Garantované nesmysly Pavly Krejčí

Vložil Justitianus, 2. Srpen 2021 - 22:55 ::


Mgr Pavla Krejčí se pokusila o výklad novely občanského zákoníku a dopadlo to špatně. Zveřejnila tento „garantovaný“ komentář na webu https://www.fulsoft.cz/…mfpqp0VRqhw/ (zdroj: Verlag Dashöfer, publikováno 15.6.2020, navštíveno 29.6.2021).

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1186
Garance
15.6.2020, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer
[Povinnost vypořádat příspěvky na správu a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu, přechod dluhů]

Ustanovení bylo znovelizováno zákonem č. 163/2020 Sb. a vztahuje se pouze na případy, kdy k převodu vlastnického práva k jednotce dojde s účinností po 1. 7. 2020.

Komentované ustanovení:

a) osvobozuje osobu odpovědnou za správu domu (dle § 1190 společenství vlastníků nebo správce) od povinnosti při převodu vlastnického práva k jednotce vypořádat příspěvky na správu domu (§ 1180) a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (§ 1181). Komentované ustanovení je tak ustanovením zvláštním k § 1106 až § 1108.

(…)

Pojďme se podívat blíže na kuriózní až amatérsky směšná tvrzení Pavly Krejčí.

V první řadě je třeba připomenout triviální skutečnost, že „osvobodit od povinnosti“ je možno pouze tu osobu, která má nějakou povinnost uloženu (na základě zákona nebo smlouvy). To ovšem v tomto případě neplatí ani pro příspěvky na správu, ani pro zálohy na plnění spojená s užíváním bytu. Pavla Krejčí se tedy od počátku mýlí ve všem co napsala.

☀ Pokud jde o příspěvky na správu, žádný celostátně účinný právní předpis neukládá (a nikdy neukládal) jejich vypořádání. Pouze okrajově je vypořádání příspěvků zmíněno v § 1208 písm. c), jako pouhá teoretická možnost vypořádat nevyčerpané příspěvky VŠECH vlastníků jednotek, ovšem pouze pokud tak rozhodne shromáždění. Nijak to nesouvisí ani se změnou v osobě jednotlivého vlastníka jednotky, ani s obsahem § 1186.

Tvrzení o „osvobození od povinnosti“ je tedy nelogickým nesmyslem, který si Pavla vyfantazírovala.

☀ Zcela stejného druhu je druhý omyl Pavly Krejčí v otázce záloh na plnění spojená s užíváním bytů (známé jako „zálohy na služby“). Pavla totiž neporozuměla skutečnosti, že osud těchto záloh i vypořádání přeplatků a nedoplatků se řídí speciálním zákonem č. 67/2013 Sb.. Ten ovšemže nezná žádnou povinnost „vypořádat zálohy při převodu jednotky“. Tedy opět tatáž chyba: neexistuje-li povinnost, nelze vůbec hovořit o nějakém osvobození od povinnosti.

Pro úplnost dodám, že zákon č. 67/2013 Sb. o službách předepisuje povinnost vyúčtovat do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období a vypořádání přeplatků a nedoplatků má nastat do čtyř měsíců po doručení vyúčtování. To jsou jediné temíny, které je SVJ povinno dodržet, a na této povinnosti poskytovatele služeb nic nemění ani § 1186 občanského zákoníku. Tvrzení Pavly o „osvobození od povinnosti vypořádat zálohy na služby při převodu jednotky“ je tedy také nesmyslem. Taková povinnost nikdy neexistovala, a to ani za účinnosti zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů.

A do třetice: poslední vadné tvrzení Pavly Krejčí zní: „Komentované ustanovení je tak ustanovením zvláštním k § 1106 až § 1108.“

☀ To samozřejmě není pravda. Pavla zřejmě bezmyšlenkovitě opsala vadné tvrzení, které bylo uvedeno v důvodové zprávě k návrhu občanského zákoníku z roku 2012. Ustanovení § 1186 není ustanovením speciálním vůči § 1107 až § 1108; upravuje totiž odlišnou problematiku: jde o závazkové vztahy mezi osobami, nikoliv o práva váznoucí na věci. Tento právní názor je vyjádřen i v konstantní judikatuře – namátkou k tomu uvádím dva judikáty Nejvyššího soudu:
 • Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 27.7.2020, sp. zn. 26 Cdo 557/2019, formuloval a odůvodnil závěr, že dluhy převodce jednotky související se správou domu a pozemku nejsou jinou závadou váznoucí na věci ve smyslu § 1107 o. z..
 • Totéž judikoval Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 28.7.2020 sp. zn. 26 Cdo 774/2019, cituji:

„Dluhy převodce jednotky související se správou domu a pozemku nejsou jinou závadou váznoucí na věci ve smyslu § 1107 o. z., jde o osobní dluh (bývalého) vlastníka jednotky, který existuje samostatně (odděleně od věci).“

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/…cdo-774–2019


Justitianus

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vlastnice jednotky (bez ověření), 3. Srpen 2021 - 7:34

  § 1186 odst. 1 říká, kdy osobě odpovědné za správu domu povinnost vypořádat příspěvky na správu domu a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu nevzniká.

  Z toho tedy plyne, že jindy tato povinnost vzniká, jinak by moudrý zákonodárce uvedené ustanovení neuváděl. Je tedy na místě ptát se, kdy tato povinnost vzniká.

  Vložil Justitianus, 3. Srpen 2021 - 8:26

  Vlastnice jednotky, Váš problém je trojího druhu:

  1. Neznáte zákon, jinak byste věděla ve kterém případě zákon výslovně uvádí povinnost SVJ k vypořádání nevyčerpaných příspěvků na správu domu a pozemku (je to § 1208 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb.).
  2. Neumíte vyložit právní předpis, jestliže tvrdíte: „… jindy tato povinnost vzniká, jinak by moudrý zákonodárce uvedené ustanovení neuváděl“. Z neexistence určité povinnosti za určitých okolností není možné obecně dovozovat, že taková povinnost existuje v nějakém jiném připadě. To platí jak v oblasti práva, tak i v oblasti výrokové logiky.
  3. A do třetice je zjevné, že máte potíže porozumět jednoduchému textu v českém jazyce. V úvodním příspěvku v první odrážce je vysvětleno kdy vzniká povinnost SVJ vypořádat nevyčerpané příspěvky, i s odkazem na § 1208. Stačilo jen číst (a porozumět čtenému textu).

  Pokud jde o vypořádání v oblasti služeb spojených s užíváním bytů, popsal jsem to v úvodním textu po třetí odrážce: Vysvětlil jsem kdy a podle jakého zákona vzniká povinnost vypořádat přeplatky a nedoplatky plynoucí z vyúčtování služeb. Samotné zálohy na služby se však nevypořádají (kromě speciálního případu, kdy zálohy na služby byly vybírány, avšak služba nebyla vůbec poskytována).

  Justitianus

  Vložil alfa (bez ověření), 3. Srpen 2021 - 7:41

  Vlastnice jednotky, nerozumíte zákonu. To ovšem není problém Justitiána.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".