3051
Zájmová sdružení právnických osob vzniklá podle dosavadních právních předpisů se i nadále řídí dosavadními právními předpisy. Zájmové sdružení právnických osob má právo změnit svoji právní formu na spolek podle tohoto zákona; ustanovení tohoto zákona o přeměně právní formy právnických osob se použijí obdobně.
§ 3052
Právnické osoby založené podle zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů, se i nadále řídí dosavadními právními předpisy. To platí i o právnických osobách vzniklých jako sdružení podle § 636 zákona č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku. Tyto právnické osoby mají právo změnit svoji právní formu na spolek; ustanovení tohoto zákona o přeměně právní formy právnických osob se použijí obdobně.

Z uvedeného plyne jednoznačně, že tam, kde zákonodárce umožnil změnu právní formy, to také stanovil výslovným pozitivním zákonným ustanovením. A z toho, že takové ustanovení chybí pro SVJ(2000) lze dovodit, že změna právní formy je vyloučena. SVJ(2000) se nemůže bez výslovného ustanovení v zákoně změnit na SVJ(2012). To je také notoricky známý fakt, který plyne i z judikatury Ústavního soudu o retroaktivitě.

Důvodem, proč je změna právní formy nemožná, jsou zejména odlišné vlastnické vztahy – navzájem nekompatibilní definice jednotky u obou právnických osob. Ani dům dle NOZ nebude samostatnou věcí, nýbrž pouze součástí nemovité věci. U obou typů SVJ jsou rozhodující vlastnické vztahy. Teprve nad nimi je budována nástavba právnické osoby. Nejde to zařídit naopak. Kdo se domnívá opak, je jako stavitel, který chce nechat dům stát, pouze základy by rád vyměnil z kamenných na betonové.

Existuje jediný legální postup, jak v domě vznikne SVJ(2012) podle NOZ namísto SVJ(2000) podle ZoVB. Postup má tyto kroky:

  • Vlastníci jednotek notářským zápisem zruší rozdělení domu na jednotky(1994) a společné části.
  • Tím zanikne stávající SVJ(2000) bez likvidace.
  • Dále se postupuje podle NOZ: spoluvlastníci budovy přijmou Prohlášení; tím rozdělí budovu na jednotky(2012), které budou obsahovat i podíl na společných částech nemovité věci (v Prohlášení nesmí být společné části vyčleněny mimo jednotky). Prohlášení bude obsahovat rovněž náležitosti stanov. Tím dojde k založení SVJ(2012).
  • Vkladem do rejstříku vznikne SVJ(2012).

lake

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.