NOZ § 3 063

Vložil Pavel, 15. Červen 2013 - 10:29 ::

V jiném vláknu se vyskytlo tvrzení:

„Pokud Prohlášení již bylo vloženo do katastru (nebo se tak stane do 31.12.2013), pak jde o Prohlášení podle ZoVB. Všechny jednotky v domě budou navěky jednotkami(1994), to jest půjde o majetek podle zákona č. 72/1994 Sb.“

Podle mého názoru platí toto tvrzení jen a pouze za předpokladu, že je po vložení Prohlášení převedena alespoň jedna jednotka do účinnosti NOZ.

V případě, že je Prohlášení do KN vloženo ale nedojde do účinnosti NOZ k převodu žádné jednotky, nemůže se postupovat podle ZoVB protože je ZoVB zrušen a § 3 063 použít nelze.

Potom se musí vypracovat nové Prohlášení(2012) a dále bude postup podle NOZ.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 16. Červen 2013 - 0:12

  Pane Pavle,
  je zcela bezvýznamné, zda bude nebo nebude v domě převedena jednotka do doby účinnosti NOZ. Je možné, že jste si spletl nabytí jednotkypřevodem vlastnictví jednotky. To jsou dva odlišné pojmy, které mají různé významy.

  Vlastnictví věci (či jiné majetkové hodnoty) lze nabýt nejen převodem vlastnictví od dosavadního vlastníka. Možností je více.

  (1) Vlastnictví je možno nabýt originárně – vytvořením nové věci (či jiné majetkové hodnoty). Nabýt lze jednotky jejich novým vytvořením v budově dosud nerozdělené na jednotky pomocí Prohlášení. Dalšími příklady originárního nabytí je výstavba jednotky (ze společné části existujícího domu, nástavbou, přístavbou, vestavbou, nebo rozdělením existující jednotky).

  (2) Vlastnicvtví je možno nabýt derivativně buď převodem (prodejem, výměnou, darováním), nebo přechodem vlastnictví (namátkou uvádím přechod vlastnictví na základě rozhodnutí soudu, ze zákona (např. restituce), děděním, nařízenou veřejnou dražbou. K tomu viz namátkou http://www.ptejteseknihovny.cz/…-vlastnictvi.

  Rozhodující pro tazatele tedy je, že již vkladem Prohlášení do katastru dojde k nabytí jednotek podle dosavadních právních předpisů v souladu s § 3063 NOZ. Použije se tedy § 3063 NOZ, který zní:

  • Nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů.“

  Tvrzení, že § 3063 se nepoužije, není ničím doloženo. Toto tvrzení je v rozporu se zněním i smyslem zákona. Při vkladu Prohlášení podle zákona č. 72/1994 Sb. do katastru v době do 31.12.2013 vzniknou jednotky(1994) podle zákona č. 72/1994 Sb.. Takto založené vlastnické poměry v domě budou trvat i nadále po 1. lednu 2014.

  K témuž závěru dospěla onehdy skupina KANCL, viz Váš příspěvek: http://www.portalsvj.cz/…063-podle-ms.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".